11./ Iskolatej program bevezetése

Szirbik Imre:
Az iskolatej bevezetésével kapcsolatos rendeletet a nyáron módosították.

Szűcs Lajos:
Az iskolatej bevezetését a rendelet módosítása az óvodásokra is kiterjesztette. A szakemberek nem javasolják az óvodások iskolatej-programba való bevonását, mert a Központi Gyermekélelmezési Konyha által összeállított étrend biztosítja a szervezetük felépítéséhez szükséges ásványi anyagokat, vitaminokat. Az általános iskolás gyermekek is megfelelő tápértékű étkeztetésben részesülnek, de próbaként heti 2 alkalommal biztosítsanak számukra tejet. A szerződés a gyermeklétszám alapján kerül megkötésre, de a megrendelést nem kell a teljes létszámban teljesíteni. A kiszállítás a Központi Gyermekélelmezési Konyhához történne és a gyermekek az uzsonnával kapnák meg a tejet. A jogszabály előírja, hogy a fel nem használt tejet 1 órán belül meg kell semmisíteni. A műanyagokat hetente kétszer, a nagyobb iskoláknál konténerben, a kisebb iskoláknál műanyag zacskókban szállítják el. Az egyházi iskolák fenntartóinak kell a tejet megrendelnie, a támogatást viszont az önkormányzat biztosítja. Javasolta, hogy a tapasztalatok alapján a próbaidő után térjenek vissza a kérdésre.

Törőcsik Zoltán:
Megítélése szerint az iskolatej program bevezetése mögött az áll, hogy az értékesíthetetlen tejmennyiséget az önkormányzatok hozzájárulásával tegyék piacképessé. A program bevezetését a költségvetésben nem tervezték meg és a szociális keret terhére történő felhasználás esetén más rászorulóktól vennék el a támogatást. A program rövid időre történő bevezetését támogatja.

Pap Imre:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a gyermekek fejlődése és egészséges táplálkozása érdekében a határozati javaslat 1/B változatát támogatja. A gyermekek egy része nem kényelmi szempontból, hanem a család anyagi helyzete miatt nem ismeri a tejet. Az előterjesztés elfogadás esetén levélben fogja megkeresni az oktatási és nevelési intézményekben dolgozó pedagógusokat és a helyi média munkatársait, hogy a tejfogyasztás érdekében fejtsenek ki aktívabb propagandát. A javasolt új megoldás kényelmi szempontokat próbál figyelembe venni.

Ollai Istvánné:
Javasolta, hogy az el nem fogyasztott tejet ajánlják fel az állatmenhelyeknek és a gyepmesteri telepnek.

Szirbik Imre:
Az el nem fogyasztott tejet csak emberi fogyasztásra nem lehet felhasználni. Egyetért az iskolatej heti két alkalommal történő biztosításával, mert a kiegyensúlyozott étrendhez többféle táplálékot kell biztosítani.

Szűcs Lajos:
A megoldás nem kényelmi szempontot szolgál. A Központi Gyermekélelmezési Konyha általi étkeztetés biztosítja a fejlődő szervezet számára szükséges táplálékot. Sajnos az iskolák nem a tej-, hanem a kolaautomaták beállítását kérik. A fel nem használt tejet 1 órán belül elvihetik az állatmenhelyek. A gyermekek az el nem fogyasztott tejet átadhatják társaiknak.

Karikó-Tóth Tibor:
Örömmel fogadta, hogy az iskolatej programot az egyházi intézményekre is kiterjesztik. Javasolta a határozati javaslat 1/B pontjának kiegészítését.

Szűcs Lajos:
Elfogadta a javaslatot.

Dr. Sipos Ferenc:
Magyarország tej- és tejtermékfogyasztása az európai viszonylatban nagyon alacsony. A gyermekeket nem szoktatták rá a tej fogyasztására, pedig a benne lévő anyagok nélkülözhetetlenek a csontok fejlődéséhez és az egészséghez.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Művelődési és Oktatási Bizottság, valamint Karikó-Tóth Tibor képviselő javaslatával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta (1 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat 2./ és 3./ pontjának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta (1 fő nem szavazott).

188/2004. (IX.10.) Kt.
Tárgy: Iskolatej program bevezetése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolatej program bevezetésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1./ A Képviselő-testület a 127/2004. (VIII.19.) FVM rendelet feltételei alapján ideiglenes jelleggel, heti 2 alkalommal biztosítja az önkormányzati fenntartású általános iskolai tanulók számára az egységesen azonos minőségű tej ellátást a szociális kiadások terhére.
Az egyházi fenntartású általános iskoláknál a tej igénybevételének állam által nem finanszírozott részét átvállalja.
Felhatalmazza a polgármestert a tej szállításra vonatkozó szerződés megkötésére.
Felelős: Szirbik Imre polgármester
Határidő: 2004. szeptember 17.

2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az ellátás módját és rendszerét az érintett intézményekkel együtt szervezze meg.

Felelős: Dr. Sztantics Csaba jegyző, az érintett intézmények vezetői
Határidő: azonnal

3./ A Képviselő-testület indokoltnak tartja az iskolatej program bevezetésének, működésének tapasztalatairól szóló tájékoztató készítését, mely alapján dönt a program további folytatásáról.

Felelős: Dr. Sztantics Csaba jegyző
Határidő: 2004. novemberi képviselő-testületi ülés

A határozatról értesítést kap:
1./ Az érintett intézmények vezetői
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Jegyzője
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája12./ Belépés az Amerikai Kereskedelmi Kamarába

Szirbik Imre:
A Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik a szervezetekhez való csatlakozás. A város vezetése elsőrendű feladatának tekinti a munkahelyteremtést, ezért megkeresték a Magyarországon működő nemzetközi vegyes kamarákat. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara felajánlotta a csatlakozás lehetőségét, melynek a magyarországi gazdasági érdekeltséggel bíró vállalkozások a tagjai. A 70 eFt-os kamarai tagdíj előnyöket és lehetőséget biztosít a város számára. A kamara 2005. január 30-ra a General Elertric tanácskozó termében rendezvényt szervez "Szentes város bemutatkozik" címmel.

Varga Árpád:
Örül a Kamarába való belépésnek és a befektetők tekintetének Szentes felé fordításának. Támogatja az előterjesztést.

Dr. Sipos Ferenc:
Örömmel üdvözöl minden olyan kísérletet, mely a városban új munkahelyek teremtésére irányul. Sajnos az autópálya-díj egységesítése ellenére sem történt változás a befektetők magatartásában. Nem tartja magasnak a tagdíjat.

Halmai László:
A Polgári Frakció is támogat minden olyan kezdeményezést, mellyel működő tőke és foglalkozást biztosító cégek várhatók a városba. Sajnos az elmúlt 10 évben csak 1 befektető érkezett Szentesre.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az Amerikai Kereskedelmi Kamarába történő belépéssel, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

189/2004. (IX.10.) Kt.
Tárgy: Belépés az Amerikai Kereskedelmi Kamarába - American Chamber of Commerce in Hungary (AmCham)

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte az Amerikai Kereskedelmi Kamara tevékenységi körét és célját, melyeket alapul véve az alábbiakról határoz:

1.) Egyetért azzal, hogy Szentes Város Önkormányzata az Amerikai Kereskedelmi Kamara tagjává váljon 2004. szeptember 15. napjától. A tagdíj összege 70.000,- Ft/év, melynek fedezetét a 2004. évi költségvetésben biztosítja, és a 2005. évi költségvetésben figyelembe vesz.

2.) Kéri az Önkormányzat vezetőit, hogy a Kamara munkájában aktívan működjenek közre és a Kamara tagjaival történő kapcsolatokat az Önkormányzat hasznára kamatoztassák.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője
3./ Amerikai Kereskedelmi Kamara
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája13./ Szentes város településrendezési terve

Szirbik Imre:
A hékédi és az alsóréti lakópark építése összefügg a településrendezési tervvel. A Pénzügyi Bizottság a B./ változat elfogadását javasolja. Közbeszerzési eljárás alapján kell a terveket elkészíttetni.

Czirok Jánosné:
Az 1964. évi építésügyi törvényt az 1997. évi LXXVIII. tv módosította és az önkormányzatok hatáskörébe utalta a településrendezési feladatokat, illetve meghatározta a településrendezés eszközeit és kötelezővé tette a rendezési tervek készítését. A 2000. évi törvénymódosítás alapján a központi költségvetés biztosítja azon települések rendezési tervének költségét, ahol az országos érdek miatt továbbra is kötelező annak elkészítése. A régi jogszabályok alapján készült terveket 2003. december 31-i hatállyal hatályon kívül kellett helyezni. Kérte, hogy a város fejlődése és a pályázati források elérése érdekében az előterjesztés A. vagy B./ változatát támogassák.

Kálmán János:
A rendezési terv meg nem léte mennyiben akadályozza a város fejlődését?

Halmai László:
Miért nincs a városnak főépítésze és kinevezett Műszaki Osztályvezetője?

Czirok Jánosné:
Rendezési terv hiányában az építési törvény előírásai szerint csak az illeszkedési szabályok szerint lehet a városban építési tevékenységet folytatni.

Dr. Sztantics Csaba:
Több próbálkozást tettek a felelős pozíciók betöltésére. A Műszaki Osztály vezetőjének státusza február 1-jétől üres, az álláshely háromszor, a főépítészi állás az elmúlt két évben ötször lett meghirdetve. A Műszaki Osztályvezetői és főépítészi posztra idén csak 1 pályázat érkezett. A megüresedett műszaki ügyintézői munkakört is csak 1 személy pályázta meg. A megyei építészkamara és területi főépítész segítségét kérték a lehetőség propagálására. Az önkormányzat a köztisztviselői béren kívül nem tud plusz jövedelmet felajánlani. Újra meghirdették az állásokat és bíznak abban, hogy az álláshelyeket mielőbb sikerült betölteni.

Szirbik Imre:
A debreceni pályázót a háttérokok miatt nem kívánták foglalkoztatni.

Kozák János:
A Horváth Mihály utcai épületmonstrum "agyon fogja nyomni" környezetét. A Kossuth u. magas épületei mögötti részen a korábbi városrendezési terv alapján csak a legszükségesebb állagmegőrző munkálatokat lehetett elvégezni, a Kiséri telkek felosztása gazdaságossági szempont alapján történt. Olyan tervet kell készíteni, mely a város fejlődését, valamint a meglévő szépségek mellett egy szép városkép kialakítását biztosítja.

Szirbik Imre:
Az előterjesztés a rendezési terv készítéséről szól. A Kossuth u. déli oldalának beépítését a régi terv hibái miatt nem folytatták, a Horváth M. utcai sarokház viszont a Képviselő-testület által jóváhagyott rendezési terv alapján készül.

Kálmán János:
A rendezési terv hiánya akadályozza a város fejlődését, ezért javasolta a terv mielőbbi elkészítését.

Halmai László:
A Polgári Frakció a határozati javaslat A./ változatát, a terv mielőbbi elkészítését javasolja, a kifizetés ütemezését a szerződésben kell meghatározni.

Szirbik Imre:
A tervezői díjat a tervek átadását követő 8 napon belül kell a számla alapján kiegyenlíteni.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat A./ változatának elfogadását javasolja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében nem fogadta el (1 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat B./ változatának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta.

190/2004. (IX.10.) Kt.
Tárgy: Szentes város településrendezési terve

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes város rendezési tervei elkészíttetésének előterjesztését és az alábbiak szerint határoz:

A Képviselő-testület fontosnak tartja a településrendezési tervek elkészíttetését.

Megbízza a Műszaki Osztályt, hogy a szükséges közbeszerzési eljárás útján a minimálisan szükséges feladatot készítse elő. A szükséges pénzügyi forrást az alábbiak szerint biztosítja:

1. ütemben 2004. évben a fejlesztési feladatok átcsoportosításával felszabaduló források terhére 5.000 eFt-ot biztosít a településfejlesztési koncepció elkészíttetésére
2. ütemben 2005. évben indokoltnak tartja a településszerkezeti terv elkészíttetését, és ennek fedezetét a 2005. évi költségvetési rendeletben figyelembe veszi.

Határidő: folyamatos (októberi testületi ülésre költségvetési rendelet módosítása, illetve 2005. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya14./ Szentes város helyi hulladékgazdálkodási terve

Szirbik Imre:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Kálmán János:
Jónak tartja a koncepciót és meggondolásra ajánlja az egyedül álló nyugdíjasok ingyenes szemétszállítását.

Halmai László:
A Polgári Frakció gratulált az előterjesztés készítőjének az alapos, színvonalas és előremutató munkáért. Hasznos és sikeres munkát kívánt Kiss Ferencnek.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a hulladékgazdálkodási terv elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

191/2004. (IX.10.) Kt.
Tárgy: Szentes város helyi hulladékgazdálkodási terve

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes város helyi hulladékgazdálkodási tervének elfogadására irányuló előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Szentes város helyi hulladékgazdálkodási tervét és megállapítja, hogy felülvizsgálata 2006. nyarán lesz esedékes.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2006. augusztus 15.

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodáját, hogy az éves költségvetések elkészítése során az elfogadott Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltakat a lehetőségek függvényében vegye figyelembe, különös tekintettel arra, hogy a Terv cselekvési programjainak megvalósításához 2005. évben 33.000 eFt szükséges.

Felelős: Jegyző
Határidő: Szentes Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének elkészítése

3.) Megbízza a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a cselekvési programok megvalósításához szükséges szakmai feladatokat, forrásigényt folyamatosan aktualizálja és keresse a pályázati támogatás lehetőségeit.

Felelős: feladatok, forrásigény folyamatos aktualizálása tekintetében Műszaki Osztály
A terv által megfogalmazott szakmai feladatok végrehajtása tekintetében Műszaki Osztály és Városellátó Intézmény

Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
5./ Városellátó Intézmény
6./ Csongrád Megyei Önkormányzat
7./ Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség

(A hulladékgazdálkodási terv teljes szövegét a 9. sz. melléklet tartalmazza.)

Szirbik Imre:
A 70 éven felüliek mentesülnek a szemétszállítási díj megfizetése alól.


15./ Az ÖKO-Pack KHT-val kötendő együttműködési megállapodás

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a megállapodás elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

192/2004. (IX.10.) Kt.
Tárgy: Az ÖKO-Pack Kht.-val kötendő együttműködési megállapodás

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ÖKO-Pack Kht.-val megkötendő együttműködési megállapodás tervezet elfogadására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az együttműködési megállapodás tervezete konkrét pénzügyi kötelezettséget nem tartalmaz a 2004. év, illetve az elkövetkező évek költségvetésére vonatkozóan.

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az ÖKO-Pack Kht. és Szentes Város Önkormányzata között megkötendő együttműködési megállapodást. Tudomásul veszi az abban foglaltakat és egyúttal megbízza Szentes város polgármesterét annak mielőbbi aláírásával.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2004. szeptember 15.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ ÖKO-Pack Kht.
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája

(Az együttműködési megállapodást a 10. sz. melléklet tartalmazza.)16./ A szentesi 6094, 6393 és 6394 hrsz-ú ingatlanok telekhatár alakítása
A szentesi 4793 és 5079 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása /17/
Szentes, Sáfrán M. u. és a Sáfrán M. u. 65. sz. alatti ingatlanok telekhatár rendezése /18/

Szirbik Imre:
A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a vagyonnemek közötti átminősítés.

Visszaérkezett a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Szirbik Imre:
A Pénzügyi Bizottság az átminősítéssel kapcsolatban tett javaslatot.
Kérte a képviselőket, aki a 16./ sorszámú előterjesztést a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

193/2004. (IX.10.) Kt.
Tárgy: A szentesi 6094., 6393. és 6394. hrsz.-ú ingatlanok telekhatár kialakítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal 1343-2/2004. sz. határozata, valamint a 3519/2004. sz. törvényességi jelzéseire kiterjedő előterjesztést és a következők szerint határoz:

A Képviselő-testület hozzájárul a szentesi 6094, 6393 és 6394 hrsz-ú ingatlanokat érintő (Nagyörvény-Kötő u.) telekhatár módosítás miatt az E-104/2003. sz. változási vázrajz szerinti megváltoztatásához, s annak során a jelzett 9 m2 nagyságú területet a forgalomképtelen önkormányzati területből átsorolja a törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok közé.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozat aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
3./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a 17./ sorszámú előterjesztést a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

194/2004. (IX.10.) Kt.
Tárgy: A szentesi 4793. és 5079. hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal 1343-2/2004. sz. határozata, valamint a 3519/2004. sz. törvényességi jelzéseire is kiterjedő előterjesztést és a következők szerint határoz:

A Képviselő-testület hozzájárul a szentesi 4793 hrsz-on nyilvántartott 1 ha 2392 m2 területű (Temető u.) közterületnek az E-76/2003. sz. változási vázrajz szerinti megváltozásához, s annak során a jelzett 45 m2 nagyságú területet a forgalomképtelen önkormányzati területből átsorolja a törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok közé.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozat aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
3./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a 18./ sorszámú előterjesztést a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

195/2004. (IX.10.) Kt.
Tárgy: A Szentes, Sáfrán M. u. és a Sáfrán M. u. 65. sz. alatti ingatlanok telekhatár rendezése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szántó Zoltán 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 67. sz. alatti lakos kérelmével kapcsolatosa előterjesztést és a következők szerint határoz:

A Képviselő-testület hozzájárul a szentesi 5828 hrsz-on nyilvántartott ingatlannak az E-37/2004. munkaszámú változási vázrajz szerinti földrészletek határrendezéséhez, s annak során a jelzett 8 m2 nagyságú területet a forgalomképtelen önkormányzati területből átsorolja a törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok közé.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Földhivatali átvezetések megtörténtét követően az adásvételhez szükséges jognyilatkozat aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
3./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája17./ "Szentes város bekapcsolása a nemzetközi Euro Velo útvonalba, avagy a Szentes-Csongrád kerékpárút szentesi szakaszának megépítése" c. pályázat újbóli benyújtása /25/

Szirbik Imre:
Kérte, hogy a számadatokat a módosított előterjesztés alapján vegyék figyelembe, mert a pályázat nem nyújt fedezetet a bankgarancia költségére. A pályázat nem tartalmazza a Vecseri-foki parkoló kiépítését, viszont egyéb költségek kerültek beépítésre. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 15-e. A Vecseri-foki parkoló kialakítását a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírásra kerülő pályázatokkal kívánják megvalósítani.

Kiment a teremből: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Szirbik Imre:
A korábbi pályázatban magasabb önerő volt megjelölve.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

196/2004. (IX.10.) Kt.
Tárgy: Szentes város bekapcsolása a nemzetközi Euro Velo útvonalba, avagy a Szentes-Csongrád kerékpárút szentesi szakaszának megépítése

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata képviselő-testülete támogatja a "Szentes város bekapcsolása a nemzetközi Euro Velo útvonalba, avagy a Szentes-Csongrád kerékpárút szentesi szakaszának megépítése" c. projekt benyújtását az MTRFH ROP Irányító Hatóság által meghirdetett "Turisztikai vonzerők fejlesztése" c. pályázati intézkedésre.
Ennek alapján állami támogatást és saját forrást kíván biztosítani a beruházás megvalósítása érdekében.

2./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a beruházáshoz szükséges előfinanszírozást és a saját forrást 2005-2006. évi költségvetésében az alábbiak szerint biztosítja:

- pályázati támogatás: 156.303.880,- Ft
- saját forrás hitelből: 8.226.520,- Ft
- összesen: 164.530.400,- Ft

3./ Az Önkormányzat vállalja, hogy az esetleg csökkentett mértékben megítélt támogatás esetén is megvalósítja a beruházást azzal, hogy ahhoz - az elnyert összeg ismeretében - módosított fejlesztési tervet nyújt be a ROP Közreműködő Szervezethez.

4./ Az Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 135/2004.(V.28.)Kt. határozatával jóváhagyott partnerségi megállapodást, mely Szentes Város Önkormányzata, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és az Alsó Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság között jött létre.

5./ A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén támogatás visszafizetési bankgaranciát ajánl fel biztosítékként a Szerződő Hatóság felé, melynek költségét - 2005-tő. kezdődően 5 éven át, évente hozzávetőlegesen 3.300.000,- Ft-ot a költségvetésében biztosítja.

Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ ROP Irányító Hatóság - Budapest
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája


197/2004. (IX.10.) Kt.
Tárgy: Szentes város bekapcsolása a nemzetközi Euro Velo útvonalba, avagy a Szentes-Csongrád kerékárút szentesi szakaszának megépítése

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a "Szentes város bekapcsolása a nemzetközi Euro Velo útvonalba, avagy a Szentes-Csongrád kerékpárút szentesi szakaszának megépítése" c. projekt 8/2004. (BK) Belügyminisztérium támogatásával történő megvalósítását.

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1.) pontban megnevezett ROP "Turisztikai vonzerők fejlesztése" pályázathoz felveendő hitel kiváltására a 8/2004. (BK) BM tájékoztató szerint pályázatot nyújt be a saját forrás 60%-a, azaz 4.935.912,- Ft támogatására.

3.) A Képviselő-testület egyben nyilatkozik arról, hogy a Belügyminisztériumhoz beadandó pályázat forrás összetétele megegyezik a ROP Irányító Hatóság részére beadott pályázattal.

Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ ROP Irányító Hatóság - Budapest
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája18./ Az üdülőházak és a kemping térítési díjai /26/

Szirbik Imre:
A bungalokat és kempingeket működtető önkormányzatokhoz hasonlóan tettek javaslatot a szezonban és szezonon kívül árak meghatározására. Elfogadta a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint az előterjesztést az üdülőházakra és a kempingre is terjesszék ki.

Dongó László:
Örömmel látja, hogy az önkormányzat rugalmasan igazodik a piaci körülményekhez. A Polgári Frakció támogatja az előterjesztést, mert az apró forintok is növelik az önkormányzat bevételét.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A 2005. évi díjak megállapításakor az uszodánál is határozzák meg a fő-, elő- és utószezoni díjtételeket. A szezonban 20 db kabin nem került kiadásra, mely a jelenlegi ár alapján 3 millió Ft, emelt ár nélkül 1 millió Ft bevételt jelentett volna az önkormányzatnak.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

198/2004. (IX.10.) Kt.
Tárgy: Üdülőházak és a kemping térítési díjai

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az üdülőházak és a kemping szolgáltatási díjairól készült előterjesztést megtárgyalta és a melléklet szerint javasolt szolgáltatási díjak mértékét jóváhagyja.

Felelős: üzemeltető
Határidő: 2004. szeptember 15., illetve folyamatos

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája
4./ Sportközpont

(Az üdülőházak és a kemping szolgáltatási díjait a 11. sz. melléklet tartalmazza.)

Visszaérkezett a terembe: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő19./ Szentes Város Önkormányzata Sportközpontjának SZMSZ módosítása /27/

Tomcsányi Ferenc:
A belső átszervezés a feladatellátást szolgálná, mely nem igényel plusz létszámot és személyi juttatást. Kérte, az SZMSZ elfogadásával segítsék munkáját.

Baranyi Imre:
Mit jelent az "úszásoktató pályamunkás"?

Szűcs Lajos:
Külön munkakört jelölnek.

Kozák János:
Az élményfürdő korszerű vízgépészeti berendezésekkel rendelkezik. Javasolta, hogy a műszaki ellenőr felsőfokú vízgépészeti végzettséggel vagy gyakorlattal rendelkezzen, munkahelye az uszodánál legyen, valamint az üzemeltetéshez szükséges "apróbb költségek" kifizetésére kapjon önállóságot.

Móra József:
Az előterjesztés tartalmazza, hogy az új műszaki vezető feladata lesz az energiagazdálkodás optimális megszervezése, a műszaki szemlerendszer kialakítása, a megelőző karbantartások struktúrájának kidolgozása, valamint a tűz- és balesetvédelmi előírások végrehajtása.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Sportközpont SZMSZ módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

199/2004. (IX.10.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Sportközpontjának SZMSZ módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Város Önkormányzat Sportközpontja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja és felhatalmazza az intézmény vezetőjét a módosítások átvezetésére.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Szentes Város Jegyzője
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
6./ Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja20./ Szentes Város Önkormányzata által a felügyelő bizottságokba delegált személyekre vonatkozó határozati javaslat /28/

Szirbik Imre:
Az előterjesztés arra irányul, hogy a felügyelő bizottságba a politikai választási eredmény alapján delegáljanak személyeket.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Szűkszavú az előterjesztés, de nem igényel bővebb indokolást.

Dr. Demeter Attila:
Az előterjesztőket kérdezte, hogy az egyes társaságokra vonatkozóan van-e konkrét indítványuk? A Vízmű Kft felügyelő bizottságáról az elmúlt ülésen döntöttek és a cégeljárás is megtörtént. Kérte, hogy a Képviselő-testület erősítse meg Füsti M. Lajos és személye, valamint Bubor Zoltán felügyelő bizottsági tagságát a Liget Kft-be, valamint kérjék fel az ügyvezetőt a taggyűlés összehívására.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A személyi kérdések előtt az elveket kell rögzíteni. A határozati javaslat elfogadásával a felügyelő bizottságok személyi összetételéről fórumokon döntenének, melyet a Képviselő-testület hagyna jóvá.

Baranyi Imre:
A választások nem igazodnak a felügyelő bizottságok kinevezési dátumaihoz. Személyekre vonatkozó javaslatok alapján kellene a megbeszéléseket folytatni és a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Dr. Demeter Attila:
A Liget Kft esetében taggyűlést kell összehívni a felügyelő bizottsági tagok megválasztásához, melyet felügyelő bizottsági tagként indítványozni fog. Egyszemélyes társaságoknál az egyedüli tag azonnal jelölhet és dönthet a felügyelő bizottság személyi összetételéről.

Halmai László:
A határozati javaslat elfogadását követően személyi kérdésekben is tudnak dönteni

Oltyán Lajos:
A felügyelő bizottságok törvényellenesen működnek? A jelenlegi ellenzék most egységes, ennek hiányában hogyan döntenek a delegálásokról, jelölésekről?

Móra József:
Az elfogadott elvet a demokrácia működése kapcsán deklarálni kell és bármikor leválthatók a felügyelő bizottsági tagok? Az éves beszámolókból kitűnt, hogy a társaságok megfelelően működnek akkor miért van szükség erre az előterjesztésre? Számára a képviselői indítvány felesleges és nem fog dönteni róla.

Dr. Demeter Attila:
A felügyelő bizottságokról a Liget Kft-nél a taggyűlésnek, a többi társaságnál az egyedüli tagnak kell döntenie.

Szirbik Imre:
Érti az előterjesztést, de furcsállja, mert politikai hovatartozástól függetlenül a 24 képviselőnek Szentes város érdekeit, a felügyelő bizottságoknak a társaságok törvényes működésének felügyeletét kell képviselniük. A Képviselő-testület döntését csak a névsor ismeretében tudja meghozni.

Karikó-Tóth Tibor:
Móra József képviselő kérdésére a demokráciával válaszol. A demokrácia akkor lenne érvényesítve, ha az ellenzék azon elv alapján venne részt a felügyelő bizottságokban, mint más városi bizottságokban. A mindenkori ellenzéknek meg kell adni a delegálás lehetőségét.

Szirbik Imre:
Egyetért az elmondottakkal, de az előterjesztés nem tartalmazza jelöltjeik nevét.

Móra József:
A döntéshozónak delegálás esetén nincs jogosítványa a személyek megváltoztatására, jelölésénél viszont dönthet, elfogadja-e, vagy nem a jelöltet.

Hornyik László:
Oltyán Lajos képviselő nem kapott választ, hogy a felügyelő bizottságok törvényesen működnek-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A gazdasági társaságokról szóló törvény alapján 5 évre lehet a bizottsági tagokat megválasztani. Javaslatuk arra irányul, hogy a felügyelő bizottsági tagokat a választásokat követő 4. év május 31-ig válasszák meg annak érdekében, hogy a tagságuk ideje alatti mérlegekkel kapcsolatban tudjanak dönteni. Az előterjesztés benyújtását az indokolta, hogy a bizottságok kialakításakor jelöltjeiket nem választották meg. Szeretné, ha Móra József képviselő úr az előterjesztéseket megfelelő minőségben kezelné és nem minősítené. Többször kérte Polgármester Urat, hogy a személyeskedő, sértő megjegyzésétől tartsa távol magát. A határozati javaslat 2. pontjában a delegálni szót jelölésre módosítja.

Szirbik Imre:
Kérdezte, hogy kit bántott meg? A kioktató hangnem mindenkire kölcsönös.

Dr. Sztantics Csaba:
A Liget Kft-n kívül minden felügyelő bizottság törvényesen működik.

Pap Imre:
Mint megválasztott felügyelő bizottsági tag, méltatlannak érzi a vitát. Az előterjesztők szerint az a képviselő, akinek felügyelő bizottsági tagsága túlnyúlik képviselői ciklusán, felajánlja lemondását az új képviselő-testületnek?

Halmai László:
A Liget Kft felügyelő bizottságába Bubor Zoltánt delegálták. A felügyelő bizottsági mandátumok lejártát követően minden bizottságba szeretnének jelöltet állítani és a választást követő év május 31-ig megbízni. Az ellenzéknek az elmúlt 10 évben nem állt módjában jelölni.

Szirbik Imre:
A jelölés jogát senki senkitől el nem veheti és nem vitathatja. A Képviselő-testület egyeztetett névsor alapján tudja meghozni döntését.

Dr. Demeter Attila:
Az elmúlt testületi ülésen a Szentes-Víz Kft Felügyelő Bizottságába Pap Imre és Baranyi Imre képviselőket újraválasztották, Halmai László képviselő tagságának jogfolytonosságát a ciklus végéig meghosszabbították. Indítványozta a testületi ülés felfüggesztését és a Liget Kft taggyűlésének összehívását.

Szirbik Imre:
Az indítvány elfogadása esetén a taggyűlést a testületi ülést követően hívják össze.

Halmai László:
Az előző ülésen váratlanul érte a szóbeli előterjesztés. A határozati javaslat egy elv lenne a városvezetés és az ellenzék között.

Szirbik Imre:
Szuverén joga a képviselőnek a jelölés, a Képviselő-testületnek pedig a személyek feletti döntés. A delegálás szó visszavonása miatt az előterjesztés oka fogyottá vált, mert a jelölés joga az SZMSZ szerint mindenkit megillet, az időtartamra vonatkozó döntés pedig a Képviselő-testület kompetenciájába tartozik. Az előterjesztőket kérdezte, hogy pontosan miben kérnek döntést?

Halmai László:
A Polgári Frakció akkor tudna határozat nélkül adott szóra vagy szokásokra alapozni, ha 1998-ban az elosztási elvek érvényesültek volna.

Hornyik László:
A másik oldal logikáját hallgatva nem támogatja az előterjesztést.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő módosításával támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, 8 nem szavazat ellenében nem fogadta el (1 fő nem szavazott)

Szirbik Imre:
Kérte, hogy a Felügyelő Bizottságokba való jelöléseket név szerint terjesszék a Képviselő-testület elé.

Kiment a teremből: Dongó László, dr. Rébeli Sz. Tamás, Krikó-Tóth Tibor, Kálmán János, dr. Dömsödi József, dr. Gyenes Ágota képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 16 fő

Halmai László:
Bejelentette, hogy a mai napon lemond a Szentesvíz Kft-ben betöltött Felügyelő Bizottsági tagságáról.

Kiment a teremből: Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 15 fő

Dr. Demeter Attila:
Halmai László képviselő lemondott, Bubor Zoltán felügyelő bizottsági jelölését pedig visszavonta a Polgári Frakció. Kérte, vegyék napirendre a Liget Kft és a Szentes-Víz Kft Felügyelő Bizottságának kiegészítését. A javaslat elfogadása esetén a személyeket is meg fogja nevezi.

Szirbik Imre:
Nem tartja helyénvalónak a jobboldali képviselők indulati és sértettségi politizálását, illetve kivonulását. Kérte, hogy a Képviselő-testület maradjon méltó Szentes város képviseletére és vezetésére.
Kérte a képviselőket, aki egyetért dr. Demeter Attila képviselő napirendre vonatkozó indítványával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében elfogadta (1 fő nem szavazott).

Dr. Demeter Attila:
Kérte, hogy a Liget Kft Felügyelő Bizottságába Ollai Istvánné képviselőt jelöljék.

Szirbik Imre:
Először Orbán István visszahívásáról kell dönteni.
Kérte a képviselőket, aki egyetért Orbán Istvánnak a Felügyelő Bizottságból való visszahívásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta (1 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
A Képviselő-testület mint tulajdonos jelölhet, a végleges felügyelő bizottsági tagságról a társaság taggyűlése fog dönteni. Ollai Istvánné képviselőt kérdezte, hogy vállalja-e a felügyelő bizottsági tagságot?

Ollai Istvánné:
Vállalta a felügyelő bizottsági tagságot.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Ollai Istvánné képviselőnek a Liget Kft Felügyelő Bizottságába való jelölésével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

200/2004.(IX.10.)Kt
Tárgy: Liget Kft Felügyelő Bizottságába való jelölés

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonosi jogokat gyakorló, egyetért Orbán István volt önkormányzati képviselőnek a szentes-Liget Kft Felügyelő Bizottsági tagságából való visszahívásával és helyére

Ollai Istvánné Szentes, Mentő u. 32. sz. alatti önkormányzati képviselőt jelöli.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Orbán István Szentes,.???
2./ Ollai Istvánné Szentes, Mentő u. 32.
3./ Szentes Liget Kft ügyvezetője
4./ Szentes Város Polgármestere

Baranyi Imre:
Halmai László képviselő helyére, a Szentes-Víz Kft Felügyelő Bizottságába dr. Sipos Ferenc képviselőt jelölte.

Szirbik Imre:
Dr. Sipos Ferenc képviselőt kérdezte, hogy vállalja-e a felügyelő bizottsági tagságot?

Dr. Sipos Ferenc:
Vállalta a felügyelő bizottsági tagságot.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért dr. Sipos Ferenc képviselőnek a Szentes-Víz Kft Felügyelő Bizottságába való jelölésével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal elfogadta (3 fő nem szavazott).


2001/2004.(IX.10.)Kt
Tárgy: Szentes-Víz Kft Felügyelő Bizottságába való delegálás

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Halmai László képviselőnek a Szentes-Víz Kft Felügyelő Bizottságának tagságáról való lemondását és helyére

Dr. Sipos Ferenc, Szentes, Petőfi u. 1. sz. alatti lakost, önkormányzati képviselőt delegálja.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Dr. Sipos Ferenc Szentes, Petőfi u. 1.
2./ Halmai László Szentes, Baross u. 12.
3./ Szentes Liget Kft ügyvezetője
4./ Szentes Város Polgármestere
Kiment a teremből: Csernus Lukács László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő21./ Óvodai és általános iskolai intézményi társulás létrehozásának és működtetésének közoktatási feladat-ellátási terve /29/
Általános iskolai intézményi társulás létrehozásának és működtetésének közoktatási feladat-ellátási (intézkedési terve) /30/

Dr. Sztantics Csaba:
A Többcélú Kistérségi Társuláson belül Nagytőkével és Eperjessel intézményfenntartó társulást hoztak létre. A közoktatási törvény előírása alapján az érintett önkormányzatoknak a társulás működtetésére közoktatási feladatellátási tervet kell kidolgozniuk, melyet a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének véleményezését követően kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal a megállapodások benyújtásakor jelezte a terv hiányát és kérte, hogy a kérdésben a szeptemberi ülésen foglaljanak állást.

Oltyán Lajos:
A Művelődési és Oktatási Bizottság a testületi ülést megelőző rendkívüli ülésén az előterjesztéseket megtárgyalta és elfogadásra ajánlja.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a 29./ sorszámú előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

202/2004.(IX.10.)Kt
Tárgy: Óvodai és általános iskolai intézményi társulás létrehozásának és működtetésének közoktatási feladat-ellátási terve

Határozat

Szentes Város és Eperjes Község Önkormányzatainak Képviselő-testületei jóváhagyják Szentes és Eperjes Önkormányzata közoktatási intézmények kistérségi társulásba történő működtetésének, fenntartásának feladat-ellátási (intézkedési tervét) a következők szerint:

1./ Az intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósulását folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A megvalósult feladatokról, a működés eredményeiről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet

Határidő: 2004. december 31. és folyamatos
Felelős: Kollár János Eperjes Község Polgármestere
Szűcs Lajos Szentes Város Alpolgármestere

2./ Az intézmények üzemeltetéséhez, fenntartásához, felújításához szükséges pénzügyi fedezetet a társuló képviselő-testületek döntésükkel első ízben 2004. október 1-jéig, majd folyamatosan évente a költségvetési tervezés időszakában, a polgármesterek által kialakított ajánlás figyelembevételével költségvetésük függvényében biztosítják.
A megállapodó felek évente külön döntéssel határoznak a hozzájárulás tényleges mértékéről.

Határidő: Minden tárgyév június 30.
Felelős: Kollár János Eperjes Község Polgármestere
Szűcs Lajos Szentes Város Alpolgármestere

3./ Az eperjesi illetékességű tanulók szakszerű neveléséről-oktatásáról, a szükséges felzárkóztatásukról, fejlesztésükről a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskolában kell gondoskodni. Az eperjesi tagóvodában ellátott gyermekek kifogástalan szakmai színvonalú neveléséről a szentesi Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzetben kell gondoskodni.

Határidő: 2004. szeptember 1. és folyamatos
Felelős: Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója, Szentes
Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet vezetője, Szentes

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Eperjes Község Polgármestere
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Szentes Város és Eperjes Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői
5./ Érintett intézmények vezetői
6./ Polgármesteri Hivatal érintett osztályai

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a 30./ sorszámú előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

203/2004.(IX.10.)Kt
Tárgy: Általános iskolai intézményi társulás létrehozásának és működtetésének közoktatási feladat-ellátási terve

Határozat

Szentes Város és Nagytőke Község Önkormányzatainak Képviselő-testületei jóváhagyják Szentes és Nagytőke Önkormányzata közoktatási intézmények kistérségi társulásba történő működtetésének, fenntartásának feladat-ellátási (intézkedési tervét) a következők szerint:

1./ Az intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósulását folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A megvalósult feladatokról, a működés eredményeiről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet

Határidő: 2004. december 31. és folyamatos
Felelős: Stabarecz Ferenc Nagytőke Község Polgármestere
Szűcs Lajos Szentes Város Alpolgármestere

2./ Az intézmények üzemeltetéséhez, fenntartásához, felújításához szükséges pénzügyi fedezetet a társuló képviselő-testületek döntésükkel első ízben 2004. október 1-jéig, majd folyamatosan évente a költségvetési tervezés időszakában, a polgármesterek által kialakított ajánlás figyelembevételével költségvetésük függvényében biztosítják.

3./ A megállapodó felek évente külön döntéssel határoznak a hozzájárulás tényleges mértékéről.

Határidő: Minden tárgyév június 30.
Felelős: Stabarecz Ferenc Nagytőke Község Polgármestere
Szűcs Lajos Szentes Város Alpolgármestere

4./ A nagytőkei illetékességű tanulók szakszerű neveléséről-oktatásáról, a szükséges felzárkóztatásukról, fejlesztésükről a szentesi Deák Ferenc Általános Iskolában és annak tagiskolájában kell gondoskodni.

Határidő: 2004. szeptember 1. és folyamatos
Felelős: Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója, Szentes

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Nagytőke Község Polgármestere
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Szentes Város és Eperjes Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői
5./ Érintett intézmények vezetői
6./ Polgármesteri Hivatal érintett osztályai

Visszaérkezett a terembe: Csernus Lukács László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 16 fő


22./ Képviselő-testületi bizottságok tagjainak elfogadása /31/

Szűcs Lajos:
Dr. Gombos András a Környezetvédelmi Minisztérium politikai államtitkárává történő kinevezését követően lemondott bizottsági tagságáról. A 2002-i évi konszenzus alapján az SZDSZ Szabó Zsoltot, a kórház informatikai mérnökét javasolta a Pénzügyi Bizottság tagjának.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Szabó Zsolt Pénzügyi Bizottsági tagságával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

204/2004. (IX.10.) Kt.
Tárgy: Pénzügyi Bizottságba tag delegálása - Szabó Zsolt

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Gombos András (Szentes, Honvéd u. 73.) bizottsági tagságáról való lemondását és megköszöni a bizottságban végzett munkáját.
A Képviselő-testület helyette 2004. szeptember 1. napjától

Szabó Zsolt

Szentes, Somogyi B. u. 3/B. IV/15. sz. alatti lakost választja meg a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának.

A határozatról értesítést kap:
1./ Dr. Gombos András - Szentes, Honvéd u. 73.
2./ Szabó Zsolt - Szentes, Somogyi B. u. 3/B. IV/15.
3./ Pénzügyi Bizottság Elnöke
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája

Szirbik Imre:
Felkérte Szabó Zsoltot, hogy a Képviselő-testület előtt tegye le az esküt.

Szabó Zsolt a Képviselő-testület előtt letette az esküt.

Kiment az ülésről: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 15 fő


23./ 19/1, 19/2, 19/3)

Szirbik Imre:
Geréné Dunaháti-Vas Márta és Ollai Istvánné képviselőket kérdezte, hogy az interpellációjukra 19/1 sorszám alatt adott választ elfogadják-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Geréné Dunaháti Vas Márta:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 19/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Ollai Istvánné képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 19/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációjára adott választ elfogadta, de kérte, hogy 2005-ben térjenek rá vissza.

Kiment az ülésről: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 14 fő

Szirbik Imre:
Csernus Lukács László képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 19/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Csernus Lukács László:
Az interpellációjára adott választ nem fogadta el, mert igény van a járatra.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az interpellációra adott válasz elfogadásával, szavazzon.
A Képviselő-testület a választ 1 tartózkodás mellett és 11 nem szavazat ellenében nem fogadta el (2 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
Hornyik László képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 19/3 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Hornyik László:
Az interpellációra adott választ elfogadta, de kérte a Jegyzőt vizsgálja meg, hogy a jelenlegi tulajdonos mennyiben felelős az épület romlásáért és megbüntethető-e.

Szirbik Imre:
Ollai Istvánné képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 19/3 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.Interpelláció

Szirbik Imre:
Az interpellációk alapvető formája az írásos, de halasztást nem tűrő közügyben szóbeli interpellációnak is van helye.

Visszaérkezett az ülésre: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 15 fő

Ollai Istvánné:
A Kisérben, a csatornázás során felvert utakat kövekkel töltik fel, melyen nem lehet megfelelően közlekedni. A lakosság nevében kérte, hogy a munkálatok befejezését követően bitumenezzék le az utakat.
A Jókai u. és a Rákóczi F. u. között vannak olyan területek, ahol nagyok a gazok. Gondoskodni kellene azok tisztántartásáról.

Hornyik László:
A Nagy Sándor József u. utcanévtáblája hibásan szerepel, helyesen Nagysándor József. Kérte a tábla mielőbbi cseréjét.
A Damjanich utcai óvoda előtti csapadékelvezető árok fedett, de a nagy esőzések során megtelik. Javasolta, hogy a víz folyásának irányába, a Damjanich u. 39. sz. elé a baleset- és életveszély elkerülése érdekében helyezzenek el rácsot.

Kiment az ülésről: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 14 fő

Oltyán Lajos:
Kérte, hogy a Tóth J. u., Hajdú L. u. és Kossuth u. közötti részre, az ígéretnek megfelelően, helyezzék ki a megállni tilos táblát. A Hajdú L. utcában kialakított parkoló helyett ezen területen parkolnak, így reggelente és délután balesetveszélyes a közlekedés. A probléma a Megyeháza felújításának megkezdésével tovább fokozódik.
A Munkácsy utca sarkán épülő lakásokhoz hol lesz kialakítva parkoló? Hétköznapokon jelentős forgalom van a Zeneiskola környékén, illetve a Munkácsy-Tóth J. utcai szakaszon lévő vállalkozások miatt a parkolók már telítettek.

Visszaérkezett az ülésre: Varga Árpád és Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 16 fő

Oltyán Lajos:
A Tóth J. u. 28/A sz. alatt megkezdte működését a "Jövőnkért" Alapfokú Művészeti Iskola. 17.00 órakor sokan parkolnak az ingatlan előtt, így veszélyeztetik a biztonságos közlekedést. Kérte, hogy a balesetveszély elkerülése érdekében milyen közlekedési és parkolási lehetőségeket lehet kialakítani a Tóth J. utcában.

Csernus Lukács László:
Kérte, hogy a Schweidel utcával kapcsolatos ügymenet felgyorsítása érdekében a Műszaki Osztállyal közösen, személyesen keressék fel a Kiss Csillát, a Berekvíz Kft ügyvezetőjét. Az időkorlátozást tartalmazó táblát nem veszik figyelembe az ott közlekedők, ezért felül kell azt vizsgálni.

Törőcsik Zoltán:
Köszönetet mondott Varga Sándornak, a Városellátó Intézmény vezetőjének a körzetében végzett járdaépítésért. A Wesselényi u. és Vörösmarty u. sarkán a járdaáteresz fel lett újítva, de az állandó vízállás miatt meg fog süllyedni. Kérte, hogy az okot a Vízmű Kft szakemberei vizsgálják meg.
Kérte a Munkás u. csapadékvíz elvezetésének és a Mikecz utcai áteresz felülvizsgálatát, mely évek óta húzódó probléma.

Ollai Istvánné:
A Mező u. és a Gergely u. sarkán a víz nem folyik át az út alatt. Kérte, hogy a problémát még az esős idő előtt szüntessék meg.

Dr. Sipos Ferenc:
Az SZMSZ szerint halasztást nem tűrő esetekben lehet szóban, egyéb esetekben írásban kell interpellálni.

Szirbik Imre:
A kivitelezőkkel kötött szerződés tartalmazza, hogy az utak aszfaltozása csak a csatorna átadását követő 6 hónap után történik, mert a visszatöltött föld miatt a burkolat megsüllyedne és kigödrösödne. A tél beállta előtt a felbontott utak ideiglenes betonburkolatot kapnak, végleges, teljes szélességű aszfaltozása nem fog megtörténni.

Ollai Istvánné:
Kérte az utak simítását, mert a feltört bitumen miatt azok hepehupásak, nem lehet rajtuk közlekedni.

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy munkájukat a továbbiakban zárt ülésen folytatják.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester

Pap Imre - Kálmán János
jegyzőkönyv-hitelesítő