6.) Szentes város civil stratégiája

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye.
A Képviselő-testület elé első olvasatban került az előterjesztés. Az anyagnak az önkormányzat működésében nincs előzménye. A civil mozgalom a rendszerváltás után sok irányba terjeszkedett. A működésük feltételrendszer, az őket körülvevő társadalmi rendszer változott meg és biztosította azt, hogy a lakosság rétegei érdeklődésüknek megfelelően kapcsolódjanak önkormányzati, állami vagy ezen kívüli feladatok ellátásába. A városban megszaporodott a civil szervezetek száma. Az önkormányzat támogatja ezeknek a szervezeteknek a működését, természetbeni juttatásként működési feltételeihez hozzájárul, teremhasználattal, rendezvényeken való közreműködéssel, kuratóriumok forrásaiból pénzt biztosítottak részükre.

Kiment a teremből: Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szirbik Imre:
Az Országgyűlés megalkotta a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvényt. Ez a törvény próbálja a civil szféra működését, az állam részéről történő segítségnyújtásának a lehetőségeit szabályozni. Sok olyan pályázat kerül kiírásra, amely előírja, hogy a település rendelkezzen civil stratégiával. Az előterjesztés megírásakor Szolnok és Székesfehérvár programját használták segítségül.

Dr. Dömsödi József:
Kik a delegáltak? Szeretné tudni a Városi Civil Tanács tagjainak nevét, illetve az elektor személyét. Kinek van delegálási joga?

Garai Szabó Imréné:
A stratégia elfogadása után fog a Városi Civil Tanács megalakulni. A határozati javaslatban szerepel, hogy a Jegyzői Iroda kerül megbízásra a választások lebonyolítására. A stratégiát a jelentősebb civil szervezeteknek megküldték véleményezésre. Támogatják az elképzeléseket. Voltak olyan javaslatok, hogy differenciáltan minősítsék a civil szervezeteket, tegyenek különbséget a klubok, az egyesületek és a Szentesen működő megyei vagy országos szervezetek között. Ez nem oldható meg. Másik javaslat szerint szorosabban vonják be a szakszervezeteket. A törvény hatálya alá az érdekképviseleti szervek nem tartoznak.

Oltyán Lajos:
A Nemzeti Civil Alapprogram az országos források elosztására megalkotott törvény. Ahhoz, hogy az országos forrásokat objektíven el tudják osztani, tanácsot, kollégiumot kell létrehozni. Az alapprogram az önkormányzatoknak legfeljebb tájékoztató jellegű fogódzókat ad. A 2. pontban olvasható, hogy mire ad pénzt az országos civil alapprogram. Az anyagot úgy tudja elképzelni, hogy egy helyzetértékelést adunk. A városban évtizedes múltja van a civil szervezeteknek, pl. Kertbarátok Köre, Amatőr Filmes Klub. Fontos a civil szervezetek munkáját segíteni. Az előterjesztés utolsó oldalán lévő ábrát Szentes vonatkozásában nem tudja elképzelni. Nem biztos, hogy ez szükséges. A Művelődési és Oktatási Bizottság üléseire évek óta meghívják a civil szervezetek képviselőit. Reméli, hogy más bizottságok munkáiban is részt vesznek szakemberek. A Közművelődési Tanács évek óta jól működik. A stratégiával kapcsolatos javaslatát a polgármester úrnak eljuttatta.

Szirbik Imre:
Megköszönte Oltyán Lajos képviselő úr által eljuttatott anyagot, a kidolgozás során a javaslatokat figyelembe veszik.

Dr. Demeter Attila:
A stratégiában szerepelnek vertikális és horizontális célok. Vertikális célokkal kapcsolatban azt tudja elképzelni, hogy hogyan épül egymásra a helyi, a régiós és országos szervezet. A horizontális célok esetében pedig azonos szintű célok egymás mellettiségét kellene pontosítani. A civil önkormányzati együttműködés alapelvei között szerepel a pártpolitikai-mentesség, míg a civil stratégia alapelvei között politikamentesség olvasható. Ezekkel egyetért, de véleménye szerint ez nincs szinkronba olyan szempontból, hogy a civil szektor jelentőségei között a politikai jelentőség kerül kiemelésre. Ha a civil önkormányzati együttműködés alapelvei között pártpolitikai mentességről beszélünk és a civil stratégia alapelvei között politikamentességről, akkor ne emeljük ki, hogy a szektor politikai jelentősége mi. Kell, hogy legyen politikai jelentőség, de ez ütközik az alapelvekkel.
Ha az alapelvek közül törlésre kerül a "politika" szó, akkor a szektor jelentőségében megmaradhat.

Pap Imre:
Az elmúlt 15 év alatt számos helyi szerveződésű civil szervezet jött létre és fontos szerepet tölt be a város életében. Szociális területen is fontos szerepet töltenek be, hiszen olyan erőket, tenni akarást, szolidaritást, anyagi erőt nyújtanak, illetve karitatív célokra pénzt gyűjtenek és olyan forrásokat mozdítanak meg, amelyhez az önkormányzat nem jutna hozzá. Van a szervezetekben akkora szellemi erő, hogy össze tudják állítani azt a programot, amely alapján működni tudnak. Kérte a civil szervezetektől az együttműködést, illetve a város érdekében mindent tegyenek meg a közös ügyért.

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést első olvasatként vegye tudomásul. Kérte, hogy véleményeiket, javaslataikat juttassák el az előterjesztőhöz. Próbálják megteremteni a direkt pártpolitikától mentes civil világot.
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztést első olvasatként elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

213/2004. (X.29.) Kt.
Tárgy: Szentes város civil stratégiája - első olvasat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes város civil stratégiája c. előterjesztést első olvasatként jóváhagyja.

A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája

Kiment a teremből: dr. Dömsödi József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő


7.) Partneri együttműködés pályázat benyújtásához - Progress Alapítvány

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye. A fogyatékkal élő emberek foglalkoztatásához szeretnének pályázatot benyújtani a ROP 3.2.2. számú programjához kapcsolódóan. A pályázat benyújtása önerőt nem igényel.

Dr. Gyenes Ágota:
Megkérdezte, mennyi a fogyatékkal élő személyek száma a városban.

Mészáros Ágnes:
Az anyag összeállítása során azt vállalták, hogy adatszolgáltatással segítik a pályázat elkészítését. Igyekeztek felmérni a fogyatékkal élők számát. Ebben az évben a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályának nyilvántartott adatai alapján a mozgáskorlátozottak száma 272 fő. Ebből próbálták megbecsülni az aktív korú fogyatékkal élők számát, illetve igénybe vették a Gondozási Központ segítségét, valamint a Csongrád megyei fenntartású Pszichiátriai Ápoló Otthonnal is felvették a kapcsolatot. A program potenciális munkavállalóként mintegy 400 főt érinthet. A programban elsősorban mozgáskorlátozottakra építenek, a tervezetben a környezet akadálymentesítése mellett olyan mikrobusz megvásárlása is szerepel, amely a mozgáskorlátozottak szállítását szolgálná.

Visszajött a terembe: dr. Dömsödi József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Baranyi Imre:
Támogatja a határozati javaslatot, minden alkalmat meg kell ragadni, amely a fogyatékkal élők foglalkoztatását segíti elő.

Halmai László:
A polgári összefogás frakciója minden olyan kezdeményezést, projektet támogat, amely a fogyatékkal élő emberek foglalkoztatását, életét könnyíti.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

214/2004. (X.29.) Kt.
Tárgy: Partneri együttműködés pályázat benyújtásához - Progress Alapítvány

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 1/2004/ROP 3.2.2. számú "Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatás" pályázat 2. komponensére, - Non-profit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban - "Nappali szolgáltatás kiegészítés fogyatékosok számára" c. a Progress Alapítvány által benyújtandó pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület megállapítja, hogy szükség van munkahelyteremtő pályázatok kidolgozására és a fogyatékkal élők foglalkoztatására, ezért vállalja, hogy együttműködő partnerként támogatja a pályázat benyújtását.

Határidő: a pályázat benyújtása
Felelős: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya

A határozatról értesítést kap:
1./ Progress Alapítvány - 6725 Szeged, Tisza L. krt. 64.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
5./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya8.) Az Általános Iskolai Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

215/2004. (X.29.) Kt.
Tárgy: Az Általános Iskolai Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Általános Iskolai Kollégium (Szentes, Munkácsy u.3.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felhatalmazza az intézmény vezetőjét a módosítások Szabályzaton történő átvezetésére.

A határozatról értesítést kap:
1./ Általános Iskolai Kollégium
2./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája9.) Háziorvosi állás betöltése

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye. Megkérdezte dr. Temesi Zsuzsannát, hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyaláshoz?

Dr. Temesi Zsuzsanna:
Hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.

Agócs Lászlóné:
Bejelentette, hogy dr. Zagyi Károly visszavonta a IX. körzet háziorvosi állására benyújtott pályázatát, levelét Szűcs Lajos alpolgármester úr részére eljuttatta. Ennek függvényében módosul a határozati javaslat is.
A pályázat kiírása újra megtörtént. Az ÁNTSZ véleménye szerint dr. Temesi Zsuzsanna alkalmas a munkakör betöltésére és érvényes működési engedélyt kaphat. A Magyar Orvosi Kamara Megyei Szervezete is támogatja pályázatát, mert szakmai és emberi kvalitása biztosítékot jelent a megpályázott állás magas szintű ellátására.

Pap Imre:
Bejelentette, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatja dr. Temesi Zsuzsanna pályázatát.

Móra József:
Tudomása szerint az önkormányzat nem közalkalmazottként kívánja foglalkoztatni a pályázót, hanem szerződést szeretne kötni azzal a gazdasági társasággal, amelynek ő a képviselője. Az előterjesztés elfogadása előtt ezt pontosítani kellene.

Szirbik Imre:
Természetesen vállalkozásról van szó.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Felhívta a figyelmet, hogy a szóbeli módosítás miatt a határozati javaslat számozása változni fog.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki hozzájárul ahhoz, hogy dr. Temesi Zsuzsanna házi gyermekorvos vállalkozóként gyermekgyógyászati tevékenységet végezzen, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki hozzájárul ahhoz, hogy dr. Varga Lajos főorvos úrnak köszönetüket fejezzék ki, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

216/2004. (X.29.) Kt.
Tárgy: Háziorvosi állás betöltése - dr. Temesi Zsuzsanna

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a megüresedett háziorvosi állás betöltésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt.

1.) Szentes város I. sz. házi gyermekorvosi körzetben a kérelmező, dr. Temesi Zsuzsanna csecsemő-gyermek szakorvost házi gyermekorvosként foglalkoztatni kívánja a jogszabályban felsorolt engedélyek és vélemények megléte esetén.

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a nyugdíjba vonuló dr. Varga Lajos főorvos úrnak Szentes város lakosságának egészsége érdekében végzett több évtizedes gyógyító munkájáért.

A határozatról értesítést kap:
1./ Dr. Temesi Zsuzsanna Szentes, Arany J. u. 32.
2./ Dr. Varga Lajos Szentes, Kossuth u. 12.
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Szentes Város Alpolgármestere
5./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
6./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya

Ollai Istvánné:
Gratulációját fejezte ki az orvosnőnek, munkájához sok sikert kívánt.


10.) A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkateljesítményének értékeléséhez kiemelt célok meghatározása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye. Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

217/2004. (X.29.) Kt.
Tárgy: A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkateljesítményének értékeléséhez kiemelt célok meghatározása

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt módosító 2001. évi XXXVI. törvény, amely az 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 245/F.§ (2) bekezdés alapján a hivatásos tűzoltók teljesítménykövetelményének alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1.) Az élet és az anyagi javak védelmét a Tűzoltóság által végezhető - végzett - feladatokat jó felkészültségű, magas teljesítményt nyújtó, megfelelő létszámú, fejlődni képes, elkötelezett tűzoltókkal az adott helyen és időben valósítsák meg.

2.) A hatósági és szakhatósági feladatokat a jogszabályokban meghatározott előírásoknak megfelelően, kiemelt esetekben (pl. pályázatok) az ügyintézést a lehető legrövidebb idő alatt végezze el.

3.) A tűzoltási és műszaki mentési feladatokat szakszerűen, körültekintően, biztonságosan és a legrövidebb időn belül hajtsa végre.

4.) A tűzoltó állomány elméleti tudását, a gyakorlati jártasság és készség szintjét folyamatosan fejlessze, a szakmai tudás és a fizikai állóképesség szintjét növelje.

5.) A tűz és káresetekkel kapcsolatos adatszolgáltatást a jogszabályokban előírtak szerint, a határidők betartásával végezze.

6.) A jogszabályokban foglalt mentési feladatokon túl - tűzkár, műszaki mentés - végezze a speciális - vízi és magasból mentés - mentési bevetésekre a személyi és technikai feltételek előkészítését és mentések végrehajtását.

7.) A Tűzoltóság folyamatosan fordítson kiemelt figyelmet a pályázati kiírásokra és törekedjen a lehetőségek maximális kihasználására.

8.) A Tűzoltóság gazdálkodása során ésszerű takarékoskodásra és hatékonyságra törekedjen.

A meghatározott feladatok végrehajtásáért a Képviselő-testület a parancsnokot, mint az intézmény vezetőjét és rajta keresztül a parancsnokság hivatásos állományát teszi felelőssé.

A határozatról értesítést kap:
1./ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - Szentes
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája12.) Gazdaságfejlesztési Alap Kuratóriumának döntése

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye. Az előterjesztésben szereplő 1. sorszám alatt támogatott vállalkozó 80 db sertés nevelésére vonatkozó beruházását a város külterületén kívánja megvalósítani. Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a Kuratórium döntését elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

218/2004. (X.29.) Kt.
Tárgy: Gazdaságfejlesztési Alap Kuratóriumának döntése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Gazdaságfejlesztési Alap Kuratóriumának döntését, azt jóváhagyja és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szabó Ferenc Szentes, Galamb u. 6. sz. alatti vállalkozó részére, trágyatároló lefedésére 300.000,- Ft támogatást nyújt.

2.) Nagy Mátyás Szentes, Fekete M. u. 3. sz. alatti vállalkozó részére telephely kialakítás és korszerűsítés munkálataira 500.000,- Ft támogatást nyújt.

3.) A Sportközpont Szentes, Csongrádi út 2. sz. alatti gazdálkodó részére műanyagtároló tartály, átfejtő vegyszerszivattyú és egyéni védőfelszerelés beszerzésére 356.000,- Ft támogatást nyújt.

4.) Fémtechnika Vasipari Kft. Szentes, Ipartelepi út 1. sz. alatti vállalkozás részére gázolaj-tüzelésű két égőfejes hevítő kemence kiváltásával környezetbarát, tiszta, energiatakarékos technológiára való áttéréshez 500.000,- Ft támogatást nyújt.

5.) Kovács Istvánné Szentes, Budai N. A. u. 8. sz. alatti vállalkozó pályázatát nem támogatja, tekintettel arra, hogy a pályázó az elmúlt időszakban a jelenlegi pályázatban megjelölt célra az Alapból már támogatást nyert.

A Képviselő-testület megbízza a Gazdaságfejlesztési Alap Kuratóriumát, a támogatási megállapodások megkötésének lebonyolításával és a folyósításhoz szükséges adminisztratív feladatok elvégzésével.

Felelős: a Kuratórium elnöke

A határozatról értesítést kap:
1./ Gazdaságfejlesztési Alap Kuratóriumának elnöke
2./ Polgármesteri Hivatal Számviteli Irodája13.) Szentes, Ady E. u. 27. sz. ingatlan hasznosítása (15)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, a Gyermek, Ifjúsági és Sport, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A Kórház az épületet 2003. januárjában kiüríttette. Az önkormányzat az épület hasznosítását 2003. júliusában és októberében meghirdette, a pályázatra jelentkező nem érkezett. 2003. április 28-án egy kórházi orvosi értekezleten az orvostársadalmat kérték fel, hogy esetleg magánrendelők kialakításával újra az egészségügy szolgálatába álljon. 2 orvos foglalkozott a kérdéssel. Az Oyama Dojo Sportegyesület számára a volt Megyeháza felújítása kapcsán a költözés aktuálissá vált. Az elvégzendő munkákat több fordulóban tekintették át, ez alapján javasolják azt a konstrukciót, amelyet a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskolával kötött az önkormányzat. Az épület az önkormányzat tulajdonában maradna és a beruházás nagyságrendjét tekintve a felújítás fejében 20 évre bérbeadná az egyesület számára.

Visszajött a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében javasolta megtárgyalásra az előterjesztést.

Baranyi Imre:
A Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2 nem szavazat ellenében, 6 tartózkodás mellett információk hiányában nem hozott döntést. Azóta a szükséges információkat megkapták.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság ülésén a kisebbségi vélemény egy C.) változatot vetett fel, miszerint 10 évre kerüljön bérbeadásra az épület. Úgy gondolta, az előterjesztés nem nyújt elég információt ahhoz, hogy egy ilyen értékes épületről dönteni tudjanak. Figyelembe kell venni, hogy a Tóth J. u. 28/a. számú és az Ady E. u. 27. számú ingatlan alapterülete eltér egymástól. Jelentős tényező az ár, a bérbeadási év és az alapterület nagysága.

Ollai Istvánné:
Az épület felújítása sokba kerül. Ha az önkormányzat 10 évre akarja az épületet bérbeadni, akkor a bérbevevő nem fogja azt kivenni. Javasolta, hogy az önkormányzat 20 évre adja bérbe az épületet. Ha üresen marad, tönkre fog menni.

Baranyi Imre:
Megnyugtató számára, hogy az épületnek sok értéke van, amelyet a bérlő meg akar őrizni. A határozati javaslatban szerepel, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyása után köthető meg a szerződés. Fontos, hogy ez a patináns épület szép legyen és élettel teljen meg.

Halmai László:
Megkérdezte Brezovai Sándort, hogy jelenleg a tanítványainak hol tart edzést? Mi a terve? Ezeknek az információknak a megfelelő döntéshozatal érdekében az előterjesztésben szerepelnie kellene.

Brezovai Sándor, az Oyama Dojo Sportegyesület elnöke:
Megköszönte a hozzászólás lehetőségét. 1991-ben az akkori polgármesterrel kötött szerződést, melynek alapján a volt Megyeháza pincéjében 150 m2-es helyiséget kapott, hogy pályafutását folytatni tudja. Kecskemétről jött Szentesre. 1500 fős szervezet országos elnöke. A Tóth J. u. 1. sz. alatti helyiség a szövetség székháza volt. Szentes és vonzáskörzetében megközelítőleg 200 tanítványa volt, amely a bizonytalan helyzet miatt csökkent. Az edzéseket a téli időszakban is a Kinizsi-pályán fogja tartani. Az Ady E. utcai épületben rehabilitációs mozgáscentrumot szeretne létrehozni. Egy gyógytornász munkatársa évek óta foglalkozik beteg, illetve balesetből felépülő sérültek rehabilitációjával. 2002-es adatok alapján az épület rezsiköltsége évente 2 mFt. 10 év viszonylatában ez 20 mFt, a felújítási költségek pedig 30 mFt-ra rúgnak. 20 év alatt megközelítőleg 70 mFt-os projekt lenne. Úgy gondolta, hogy ennek a patinás épületnek az állagmegóvása is fontos szerep. Fontos, hogy az általa 24 éve űzött versenysportot a jövő generációjának tovább tudja adni. Véleménye szerint a városban az egyik legeredményesebb sportegyesületet vezeti. Szentes és környékén nincs olyan rehabilitációs központ, amely a születésből eredő mozgássérültek vagy balesetből felépülő betegek gyógyításával foglalkozik. Az épületben az asztmás betegek kezelésére egy sószobát is szeretnének kialakítani. Európai Uniós elvárás, hogy minden egy helyen legyen. Olyan lehetőséget tudnának a városban teremteni, amely példaértékű lenne, és a város népszerűbb lenne Magyarországon és a külföldiek szemében is.

Dr. Demeter Attila:
Az épület bérbeadása tulajdonjog változással nem járna. A felújításhoz nincs önkormányzati forrás. Az épület a hasznosítással és a bérlő általi felújítással jelentős közérdeket fog szolgálni. Javasolta, hogy fogadják el az előterjesztést. A határozati javaslatban is vannak olyan pontok, amelyek garanciát nyújtanak.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Elég szomorú, hogy télen a Kinizsi-pályán kell a gyerekeknek edzést tartani. A város vezetése biztosítson helyet valamelyik intézmény tornatermében Brezovai Sándornak és tanítványainak. Akkor tudnak felelősségteljes döntést hozni, ha részletesen ki van dolgozva az előterjesztés, illetve látják a szerződés feltételeit. Először el kell készíteni a szerződést, utána kell dönteni róla. Arra is gondolni kell, hogy 8-10 év múlva adódhat egy olyan lehetőség, hogy az épületet másra is lehetne hasznosítani.

Dr. Sipos Ferenc:
A maga részéről sokfajta funkció felmerült. Brezovai Sándor évek óta barátságban áll a várossal. Amikor pénzről van szó, akkor a barátságnak az alapja a jó szerződés. Számos olyan szerződést látott, hogy az egyik fél többet vállalt, mint amit teljesíteni tudott. Egy jó szerződés volna az alapja annak, hogy szavazni tudjanak. A Pénzügyi Bizottság ezekkel a feltételekkel nem támogatta az előterjesztést.

Halmai László:
A polgári oldal elviekben támogatja a kezdeményezést. Módosító indítványként elmondta, hogy Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja, hogy Brezovai Sándor hasznosítsa az ingatlant. A Képviselő-testület felkéri Szentes város polgármesterét, a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságát, hogy a bérleti szerződés feltételrendszerét dolgozza ki, határidővel és felelősökkel megjelölve. Addig a város biztosítson helyet a sporttevékenység folytatásához.

Szűcs Lajos:
A téli időszakra felajánlotta a Gr. Széchenyi István Általános Iskola tornatermét.

Baranyi Imre:
Ha a szerződés létrejön, akkor működő tőke bevonásáról lesz szó, amely munkaalkalmat fog teremteni. A cél támogatandó.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az épület bérbeadásának eddig sem voltak ellene, csak a feltételeket akarták tisztázni.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Halmai László módosító javaslatával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

219/2004. (X.29.) Kt.
Tárgy: Szentes, Ady E. u. 27. sz. ingatlan hasznosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elviekben támogatja, hogy az Önkormányzat és az OYAMA DOJO Sportegyesület (Szentes, Tóth J. u. 1.) között a szentesi 811/2. hrsz.-on nyilvántartott Szentes, Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan hasznosítsa céljából bérleti szerződés jöjjön létre.

A Képviselő-testület felkéri Szentes város polgármesterét, a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságát, hogy a bérleti szerződés feltételrendszerét dolgozza ki, határidővel és felelősökkel megjelölve.

A szerződés megkötéséig az önkormányzat biztosítson helyet a Sportegyesület részére a sporttevékenység folytatásához.

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés
Felelős: Jegyzői Iroda vezetője

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága
2./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága
3./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
4./ Szentes Város Polgármestere
5./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája14.) Szentes, Alsóréti összekötőút (Tóth tanyai) megépítése AVOP támogatással (17)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Tavasszal a Sapard program keretében a város külterületi utak rekonstrukciójára nyert forrásokat.

Szirbik Imre:
Április 30-ával megszűnt a Sapard program, amelyet felváltott az Agrár Vidékfejlesztési Operatív Program, amelyben Szentes ún. külterületi mezőgazdasági rendeltetésű utak kialakításának és felújításának pályázatával tud részt venni. Több út megépítése szóba került, többek között a Kétszerkovács dűlő, a Hajnal utcának a vasúti átjárótól a Nagyhegy-széli útig történő összekötése, a Mentettréti út, a Bereklaposi zárt kertekben lévő utak, illetve a Garázs dűlő északi és déli ága. Az érdekelt lakosságot több fórumon hívták össze, az érdeklődés gyér volt. A Tesco áruház építése miatt szeretnék megindítani a Csongrádi út és a 451-es elkerülő út által határolt terület belterületbe vonását. Ennek a déli oldala az ún. Tóth tanyai átkötő út. Vannak még magántulajdonú területek, amelynek hozzácsatolására szükség van, és forgalmi értéke néhány 100 eFt. A belterületbe vonás előtt lehetőség van az AVOP pályázat benyújtására, amely 75% állami támogatást, 25% saját erőt igényel. Amint megindul a belterületbe vonás, a pályázat nem nyújtható be.

Elment az ülésről: Oltyán Lajos képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Dr. Sipos Ferenc:
Az út megépítése milyen gazdasági vagy személyi érdekeket szolgál?

Szirbik Imre:
Gazdasági érdekeket szolgál azáltal, hogy az ott lévő területek értékesebbek lesznek és megközelíthetőbbé válnak. Nincsenek önkormányzati tulajdonú területek, tehát önkormányzati érdeket nem szolgál. Nekem személyesen sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen gazdasági érdekem nem fűződik hozzá. Információi szerint a Képviselő-testület tagjai nem érintettek benne.

Dr. Sipos Ferenc:
A megkerülő útra kimenő bekötő utakon balesetek is történtek. Leálló biztonsági sávot kellene építeni, amely megnöveli a költségeket. A terület tulajdonosainak nem érdekük-e, hogy az önrészt biztosítsák?

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
A szaktervező által elkészített tervet a Közlekedési Felügyelet engedélyezte. A rendezési terv ezt az utat tartalmazza.

Móra József:
Csodálkozott azon, hogy a Pénzügyi Bizottság nem támogatta a pályázat benyújtását. Ha az utat nem pályázati pénzből építik meg, akkor az önkormányzatnak nem 25%-ot, hanem 100%-ot kellene fizetnie. Elgondolkodtató, ha a Kiss Zsigmond utcán keresztül ki lehet jutni az elkerülő útra, akkor a város más részeit mennyire mentesíti a forgalom. A város polgárainak érdekeit érinti.

Félegyháziné Somogyi Éva:
A Pénzügyi Bizottság a pályázat benyújtását 2 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 3 nem szavazat ellenében nem támogatta. Úgy ítélték meg, hogy a város költségvetése nem teszi lehetővé, hogy újabb pályázatokat nyújtsanak be. A 2005-2006. évekre vonatkozó összegeket már elköltöttek fejlesztésekre. A működési költségvetés 138 mFt hiánnyal számol, amelynek a ledolgozására nem látszik remény. Nem célszerű a költségvetést terhelni. Ha most benyújtják a pályázatot és elbírálása csak a terület belterületté nyilvánítása után történik meg. Igénybe veszik a támogatást és egy belterületi utat építenek belőle? Mennyire lenne jogszerű?

Dr. Demeter Attila:
Az Avop pályázat keretében van lehetőség külterületi mezőgazdasági utak megvalósítására. Ha a Tesco Áruház megépülése előtt támogatás és utat akarnak, meg kell lépni.

Visszajött a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szirbik Imre:
A Tesco Áruház nem nyílik rá erre az útra. A Tesco beruházásnak műszakilag ehhez az úthoz nincs köze. A pályázati kiírás mai szövege szerint járható út. A pályázat kiírásának időpontjában kell csatolni a telekkönyvi szemlét.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A város érdekeit szolgáló fejlesztéseket támogatják. Az út megvalósítása nem szerepelt semmilyen tervben. Akkor lenne megfelelő, ha a Kiss Zsigmond utcai hidat szélesíteni tudnák a kétirányú forgalom számára.

Szirbik Imre:
A Kiss Zsigmond utcai híd a mostani állapotában jó forgalomlassító. A híd kiszélesítése és irányba fordítása indukálná azt, hogy a tehergépjárművek megkerülő útként használják.

Dr. Sipos Ferenc:
Véleménye szerint nem a híddal van gond, hanem a Kiss Zsigmond utca szélességével. Az utca nem alkalmas arra, hogy nagyobb forgalmat tereljenek rá.

Móra József:
A Képviselő-testület a rendezési tervet 1,5 évvel ezelőtt elfogadta. A pályázat benyújtási határideje december 31. A belterületté nyilvánítás a jövő év közepére várható.

Halmai László:
Az idei év csapadékos volt. A mezőgazdasági terméket szállító teherautók és a homokot szállító nyerges vontatók döbbenetes forgalmat generálnak Szentes egyik belterületi utcájában. A probléma megoldásához 300 m külterületi utat kellene megépíteni. Kérte, hogy nyissák ki a Schweidel utca végét a szárítótól a Szegvári út irányába a közlekedés lehetőségét biztosítsák és védjék az utcát az átmenő forgalom okozta hatásoktól. Javasolta, hogy a határozati javaslatban szerepeljen, hogy Szentes Város Önkormányzata a Schweidel J. utca összekötését megtervezteti és a következő költségvetési évben a kivitelezésére fedezetet biztosít.

Szirbik Imre:
Elfogadja az indítványt, mert az út tervező asztalon van. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatokat, illetve Halmai László képviselő Schweidel József utca kinyitására vonatkozó indítványát elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatokat:

220/2004. (X.29.) Kt.
Tárgy: Szentes, Alsóréti összekötőút (Tóth tanyai) megépítése AVOP támogatással - megvalósításról szóló döntés

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 0113/13. hrsz.-ú külterületi Alsóréti mezőgazdasági összekötő út AVOP program támogatásával történő beruházásának előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2004. évben az AVOP program keretében kiírt pályázat támogatásával kívánja a Szentes 0113/13. hrsz.-ú Alsóréti mezőgazdasági összekötő út megépítését és felújítását megvalósítani.

A határozatról értesítést kap:
1./ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csm-i Regionális Kirendeltsége Szeged
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája


221/2004. (X.29.) Kt.
Tárgy: Szentes, Alsóréti összekötőút (Tóth tanyai) megépítése AVOP támogatással - önerő biztosításáról szóló döntés

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 0113/13. hrsz.-ú külterületi Alsóréti mezőgazdasági összekötő út AVOP program támogatásával történő beruházásának előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetésében a kivitelezéshez szükséges 10.533.950,- Ft önerőt biztosít a Szentes 0113/13. hrsz.-ú Alsóréti összekötő út felújítására és megépítésére.

Felelős: Polgármester
Határidő: Folyamatos, de legkésőbb 2004. december 31.

A határozatról értesítést kap:
1./ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csm-i Regionális Kirendeltsége Szeged
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája


222/2004. (X.29.) Kt.
Tárgy: Szentes, Schweidel József utca kinyitása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes, Schweidel J. utca kinyitását, a Szegvári úttal való összekötését megtervezteti és a következő költségvetési évben a kivitelezésére fedezetet biztosít.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája15.) Szentesi Ipari park 4195/16. és 4186. hrsz.-ú területek értékesítése (18)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye. Az üzem létesítéséhez környezetvédelmi hatástanulmány és engedélyezési eljárás kapcsolódik. A hatástanulmány benyújtásához a beruházónak meg kell jelölni a telephelyet.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

223/2004. (X.29.) Kt.
Tárgy: Szentesi Ipari Park 4195/16. és 4186. hrsz.-ú terület értékesítése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalva az EU Fokusz 2000 Kft. vezette konzorcium előszerződésre vonatkozó ajánlatát, biztosítja a konzorcium számára az ipari parkban kialakított 4195/16. és 4186. hrsz.-ú ingatlanokat, autóbontó és újrahasznosító üzem létesítése céljára.

A terület egységárát a korábbi testületi határozatnak megfelelően 6,5 euro/m2-ben határozza meg azzal, hogy minimálisan 30 fő foglalkoztatása esetén 4,5 millió Ft árengedményt biztosít.

Amennyiben a vállalkozó az első üzleti év végére, legkésőbb 2006. december 31-ig az előírt foglalkoztatási létszámot nem éri el, illetve azokat az onnan számított három évig teljes munkaidőben nem foglalkoztatja, úgy a vételár engedményből minden foglalkoztatott után 150 eFt-ot köteles megfizetni a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt étéken.

Felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot a konzorciummal kötendő szerződés, illetve a majdani végleges adásvételi szerződés véglegesítésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szentes város polgármesterét a Jogi és Ügyrendi Bizottság által véglegesített elő- illetve adásvételi szerződés aláírására.

A határozatról értesítést kap:
1./ Konzorcium tagjai - Székhelyükön
2./ Szentes város polgármestere
3./ Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája13.) Interpellációkra válasz

Szirbik Imre:
Megkérdezte Hornyik László képviselőt, hogy a Damjanich u. 39. sz. alatti óvoda előtti zárt csapadékvíz csatorna végeinek ráccsal történő lezárásával kapcsolatos interpellációjára a 13/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Hornyik László:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Törőcsik Zoltán képviselőt, hogy a Vörösmarty u. és Wesselényi u. kereszteződésének felülvizsgálatával kapcsolatos interpellációjára a 13/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Törőcsik Zoltán:
Az interpellációra adott választ elfogadta. Kérte, hogy a Közterület-felügyelet munkatársai állapítsák meg honnan folyik az illegális szennyvíz.

Kiment a teremből: Halmai László
Dr. Dömsödi József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
Megkérdezte Törőcsik Zoltán képviselőt, hogy a Mikecz u. és Munkás u. környékének a csapadékvíz-elvezető rendszer átépítésével kapcsolatos interpellációjára a 13/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Törőcsik Zoltán:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Ollai Istvánné képviselő asszonyt, hogy a Mező u. és a Gergely u. sarkán lévő csapadékvíz-áteresztő kijavításával kapcsolatos interpellációjára a 13/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Ollai Istvánné képviselő asszonyt, hogy a felsőpárti közterületek rendben tartásával kapcsolatos interpellációjára a 13/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Elment az ülésről: Félegyháziné Somogyi Éva képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő
Visszajött a terembe: Dr. Dömsödi József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
Megkérdezte Hornyik László képviselőt, hogy a Nagy Sándor József utca névtábláinak kicserélésével kapcsolatos interpellációjára a 13/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Hornyik László:
A régi utcatáblán Nagysándor József szerepelt. Amikor kihelyezték az új táblát, akkor írták rá helytelenül. Ha rendeletet kell módosítani, akkor módosítsák.

Dr. Sztantics Csaba:
Az utcanév változásról határozatot kell hozni. Amennyiben szükséges, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya elkészíti az előterjesztést.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő
Visszajött a terembe: Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Sipos Ferenc képviselőt, hogy a Rákóczi F. utcai piac Apponyi téri bekötőútjának kiépítésével kapcsolatos interpellációjára a 13/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Sipos Ferenc:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Sipos Ferenc képviselőt, hogy a Kiss Zsigmond utca forgalmi rendjének felülvizsgálatával, a Sürgősségi Ambulancia kapujánál lévő rossz látási viszonyokkal, a Kurca híd környékén a gyalogosok balesetveszélyes átkelési viszonyaival kapcsolatos interpellációjára a 13/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Sipos Ferenc:
Az interpellációra adott választ elfogadta. Annak a műszaki megvizsgálását kérte, hogy a Kiss Zsigmond utca ebben a szélességében alkalmas-e arra a forgalomra, amely itt van?

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt, hogy a kisebb utak csomópontjainál dézsába ültetett növények kihelyezésével terelősziget kialakítására vonatkozó interpellációjára a 13/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Karikó Tóth Tibor képviselőt, hogy a Hajdú utcai gépjármű parkoló forgalomszabályozásával kapcsolatos interpellációjára a 13/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Karikó Tóth Tibor:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Karikó Tóth Tibor képviselőt, hogy a gördeszkás fiatalok részére park kialakításával kapcsolatos interpellációjára a 13/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Karikó Tóth Tibor:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Karikó Tóth Tibor képviselőt, hogy a Református Nagytemplom melletti füves területen játszótér kialakításával kapcsolatos interpellációjára a 13/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Karikó Tóth Tibor:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Karikó Tóth Tibor képviselőt, hogy az Arany János utcán lévő SZ-DRINK italdiszkont előtti parkolással, rakodással, valamint göngyölegtárolással kapcsolatos interpellációjára a 13/4. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Karikó Tóth Tibor:
Az interpellációra adott választ elfogadja, amennyiben a Közterület-felügyelet munkatársai sűrűbben ellenőrzik az említett útszakaszt. Az elmúlt napokban az italdiszkont előtti úttesten parkolt egy gépjármű, a sofőr nem tartózkodott ott, és rakodás sem történt.


14.) Interpellációk

Ollai Istvánné:
Bejelentette, hogy az elmúlt napokban ismét megszaporodtak a kóbor ebek az utcán. Kérte, tegyenek ellene valamit.

Kálmán János:
A Hegedűs L. utca és Ifjúsági híd között lévő Kurca parti sétány környékén 60 cm-es magasságban a villanyvilágító testoszlopok le vannak vágva, a villanybúrák össze vannak törve. Kérte, hogy a szolgáltató felé tegyék meg a szükséges intézkedéseket, a hibák kerüljenek kijavításra.
Többször előfordult már, hogy minden hónap 10. napja körül a postán hosszú sorok állnak, mert csak 1-2 ablak van nyitva. Az emberek méltatlankodnak, hogy nincs kiszolgáló személyzet.
Tudomása szerint az EU előírásai szerint 2005. december 31-ig bizonyos területeket akadálymentesíteni kell a mozgássérültek számára. Ezért kérte, vizsgálják felül a Makai-hídon a forgó megszűntetését vagy más módon történő elhelyezését.

Dongó László:
Az Iskola utcában sok diák és kiséri lakos közlekedik. Kérte, hogy a lehetőségek függvényében tegyék rendbe az utca burkolatát és világítását.

Karikó Tóth Tibor:
A város közlekedési tervében, a rövid távú feladatok között szerepel a Kossuth tér kinyitása. A Műszaki Osztálytól kapott tájékoztatás alapján a burkolat elbírja a gépjárműforgalmat. Kérte, az oszlopokat távolítsák el, és kerüljön vissza az utca a város közlekedési rendszerébe, akár egyirányúsítással is.
Véleménye szerint olcsóbb és praktikusabb megoldás lenne, ha a képviselő-testületi anyagokat cd lemezen kapnák meg a képviselők. Fel kell mérni az erre irányuló igényt.

Szirbik Imre:
Lehetőség van a képviselő-testületi anyagok cd lemezen, illetve e-mail formában való elküldésére. Kérte, hogy igényüket jelezzék a Jegyzői Irodán.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Szeretné, ha a jövő évi tervben szerepelne a Tiszai strandra vezető út burkolattal való ellátása. Lepusztult állapotban van a gátról levezető makadám út állapota is.
Lehetőség szerint az önkormányzat szerezze meg a Csongrádi úton, a Tiszai lejáróval szemben lévő lepusztult Honvédségi területet. Az épületek összedőlés előtt állnak.
A Rákóczi utca felé vezető úton lévő híd védőkorlátai rossz állapotban vannak, balesetveszélyesek. Kérte ennek felülvizsgálatát.
A ligeti kanyarban lévő, a gyalogosok biztonságát védő kis oszlopok nem megfelelő nagyságúak, a nagyobb gépjárműveket nem tudná megfogni, nem garantál biztonságos közlekedést. Ennek felülvizsgálatát kérte.
A külterületi utakról lekoptak a sárga színű felfestések. A Csongrádi úti körforgalomnál az útirányjelző táblákat a mai napig nem cserélték ki, az autósok rendszeresen a Kertvárosban kötnek ki.

Halmai László:
Kérte, hogy a Képviselő-testület jövő évi munkatervében kellő számú rendes ülés legyen tervezve, lehetőleg minden hónap utolsó péntekjére. Véleménye szerint a rendkívüli ülésekre kevésbé lehet felkészülni, illetve a nyilvánosság is fontos szempont.

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület következő ülését 2004. november 26-án 14 órára hívja össze.
A halottak napi koszorúzásra november 1-jén 9 órakor kerül sor.
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésben kívánja folytatni.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester

Geréné Dunaháti-Vas Márta - Karikó Tóth Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő