8./ Alakulatzászló adományozása

Szirbik Imre:
Az alakulat és jogelődje hosszú évtizede messze elviszi Szentes jó hírnevét, katonáinak becsületét, hadrafoghatóságát és munkabírását. Az alakulatzászlóval kifejezik a város és a dandár összetartozását. Információja szerint a március 15-i átadáson jelen lesz a honvédelmi miniszter.

Visszaérkezett az ülésre: Füsti M. Lajos képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Halmai László:
A Polgári Frakció büszke arra, hogy az alakulat Szentesen van, de személyeket is ki kellene emelni, pl. Mezei Gábor nyugállományi tábornokot.

Baranyi Imre:
Örömét fejezte ki az alakulatzászló adományozásával kapcsolatban.

Ollai Istvánné:
Gratulált az adományozás ötletéért.

Dr. Sipos Ferenc:
A szentesi katonák legnagyobb megpróbáltatásai a 70-es árvíz idején voltak, ahol sikeresen helyt álltak. Köszönetét fejezte ki az ötletért és annak, hogy a haderő-átalakítást követően továbbra is fennmaradt az alakulat.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az alakulatzászló adományozásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

7/2004.(I.23.)Kt.
Tárgy: Alakulatzászló adományozása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szentesi 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár részére - a haza védelme iránti feltétlen elkötelezettség szimbólumaként "alakulatzászlót" adományoz.

Az alakulatzászló elkészítésének költségét a Képviselő-testület 2004. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2004. március 15.
Felelős: Szirbik Imre polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Honvédelmi Minisztérium Budapest
2./ 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár
3./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája9./ Bentlakásos emelt szintű idősek otthonának megvalósítása Szentesen

Dr. Sipos Ferenc:
Az emelt szintű idősek otthonát a jelen ciklusban kellene megvalósítani. Az előző ciklusban az Alkony és Remény Alapítvány által tervezett otthon nem valósult meg. Az ilyen jellegű ellátást a megyei önkormányzatnak kellene biztosítania, de a jelenlegi helyzetet tekintve "csak hiú reménynek" látszik. A beadványt egyedül írta alá, de az elmúlt testületi ülésen egyetértettek a megvalósítás lehetőségével. A város peremén és a Somogyi B. utcában lévő területen lehetőség lenne 50-100 férőhelyes otthon kialakítására.

Szibik Imre:
A Csongrád Megyei Közgyűlés a pszichiátriai otthon kiváltását tervezi egy 100 férőhelyes intézménnyel. Az előterjesztés alapján a város egy önálló idősek otthonát kíván létrehozni.

Halmai László:
Mekkora lesz az intézmény befogadóképessége és milyen feltételekkel lehet a szolgáltatást igénybe venni?

Dr. Sipos Ferenc:
Az intézmény az idősek számára végleges, nyugodt életet és ellátást biztosítana hátralévő életükre. A kisebb létszámú intézmények humánusabbak, de a gazdaságos üzemeltetés érdekében 50-100 férőhelyes otthont célszerű kialakítani.

Szirbik Imre:
A Szociális és Egészségügyi, a Pénzügyi, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a területre és a finanszírozásra vonatkozóan tett javaslatot.
A pályázati lehetőségek érdekében a mai ülésen döntsenek a helyszín és a finanszírozás kérdésében. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk elkészítését a költségvetési koncepcióban szereplő tervezési költségekből valósítanák meg.

Ollai Istvánné:
Ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság írásban már kiadott javaslatát.

Dr. Gyenes Ágota:
Egyetért az előterjesztővel. A számadatok alapján az egészségügyben nem lesz lehetőség a szociálisan rászorultak krónikus ágyakon történő elhelyezésére. Hibának tartja, hogy az EU-csatlakozásnak nem feltétele az, hogy az ekkora nagyságrendű városok rendelkezzenek ilyen jellegű szociális intézménnyel.

Kálmán János:
Sok idős embernek nem adatik meg a gondtalan pihenés és élet lehetősége. A koros emberek más települések otthonaiban találnak nyugalmat, törődést, bár megrázkódtatás számukra, hogy el kell hagyniuk szülővárosukat, otthonukat. Egyetért az előterjesztéssel, mert minden idős embernek biztosítania kell az otthonba jutás lehetőségét.

Ollai Istvánné:
Szükség van idősek otthonára, mert vannak olyan idős emberek, akiket utolsó útjukra sem kísérnek el szeretteik.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Dr. Sipos Ferenc képviselő "nyitott kapukat dönget". Egyetért azzal, hogy az intézmény a rendezési tervben szereplő helyszínen valósuljon meg.

Dr. Dömsödi József:

Egyetért dr. Sipos Ferenc képviselő gondolataival és támogatja az előterjesztést. Az idősek otthona biztosítaná a nyugdíjas emberek megfelelő életkörülményeit.

Móra József:
Az idős, rászoruló emberek nincsenek magukra hagyva, mert egy városi intézmény gondoskodik róluk és a bevezetésre került hívórendszer is nagy segítséget nyújt számukra. Korábban apartman házat építettek részükre, melynek egy része értékesítésre került. A Képviselő-testület nem élt a Vecseri utcai ingatlan felajánlásával, mely lehetőséget biztosított volna a szociális intézmény kialakítására. Idősek gondozó házára van szükség, ahol nem szociális gondoskodásban, hanem ellátásban részesülnének az emberek. A rendezési terv tartalmazza az intézmény kialakítására alkalmas helyet.

Baranyi Imre:

Egyetért az előterjesztéssel. A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nevében kérte, hogy helyszínként a rendezési tervben megfogalmazott területet fogadják el, mely a Liget mellett, a városközponttól nem messze helyezkedik el. A tervezési munkálatokra a költségvetési koncepció 15 millió Ft-os tervezési költségéből különítsenek el 4 millió Ft-ot.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Javasolta, hogy a tervezési költségekre elkülönített összeget emeljék meg 4 millió Ft-tal.

Szirbik Imre:
Egyetért a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság helyszínre vonatkozó javaslatával, mert a terület nyugalmas, erdő veszi körül, és a költségvetési koncepcióban szerepel az összekötő út megvalósítása.
Kérte, hogy a pénzügyi forrásra vonatkozóan a bizottsági javaslatokat fogadják el, mert az átmeneti költségvetési rendelet alapján új feladatot csak a koncepción belül lehet megvalósítani.

Karikó Tóth Tibor:
Van-e információ a református egyházzal közösen benyújtott pályázatról?

Szirbik Imre:
Nincs hivatalos információja, de a református egyház tájékoztatása szerint a rangsorban a legelőkelőbb nem nyerő helyen van a pályázat. A jelenleg gondozottak és gondozásra váró idősek számát tekintve mindkét otthon gazdaságosan tudna működni.

Halmai László:
Weöres Sándort idézte: "a fiatal szabadságra vágyik, a felnőtt az életre, az idős nyugalomra". Sokan vannak, akik nem tudják önmagukat ellátni és segítségre szorulnak.
Javasolta, hogy a határozati javaslat "A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a rászorultságot a szociális térkép alapján és dolgozza ki annak lehetőségét, hogy a szegény, kis nyugdíjas idős emberek is emelt szintű ellátásban részesülhessenek szülővárosukban" ponttal egészüljön ki.

Szirbik Imre:
Elfogadta Halmai László képviselő javaslatát, miszerint mindenki azonos ellátásban részesüljön és a feltételeket a lehetőségek szerint biztosítsák.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat 1./ pontját támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat 2./ pontját a bizottsági javaslatok alapján támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat 3./ pontját a bizottsági javaslatok alapján elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat 4./ pontjának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szirbik Imre:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatának utolsó pontját nem szavaztatja meg, mert együtt nem valósulhatnak meg.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A határozati javaslt 1./ pontja nem ütközik a 2./ ponttal?

Szirbik Imre:
A 2./ pontban szereplő terület a városközponthoz tartozik.

Dr. Sipos Ferenc:
Megköszönte a képviselők támogatását.

8/2004.(I.23.)Kt.
Tárgy: Bentlakásos emelt szintű idősek otthonának megvalósítása Szentesen

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a tervezett megyei beruházás keretében megvalósítandó szociális otthon mellett is szükségesnek tartja a városközpontban emelt szintű idősek otthonának felépítését.

2./ A Képviselő-testület a bentlakásos emelt szintű idősek otthonát a Szentes város Rendezési Tervében szereplő területen valósítja meg.

3./ Az előkészítő munkák finanszírozására a 2004. évi költségvetésben e célra 4 millió Ft-ot elkülönít.

4./ A Képviselő-testület megbízza az illetékes bizottságokat és a Polgármesteri Hivatal szakapparátusát az elfogadott cél megvalósításával.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya

Kiment az ülésről: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő10./ Sportcsarnok elnevezése

Szirbik Imre:
A Képviselő-testület 2001. évben kimondta, hogy a Sportcsarnokot dr. Papp Lászlóról kívánja elnevezni, de javasolták, kérjék ki a család véleményét és az esemény kerek évfordulón, vagy olimpiai évben valósuljon meg.

Kiment az ülésről: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szirbik Imre:
A 2004-es atthéni olimpia alkalmából javasolta a Civil Fórum az elnevezést.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az Ifjúsági és Sportbizottság ülésén is feltette a kérdést, hogy milyen ügyszakban dolgozott dr. Papp László bíróként?

Szirbik Imre:
A válaszadásra felkérte Kiss Tóth Tihamér nyugalmazott járásbíró urat.

Kiss Tóth Tihamér:
Az Emlékbizottság nevében kérte, dr. Papp Lászlóról a város és az ország legkiemelkedőbb sportolójáról nevezzék el a Sportcsarnokot.

Visszaérkezett az ülésre: Hornyik László képviselő, Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Kiss Tóth Tihamér:
Röviden ismertette dr. Papp László életútját. Anakronisztikusnak tartja, hogy a nemzeti sportváros sportintézményei nem viselik sportolók neveit. Az Ifjúsági és Sportbizottság ülésén feltett kérdésnek politikai felhangja volt. Dr. Papp László büntető- és nem politikai ügyeket tárgyalt. Gödöllőn volt joggyakornok, a Pest Vidéki Járásbíróság, majd a Fővárosi Bíróság bírája lett. 1945-49 között kirendelt bíróként, mint a Csongrád Megyei Földhivatal vezetője Szentesről irányította a megyei földreformot és annak utómunkálatait. 1951-57 között kilépett a bírói karból és edzőként tevékenykedett. Visszatérve a bírói karba, köztörvényes ügyekben ítélkezett a Büntető Tanács beosztott bírájaként. Nem volt tagja pártnak és távol tartotta magát a politikától.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az Ifjúsági és Sportbizottság támogatta a Sportcsarnok elnevezését. Kérdése nem volt politikai jellegű, csak az életútjára volt kíváncsi. A bizottság ülésén más időpontok hangzottak el. Kérte, hogy jövőben az intézmények elnevezésekor szélesebb és alaposabb előterjesztést készítsenek.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra alkalmasnak tartotta és a határozati javaslattal kapcsolatban nem merült fel aggálya.

Karikó Tóth Tibor:
Javasolta, hogy a helyi médiumok tájékoztassák a lakosságot a létesítmények elnevezéséről, illetve kérjék ki véleményüket.

Halmai László:
A Szentesi Élet 1995. március 18-i számából idézett.

Szirbik Imre:
A város lakossága 1994. decembere óta ugyanazt a városvezetést választotta.

Móra József:
Javasolta, hogy dr. Papp László birkózóra emlékezve nevezzék el a Sportcsarnokot.

Halmai László:
A Polgári Frakció támogatja a Sportcsarnok elnevezését. A cikk az ország vezetésére és nem a Polgármester Úrra vonatkozott.
Javasolta, hogy az SZMSZ-ben szigorúbban szabályozzák az elnevezésekkel kapcsolatos rendelkezéseket.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Városi Sportcsarnok dr. Papp Lászlóról való elnevezésével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

9/2004.(I.23.)Kt.
Tárgy: Sportcsarnok elnevezése


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§. h./ pontjában biztosított jogkörében, emléket állítva a város legkiemelkedőbb sportolójának, a Városi Sportcsarnoknak (Szentes, Jövendő u.1.)

Dr. Papp László Városi Sportcsarnok

nevet adja.

Felhívja a jegyzőt a névadományozással kapcsolatos további intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Sztantics Csaba jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Dr. Papp László 1173 Budapest, Csengőd u. 19.
2./ Szentes Városért Civil Fórum Ügyvivő Testülete
3./ Sportközpont vezetője
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
6./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája

Elment az ülésről: Dr. Sipos Ferenc képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő.11./ Alsórét 0113/8 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Szirbik Imre:
Az előző testületi ülésen felmerült problémát a Jogi és Ügyrendi Bizottság kontrolálta.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a mai ülésén megtárgyalta az előterjesztést, megtárgyalásra alkalmasnak tartotta és elfogadásra javasolta.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Elírás történt a 2. bekezdésben, mert az önkormányzat nem "aláírta a szerződést".

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

10/2004.(I.23.)Kt.
Tárgy: Alsórét 0113/8 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az Alsórét szabályozási tervének módosítását és a 0113/8 hrsz-ú terület 6 ha nagyságú részének lakóterületként való hasznosítását. Az Alsórét szabályozási terve módosításához szükséges tervezési, illetve mindennemű felmerülő költség a tulajdonos PRIMO-BAU Kft-t terheli.

Felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a szabályozási terv módosítása engedélyezési eljárásának lefolytatását koordinálja.

Határidő: 2004. február 15.
Felelős: Műszaki Osztály Vezetője

A határozatról értesítést kapnak:
1./ PRIMO-BAU Kft 1023 Budapest, Orgona u. 8.
2./ Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
12./ Az oktatási-nevelési, a közművelődési és a sport feladatokat ellátó intézmények 2004. évi működésének áttekintése (13)

Szirbik Imre:
A 2. sz. melléklet a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatát, a 13/A sorszám az Érdekegyeztető Tanács véleményét tartalmazza.

Szűcs Lajos:
Az 1. sz. melléklet 2. oldalán az 5. évfolyam összes létszámánál hiányzik a 9,39 és 12,25 adat, a 3. oldalon a "fölös napközis" helyesen "felsős napközis". Az Általános Iskolai Kollégium Konyhájának dolgozói közül 2 főt el tudtak helyezni városi intézményekben.

Szirbik Imre:
Az előterjesztés módosítását javasolta a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi Bizottság elfogadásra, az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalásra alkalmasnak tartotta.

Halmai László:
A 7./ és a 13./ sz. előterjesztések nem felelnek meg a Polgármester Úr programjában foglaltaknak, mert az elbocsátások nem eredményeznek minőségi javulást és nem segíti elő a gyermeknevelést. Ismertette a munkanélküliségi adatokat. Reméli, hogy a Polgármester Úr komolyan veszi a munkahelyteremtést, mert e területen 10 év alatt kicsi előrelépés történt.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Helytelennek tartja a tárgy megjelölését. A Polgári Frakció nemrégiben közzétett újságcikkében felhívta a figyelmet a várható pedagógus, óvónő és dajka állások megszűnésére. A csökkenő gyereklétszám lehetővé tenné, hogy a pedagógusokra, óvónőkre és dajkákra kisebb csoportok, osztályok jutnának. Nem támogatja az előterjesztést.

Szűcs Lajos:
Drasztikus gyermeklétszám csökkenés tapasztalható, az óvodákban 87 gyermekkel 3,5 csoporttal, az iskolákban 63 tanulóval, 2,5 osztállyal vannak kevesebben. Ismertette az óvodákban az óvónőkre jutó gyermeklétszámot.

Oltyán Lajos:
A Művelődési és Oktatási Bizottság javasolta, hogy a határozati javaslatot a kiegészítő melléklet alapján fogadják el. Az Érdekegyeztető Tanács is elfogadta az előterjesztést.

Kiment az ülésről: Dr. Dömsödi József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Oltyán Lajos:
A város mindent megtett annak érdekében, hogy ne kerüljön sor intézményi elbocsátásokra. Szentes a gyermeklétszám csökkenésével kevesebb normatív támogatásban részesül, mely összeg a maximális csoportlétszámok finanszírozását sem fedezi.
Visszaérkezett az ülésre: Dr. Dömsödi József, Félegyháziné Somogyi Éva képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Oltyán Lajos:
Az optimális gyermeklétszám 20-21 fő lenne, de a közoktatási törvény alapján a maximális csoportlétszám 26 fő. Szeptember 1-jétől 27 fős létszám esetén 1 gyermek normatíváját vissza kell fizetnie a városnak. Az "úri világban" sem lett mindenki zseni, pedig a házitanító csak néhány gyermekkel foglalkozott.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot a Művelődési és Oktatási Bizottság módosításával elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta.

11/2004.(I.23.)Kt.
Tárgy: Az oktatási-nevelési, a közművelődési és a sport feladatokat ellátó intézmények 2004. évi működésének áttekintése

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények költségtakarékosabb feladatellátásáról szóló előterjesztésben foglalt, részletesen ismertetett és elsősorban a gyermeklétszám csökkenésével összefüggő intézkedések végrehajtását szükségesnek tartja. Felhívja a figyelmet arra, hogy ezek hatását a szakmai jogszabályok szem előtt tartása mellett a 2004. évi költségvetés kidolgozása során érvényesíteni kell.

Határidő: a 2004. évi költségvetési rendelet beterjesztése
Felelős: jegyző

2./ Az 1. pontban általánosságban elfogadott intézkedések között indokoltnak tartja:

a.) A Képviselő-testület él a Ktv. 102.§-ában biztosított jogának érvényesítésével és meghatározza a 2004-2005. tanévben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális osztály, csoportlétszámtól való eltérést, meghatározza a 2004-2005. tanévben az iskolákban indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést, melynek kapcsán érvényesíteni kell a költségvetés szigorító elveit.

Határidő: 2004. júliusi Kt. ülés
Felelős: jegyző

b.) Az ellátandó feladatokhoz igazodó álláshelyek megszüntetését indokoltnak tartja.

3./ A 2/b. pont szerint az oktatási-nevelési intézményekben a 2. sz. melléklet szerint az álláshelyek megszüntetésre kerülnek.

Határidő: folyamatos, a közalkalmazotti jogviszonyok megszüntetésének végső időpontja: 2004. december 31.
Felelős: óvodavezetők, iskolaigazgatók

4.) A feladatellátás hatékonyabb megszervezése kapcsán hozott létszámcsökkentési döntések miatti kötelezettségek teljesítéséhez élni kell a helyi önkormányzatok részére kiírt pályázat lehetőségeivel.

Határidő: a pályázati kiírás szerint
Felelős: jegyző és az érintett intézmények vezetői

5.) A Képviselő-testület szükségesnek tartja a 2004/2005-ös tanév előkészítése kapcsán a költségtakarékosabb gazdálkodás érdekében az ésszerű átszervezéssel és a feladatellátás hatékonyabb megszervezésével járó javaslatok további kidolgozását.

Határidő: 2004. júliusi Kt. ülés
Felelős: jegyző és az intézményvezetők

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Valamennyi érintett intézmény igazgatója, vezetője
2./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Szentes Város Jegyzője
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
6./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája13./ Dél-alföldi régió ivóvízminőség javítása /14/

Szirbik Imre:
A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ivóvízminőség-javító programot írt ki a régiók veszélyeztetett vízbázisú és egészségre ártalmas vizeinek javítására. Szentes a kajánújfalui területtel a Szarvas-Békési hátsághoz tartozó arzénmentesítési programhoz kapcsolódna. A várost ellátó vízbázisok biztonságosak és hosszú távon egészséges ivóvizet nyújtanak. A Regionális Konzorciumhoz csatolni kell a Képviselő-testület számadatokat tartalmazó döntését.
Kérte a képviselőket,
aki egyetért a konzorciumhoz való csatlakozással, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

12/2004.(I.23.)Kt.
Tárgy: Dél-alföldi régió ivóvízminőség javítása

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ivóvíz-minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.)Korm. rendeletben foglaltak alapján a 2003. november 14-én kelt KDRIJ 001/203. "A 201/2001-es Az Ivóvíz Minőségi Követelményeiről és az Ellenőrzés Rendjéről szóló kormányrendelet végrehajtása a Dél-alföldi Régióban" tárgyú konzorciális szerződés tartalmával egyetért, ezért felhatalmazza a polgármester, hogy a konzorciális szerződést Szentes város nevében aláírja.

2./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy Szentes város a konzorcium működési hozzájárulása összegének Szentes városra eső évi egyszeri 10.000,- Ft összegét a Konzorcium számlájára 205. március 31-ig befizeti.
3./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a programhoz szükséges tanulmányok (Környezeti hatások nem műszaki összefoglalója, költség-hasznos elemzés) elkészíttetésének költségeiből Szentes városra jutó összeg 25%-át: 24.359,- Ft-ot a 2004-es költségvetésében a fenti célra elkülöníti.

4./ A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Szentes városban 2005-2006. évben a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programja keretében megvalósuló beruházás megvalósításához szükséges költségek 10%-át (kb. 100.000,- Ft) biztosítja és a 2005-2006-os költségvetésében a program pontos ismeretében betervezi.

5./ Szentes város a programhoz Ferwagner Pétert, a Szentes-Víz Kft ügyvezető igazgatóját (6600 Szentes, Csongrádi út 3., tel.: 63/311-433) jelöli ki kapcsolattartó személynek.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht
2./ Ferwagner Péter Szentes, Csongrádi út 3.
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája

Elment az ülésről: Baranyi Imre, Halmai László képviselő
Kiment az ülésről: Hornyik László, Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 17 fő14./ Interpellációkra válasz (12/1,12/2, 12/3, 12/4)

Szirbik Imre:
Karikó Tóth Tibor képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 12/1 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Karikó Tóth Tibor:
Az interpellációjára adott választ elfogadta, de kérte, hogy a munkálatok megkezdésekor, mint érintettet vonják be.

Elment az ülésről: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 16 fő

Szirbik Imre:
Dr. Rébeli Sz. Tamás és Móra József képviselőt kérte, hogy az interpellációjukra 12/2 sorszám alatt adott választ közbeeső intézkedésként fogadják el.

Szirbik Imre:
Füsti M. Lajos képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 12/3 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Füsti M. Lajos:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Füsti M. Lajos képviselőt kérte, hogy az interpellációjára 12/ sorszám alatt adott választ közbeeső intézkedésként fogadja el.

Visszaérkezett az ülésre: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 17 főInterpellációk, bejelentések

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy az interpellációkat írásban tegyék meg, de halasztást nem tűrő közügyben lehetőség van szóbeli interpellálásra is.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Javasolta, keressék meg a Honvédelmi Minisztériumot a Tiszai lejáró felújításával kapcsolatban. A Honvédség a gyakorlatok idején igénybe veszi az utat, ezért hozzájárulhatnának a lejáróig terjedő szakasz felújításához.
Kérte, hogy írásban adjanak választ a már korábban is feltett interpellációjára, mely a Liget Kft pénzügyi elszámolására és a beszámoló tárgyalásakor feltárt hiányosságokra vonatkozott.

Visszaérkezett az ülésre: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő

Szirbik Imre:
Megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester

Dr. Demeter Attila - Dr. Gyenes Ágota
jegyzőkönyv-hitelesítő