8./ Szentes, Kertvárosi lakótelep bővítésének szabályozási terve /9/

Czirok Jánosné:
A közbeszerzési eljárásokról szóló 2003. évi XXXIX. tv. előírásai szerint nem lehet elkerülni a közbeszerzési eljárást, így a szerződésre vonatkozó határidők nem tarthatók. Kérte, hogy a határozati javaslatban a határidőt tekintsék folyamatosnak, felelősnek pedig a jegyzőt és polgármestert jelöljék meg.

Szűcs Lajos:
Ismertette a bizottsági véleményeket.

Kozák János, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja:
Egyetért a telkek kialakításával. A Nagyhegyre és a Kisérre vonatkozóan van-e, vagy terveznek-e telekfelosztási tervet készíteni?

Czirok Jánosné:
Bubor Zoltán lakópark kialakítása érdekében rendezési tervet készíttet a hékédi városrészben. A város területén nincs hasonló nagyságú önkormányzati terület, amely alkalmas lenne családi házas lakóterület kijelölésére. Az előterjesztésben szereplő területet csak a kertváros bővítéseként tudják hasznosítani.

Móra József:
A 4./ sorszámú előterjesztésben a Primo-Bau Kft telekalakítási eljárást kezdeményezett az alsóréti területen.

Visszaérkezett az ülésre: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szűcs Lajos:
Az önkormányzat folyamatosan foglalkozik a kérdéssel.

Halmai László:
Javasolta, hogy a Kiséri városrész Bereklapos házhelyrendezési terve is kerüljön megtervezésre. Telkek kialakítására alkalmas lenne a terület, ha feltöltenék a csatorna-beruházásból származó földdel. Az előterjesztések csak a városközponttól legtávolabbra eső területek fejlesztésére tesznek javaslatot.

Dongó László:
Kérte, hogy a Műszaki Osztály a program jóváhagyása miatt a tervet a testület elé is terjessze be.

Baranyi Imre:
Az előterjesztésnek nem része egy másik városrész házhely kiosztási terve, ezért nem támogatja a módosító indítványt.

Ollai Istvánné:
A Kiséri városrész vizes terület, nem alkalmas telkek kialakítására.

Oltyán Lajos:
Ügyrendi javasolta volt, hogy az előterjesztésben szereplő Kertvárosi lakótelep bővítéséről döntsenek.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a határidőre és a felelősökre vonatkozó módosítással a határozati javaslat elfogadását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

160/2004.(VII.2.)Kt.
Tárgy: Szentes, Kertvárosi lakótelep bővítésének szabályozási terve

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Kertvárosi városrész bővítését a korábbi városrendezési elképzeléseknek megfelelően lakó- és intézményi övezetek és szükséges védőerdők kialakításával.

A városrendezéshez szükséges kisajátításokra jóváhagyott költségvetési keretből forrást biztosít a rendezési terve elkészítéséhez.

A Képviselő-testület felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a tervezői szerződés tervezetet készítse el és hívja fel a tervező figyelmét arra, hogy szélesebb telkek kialakítására kerüljön sor.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezői szerződést a tervezővel megkösse, a feladat végrehajtása érdekében a költségvetés módosítását előkészítse, és felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a tervkészítéssel kapcsolatosan törvényben előírt előzetes egyeztetési és véleményeztetési eljárást folytassa le, a rendezési tervet döntésre készítse elő.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester, Jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály9./ Gyermekek átmeneti gondozásának fejlesztési lehetőségei, és pályázat benyújtásához támogató határozat kérése /10/

Szűcs Lajos:
Ismertette a bizottsági véleményeket.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

161/2004.(VII.2.)Kt.
Tárgy: Gyermekek átmeneti gondozásának fejlesztési lehetőségei, és pályázat benyújtásához támogató határozat kérése

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete indokoltnak és szükségesnek tartja a gyermekek átmeneti otthonának kialakítását és működtetését.

2./ Egyetért a Családsegítő Központ pályázatában foglalt szakmai programmal, továbbá támogatja a Családok, illetve a Gyermekek Átmeneti Otthonainak feladat-ellátási szerződés keretei közötti működtetését.

3./ Sikeres pályázat esetén, annak megvalósulásához önerőként a pályázatban megjelölt épületrészt és eszközöket, továbbá az intézmény működéséhez 2005. január 1-jétől hat fő szakmai státuszt biztosít. A pályázatnak 2004. évben költségvetési kihatása nincs.

Határidő: a pályázat benyújtása
Felelős: intézményvezető

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentesi Családsegítő Központ Igazgatója
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya10./ Tanyagondnoki szolgálat kialakításával kapcsolatos pályázat benyújtásához támogató határozat kérése /11/

Szűcs Lajos:
Ismertette a bizottsági véleményeket.

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Örömét fejezte ki a pályázattal kapcsolatban. Szükség lenne tanyagondnokra, mert a területen sok idős ember él.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

162/2004.(VII.2.)Kt.
Tárgy: Tanyagondnoki szolgálat kialakításával kapcsolatos pályázat benyújtásához támogató határozat kérése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete indokoltnak és szükségesnek tartja a Szentes külterületéhez tartozó cserebökényi körzet tanyagondnoki ellátásának létrehozását, és támogatja a Szentesi Családsegítő Központ ez irányú pályázatának benyújtását.

Sikeres pályázat esetén, saját erőként az öt személyes gépkocsi megvásárlásához 1.320 eFt-ot biztosít a szociális keret terhére, továbbá az intézmény engedélyezett létszámát 1 fő tanyagondnoki státusszal megemeli.

Határidő: a pályázat benyújtása
Felelős: intézményvezető

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentesi Családsegítő Központ Igazgatója
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya11./ Pályázat benyújtásához támogató határozat kérése /12/

Lencséné Szalontai Mária:
A Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a határozati javaslat 2./ pontja "Az elkövetkező években a működtetést az intézmény pályázati forrásokból fedezi." mondattal egészülne ki.

Szűcs Lajos:
Ismertette a bizottságok véleményét.

Félegyháziné Somogyi Éva:
A kiegészítést az elkövetkező évek pályázati lehetőségei indokolják, melynek pénzügyi fedezetét a költségvetési koncepció készítésekor figyelembe kell venni. Támogatja a pályázat benyújtását.

Pap Imre:
Kérte a Csongrád Megyei Közgyűlés tagjait, "mutassanak nagyobb partnerséget" a pályázat benyújtásánál. A bántalmazás időben történő feltárása fontos a gyermekek további nevelésében.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a kiegészítéssel a pályázat benyújtását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

163/2004.(VII.2.)Kt.
Tárgy: Pályázat benyújtásához támogató határozat kérése

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekbántalmazási esetek felkutatása és ellátása érdekében szükségesnek ítéli a Gyermekjóléti Szolgálat speciális szolgáltatásaként a kórházi szociális munka további működtetését a pályázatban foglalt szakmai program alapján.
Támogatja a Családsegítő Központ erre vonatkozó pályázatának az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumhoz történő benyújtását.

2./ Sikeres pályázat esetén a program megvalósításához az intézmény költségvetésének terhére 335 eFt önrészt, továbbá e feladat ellátására a Gyermekjóléti szolgálat részére egy éves időtartamra, bér nélkül, fél állású családgondozói státuszt biztosít. Az elkövetkező években a működtetést az intézmény pályázati forrásokból fedezi.

Határidő: a pályázat benyújtása
Felelős: intézményvezető

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentesi Családsegítő Központ Igazgatója
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya12./ Intézményfejlesztési Alap Kuratóriumának döntése /13/

Szűcs Lajos:
Ismertette a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatát.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a tájékoztató tudomásulvételével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

164/2004.(VII.2.)Kt.
Tárgy: Intézményfejlesztési Alap Kuratóriumának döntése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette az Intézményfejlesztési Alap Kuratóriumának pénzfelosztásáról szóló döntését.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Intézményfejlesztési Alap Kuratóriuma
2./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája13./ A Központi Gyermekélelmezési Konyha gépészeti és a Strand közműfelújításának költség- és feladat meghatározása /18/

A márciusi ülésen döntöttek a kérdésről.

Szilvássy Árpádné:
A Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága kérésére elmondta, hogy a strand közmű-felújításának költsége kb. 30-50 millió Ft.

Szűcs Lajos:
Ismertette a bizottságok véleményét.

Kiment az ülésről: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Félegyháziné Somogyi Éva:
A Központi Gyermekélelmezési Konyha a városi intézményekben a gyermekek és idősek étkeztetését látja el, gépészeti felújítása kb. 70-100 millió Ft-ot igényelne. A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján költségmegtakarítást érhet el az önkormányzat.

Halmai László:
A díjmegállapításkor nem veszik figyelembe az amortizációt. A városban nem minden intézmény veszi igénybe a Központi Gyermekélelmezési Konyha szolgáltatásait. Csatlakozott Félegyháziné Somogyi Éva képviselő által elmondottakhoz.

Baranyi Imre:
Javasolta, hogy a felújítási terv részét képezze a 25-ös medence padlófűtése is.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Korábban is kifogásolta a csúszda medencéjének nagyságát. Többen jelezték, hogy hideg a víz a medencében, kérte ennek megvizsgálását. A használat során 20 perces szünet tartanak

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság javaslatával, valamint a 25-ös medence padlófűtésére és a csúszda melegvízével kapcsolatos kiegészítéssel elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

165/2004.(VII.2.)Kt.
Tárgy: A Központi Gyermekélelmezési Konyha gépészeti és a Strand közműfelújításának költség- és feladat meghatározása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Gyermekélelmezési Konyha épületének építészeti, gépészeti, konyhatechnológiai, üzemviteli és HACCP rendszer kiépítésével kapcsolatos feladatok, valamint a strand régi uszodai közműhálózatának felújítása, a 25-ös medence padlófűtése és a csúszda melegvízzel való ellátása érdekében szükségesnek tartja - szaktervező cég bevonásával - a felújíthatósági, szabványosítási, korszerűsítési tervek készíttetését.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervek készítésére kérjen be ajánlatokat, majd az elkészített tervek alapján tegyen javaslatot a tényleges munkálatok elvégzésére, illetve annak pénzügyi lehetőségeire.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési koncepció elfogadását megelőző testületi ülésre készítsen előterjesztést, mely feltárja a városban a közétkeztetés más módon történő megoldásának lehetőségeit.

Határidő: költségvetési koncepció elfogadását megelőző testületi ülés
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Központi Gyermekélelmezési Konyha
2./ Sportközpont
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája14./ "Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" c. pályázat benyújtásához támogató határozat kérése /19/

Mészáros Ágnes:
Sikeres pályázat esetén 50 fő - melynek 50%-a kisebbségi származású - munkanélküli foglalkoztatását, illetve egy év leteltét követően 15 fő továbbfoglalkoztatását kell biztosítani. Kérte, hogy a határozati javaslat "A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a nyílt munkaerőpiacon a 15 fő továbbfoglalkoztatását nem tudja biztosítani, akkor az önkormányzat intézményeinél kerülnek elhelyezésre." mondattal egészüljön ki.

Szűcs Lajos:
Ismertette a bizottsági véleményeket.

Baranyi Imre:
Fel tudják vállalni a továbbfoglalkoztatási kötelezettséget?

Mészáros Ágnes:
A 15 főre vonatkozóan elhelyezési tervet készítettek, mely alapján képzettségüktől függően különböző munkakörökben tudnák foglalkoztatni őket. Az egy éves foglalkoztatás alatt kiválaszthatóak azok a munkavállalók, akiket a Városellátó Intézménynél, a Központi Gyermekélelmezési Konyhánál, a Családsegítő és a Gondozási Központnál tudnának továbbfoglalkoztatni.

Dr. Demeter Attila:
Aggályát fejezte ki a kötelezettségvállalással kapcsolatban, ezért nem támogatja a pályázat benyújtását.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a kiegészítéssel a határozati javaslat elfogadását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, 2 nem szavazat ellenében elfogadta.

166/2004.(VII.2.)Kt.
Tárgy: "Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" c. pályázat benyújtásához támogató határozat kérése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy szükség van munkahelyteremtő pályázatok kidolgozására és támogatja a "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" című pályázat benyújtását a 2. komponens A. változatára.

A pályázat benyújtásához szükséges teljes önerőt, 11.320 eFt-ot a 2004. évi forráshiány növelésével biztosítja

Határidő: a pályázat benyújtása
Felelős: Jegyző

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a nyílt munkaerőpiacon a 15 fő továbbfoglalkoztatását nem tudja biztosítani, akkor az önkormányzat intézményeinél kerülnek elhelyezésre.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes, Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Szentes Város Jegyzője
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya

Halmai László:
A Polgári Oldal képviselői támogatták a pályázat benyújtását, mert szívügyüknek tekintik a romalakosság foglalkoztatását.

Kiment az ülésről: Pap Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő


15./ Interpellációkra válasz /14/1-14/8/

Szűcs Lajos:
Hornyik László képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 14/1 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Hornyik László:
Az interpellációjára adott választ elfogadta. Támogatta a munkanélküliek foglalkoztatására vonatkozó pályázat benyújtását, mert maga is szívügyének tekinti a romalakosság helyzetét.

Kiment az ülésről: Baranyi Imre képviselő
Visszaérkezett az ülésre: Pap Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Szűcs Lajos:
Hornyik László képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 14/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Hornyik László:
Az interpellációjára adott választ nem fogadta el, mert a járdaszakasz egész évben nem volt takarítva. A gondnoknak gondoskodnia kellene a rábízott javakról. Amennyiben nem takarítja a területet, akkor szólítsa fel a bérlőit erre. A lakosságot is felszólítják és meg is büntetik, ha az ingatlanuk körüli területet nem tartják rendbe.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 5 igen szavazattal, 14 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szűcs Lajos:
Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 14/3 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációjára adott választ azzal a kiegészítéssel fogadta el, hogy a gázos kövesút melletti, illetve a külterületek családi házas területein is végezzenek légi szúnyogirtást.
Visszaérkezett az ülésre: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szűcs Lajos:
Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt kérdezte, hogy a 14/4 sorszám alatt a Tiszai hídról levezető úttal kapcsolatos interpellációjára alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szűcs Lajos:
Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt kérdezte, hogy a 14/4 sorszám alatt a kisebb utak csomópontjainál dézsába ültetett növényekkel történő terelősziget kialakítására vonatkozó interpellációjára adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációjára adott választ nem fogadta el, mert a Kígyó utcában is hasonló terelősziget van kialakítva. Javaslata kisebb feltöltéssel megvalósítható lenne.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 13 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szűcs Lajos:
Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt kérdezte, hogy a 14/4 sorszám alatt a kertvárosi kis utcákban megnövekedett gépjárműforgalomra vonatkozó interpellációjára adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációjára adott választ nem fogadta el, mert a kisebb utcákat a Honvéd utcán elhelyezett fekvőrendőrök megkerülésére használják. Ezek az utak túlterheltek, nem bírják el az ilyen mértékű forgalmat. Az utak egyirányúsításával a forgalom a Honvéd utcán történne.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.
A Képviselő-testület a választ 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 8 nem szavazat ellenében elfogadta (1 fő nem szavazott).

Visszaérkezett az ülésre: Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szűcs Lajos:
Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselőt kérte, hogy az interpellációjára 14/4 sorszám alatt adott tájékoztatást vegye tudomásul.

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Az interpellációjára adott tájékoztatást tudomásul vette.

Szűcs Lajos:
Ollai Istvánné képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 14/4 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Kiment az ülésről: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szűcs Lajos:
Kálmán János képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 14/4 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az interpellációjára adott választ azzal a kiegészítéssel fogadta el, hogy a pálya végleges kialakítása a fiatalok bevonásával történjen.

Szűcs Lajos:
Dr. Dömsödi József képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 14/5 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Dömsödi József:
Az interpellációjára adott választ elfogadta, bár a 6./ sorszámú előterjesztés ismeretében az interpelláció oka fogyottá vált.

Szűcs Lajos:
Oltyán Lajos képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 14/6 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Oltyán Lajos:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Kiment az ülésről: Nagy Mihály képviselő
Visszaérkezett az ülésre: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szűcs Lajos:
Halmai László képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 14/7 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Halmai László:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szűcs Lajos:
Csernus Lukács László képviselőt kérte, hogy a 14/8 sorszám alatt, a lapistói lakosok autóbusz közlekedésére vonatkozó interpellációjára adott választ vegye tudomásul.

Csernus Lukács László:
Az interpellációjára adott választ tudomásul vette.

Szűcs Lajos:
Csernus Lukács László képviselőt kérte, hogy a 14/8 sorszám alatt, a Schweidel J. u. forgalmára vonatkozó interpellációjára adott válasz elfogadja-e?

Csernus Lukács László:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Visszaérkezett az ülésre: Nagy Mihály képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő


Interpelláció

Ollai Istvánné:
Kifogásolta, hogy a Tisza Volán Rt ígérete ellenére sem biztosít autóbuszjáratot az esti gyorsvonathoz.
Kérte, hogy a Közterület Felügyelet szólítsa fel, illetve szükség esetén büntesse meg azokat az ingatlantulajdonosokat, akiknek ingatlana gazos és nem szünteti meg ezt az állapotot.

Szűcs Lajos:
Bejelentette, hogy munkájukat a továbbiakban zárt ülésen folytatják.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szűcs Lajos alpolgármester

Móra József - dr. Gyenes Ágota
jegyzőkönyv-hitelesítő