6./ Helyi tömegközlekedés díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása
Helyi tömegközlekedés biztosítása (6/2)

Szirbik Imre:
Köszöntötte a Tiszta Volán Rt képviselőit. A Tisza Volán Rt javaslatát az A./ változat, a városvezetését pedig a B./ változat tartalmazza. Az előterjesztés mellékletét képezi a dél-alföldi régió városainak díjtételei. 2004. évben a tanuló/ nyugdíjas bérlet árának leszállítására volt lehetőség.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a közszolgáltatási szerződés V. fejezet 3./ pontjában a jegybanki alapkamat kétszeres összege helyett a Polgári Törvénykönyv által meghatározott mértékű kamat, vagyis a mindenkori költségvetési törvényben megállapított kamat szerepeltetését javasolta. A IV. fejezet 3./ pont második bekezdése, valamint a 4./ pont negyedik bekezdése által említett útkezelővel a megrendelőnek vagy szolgáltatónak van-e szerződése, illetve aktualizálható-e az?

Szirbik Imre:
A Pénzügyi, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a rendelettervezet B./ változatának elfogadását javasolta. A Kereskedelmi és Iparkamara az 5%-os mértékű díjemeléssel értett egyet, és az abból felmerülő kb. 500 eFt bevételkiesést a vállalat biztosítsa.

Halmai László:
A 2004. évi XXXIII tv. összefüggésben van a vállalat tervezett privatizációjával. Hogyan áll a Tisza Volán Rt privatizációja?

Heincz Ferenc:
Nincs konkrét információja a privatizációról.

Karikó-Tóth Tibor:
Az inflációkövető jegyáremelést támogatja. Nem ért egyet az első oldal utolsó bekezdésében foglaltakkal.

Móra József:
Karikó-Tóth Tibor képviselőt kérdezte, hogy megnézte-e Szarvas és Szentes helyi járatszámait és fordulóit?

Halmai László:
Móra József képviselőt kérdezte, hogy utána számolt-e annak, hogy az infláció feletti emelések a reál értékhez képest milyen eltorzulásokhoz vezethetnek? Egyetértett a menetjegy elővételben és járművön történő vásárlásának díjjavaslatával. Indítványozta az összvonalas havi bérlet 2.285, Ft-ban, a félhavi bérlet 1.522,- Ft-ban, a tanuló/nyugdíjas bérlet 600,- Ft-ban való megállapítását.

Szirbik Imre:
A Tisza Volán Rt képviselőit kérdezte, hogy az 5%-os emelésből adódó kb. 500 eFt hiányt akceptálni tudják-e?

Heintz Ferenc:
A 2004. évi XXXIII. tv. kimondja, hogy a megrendelőnek a bevételt úgy kell megállapítani, hogy az az elvonásokkal, támogatásokkal együtt elérje a pozitív nullszaldót. Törvény rendelkezik a tanuló/nyugdíjas és az összvonalas bérlet közötti arányokról.

Szirbik Imre:
A menetjegykiegészítés miatt 500 eFt-kell kellene megemelni 2,83 millió Ft önkormányzati támogatást.

Móra Jószef:
Az előterjesztés korrekt és megalapozott számításokon, nem pedig ötletrohamokon alapszik.

Hornyik László:
A B./ változat elfogadása esetén hol lehet a jegyeket elővételben megvásárolni?

Heintz Ferenc:
Számukra ez új javaslat, de a jegyeket az autóbuszállomás elővételi pénztárában, a postahivatalban, valamint a Délhír újságos pavilonjaiban lehet majd elővételben megvásárolni.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Halmai László képviselő által ismertetett C./ változat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, 8 nem szavazat ellenében nem fogadta el (2 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a bizottságok által támogatott B./ változat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2004.(XII.11.)ÖR
rendelete
Szentes város helyi tömegközlekedési díjairól, és azok alkalmazási feltételeiről szóló többször módosított 2/1992.(I.24.)KT. rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Kiment a teremből: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Helyi tömegközlekedés biztosítása - közszolgáltatási szerződés

Kálmán János:
Miért nem élnek a versenytárgyalás pályázati kiírásával?

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Halmai László:
Mi indokolja a szerződés maximális időtartamra való megkötését?

Szirbik Imre:
A szerződésben szerepel a Tisza Volán Rt tulajdonában lévő buszpályaudvar felújítása is. Az I/3 pont alapján a szerződést 4 év után felül kell vizsgálni. Amennyiben a szolgáltatás nem a legracionálisabb módon történik, lehetőség van a megállapodás felbontására.

Visszajött a terembe: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette az előterjesztés első oldalának második francia bekezdését, valamint a benne foglaltak felmentéséről szóló bekezdést.

Kálmán János:
Javasolta, hogy a határozati javaslat 2./ pontját helyezzék hatályon kívül és a menetrend jóváhagyását a Képviselő-testület hatásköré utalják.

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Dr. Demeter Attila:
Kálmán János képviselő javaslatával rugalmatlanná válna a testület munkája. A határozati javaslat "A Képviselő-testület az útkezelővel kötött szerződések aktualizálását követően hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés aláírására" szövegrésszel való kiegészítését javasolta.

Halmai László:
Kérte, hogy a Polgármester Úr számoljon be a Képviselő-testületnek a menetrend jóváhagyásáról. A szolgáltatónak a város érdekeit kellene figyelembe vennie. A szerződésben rögzíteni kellene, hogy a járatok közlekedésénél, a menetrend tervezésénél vegyék figyelembe más közlekedési ágak igényét is.

Szirbik Imre:
A Tisza Volán Rt képviselőit kérdezet, hogy elfogadják-e módosító indítványokat?

Heintz Ferenc:
A menetrend jóváhagyása eddig jegyzői hatáskörébe tartozott, rugalmatlanná válna, ha a jövőben a Képviselő-testület végezné. A MÁV Rt-vel tárgyalásokat folytatnak, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályával pedig folyamatosan egyeztetnek.. Az út kezelőjével csak egyeztetést folytattak, nem kötöttek szerződést.

Ollai Istvánné:
A gyorsvonatot továbbra sem várja meg az autóbusz.

Kelemen László:
Az önkormányzattal egyeztetni fogják az elkészült fejlesztési tervet. Olyan vonal beállítását tervezik, mely csak a vasúti kiszolgáláshoz fog igazodni.

Dr. Demeter Attila:
A kérdéseire adott válaszokat elfogadta.

Baranyi Imre:
A lakosság érdekében a MÁV Rt-nek is be kellene tartania a menetrendet.

Halmai László:
Kérte, ígérjék meg, hogy járatot indítanak a Kertvárosból, mely 5.45 órára ér a vasútállomáshoz, és 20.30 órakor indul vissza. Az ígéret hiányában a Polgári Frakció nem támogatja a szerződést.

Szirbik Imre:
A közlekedési mérnök képviselőket fogja megbízni a menetrend jóváhagyásával. Kérte a képviselőket, aki a helyi tömegközlekedésről szóló közszolgáltatási szerződést a módosításokkal elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a menetrend egyeztetésére felkéri Halmai László és Varga Árpád képviselőket, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

233/2004.(XI.26.)Kt.
Tárgy: Helyi tömegközlekedés biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Tisza Volán Rt-vel a helyi autóbusz közlekedés biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésével, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.

2./ Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. (4) és (5) bekezdésében biztosított - a menetrend jóváhagyására, módosítására vonatkozó - hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Tisza Volán Rt - Szeged
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya7./ Vásárokról és piacokról szóló rendelet módosítása (8)

Szirbik Imre:
A Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Kereskedelmi és Iparkamara a B./ változat elfogadást javasolta. Az A./ változat fedezné a piac működtetéséhez szükséges többletköltségeket, a B./ változat 0,8 millió Ft, a C./ változat 2 millió Ft hiánnyal számol.

Dongó László:
Javasolta, hogy a kistermelők érdekében ne emeljék az élelmiszer jellegű díjakat, az egyéb díjtételeknél pedig az infláció mértékét vegyék alapul.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Dongó László képviselő javaslatával, mely az élelmiszer jellegű díjak változatlan hagyására irányul, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett, 4 nem szavazat ellenében nem fogadta el (3 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a 6%-os díjemelésre vonatkozó B. / változat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2004.(XII.11.)ÖR
rendelete
a vásárokról és piacokról szóló 19/1993.(IX.24.)KT. rendeletének módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.8./ Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységekről szóló rendelet módosítása (9)

Szirbik Imre:
A Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a B./ változatban szereplő 6%-os díjemelést támogatta. A Kereskedelmi és Iparkamara javasolta, hogy a felmerülő hiányt pályázatokkal pótolják. Az összehasonlító adatok a 110 l-es edényzetre vonatkoznak, mert máshol nem alkalmaznak 50 l-es edényzetet. Azokon a településeken magasak a díjtételek, ahol külső vállalkozó építette meg a lerakót.

Halmai László:
A Polgári Oldal javaslatát a vízdíj tárgyalásakor "előkészítés nélküli ötletelésnek" tartották. Móra József képviselőt kérdezte, hogyan véleményezi azt, hogy már a második előterjesztésnél szerepel az eredeti előterjesztéstől eltérő javaslat?

Móra József:
A módosító javaslatok a bizottsági műhelymunka során merültek fel. Az anyagot korrektnek tartja, mert tartalmazza a 6%-os díjemelés miatti hiányokat és a 10%-os díjemelésből megvalósítandó fejlesztéseket.

Karikó-Tóth Tibor:
Bizottsági elnökként személyesen vizsgálta meg a települések járat sűrűségét?

Szirbik Imre:
Az összehasonlító adatok heti egyszeri ürítésre vonatkoztak. A bizottsági munka komolyságát jelenti, az ülésen felmerülő módosítások.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a 6%-os díjemelésre vonatkozó A./ változat elfogadásával, szavazzon.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2004.(XII.11.)ÖR
rendelete
Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló 2/1996.(I.26.)KT. rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét az 5. sz. melléklet tartalmazza.9./ Szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet módosítása (10)

Szirbik Imre:
A rendelettervezet alapján a Bölcsőde nyersanyagnormája nem emelkedne, az óvodákét 4,9%-ban, az iskolákét 5,9%-ban, a középiskolákét 3,7%-ban, az Általános Iskolai Kollégiumét, valamint a Gondozási Központét 4%-ban határoznák meg. Belső szerkezeti változást jelent, hogy a tízórai tartalmasabb lesz az uzsonnánál.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Művelődési és Oktatási, valamint a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság az együttes ülésen a rendelettervezetet "A Központi Gyermekélelmezési Konyha törekedjen az ételminőség javítására" kiegészítéssel megtárgyalásra alkalmasnak tartotta.

Pap Imre:
A 3. §-ban bevezetésre kerülne a Hajléktalan Segítő Központ ellátottai részére a szociális előtakarékossági támogatás, mellyel az önálló emberi lét kialakítását segítenék elő.

Karikó-Tóth Tibor:
Örömét fejezte ki a szolid mértékű díjemeléssel. Az alacsony díjtétellel kapcsolatban most senki nem fejtette ki aggodalmát. A Polgári Oldal ezt a mértékletességet várta volna el a korábbi alacsony díjtételjavaslatai során is.

Szirbik Imre:
A szociális élelmezésnél a gyermekélelmezési normatíva alapján a szülő a nyersanyagnormát, a költségvetés pedig a rezsiköltséget finanszírozza. A díjtételek tervezésénél a minél kisebb mértékű emelést vették figyelembe.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2004.(XII.11.)ÖR
rendelete
a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999.(IX.18.)KT., valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 24/1999.(IX.3.)KT rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.)10./ Közterülethasználati díjakról szóló rendelet módosítása (12)

Szirbik Imre:
A vagyon hasznosításakor a terhek emelését a bevételek arányában kell meghatározni. A rendelettervezetben megkülönböztetnek kiemelt és egyéb területet. A 25.§. 2./c. pontjában az országos tendenciákat követték, a 2./e. pontban pedig a napi tarifa bevezetését javasolták. Ismertetett néhány díjtételt. A díjtételek mértékletes terhet és a város vagyonával való felelősségteljes gazdálkodást jelentenek.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A IV. fejezet 12.§-ának "Az út felett átfeszített hirdetések, reklámok csak abban az esetben ne legyenek elhelyezhetők, amennyiben azok önkormányzati, vagy önkormányzat által támogatott rendezvények hirdetését, reklámozását még időlegesen sem akadályozzák." módosítását javasolta. Javasolta az önkormányzati támogatás mértékének megjelölését, valamint a korlátozás választási időszakban való feloldását.

Halmai László:
Megfelelőnek tartja a jelenlegi szabályozás időlegességét és a napi díjazás meghagyását javasolta. Politikai alapúnak tartja a módosítást.

Szirbik Imre:
A Bartha János Kertészeti Szakközépiskola által szervezett "Kertmagyarország felé" kiállítás városi és nem önkormányzati rendezvény. A kampány időszak alatt a reklámok elhelyezéséről a pártoknak megállapodást kell kötniük.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Visszavonta indítványát.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Halmai László képviselő 12.§. törlésére vonatkozó javaslatával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett, 3 nem szavazat ellenében nem fogadta el (2 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy a rendelettervezet "a köztársasági elnök által kihirdetett népszavazások és választások, valamint a képviselő-testület által elfogadott helyi népszavazások esetén a kampányidőszakra a pártok kössenek megállapodást a közterületek használatáról" szövegrésszel egészüljön ki.

Dr. Sztantics Csaba:
Javasolta, hogy az indítványt "A politikai pártokkal való egyezség megkötésére felkérik a mindenkori Választási Iroda vezetőjét" kiegészítéssel fogadják el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2004.(XII.11.)ÖR
rendelete
a közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló, többszörösen módosított 27/1993.(XII.17.) KT rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a 8. sz. melléklet tartalmazza.11./ Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása (16)

Szirbik Imre:
Kérte, hogy a Művelődési Központra vonatkozó mondat "kedvezmény az önkormányzati intézmények és egyházi oktatási intézmények." kiegészítéssel szerepeljen.

Oltyán Lajos:
Indítványozta a Szigligeti üdülőtábor szállásdíjának változatlanul hagyását. Többen jelezték, hogy a tábornál olcsóbb és kulturáltabb szállásra van lehetőség.

Karikó-Tóth Tibor:
Kérte, hogy az önkormányzati intézményekhez hasonlóan az egyházi intézmények úszásoktatásra igénybevett órák is legyenek ingyenesek.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Ismertette az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló 10 oldalán az uszoda előirányzatára vonatkozó bekezdést. A kevesebb vendégforgalmat a magas belépőjegy árak és a kabinbérleti díjak okozták. Alacsonyabb díjakkal nagyobb látogatottságot és magasabb bevételt lehetne elérni. Javasolta, hogy a napi belépőjegyet 600,- Ft-ban, a kabinbérletjegy árát 100 eFt-ban határozzák meg.

Szűcs Lajos:
Kérte a szigligeti üdülő fenntartóját, dolgozzon ki tervet a foglalások visszamondásából adódó bevételkiesés csökkentésére.

Szirbik Imre:
Ismertette a környező települések díjait.

Kálmán János:
Nem a környező települések díjait, hanem a szolgáltatások színvonalát kell figyelembe venni. Külföldi vendégek jelezték, hogy több alkalommal nem volt melegvíz a medencében és nincs fedett uszoda a városban. A hiányosságok miatt több vendég nem fog visszatérni Szentesre.

Szirbik Imre:
A lakosságot a bérletek kiváltására kívánják ösztönözni. A szolgáltatások színvonalában valóban vannak eltérések.

Halmai László:
A szentesi uszoda bevételeit és kiadásait kellene szem előtt tartani. A Polgári Oldal szeretné, ha a városban az árak a költség és nem a polgárok teherviselő képessége alapján lennének meghatározva.

Szirbik Imre:
A "polgársarcoló előterjesztés" az uszoda vonatkozásában csak a kemping kutyajegy díjában javasol emelést. Költségarányos árak esetén nagyon magasak lennének a díjak. Még nem hallotta a vendégektől, hogy többször nem látogatnak el Szentesre. Javasolta, hogy a szigligeti tábor gyermekekre vonatkozó szállásdíjai ne emelkedjenek.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért dr. Rébeli Sz. tamás képviselő indítványával, miszerint a napijegyet 600,- Ft-ban, a kabinbérletet 100.000,- Ft-ban határozzák meg, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett, 3 nem szavazat ellenében nem fogadta el (1 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
Az egyházi intézmények finanszírozását nem az önkormányzat végzi, így nem tudják a számlázott uszodai díjakat visszatéríteni.

Karikó-Tóth Tibor:
Negatív diszkriminációt szenvedtek az egyházi iskolák tanulói, mert 2004. évben csak az önkormányzati iskolák kaptak az államtól diáksport támogatást. Módosító indítványa csak a tanítási órák keretében történő úszásoktatásokra irányult. Kérte ne tegyék lehetetlenné a gyermekek úszásoktatását, ennyi támogatás az egyházi intézményeket is megilleti.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Karikó-Tóth Tibor képviselő javaslatával, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett, 3 nem szavazat ellenében nem fogadta el (1 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a díjtételekre vonatkozó előterjesztést a módosítással elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében elfogadta.

234/2004.(XI.22.)Kt.
Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. sz. melléklet szerint kimunkált szolgáltatási díjak mértékét jóváhagyja.

2./ Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2005. évi költségvetésében a jóváhagyott díjak mértékével kell számolni, és az intézmények saját bevételei között a megfelelő összeget kell szerepeltetni.

Határidő: 2005. évi költségvetés benyújtása
Felelős: intézményvezetők

3./ A bevételek és kiadások összhangját a költségvetésben a jóváhagyásnak megfelelően kell biztosítani.

Határidő: 2005. évi költségvetés benyújtása
Felelős: intézményvezetők

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Az önkormányzati intézmények vezetői
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
6./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája12./ Szentes Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának kinevezése (13)

Szirbik Imre:
A parancsnoki munkakör betöltésére irányuló pályázati kiírásra 2 érvényes jelentkezés történt. Köszöntötte Szöllőssi Sándor ezredes urat, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Parancsnokot.
Kajtár István és Varga Tibor urat kérdezte, hogy hozzájárulnak-e az előterjesztés nyílt ülésen való tárgyalásához.

Kajtár István és Varga Tibor hozzájárult az előterjesztés nyílt ülésen való tárgyalásához.

Szirbik Imre:
Az Előkészítő Bizottság a pályázatokat szakmailag megalapozottnak, végrehajthatónak és jónak értékelte. Kajtár István a BM rendeletben előírt 5 év, Varga Tibor csak 2 év szolgálatparancsnoki beosztásban eltöltött idővel rendelkezik.
Javasolta a jelöltek 3-3 percben való bemutatkozását.

Kajtár István:
Tűzoltóőrnagy, 1993. március 1-jétől hivatásos tűzoltó, először szolgálatparancsnoki beosztást töltött be, 1999. január 1-jétől a Szentesi Parancsnokság Tűzoltási és Műszaki Mentési Osztály vezetője. Villamosmérnöki végzettséggel, felsőfokú tűzvédelmi vizsgával rendelkezik és jelenleg a budapesti Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Vezetőképzés és Továbbképző Intézet hallgatója. Megismerkedett a tűzoltási és műszaki mentési, a személyzeti ügyekkel és a megelőzési osztály munkájával.

Varga Tibor:
1979 óta teljesít szolgálat a Tűzoltóparancsnokságon. Sokan sugallták a pályázat benyújtására, bár nem volt meg a pályázati kiírásban megjelölt vezetői beosztásban eltöltött ideje. A parancsnoki állással tisztességesen tudná befejezni pályáját. Az új parancsnok az eddigi kiváló munkát fogja továbbvinni.

Ollai Istvánné:
Többször fordult a tűzoltósághoz. Kajtár úr és kollégái minden esetben emberségesen viselkedtek és reméli ezt teszik továbbra is.

Móra József:
Örömét fejezte ki, hogy az állományban két személy is benyújtotta pályázatát. Sajnálatát fejezte ki Varga úr hiányzó szolgálati idejével kapcsolatban. Reméli, hogy a döntés nem okoz rivalizálást és nem befolyásolja a tűzoltóság munkáját.

Szirbik Imre:
Büszkék lehetnek a pályázókra. A szolgálati helyzetből adódik a döntések sorozata.
Kérte a képviselőket, aki egyetért Kajtár István parancsnoki kinevezésével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

235/2004.(XI.22.)Kt
Tárgy: Szentes Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának kinevezése

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 9.§. (4), valamint a tűz elleni védekezésről és tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. tv. 28.§. (1) d.), továbbá a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. 268.§. (1) bekezdése alapján

Kajtár István-t
(szül.: Szentes, 1969. június 28., lakcíme: Szentes, Rozgonyi u. 21.)

2005. január 1-jétől határozatlan időre kinevezi Szentes Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága parancsnokának.

Szentes Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
A határozatról értesítést kapnak:
1./ Kajtár István Szentes, Rozgonyi u. 21.
2./ Csm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Szeged
3./ Szentes Városi Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság - Szentes
4./ Szentes Város Polgármestere
5./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda

Szirbik Imre:
Gratulált és jó munkát kívánt Kajtár István parancsnok úrnak.

Szöllősi Sándor:
A belügyminiszter asszony Koszt György részére az eddig végzett munkája elismeréséül dísztört adományozott.

Koszt György:
Nyugdíjazásáig már csak 34 nap van hátra. 1969-ben kezdte pályáját és 1989-ben került Szentesre. Megköszönte a Képviselő-testületek, az intézményvezetők, gazdálkodó szervezetek vezetőinek és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak segítéségét. Örömét fejezte ki, hogy a parancsnoki kinevezés már az első körben megtörtént. Kérte, hogy az új parancsnok és az állomány munkáját továbbra is segítsék.

Kiment a teremből: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő


13./ 2005. évi munkaterv elfogadása (7)

Szirbik Imre:
Egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság indítványával, ezért azt az előterjesztés részeként vegyék figyelembe.

Halmai László:
Indítványozta, hogy a testületi ülések időpontjait minden hónap utolsó péntekében határozzák meg.

Szirbik Imre:
Az ünnepnapok miatt ettől el kell majd térni.

Dongó László:
Javasolta, hogy a személyi kérdések az előterjesztések első pontjaiban kerüljenek megtárgyalásra.

Szirbik Imre:
Elfogadja a javaslatot, de megjegyezte, hogy ellentétben más önkormányzatokkal, az intézményvezetőknek nem kötelező a testületi ülésen végig jelen lenniük.

Oltyán Lajos:
Javasolta, hogy a novemberi ülésre a Városi Könyvtár Kht beszámolót és ne tájékoztatót készítsen.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a munkatervet a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatával elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szirbik Imre:
Dongó László képviselő javaslata az SZMSZ módosítását igényli. Kérte, hatalmazzák fel a Jegyző Urat a módosítás SZMSZ-en való átvezetésére.
Kérte a képviselőket, aki egyetért Dongó László képviselő indítványával és annak SZMSZ-en való átvezetésével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadta.

236/2004.(XI.22.)Kt.
Tárgy: 2005. évi munkaterv elfogadása

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2005. évi munkatervét az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

2./ Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a munkaterv részletes kidolgozásáról és az érdekelteknek történő kiadásáról.

Határidő: 2004. december 15.
Felelős: dr. Sztantics Csaba jegyző

3./ A Képviselő-testület javasolja bizottságainak, hogy a munkatervbe nem került napirendi ajánlásokat saját munkaprogramjuk kialakítása során vegyék figyelembe.

4./ A Képviselő-testület a személyi kérdéseket az előterjesztések első pontjaiban tárgyalja meg.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az Szervezeti és Működési Szabályzatban vezesse át a módosítást.

Határidő: 2004. decemberi testületi ülés
Felelős: dr. Sztantics Csaba jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Képviselő-testület bizottságainak elnökei
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda14./ Szentes város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek megállapításáról szóló rendelet módosítása (11)

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2004.(XII.11.)ÖR
rendelete
Szentes város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek megállapításáról szóló 27/2002.(XII.21.)KT. rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a 7. sz. melléklet tartalmazza.)15./ Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan hasznosítása (14)

Szirbik Imre:
Az elmúlt ülésen hozott határozat végrehajtásáról szól az előterjesztés. Az ingatlan hasznosításával kapcsolatban együttes bizottsági ülések napján 2 javaslat érkezett. Az SWPK Budapest ajánlattevő nem szerepel a cégjegyzékben. A pályázati kiírás a helyi lapokban jelent meg.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 3:2 arányban hozta meg határozatát. A Jegyző Úrtól kérdezte, hogy a korábbi határozat és a szerződéstervezet megfelel-e a 27/1999.(IX.30.)Kt. rendelet 13.§ /2/ bekezdésében, a 4.§. /2/ bekezdésében, valamint a 20/1999.(VII.10.)Kt rendelet 3.§. /1/ bekezdésben, a 7.§ /3/ bekezdésében foglaltaknak? A 10/2004.(V.7.)ÖR rendeletben az ingatlan miért nem került átvezetésre? Rendelkeznek-e a 4/2004.(III.5.)KT rendelet 11.§. /9/ bekezdésben megfogalmazott jóváhagyással? Beszerezték-e az egyesület alapító okiratát és mérlegét? Nem a szerződő fellel van kifogása, hanem a kellő előkészületet és az anyagi kondíciókat hiányolja. Az önkormányzatnak a helyi rendelet értelmében nincs lehetősége 20 éves bérleti szerződés kötésére.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 3:2 arányban megtárgyalásra alkalmasnak tartotta az előterjesztést és a javaslatokkal a szerződés elfogadását javasolta. A pályáztatás rendben megtörtént, rendelkeznek a bizottságok helybenhagyó javaslatával, a szerződés megfelel a 20/1999.(VII.)KT rendeletben foglaltaknak, a bérleti jogviszony sem ütközik a vagyonrendeletben foglaltakkal, mert a felújítás ütemei nem haladják meg a 15 millió Ft-ot. Az átsorolás nem igényel külön testületi döntést. A szerződés megkötéséhez nincs szükség az egyesület mérlegére.

Halmai László:
Szűcs Lajos alpolgármestertől kérdezte, hogy az ingatlan felszabadulásakor megvizsgálták-e Szeretetotthon kialakításának lehetőségét?

Kálmán János:
Érvényes rendelet rendeletmódosítás nélkül felülbírálható? Brezovai úr a másik pályázóval azonosan nem a pályázati kiírásra jelentkezett. A javaslattevők ajánlatát is mérlegelni kellene

Visszaérkezett a terembe: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Szűcs Lajos:
Az ingatlant csak egészségügyi szolgáltatás céljából vizsgálták meg. Nagy átalakításokat kellett volna végezni a szeretetotthon kialakításához.

Szirbik Imre:
Ismertette a két ajánlatot.

Dr. Demeter Attila:
Az együttes ülésen is ismertették az ajánlatokat, ahol a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság elutasította azokat. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2:1 arányban a javaslatok elfogadását javasolta, de a legutóbbi ülésén az írásban kiadott javaslatot tette.

Félegyháziné Somogyi Éva:
A szerződés megkötését a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. Van-e már adószáma az egyesületnek és kértek-e a szerződő féltől pénzügyi garanciákat?

Halmai László:
Az épület állagmegóvásához csak a nyílászárók cseréje tartozik, mely összeg nem éri el a bérleti díj éves mértékét sem. Elfogadja, hogy az ingatlant ilyen célja kívánják hasznosítani, de nem ért egyet a verseny akadályoztatásával. A város vagyonával úgy gazdálkodnak a legjobban, ha a hasznosításra a legkedvezőbb ajánlatot fogadják el. Lehetőséget kell biztosítani az újabb pályázóknak is.

Dr. Sztantics Csaba:
Tiszteletben tartja a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatát

Szirbik Imre:
Nincs információja a pénzügyi garanciákkal kapcsolatban.

Brezovai Sándor:
Az ingatlanban színvonalas rehabilitációs sportközpontot kíván létesíteni. Az egyesület rendelkezik a megfelelő okiratokkal, de eddig nem kérték tőle. A szerződéshez nem szükséges az egyesület adószáma, mert személye lesz a befektető.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Meglepte Brezovai Sándor hozzáállása. A város a szerződést az egyesülettel köti, személye pedig nem lehet garancia, mert a közgyűlés bármikor leválthatja. Ismertette a korábbi pályázati kiíráskor hozott határozatot. Ellentmondás van a szerződés tartalma és a pályázati kiírásban foglaltak között A bérlőnek a 35.485 eFt 25%-át kellene ingatlanbérleti jogként befizetnie, mert az ingatlan nem kötelező alapellátási feladatot fog biztosítani. Nincs meg az a jóváhagyás, mely szerint "a vagyontárgyak hasznosításáért az önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához csereingatlant, értékpapírt, természetbeni teljesítést a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi valamint a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása szükséges." A Képviselő-testület a pályázatoknál a város hosszú távú gazdasági érdekében a vállalt vagyon esetén 15 millió Ft-os értékhatárig tekinthet el a pályázat kiírástól. A bérleti szerződést a Beruházó Kft-nek kellene megkötnie. Az egyesület minden évben jelentős összegű támogatást kap a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottságtól. Miből valósítják meg a beruházást és mi indokolja a 20 éves bérleti szerződés megkötését?

Dr. Demeter Attila:
Szentes nemzeti sportváros. Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő kifogásai méltatlanok szakmájához. A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolta, hogy a pályázati határidő leteltét követően a korrekt ajánlatot tevőnek biztosítsanak lehetőséget A szerződéshez szükséges egyesületi okiratokat Brezovai Sándor be fogja mutatni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Visszautasítja dr. Demeter Attila képviselő hangnemét. A város vagyonáért aggódott és csak azt kérte, nézzenek utána, jól döntöttek-e. Az ingatlan állagmegóvása évi 500 eFt-1 millió Ft ráfordítással biztosítható lett volna.

Halmai László:
A Polgári Frakció szerint a várost vagyonvesztés fogja érni a versenyeztetés elmulasztásával. Javasolta, ismerjék meg a két pályázó ajánlatát és kérjék fel Brezovai urat egy újabb ajánlat megtételére.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a korábbi határozat visszavonásával és a két jelentkező meghallgatásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, 11 nem szavazat ellenében nem fogadta el (1 fő nem szavazott)

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat A./ változatát a Jogi és Ügyrendi Bizottság kiegészítésével elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében elfogadta.

Halmai László:
Bejelentette, hogy a Polgári Oldal nemmel szavazott.

237/2004.(XI.22.)Kt.
Tárgy: Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan hasznosítása
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy az OYAMA DOJO Sportegyesület (Szentes, Tóth J. u. 1.), a szentesi 811/2 hrsz-on nyilvántartott Szentes, Ady E. u. 27. Sz. alatti ingatlant 20 évre bérbe vegye az épület felújítása és sportcélokra történő átalakítása fejében.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szentes város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Brezovai Sándor sportegyesületi elnök Szentes, Tóth J. u. 1.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája

Kiment az ülésről: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő


16./ Szociális szolgáltatástervezési koncepció - 1. olvasat (15)

Szirbik Imre
Egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság javasltával, mely a szociális térkép 2006-ban történő aktualizálására vonatkozik.

Oltyán Lajos:
A 45. oldalon szereplő felső diagram a pályakezdő munkanélküliek életkor szerinti csoportosítását tartalmazza. A város lakossága az elmúlt évben 212 fővel csökkent, melyből a 0-18 éves korosztály 106 fővel lett kevesebb. Azok a 16 éves fiatalok, akik nem fejezték be általános iskolai tanulmányaikat, vagy nem iratkoztak be a 9. osztályba, nem szerepelnek sehol.

Visszaérkezett a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Oltyán Lajos:
A pályakezdő munkanélkülieket a diagram csak 19 éves kortól jelöli. 2005. évtől a tanulói jogviszony a 18 életévig fog tartani. A középfokú iskolák nincsenek felkészülve az ilyen jellegű fiatalokra.

Halmai László:
A tények azok tények, le vannak írva.

Pap Imre:
Az anyag egy hiánypótló kiadvány. Elkészítése és elfogadása a mindenkori Képviselő-testületnek megfelelő iránymutatást fog adni a feladat végrehajtásához. A koncepcióban megfogalmazottak érvényesítéséhez az aktuális költségvetésben fedezetet kell biztosítani. A szociális törvény értelmében Szentesnek rendelkeznie kell szolgáltatásfejlesztési koncepcióval, melyet kétévente felül kell vizsgálnia. A felülvizsgálat, valamint a 2006. évi önkormányzati választások is indokolttá teszik a szociális térkép aktualizálását. A végleges anyag a decemberi testületi ülésre kerül beterjesztésre.

Dr. Sipos Ferenc:
Nehéz feladat a 16-18 éves fiatalok "zsákutcából" való kivezetése. Emelkedik a 60 év felettiek száma, sokan magukra maradnak, nem tudják önmagukat ellátni. Szükség lenne az idősek otthonának mielőbbi kialakítására.

Szirbik Imre:
Megköszönte az elhangzott gondolatokat. Kérte, a koncepciót minél szélesebb körben ismertessék és a javaslatokat, véleményeket juttassák el az előterjesztőkhöz.
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztést munkaokmányként, első olvasatban a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatával elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

238/2004.(XI.22.)Kt.
Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció - első olvasat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális szolgáltatástervezési koncepciót első olvasatként, mint munkaokmányt elfogadja. Felkéri a Szociálpolitikai Osztályt, hogy a végleges szociális szolgáltatástervezési koncepciót a decemberi testületi ülésre készítse el.

Határidő: 2004. decemberi Kt
Felelős: Szociálpolitikai Osztály

2./ A Képviselő-testület a szolgáltatástervezési koncepció felújításához szükséges szociális térkép adatbázisának frissítéséhez szükséges fedezetet a 2006. évi költségvetésében biztosítja.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya17./ Belépés a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulásba

Szirbik Imre:
A mártélyi székhelyű Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulásnak több település is tagja. Célja a Tisza melletti területek biológiai szúnyogirtásának megszervezése. Az éves tagdíj 32.500,- Ft lesz.
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

239/2004.(XI.22.)Kt.
Tárgy: Belépés a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulásba

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerve a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás (továbbiakban: Társulás) tevékenységi körét és céljait az alábbiakról határoz:

1./ Egyetért azzal, hogy Szentes város a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulásnak tagjává váljon 2005. január 1-jétől.

2./ Vállalja a tagsági díj megfizetését, amely a város lakóinak (2001. évi népszámlálás alapján) számaránya szerint 1,- Ft/fő/év. A tagsági díj összegét a 2005. évi költségvetésben biztosítja.

3./ Felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

4./ Az önkormányzat a társulási tagság képviseletében Baloghné Berezvai Csilla főkertészt bízza meg. Kéri, hogy a Társulás munkájában aktívan működjön közre és a tapasztalatokat az önkormányzat hasznára kamatoztassa.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Elnöke
Mártély, Rákóczi tér 1.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya18./ Tájékoztató az iskolatej-programról (17)

Szűcs Lajos:
Kérte, hogy a tájékoztatót a ".. heti két alkalommal biztosítja az önkormányzati fenntartású és az egyházi általános iskolai tanulók számára ." kiegészítéssel és az első oldal utolsó mondatának elhagyásával vegyék figyelembe. A programmal kapcsolatban jó tapasztalatokat vontak le és folytatását javasolják. Megkezdődtek a tárgyalások a tízóraival való összeegyeztetés kérdésében.

Pap Imre:
Örömét fejezte ki, hogy a gyerekek nagyobb bizalommal voltak az iskolatej iránt, mint a Képviselő-testület. A Központi Gyermekélelmezési Konyha vezetője egyetért azzal, hogy tejes napokon péksütemény legyen a tízórai, de az iskolák ezen igényüket egységesen fogalmazzák meg.

Dr. Sipos Ferenc:
Az egészségtelen táplálkozás nagymértékben hozzájárul a cukorbetegség népbetegséggé válásához. Számos európai ország iskolájában megtiltották az üdítő italok árusítását. Megköszönte mindazok munkáját, akik az egészséges táplálkozás érdekében vállalták a plusz munkát.

Dr. Gyenes Ágota:
Többen kifogásolták, hogy hideg a tej. A fogak hidegre való érzékenysége esetén fel kell keresni az iskolafogászt.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság kiegészítésével elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

240/2004.(XI.22.)Kt.
Tárgy: Tájékoztató az iskolatej-programról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az iskolatej-programról szóló tájékoztatót tudomásul vette és az iskolatej-program fenntartását javasolja.

A Képviselő-testület felkéri az iskolákat, hogy az esetlegesen felmerülő kérésekkel kapcsolatosan működjenek együtt a Központi Gyermekélelmezési Konyhával.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Önkormányzati és egyházi fenntartású általános iskolák
2./ Központi Gyermekélelmezési Konyha
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Szentes Város Alpolgármestere
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
6./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája19./ Víztorony melletti területen garázstelek kialakítása

Szirbik Imre:
A Pénzügyi, valamint a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta, hogy a műszaki és esztétikai lehetőségek figyelembevételével több garázstelek is kerüljön kialakításra.

Félegyháziné Somogyi Éva:
A Pénzügyi Bizottság az eredeti A./ változat elfogadását javasolta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés A./ változatának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadta (2 fő nem szavazott).

241/2004.(XI.22.)Kt.
Tárgy: Víztorony melletti területen garázstelek kialakítása

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Szentes, belterület 5525/99 hrsz-ú, 4639 m2 nagyságú területből 1 db garázstelek kialakításához és a jelzett, mintegy 30 m2 nagyságú területet a forgalomképtelen önkormányzati területből átsorolja a törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok közé.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozat aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szirbik Imre polgármester

3./ A Képviselő-testület javasolja, hogy amennyiben a területen építészetileg, esztétikailag és helyileg is lehetőség van, akkor több garázstelek kerüljön kialakításra és forglaomképtelen vagyonból történő kivonásra.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Iroda
5./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája20./ Csongrádi út 6. sz. alatti ingatlan telekhatár-rendezése (22)

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

242/2004.(XI.22.)Kt.
Tárgy: Csongrádi út 6. sz. alatti ingatlan telekhatár-rendezése

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Szentes, belterület 7935 hrsz-ú magántulajdonban levő ingatlannak és a 7931/1 hrsz-on nyilvántartott önkormányzati tulajdonban levő ingatlannak a 138/2004. Munkaszámú vázrajz szerinti telekhatár rendezéséhez. Az önkormányzati tulajdonban lévő, forgalomképtelen közterületből 60 m2 nagyságú terület átsorol a törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok közé, és azt értékmegegyezően elcseréli a Széles Kft által felajánlott területre.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozat aláírására.
A határozatról értesítést kapnak:
1./ Széles Kft - Szentes
2./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Iroda

Kiment a teremből: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő
Elment az ülésről: Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő


21./ Interpellációkra válasz (20/1, 20/2, 20/3, 20/4)

Szirbik Imre:
Kálmán János képviselőnek a postahivatal zsúfoltságának megszüntetésével kapcsolatos interpellációját a postahivatal vezetője felé továbbították. A válasz megérkezéséig a képviselő türelmét kérte.

Szirbik Imre:
Kálmán János képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 20/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
A híd feljáróiban elhelyezett forgókkal kapcsolatos választ nem fogadta el. A DÉMÁSZ Rt tájékoztatását üdvözölte, de véleménye szerint rontani fogja a városképet az eredetitől eltérő kivitelezés.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a híd feljáróiban elhelyezett forgókkal kapcsolatos interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Dongó László képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 20/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dongó László:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Karikó-Tóth Tibor képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 20/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Karikó-Tóth Tibor:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. A Műszaki Osztály által részére megküldött válasz azt tartalmazta, hogy nem kívánnak még egy veszélyes csomópontot létrehozni a Kossuth utcán. Ez alapján a Polgármesteri Hivatalnál lévő kijáratot is meg kellene szüntetni, vagy a volt Megyeháza előtti kereszteződést megnyitni. A Hajdú L. utca rendje csak az utca kinyitásával normalizálódik, addig a parkoló "halott parkoló" marad. Kérte, keressenek kompromisszumos megoldásokat.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 5 nem szavazat ellenében elfogadta (2 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
Csernus Lukács László képviselőt kérdezte, hogy a járatbeállítással kapcsolatos interpellációjára 20/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Csernus Lukács László:
Az interpellációra adott választ elfogadta, mert a város nem tudja a többletköltséget biztosítani.

Szirbik Imre:
Csernus Lukács László képviselőt kérdezte, hogy a Shweidel u. megnyitásával kapcsolatos interpellációjára 20/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Csernus Lukács László:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Oltyán Lajos képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 20/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Oltyán Lajos:
Az interpellációra adott választ elfogadta. A Tóth J. utcán kihelyezett megállni tilos táblát nem tudják foganatosítani, amig a Kiss Bálint Református Általános Iskolát a Tóth J. utca felöli bejárón keresztül lehet megközelíteni. A parkoló helyett a tábla tilalma miatt is megállnak. A Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskolát érintően nem az udvar belső részét használja parkolónak, mert a társbérlő érdekeit, mozgásterét sértette.

Szirbik Imre:
Ollai Istvánné képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 20/í3 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációra adott választ elfogadta.
Visszaérkezett a terembe: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő
Szirbik Imre:
Az interpelláció alapvető formája az írásos, de halasztást nem tűrő közügyekben szóbeli interpellációnak is van helye.

Karikó-Tóth Tibor:
Továbbra is kezdeményezi a volt Megyeháza előtti út megnyitását. Kérte, keressenek kompromisszumos megoldásokat. Javasolta, hogy kísérleti jelleggel, egy-két hónapra nyissák meg az utcát és a tapasztalatok függvényében döntsenek a végleges kinyitásáról vagy lezárásáról. Sajnos szentesi szokás, hogy az emberek lehetőség szerint az intézmények bejáratánál állnak meg. A volt Megyeháza mellett nincs járda, ezért nem szívesen teszik ki ott gyermekeiket a szülők.
A Széchenyi Liget gyalog járdájánál az első 5 lámpatest és a parkoló előtti utolsó lámpatest régóta nem, vagy csak rendszertelen időben világít. Kérte ezek helyreállítását annak érdekében, hogy a sportolni kívánó gyermekek veszélyérzete ne növekedjen.

Halmai László:
November 18-i rendkívüli testületi ülés időpontjáról nem kapott telefonos értesítést, a jelen ülés anyagát tartalmazó borítékon nem volt feltüntetve, hogy fontos küldeményt tartalmaz. Kérte, hogy lehetőség szerint a rendkívüli testületi ülések számát korlátozzák, és azokról a képviselőket külön értesítsék.

Móra József:
A telefonkönyvben található térkép hibás, mert Cserebökényből közvetlenül nem lehet a bökényi duzzasztót megközelíteni. Kérte, hívják fel a Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság figyelmét a hibára.

Hornyik László:
A város honlapján a Képviselő-testület tagjainak fotói között Laki Csaba is szerepel. Kérte, hogy a honlapon Laki Csaba helyett dr. Gyenes Ágota képviselő fotóját helyezzék el.

Dr. Sztantics Csaba:
Elnézést kért Halmai László képviselőtől, hogy nem tudott részt venni a rendkívüli testületi ülésen. a Jegyzői Iroda igyekezett mindenki figyelmét felhívni az ülés időpontjára. 2004. évben 6 rendkívüli ülést tartottak, melyekre a pályázati határidők rövidsége miatt került sor. Nem tudja megígérni, hogy a továbbiakban hasonló okok miatt nem hívnak össze rendkívüli testületi ülést.

Szirbik Imre:
Bejelentette, munkájukat a továbbiakban zárt ülésen folytatják.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba - jegyző
Szirbik Imre - polgármester

Hornyik László - Ollai Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő