1./ Szentes, Felsőpárti városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KÖVICE nélkül (2)
Szentes, Somogyi B. u. és környéke szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KÖVICE nélkül (3)

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A KIOP keretére benyújtott pályázat a hitel felvételhez képest mikor kerül benyújtásra?

Halmai László:
A hitelképesség és a hitel visszafizetésének lehetőségeiről kért tájékoztatást.

Krajsóczki Sándorné:
Az önkormányzat 2004. évi költségvetésében 249 millió Ft működési forráshiány szerepel hitelként, melynek felvételére várhatóan nem kerül sor. A 220 millió forint fejlesztési hitel helyi iparűzési adóval történő kiváltásának átvezetését a következő költségvetési rendeletmódosítás fogja tartalmazni. A szennyvízcsatorna beruházás KÖVICE nélküli megvalósításához figyelembe vették a 2004. évi céltámogatási arányokat, mely alapján az önkormányzat a hitelfelvétel korlátján belül marad. A határozati javaslatok 3./ pontja alapján a hitelfelvétellel a 2005-2006-os költségvetésben is számolni kell. Június 30-ig lehet benyújtani a csatornaberuházás önerejére vonatkozó pályázatot, mellyel a hitelt kívánják kiváltani. Hitel felvételére csak abban az esetben kerül sor, ha 2005. folyamán minden pályázatot kedvezően bírálnak el.

Kiment az ülésről: Geréné Dunaháti Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A hitelfelvétel vagy a pályázat benyújtása történik hamarabb?

Halmai László:
Mi indokolta, hogy az előterjesztésben szereplő számokat korábban nem ismerték, illetve miért kell ilyen gyorsan dönteni a kérdésben?

Visszaérkezett az ülésre: Geréné Dunaháti Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Dr. Sztantics Csaba:
A Kincstári Vagyonigazgatóság múlt héten tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a KÖVICE-pályázat nem kerül kiírásra, illetve 8 napon belül kellett nyilatkozni az igény fenntartásáról. A polgármester úr válaszában nem volt határidő megjelölve, így az előterjesztést a május 28-i testületi ülésre kívánták bevinni. A rendkívüli ülésen való tárgyalást az indokolja, hogy a késedelem miatt ne kockáztassák a kincstár döntését.

Dr. Sipos Ferenc:
Mi indokolta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta?

Szűcs Lajos:
Az idő hiánya, illetve az a kockázatvállalás, hogy ne érje hátrány a beruházást.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:

Jogszerű-e, hogy az önkormányzat hitel felvételéről nyilatkozik, de a pályázatot a hitel kiváltására nyújtja be?

Krajsóczki Sándorné:
Tudomása szerint hitel kiváltására is lehet pályázni. Tényleges hitelfelvételre csak sikeres pályázat esetén kerül sor. A pályázathoz meg kell jelölni a forrást, emiatt nem kockáztatható annak benyújtása. A KÖVICE-pályázatról már korábban döntöttek. A nyilatkozattételi határidők nem igazodnak a testületi ülések időpontjaihoz.

Dongó László:
A KÖVICE-pályázat később sem kerül kiírásra?

Szűcs Lajos:
Később sem kerül kiírásra, az előterjesztés alapján van lehetőség annak kiváltására.

Halmai László:
A Polgári Összefogás Frakció nevében javasolta a határozati javaslatok 1./ pontjában a "hitel igénybevételével" szöveg elhagyását, és a hiányzó forrás fejlesztési feladatok átcsoportosításával történő biztosítását. A frakció a szennyvízcsatorna projektet támogatja.

Oltyán Lajos:
A beruházás milyen fejlesztési célok terhére valósuljon meg?

Halmai László:
Meg kell vizsgálni, honnan lehet az összeget átcsoportosítani. Minek a terhére fogja a város a hitelt visszafizetni?

Móra József:
Hitel nélkül a beruházás nem valósítható meg. A hitel visszafizetését az elkészült csatorna bevételéből biztosítják. A város hitelképes, ezért lehetőség van banki hitel felvételére.

Baranyi Imre:
Hátrányosan érintené a lakosságot, ha a beruházás a fejlesztések terhére valósulna meg. A hitel hosszú lejáratú, kezelhető éves törlesztéssel, mely nem jelentene akkora terhet a városnak, mint a fejlesztési feladatok átcsoportosítása.

Dr. Demeter Attila:
A javaslat a költségvetési rendelet módosítását is érinti, melyet a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak véleményeznie kellene. Javasolta az előterjesztések napirendről való levételét.

Krajsóczki Sándorné:
A döntés érinti a költségvetési rendeletet, de végszámaiban nem jelent változást. Korábban is döntöttek költségvetést érintő kérdésekben, melyek átvezetése a soron következő rendelet-módosításkor történt meg.

Dr. Sipos Ferenc:
A Pénzügyi Bizottság tagjaként egyetért dr. Demeter Attila képviselő javaslatával, mert az SZMSZ szerint a Pénzügyi Bizottság véleményezése nélkül az előterjesztés nem tárgyalható.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztések napirendről való levételével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Halmai László:
A 2004-2005-2006-os költségvetés előre tervezett fejlesztési forrásai milyen arányban vannak jelen pályázat tervezett plusz kiadásaival? Tájékoztatást kért a sarokszámokról. A módosító javaslattal is megvalósítható a beruházás?

Krajsóczki Sándorné:
A 2004. évi végszámokat és a fejlesztési feladatokat a testület hagyta jóvá. A költségvetési rendeletben a hitel előirányzatként szerepel, mert tényleges felvételére csak a munkálatok megkezdésekor kerül sor. A 2005. évre vonatkozó országos irányelveket nem ismeri, csak az előrevetített inflációs számokat. Az adóbevételeket a 2004. évi adatok alapján fogják figyelembe venni, egyéb bevételek vagyonhasznosításból és sikeres pályázatokból várhatók. A 2004. évi költségvetés készítésekor 100,15%-os volt az önkormányzat hitelképességi mutatója.

Halmai László:
A 2004. évi fejlesztési költségvetés sarokszámait és a 2005-2006. évre vonatkozó prognosztizált adatokat kérdezte, illetve ebből mennyi a kötött pályázati pénzösszeg, az adó- és privatizációs bevétel. Az önerőt nem hitelből kell biztosítani, hanem meg kell vizsgálni a fejlesztési források átcsoportosításának lehetőségeit, vagy új forrás beállítását.

Krajsóczki Sándorné:
A fejlesztési költségvetés sarokszáma a költségvetés jóváhagyásakor 120.198 eFt volt. A fejlesztési költségvetés mozgásban van, állandóan változik.

Halmai László:
A Polgári Összefogás Frakció által javasolt módosítással az önkormányzat biztosítja-e a KÖVICE által megkapott forrásokat, illetve azok elegendőek-e a céltámogatásos pályázathoz?

Krajsóczki Sándorné:
A költségvetési egyensúly miatt meg kell jelölni a saját erő forrását.

Dongó László:
A 2004. évi költségvetés elfogadásakor elnapolt jogos fejlesztési igények az elkövetkező időben a hitel visszafizetése miatt is tolódni fognak?

Szűcs Lajos:
Nem tartja valószínűnek.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Polgári Összefogás Frakció javaslatával, miszerint a határozati javaslatok 1./ pontja "... mint hiányzó forrást biztosítja" szövegrészre módosuljon, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 14 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

104/2004.(V.13.)Kt.
Tárgy: Szentes, Felsőpárti városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KÖVICE nélkül

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Szentes, Felsőpárti városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítési céltámogatási pályázat összhangban van a 116/2002.(VIII.30.)Kt. határozatban foglaltakkal.

1./ A Képviselő-testület továbbra is fenntartja a céltámogatási igényét és hozzájárulását adja, hogy a beállított KÖVICE támogatást a (céltámogatási pályázatban szereplő ütemezés szerint 2004. évre 54.655 eFt, 2005. évre 36.436 eFt és 2006. évre 91.092 eFt, összesen: 182.183 eFt), mint hiányzó forrást hitel igénybevételével biztosítja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok (pályázati, banki) kiadására, illetve beszerzésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

3./ Az elkövetkezendő évek költségvetésének előkészítése során is a hitel korlát figyelembe vételét kiemelten kell kezelni.

Határidő: 2005., 2006. évek költségvetési rendeletei
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ MÁK Csm-i Területi Igazgatósága - Szeged
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája

Halmai László:
a Polgári Összefogás Frakció támogatja a csatorna-programot, a város eladósodását viszont nem.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az előterjesztések nem az SZMSZ szerint kerültek a testület elé.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a 3./ sorszámú előterjesztés határozati javaslatának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

105/2004.(V.13.)Kt.
Tárgy: Szentes, Somogyi B. u. és környéke szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KÖVICE nélkül

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Szentes, Somogyi Béla u. és környéke szennyvízcsatorna hálózat kiépítési céltámogatási pályázat összhangban van a 116/2002.(VIII.30.)Kt. határozatban foglaltakkal.

1./ A Képviselő-testület továbbra is fenntartja a céltámogatási igényét és hozzájárulását adja, hogy a beállított KÖVICE támogatást a (céltámogatási pályázatban szereplő ütemezés szerint 2004. évre 59.512 eFt, 2005. évre 39.675 eFt és 2006. évre 99.188 eFt, összesen: 198.375 eFt), mint hiányzó forrást hitel igénybevételével biztosítja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok (pályázati, banki) kiadására, illetve beszerzésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

3./ Az elkövetkezendő évek költségvetésének előkészítése során is a hitel korlát figyelembe vételét kiemelten kell kezelni.

Határidő: 2005., 2006. évek költségvetési rendeletei
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ MÁK Csm-i Területi Igazgatósága - Szeged
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája2./ Iskolatej program bevezetése (4)

Krajsóczki Sándorné:
Az akció több mint 2000 gyermeket érint. Az április 29-i Magyar Közlönyben jelent meg a program bevezetésére vonatkozó rendelet. A program alkalmazását a kellő előkészítés érdekében a 2004/2005. tanév első napjától december 31-ig kellene alkalmazni. Az előkészületek eredményéről és az önkormányzatot terhelő összeg forrásának feltárásáról tájékoztatni fogják a képviselő-testületet.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Van-e lehetőség arra, hogy az akcióhoz a két egyházi iskola is csatlakozzon?

Oltyán Lajos:
A program összhangban lesz a Központi Gyermekélelmezési Konyha jelenlegi rendszerével? A tej kiosztása a pedagógus feladata lesz? Az iskolatej bevezetésével növelni kell a Központi Gyermekélelmezési Konyha létszámát.

Krajsóczki Sándorné:
A támogatást az iskolák fenntartói igényelhetik, mely 2 dl-es pohár esetén 20,25 Ft. Három szállítóval folytattak megbeszélés, akik 30,- Ft-ért tudják biztosítani a tejet, mely az önkormányzatnak poharanként 9,64,- Ft terhet jelentene. A képviselő-testületnek kell döntenie arról, hogy az egyházi iskolák esetében felvállalják-e a különbözet megfizetését. Oltyán Lajos képviselő által feltett kérdések miatt javasolták a program következő tanévben történő bevezetését. Az akció lényege, hogy a gyermekeknek tejet tudjanak biztosítani.

Elment az ülésről: dr. Dömsödi József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Krajsóczki Sándorné:
A tejet a tízóraival együtt a Központi Gyermekélelmezési Konyha szállítaná ki az intézményekhez.

Oltyán Lajos:
Van-e lehetőség a szerződéskötés szakaszolására?

Kiment az ülésről: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma:19 fő

Szűcs Lajos:
A kérdések tisztázása indokolja a program későbbi bevezetését.

Oltyán Lajos:
Tapasztalata szerint a gyerekek nem szeretik a tejet. Korábban a pedagógusoknak kellett volna a tejet kiosztaniuk a tanulóknak.

Szűcs Lajos:
A Központi Gyermekélelmezési Konyha által szervezettebb lesz a tejek kosztása és az uzsonnát is ennek megfelelően választja ki.

Visszaérkezett az ülésre: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Karikó-Tóth Tibor:
Az uzsonna csak az alsó tagozatos gyerekeket érinti. Jelezni fogja a fenntartónak a lehetőséget és javasolja az elnyerhető támogatás önkormányzat részérte történő átadását. Ne tegyenek különbséget az iskolák között, mert az egyházi iskolákba is szentesi gyermekek járnak.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Javasolta, hogy a programhoz szükséges önerőt a nem önkormányzati általános iskolák részére is biztosítsák.

Krajsóczki Sándorné:
Dönteni kell, hogy a tanév hátralévő részében biztosítják-e a gyermekek iskolatejjel való ellátását. A pályázatot október 20-ig lehet benyújtani.

Oltyán Lajos:
Véleménye szerint a program a kis gimnazista és a Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon diákjaira is vonatkozik.

Krajsóczki Sándorné:
A rendelet szerint az ellátás a közoktatásban résztvevő általános iskolák 1-8. évfolyamára beíratottakra vonatkozik.

Móra József:
Javasolta, hogy a határozati javaslat 4./ pontja "a júliusi ülést megelőzően a polgármester folytasson tárgyalásokat a városban működő általános iskolák fenntartóival az iskolatej programmal kapcsolatban.

Szűcs Lajos:
Egyetért a felvetéssel és kezdeményezni fogja az egyeztetést.
Kérte a képviselőket, aki dr. Rébeli Sz. Tamás és Móra József képviselő kiegészítésével a határozati javaslat elfogadását javasolja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazatta, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

106/2004.(V.13.)Kt.
Tárgy: Iskolatej program bevezetése


Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy szükségesnek tartja az I-VIII. évfolyamon tanuló gyermekek iskolatejjel való ellátását, de a 2003/2004. tanévet érintő néhány napra nem tartja célszerűnek a szerződések megkötését.

2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 2004/2005. tanév első napjától 2004. december 31-ig a tanítási napokon az iskolatej program keretében a tanulók iskolatejjel való ellátását meg kell szervezni.

3./ Felkéri a Képviselő-testület az intézmények vezetői, valamint a Hivatal érintett dolgozóit, hogy az iskolatej zavartalan biztosítása, az állami támogatás igénylése érdekében a szükséges intézkedések megtételére kiemelt figyelmet fordítsanak.

Határidő: 2004. szeptember 1.
Felelős: Alpolgármester

4./ Az iskolatej program 2004. szeptember 1-jétől 2004. december 31-ig történő végrehajtásával összefüggő, az önkormányzatot érintő többletkiadás fedezetének forrását a július havi testületi ülésen a költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg meg kell jelölni.

Határidő: 2004. július 2.
Felelős: Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája

5./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a városban működő nem önkormányzati általános iskolák fenntartóival az iskolatej programmal kapcsolatban.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya

Elment az ülésről: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Szűcs Lajos:
Bejelentette, hogy munkájukat a továbbiakban zárt ülésen folytatják.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szűcs Lajos alpolgármester

Füsti Molnár Lajos - Halmai László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. május 13. napján megtartott 2. rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

104/2004.(V.13.)Kt.
Tárgy: Szentes, Felsőpárti városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KÖVICE nélkül

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Szentes, Felsőpárti városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítési céltámogatási pályázat összhangban van a 116/2002.(VIII.30.)Kt. határozatban foglaltakkal.

1./ A Képviselő-testület továbbra is fenntartja a céltámogatási igényét és hozzájárulását adja, hogy a beállított KÖVICE támogatást a (céltámogatási pályázatban szereplő ütemezés szerint 2004. évre 54.655 eFt, 2005. évre 36.436 eFt és 2006. évre 91.092 eFt, összesen: 182.183 eFt), mint hiányzó forrást hitel igénybevételével biztosítja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok (pályázati, banki) kiadására, illetve beszerzésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

3./ Az elkövetkezendő évek költségvetésének előkészítése során is a hitel korlát figyelembe vételét kiemelten kell kezelni.

Határidő: 2005., 2006. évek költségvetési rendeletei
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ MÁK Csm-i Területi Igazgatósága - Szeged
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szűcs Lajos sk. alpolgármester

Füsti Molnár Lajos sk. - Halmai László sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. május 13. napján megtartott 2. rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

105/2004.(V.13.)Kt.
Tárgy: Szentes, Somogyi B. u. és környéke szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KÖVICE nélkül

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Szentes, Somogyi Béla u. és környéke szennyvízcsatorna hálózat kiépítési céltámogatási pályázat összhangban van a 116/2002.(VIII.30.)Kt. határozatban foglaltakkal.

1./ A Képviselő-testület továbbra is fenntartja a céltámogatási igényét és hozzájárulását adja, hogy a beállított KÖVICE támogatást a (céltámogatási pályázatban szereplő ütemezés szerint 2004. évre 59.512 eFt, 2005. évre 39.675 eFt és 2006. évre 99.188 eFt, összesen: 198.375 eFt), mint hiányzó forrást hitel igénybevételével biztosítja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok (pályázati, banki) kiadására, illetve beszerzésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

3./ Az elkövetkezendő évek költségvetésének előkészítése során is a hitel korlát figyelembe vételét kiemelten kell kezelni.

Határidő: 2005., 2006. évek költségvetési rendeletei
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ MÁK Csm-i Területi Igazgatósága - Szeged
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szűcs Lajos sk. alpolgármester

Füsti Molnár Lajos sk. - Halmai László sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. május 13. napján megtartott 2. rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

106/2004.(V.13.)Kt.
Tárgy: Iskolatej program bevezetése


Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy szükségesnek tartja az I-VIII. évfolyamon tanuló gyermekek iskolatejjel való ellátását, de a 2003/2004. tanévet érintő néhány napra nem tartja célszerűnek a szerződések megkötését.

2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 2004/2005. tanév első napjától 2004. december 31-ig a tanítási napokon az iskolatej program keretében a tanulók iskolatejjel való ellátását meg kell szervezni.

3./ Felkéri a Képviselő-testület az intézmények vezetői, valamint a Hivatal érintett dolgozóit, hogy az iskolatej zavartalan biztosítása, az állami támogatás igénylése érdekében a szükséges intézkedések megtételére kiemelt figyelmet fordítsanak.

Határidő: 2004. szeptember 1.
Felelős: Alpolgármester

4./ Az iskolatej program 2004. szeptember 1-jétől 2004. december 31-ig történő végrehajtásával összefüggő, az önkormányzatot érintő többletkiadás fedezetének forrását a július havi testületi ülésen a költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg meg kell jelölni.

Határidő: 2004. július 2.
Felelős: Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája

5./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a városban működő nem önkormányzati általános iskolák fenntartóival az iskolatej programmal kapcsolatban.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szűcs Lajos sk. alpolgármester

Füsti Molnár Lajos sk. - Halmai László sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteléül:

leíró