1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
Október 21-én az Új Életfa átadására került sor.
Október 23-án a városi ünnepség előtt 101. születésnapja alkalmából köszöntötte a város legidősebb lakóját.
Október 26-án Újszentesen járt, ahol részt vett a község telepítésének és református templomának centenáriumi évfordulóján. E napon találkozott a Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Vezetőivel is.
Beszélgetést folytatott a DÉMÁSZ Rt vezetőivel a város közvilágítási naptárrendszerből való kikerüléséről. Az "alkonykapcsolót" a nagy trafóállomáson szerelik fel, mely a közvilágítást a tényleges megvilágítási viszonyoktól függően fogja vezérelni.
A Kistérségi Polgármesterek Fórumán a Nemzeti Fejlesztési Intézet Főosztályvezetője tájékoztatást nyújtott az Európai Uniós csatlakozás utáni szociális alapokból történő pályázatok és programok lehetőségéről.
Részt vett mindkét egyházi iskola 10 éves jubileumi ünnepségén. Találkozott Bölcskei Gusztáv püspök úrral és áttekintették az iskola működésével, valamint a templomrekonstrukcióval kapcsolatos együttműködés lehetőségét.
Október 31-én ünnepség keretében emlékeztek meg a halottakról, koszorút helyeztek el az orosz katonák emlékművénél.
November 8-án átadásra került a városi felsőoktatási ösztöndíj, melyet 47 diák vehetett át. E napon felavatták a Népzenészek terét.
Az Alpolgármester Úrral részt vettek az Árpád utcai Óvoda 50 éves fennállása alkalmából rendezett szakmai programokon.
A szociális munka napján köszöntötték a szociális területen dolgozókat.
A napirendben szereplő 7,5 t-nál nagyobb össztömegű tehergépjárművek forgalmának korlátozásáról szóló szabályozásról több fórumon tárgyaltak a fuvarozókkal
November 17-én a Csongrád Megyei Bíróság a Petőfi Szállót harmadszor is a városnak ítélte. Végleges döntés 2004. tavaszán, nyarán várható.
November 18-19-én a Helyi és a Megyei Védelmi Bizottság ülésezett.
November 20-án az Őszi Pedagógiai Napok előadássorozatát rendezték meg. Megkezdődték a tárgyalásokat a Kincstárral és a Társadalombiztosítási Főigazgatósággal a Berekhát 11. sz. ingatlannal kapcsolatban. Nem ismeretes az ingatlanforgalmi szakértő véleménye.
November 10-11-én Budapesten befektetési ügyekben tárgyalt a Kínai és a Francia Gyáriparosok Szövetségének küldöttségeivel.
Polgármesterként, a várost képviselve írta alá a Csongrád Megyei Kereskedelmi Kamara által alapított M5 Autópálya Alapítványhoz történő csatlakozást. Amennyiben a Képviselő-testület érvénytelennek tekinti a csatlakozást, akkor magánemberként továbbra is fenn fogja tartani csatlakozását és magára vállalja az 50 eFt csatlakozási díj megfizetését. A Kormány az M5 autópályát meg kívánja vásárolni az AKA Rt-től és matricás rendszerrel fogja üzemeltetni.

Hornyik László:
Az előző kormány oktatási minisztere rendeletben szabályozta, Magyar Bálint pedig megerősítette, hogy politikai pártrendezvény nem tartható oktatási intézményben. A FIDESZ Magyar Polgári Párt november 18-án Politikai Esteket szervezett a Lajtha László Zeneiskolában. Kérte, hogy a Polgármester Úr fejtse ki álláspontját a kérdésben.

Oltyán Lajos:
"A világnyelv program" pályázatán Csongrád megyében a Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola, valamint a Klauzál Gábor Általános Iskola 1,2 millió Ft támogatást nyertek idegen nyelvű forráskönyvtár kialakítására. A Deák Ferenc Általános Iskola, a Kiss Bálint Református Általános Iskola és a Klauzál Gábor Általános Iskola eredményesen vesz részt a Comenius-programban, melynek keretében kapcsolatokat építenek ki az Európai Uniós, illetve a csatlakozni kívánó országokkal.
A gyermekek védelméről szóló adatvédelmi rendeletet sértettek azok az oktatási intézmények, akik a Máltai Szeretetszolgálat Vezetője által kért adatkérést teljesítették.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Javasolta, hogy a Képviselő-testület önállóan és ne a beszámoló keretében döntsön az M5 Autópálya Alapítványhoz való csatlakozás megerősítéséről. Egyetértenek a csatlakozással, de a jövőben először tárgyaljanak a csatlakozásról és ezt követően írja alá a Polgármester Úr a dokumentumokat.

Dr. Sztantics Csaba:
Az SZMSZ felsorolásában nem szerepel az alapítványhoz való csatlakozás, ezért nem volt szükség a Képviselő-testület hozzájárulásához. Ennek ellenére dönthetnek arról, hogy tárgyalnak a kérdésben.

Karikó Tóth Tibor:
A Kiss Bálint Református Általános Iskola az elmúlt évben sikeresen pályázott a "világnyelv programban", mely 2003. évben megerősítést nyert. Az iskolában ekkor indult meg a francia nyelv oktatása.

Dr. Demeter Attila:
Az előző ülésen hivatkozott a Polgári Törvénykönyvben és az Államháztartási törvényben foglaltakra. Kérését továbbra is fenntartja, miszerint vizsgálják meg, hogy az Államháztartási törvényben előírtak nem sértik-e az önkormányzat szuverenitását.

Dr. Sztantics Csaba:
Az Államháztartási törvény előírja, hogy az alapítvány támogatása támogatási szerződés keretében történjen.

Szirbik Imre:
A már meghirdetett politikai rendezvénnyel kapcsolatban politikai semlegességét nyilvánította ki. Kérte a szervezőket és az intézményvezetőket, hogy tartsák tiszteletben a jogszabályokat.
Amennyiben az adatszolgáltatással kapcsolatban jogsérelem vagy jogsértés történt, a Jegyző Úr meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket.
A Képviselő-testület szuverén joga dönteni az M5 Autópálya Alapítványhoz való csatlakozásról.
Kérte a képviselőket, aki támogatja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott M5-ös autópálya Alapítványhoz való csatlakozást, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta (2 fő nem szavazott).

188/2003.(XI.21.)KT
Tárgy: M5 Autópálya Alapítványhoz való csatlakozás

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott M5 Autópálya Alapítványhoz való csatlakozással.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Számviteli Irodája

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.


2./ Beszámoló a 2003. I-III. negyedévi gazdálkodásról

Szirbik Imre:
Az előterjesztés a szeptember 30-i állapot alapján készült, és a működési költségvetésnél 72 millió Ft-os hitel szerepel a költségvetési hiány ellentételezésére. A jelenlegi számok alapján a költségvetés a negatív nulla körül fog zárni, így a költségvetési hiány az 5-6%-ról 1% alá csökken. A Képviselő-testület a 2004. költségvetési évet adósságállomány és bevételmaradvány nélkül kezdheti meg.

Krajsóczki Sándorné:
Néhány 2003. évben jóváhagyott feladat pénzforgalmi teljesítése át fog húzódni 2004. évre. Kérte, hogy a határozati javaslat 1./ pontját " amennyiben azokat a 2003. évi költségvetés nem tartalmazza" szövegrésszel egészüljön ki.

Karikó Tóth Tibor:
Ismertette az előterjesztés 1 oldalának 2. bekezdését. Mi volt az oka a feladatok és lehetőségek között jelentkező feszültségnek?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Hogyan értelmezhető a 3. oldal 6. bekezdésének 3. mondata?

Dr. Dömsödi József:
Az 1. oldal 3. bekezdés első mondatát idézte. Mekkora lesz év végére a forráshiány összege és a tervezethez képest hogyan fog alakulni?

Kálmán János:
A 2003. I-III. évi gazdálkodása feszített körülmények között történt, mert a kormányzat olyan terheket rótt az önkormányzatokra, melyekhez nem biztosította a gazdasági-pénzügyi fedezetét. Politikai jellegétől függetlenül az önkormányzatnak kellett a Kormány választási ígéreteit teljesítenie. Mire gondol és hogyan fogja megvalósítani a Polgármester Úr a beszámoló 3. oldalának 4. bekezdésében foglaltakat?

Dongó László:
Ismertette a 4. oldal 2. bekezdését. Az intézmények miből fogják kigazdálkodni az előre be nem tervezett közüzemi díjakból eredő jelentős kiadásokat?

Dr. Gyenes Ágota:
Mekkora terhet jelent az önkormányzatnak az OEP által nem finanszírozott 2002. évi bérfejlesztés hatása?

Halmai László:
A 3. oldal 5. bekezdését ismertette. Hogyan valósul meg a városban a hóeltakarítás, ha a költségvetésben nincs rá fedezet?

Szirbik Imre:
Elemi károk elhárításához pályázatot lehet benyújtani a vis major alaphoz. A külterületi utak hóeltakarítására 5 magánszeméllyel, illetve társasággal kötöttek szerződést.
A 13 oldalon szereplő 1/b sz. melléklet hitel, kötvény sora választ ad a felmerült kérdésekre. A 2003. évi költségvetés 385 millió Ft, a féléves beszámoló 257 millió Ft, a I-III. évi beszámoló 72,4 millió Ft forráshiányt tartalmaz. Köszönetét fejezte ki mindenkinek, hogy a fejlesztések, a felújítások és bérfejlesztések megvalósultak, az intézmények működni tudtak. A feszültséget a költségvetési hiány okozta, mert többet szeretnének megvalósítani, mint amennyire fedezet tudnak biztosítani.
2001. évben az ügyeleti és készenléti díjak rendezésekor az önkormányzat a jogszabályokban előírtaknál többet vállalt, mely a költségvetésben kb. 5 millió Ft-ot jelentett.
A 2004. évi költségvetési koncepció a személyi juttatásokból és járulékaiból indul ki. A gyermeklétszám csökkenésével kevesebb a normatív állami támogatás, így azonos kiadási szint mellett nő a költségvetés hiánya. A takarékos gazdálkodás azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni hogyan lehet csökkenteni a kiadásokat és növelni a bevételeket. A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, a Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámoló elfogadását, a Művelődési és Oktatási, az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalását javasolja.

Félegyháziné Somogyi Éva:
A Pénzügyi Bizottság a beszámolót a mai ülésén tárgyalta meg, tárgyalásra alkalmasnak tartotta és elfogadásra javasolta.

Halmai László:
Javasolta, hogy a határozati javaslat 5./ pontjában számszerűsítsék az "elviselhető mértéket", amennyiben az reális és teljesíthető, akkor támogatják a határozati pont elfogadását.

Dr. Dömsödi József:
A Szocialista Párt az önkormányzati választásokon jóléti rendszerváltozást ígért, ha jelöltjeikre szavaznak. Az anyagból kitűnik, hogy ez nem teljesült, ezért a választópolgárok joggal érzik, hogy a Kormány becsapta és hátrányos helyzetbe hozta őket.

Szirbik Imre:
Halmai László képviselő kérdésére elmondta, hogy amennyiben 1%-on belül marad a költségvetési hiány és az intézmények a feladataikat teljesítették, akkor a megtakarítást személyi javadalmazásra fordíthatják.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az I-III. negyedévi beszámolót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta (1 fő nem szavazott).

189/2003.(XI.21.)KT
Tárgy: Beszámoló a 2003. I-III. negyedévi gazdálkodásról

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hangsúlyozza, hogy az előrevetített információk szerint a 2004. évi költségvetési lehetőségek előreláthatólag nem bővülnek, ezért felhívja a figyelmet arra, hogy 2003. évben 2004. évet terhelő kötelezettségek nem vállalhatók, amennyiben azokat a 2003. évi költségvetés nem tartalmazza.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester, Jegyző, intézményvezetők

2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat gazdálkodása a forráshiány ellenére zökkenőmentes volt. A visszafogott, takarékos előirányzat-felhasználás a működőképesség megőrzését biztosította.

3./ A Képviselő-testület felhívja a gazdálkodók figyelmét arra, hogy az év hátralévő részében is törekedjenek az odafigyelő, mértéktartó, felelős gazdálkodás mellett az ellátási kötelezettség teljesítésére.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezetők

4./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a forráshiány mértéke tartalékolási kényszerrel csökkenthető, mellyel valamennyi területen számolni kell.

5./ A forráshiány elviselhető mértékre történő csökkentése esetén a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy december hó folyamán az eredményesen gazdálkodók anyagi elismeréséhez a megtakarítások felhasználásra kerüljenek.

Határidő: folyamatos
Felelős: Jegyző, intézményvezetők

6./ A Képviselő-testület felhívja a figyelmet arra, hogy a tájékoztatóban és a jogszabályokban foglaltak alapján a 2004. évi költségvetési rendelet megalkotásához kapcsolódó feladatokat a koncepcióban megfogalmazott elvek szerint a realitásoknak megfelelően gondosan elő kell készíteni.

Határidő: 2004. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása
Felelős: Jegyző, intézményvezetők

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Önkormányzati intézmények vezetői
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Szentes Város Jegyzője
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája

Szirbik Imre:
Megkérdezte, hogy a közmeghallgatással kapcsolatban merült-e fel kérdés?

Jelentkező nem lévén a közmeghallgatást lezárta.

Kiment az ülésről: Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő


3./ 2004. évi költségvetési koncepció

Szirbik Imre:
A koncepció egy megalapozó munkaokmány, mely a költségvetés készítése előtt számba veszi a bevételek és kiadások figyelembevételével azokat a célokat és elképzeléseket, melyeket a 2003. évre építve 2004-ben meg kívánnak valósítani. Sajnos az álmok, a célok és a szükségletek meghaladják a rendelkezésre álló forrásokat.

Visszaérkezett az ülésre: Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Szirbik Imre:
A 2004. évi költségvetést a pénzügyi egyensúly szempontjából önmagában kell felépíteni. A 2004. évi feladatokról a 2003. évben döntöttek. Jövőre az intézmények feladatai már adottak és a város dinamikus fejlődését is tovább kívánják folytatni. A költségvetési koncepció 4. sz. melléklete tartalmazza a pályázatokat, melyekhez az önerőt az ingatlanok értékesítéséből, a kommunális adóból és egyéb tételekből biztosítják. Az iparűzési adóból 220-250 millió Ft-ot átcsoportosítanak a fejlesztési finanszírozásba. A működési kiadás 5-5,5%-os csökkentését közös összefogással, áldozatvállalással lehet megvalósítani. Kérte, hogy a koncepció alapján nyissanak szabad utat a város további fejlődéséhez.

Kálmán János:
Hogyan történik és milyen áldozatokkal jár az adóbevételek egy részének a működési oldalról a fejlesztési oldalra történő átcsoportosítása?

Halmai László:
Számba lettek-e véve az egyes önkormányzati hatáskörből átadható feladatok, különös tekintettel arra, ha nem fedezi a normatív támogatást?

Karikó Tóth Tibor:
A városban csökken a gyermeklétszám és a költségvetési törvény-tervezet alapján a közoktatási normatíva sem fog emelkedni. Hogyan biztosítják az intézmények további működését? Az önkormányzat ki tudja-e gazdálkodni, illetve milyen "máshová átgyűrűző" hatásokkal fog járni a Kormány által javasolt kb. 6%-os béremelés?

Dr. Dömsödi József:
A kormányfő a Kormány egyéb fontos feladatai között jelölte meg az önkormányzatok tekintélyének helyreállítását. Hogyan fog ez megvalósulni anyagi biztonság nélkül?

Dongó László:
Kérte, hogy a Polgármester Úr a bírságolással kapcsolatban fejtse ki álláspontját.

Szirbik Imre:
A költségvetési intézmények a bevétel összegéig számolhatják a kiadásokat. A költségvetési támogatás és az évközi várható bevételek összege nem fedezi a kiadásokat, ezért meg kell vizsgálnia a bértömeget. Egy költségvetés nemcsak a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtését jelenti, hanem a törvények gazdasági szükségszerűség szerinti rangsorolását is. Az intézmények önállóan döntenek arról, hogyan teremtik meg a költségvetési egyensúlyt.
Halmai László képviselő kérdésére elmondta, hogy a megjelölt szám egy "fűnyírószám". 1998-ban a középiskolák átadásával csökkenteni tudták a forráshiány mértékét. Jelenleg erre nincs lehetőség, de gondolkodás tárgyát képezheti.
A gyermekek számának csökkenése nem csoportok, illetve osztályok megszűnését, hanem bizonyos mértékű létszámcsökkenést jelent. Ez a csökkenés normatív támogatási hiányt okoz. Az intézményeknek kell megvizsgálniuk, hogyan tudják a költségvetési egyensúlyt a szakma alapvető érdekeinek biztosítása mellett megteremteni.
A koncepció az írásban benyújtott parlamenti költségvetés-tervezet alapján készült és csak a törvényben meghatározott kötelező bérfejlesztéseket tartalmazza. Amennyiben elfogadják a 6%-os bérfejlesztést és ehhez központilag nem biztosítanak forrást, akkor ez tovább növeli a koncepcióban szereplő 5-5,5%-os eltérést.
Az önkormányzat tekintélyét meghatározza, mennyire felelősen gondolkodik a város iránt. A Képviselő-testület figyelembe veszi a lakosság teherbíró képességét és a "legkisebb fájdalommal" hozza meg döntéseit.
Differenciálni kell a bírságolási gyakorlatban. Szigorúbban kell eljárni azokban az esetekben, amikor közpénzből megvalósult értékeket tesznek tönkre, illetve a humánum és a tolarencia csak azokban az esetekben játsszon szerepet, ahol a szigorúbb bírságolásnak a józan ész ellent mond.

Ollai Istvánné:
Védeni kell a város értékeit. A munkanélküli emberek vállalnák, hogy éjszakánként felügyelnék a város egy-egy területét.

Kálmán János:
Sajnos a rendőrség nem minden bejelentésre intézkedik. Hogyan valósul meg Szentesen a Kormány által meghatározott köztisztviselői létszámleépítés?

Szirbik Imre:
A Kormány létszámleépítéssel kapcsolatos döntése a központi költségvetési szervekre vonatkozik, az önkormányzatok esetében a normatívák elfogadásakor törvényben kell ezt meghatározni. A létszámleépítésnek jogi és gazdasági okai is vannak.
A Művelődési és Oktatási Bizottság a magyartési klubkönyvtár kérdésében fejtette ki álláspontját, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja, a Szociális és Egészségügyi Bizottság a feladatellátáshoz igazodó költségcsökkentést, az Ifjúsági és Sport-, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága az előterjesztést megtárgyalásra javasolta.

Félegyháziné Somogyi Éva:
A Pénzügyi Bizottság mai napon megtartott ülésén 3 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett nem javasolta a költségvetési koncepció elfogadását.

Oltyán Lajos:
A Művelődési és Oktatási Bizottság a magyartési klubkönyvtárra és a Pedagógiai Szakszolgálatra vonatkozó javaslatait a koncepció alapelveiben kívánja szerepeltetni.
Az Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói oldala 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasította a koncepciót.

Baranyi Imre:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta, hogy vizsgálják meg a digitális információtovábbítás lehetőségét, valamint a Díszterem felújítása az intézményfelújítások között szerepeljen és ezen beruházások a pénzügyi lehetőségek ismeretében valósuljanak meg.
Nem ért egyet a Munkavállalói oldal véleményével, mert az állampolgárok érdekeit szolgálják a beruházások és a felújítások is.

Pap Imre:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolta, hogy a szociálisan rászorultak számának növekedése érdekében a szociális területet érintő szakmai alapú és a feladatellátáshoz igazodó költségcsökkentést vegyék figyelembe

Dr. Gyenes Ágota:
A Lakásügyi Bizottság nem tárgyalta a koncepciót, de a tagok nevében örömmel üdvözölte a 68 szociális bérlakás építését. Megoldást jelente, ha a beruházás mielőbb megtörténne. Mi az oka, hogy a Szabadság tér 4-5. tetőtérbeépítése aránytalanul magas összegben van megjelölve?

Szirbik Imre:
A koncepció a tervezői költségvetéseket tartalmazza.

Dr. Dömsödi József:
Ismertette a 14. oldal utolsó bekezdését, mely a Őze Lajos Filmszínházra vonatkozott. Be fog zárni a mozi, ha az Ifjúsági Ház alkalmatlan lesz a vetítésre?

Kálmán János:
Javasolta, hogy a 3/1 és 3/2 sorszámú előterjesztéseket külön tárgyalják.

Szirbik Imre:
A Művelődési és Ifjúsági Ház vetítőterme nem alkalmas a "mozifunkciókra". Azokon a napokon, amikor a mozi épülete nem lenne kihasználva, a vetítés a Művelődési és Ifjúsági ház vetítőtermében történne.

Kálmán János:

Mi lesz a mozi épületével, ha a vetítés így fog megvalósulni?

Szirbik Imre:
Nem a mozi megszüntetéséről van szó, csak azokról a napokról, amikor nincs kihasználva a filmszínház épülete.

Félegyháziné Somogyi Éva:
A koncepció 17. oldalán olyan felsorolt feladatok nem szerepelnek a mellékletekben, de nem hagyhatók figyelmen kívül. Javasolta, hogy ezen felsorolások között szerepeljen kerékpárút kiépítése a Vásárhelyi úton a Derekegyházi elágazásig, mely kerüljön összekötésre a Szarvasi úti kerékpárúttal. A közúti forgalom növekedése indokolttá teszi a kerépárúthálózat kiépítését. A Béke utcai körforgalom megvalósítási tervét már a kerékpárút figyelembevételével lehetne elkészíttetni.
Egyetért a koncepció elvével, melyet a 16. sz. előterjesztés is alátámaszt. Néhány évre visszamenőleg általános iskolásoknál 130-135 fős, óvodásoknál 90-95 fős csökkenés tapasztalható. A koncepció az intézményfinanszírozás helyett a feladatfinanszírozást helyezi előtérbe. Nem ért egyet azzal, hogy egyes normatívák nem inflációkövetők. A 2004. évi adóváltozások növelni fogják az ellátottak számát, melynek kezelésére a költségvetés nem biztosít fedezetet. A lakosság és a vállalkozók is elvárják, hogy a város fejlődjön. A 2004. évi költségvetési koncepció a 2003. évben elkezdődött beruházásokat tartalmazza. Az önkormányzat nem vehet részt az ÖNHIKI-s pályázaton, mert az iparűzési adóból származó működési bevételét fejlesztésre kívánja fordítani. Tartózkodni fog a koncepció elfogadásakor, mert a költségvetés nem ad lehetőséget a gazdálkodásra és fejlődésre.

Karikó Tóth Tibor:
Nem irigyli a koncepció kidolgozóit és a költségvetés végrehajtóit. A 2002. évi 50%-os béremelés csak a közszférában dolgozók egy részét érintette, a 2003. évi emelés viszont nem történt meg.
Sajnálattal vette tudomásul, hogy az elmúlt 7 év alatt csak most nem fog emelkedni az oktatásra fordított normatívák összege. Üdvözölte, hogy a koncepció tartalmazza a belváros parkoló lehetőségeit. Javasolta, hogy a gyermekek biztonsága érdekében a körforgalmi csomópontok kialakítása is legyen a koncepció része.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az Ifjúsági és Sportbizottság elnökeként elmondta, hogy 2004-ben az ideinél is kevesebb összeg jut a sport támogatására. Az önkormányzatoknak a feladatok elvégzéséhez hitelt kell felvenniük, így Magyarországon létre fog jönni a "bankállam".

Halmai László:
A Polgári Oldal nevében megállapította, hogy az önkormányzat 2004. évben kevesebb normatív támogatást fog kapni, de feladatai nem változnak, az infláció és az energiaáremelések pedig "gerjesztik" a költségoldalt.
2004. évben romlani fog az életkörülmény. Az önkormányzatnak a költségvetési egyensúly megtartásához eladnia, eladósítania vagy elbocsátania kell. Javasolta, hogy a határozati javaslat "8./ Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy hitelt csak a törlesztés ismeretében vegyen fel, melyről a Képviselő-testületnek kell döntenie. 9./ Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a vagyonértékesítésből származó bevételeket csak felhalmozási vagy vagyongyarapítási célokra használja fel a vagyonmérleg folyamatos megőrzése mellett." pontokkal egészüljön ki.
Ismertette a 14. oldal személyi juttatásokra vonatkozó részét. A Polgári Összefogás Frakciója figyelemmel kíséri a városban a munkanélküliség alakulását és kéri a Polgármester Urat, tegyen meg mindent új munkahelyek létesítése érdekében

Móra József:
Ismertette a 21 oldalon lévő 2. sz. melléklet működési bevételeinek és a személyi juttatások alakulását. 2004. évben nem lesz probléma, ha a táblázatban szereplő változások megvalósulnak. A koncepció nem tartalmazza a munkanélküliségi ráta alakulását. Országos viszonylatban Szentesen alacsony a munkanélküliségi ráta. Október és március közötti időszakban az idényszerűen foglalkoztatottak miatt növekszik meg a munkanélküliek száma
A Polgármester Úr hitelt csak a Képviselő-testület hozzájárulásával vett igénybe.

Oltyán Lajos:
A koncepció fejlesztési, felhalmozási, illetve működési költségvetést tartalmaz. 2003 évben olyan beruházások nyertek pozitív elbírálást, melyeket régóta meg kívánnak valósítania. A Megyeháza felújítását az előző kormány idején a terület országgyűlési képviselője sem támogatta. Az elkövetkező évben lesznek olyan területek, melyek stagnálni fognak.

Baranyi Imre:
A következő év tervezésekor meg kell vizsgálni, hogyan lehet a bevételeket növelni, a kiadásokat csökkenteni. A költségek csökkentésével nyereség érhető el, melyekből fejlesztéseket lehet finanszírozni.

Szűcs Lajos:
Az elmúlt 3 évben az általános iskolások száma 57 fővel, az óvodásoké 155 fővel csökkent. A létszámcsökkenések nem egy-egy osztályban, illetve csoportban, hanem megoszlanak a város intézményeiben. Elbocsátáskor figyelembe kell venni, hogy azokat küldik-e el, akik gyermeket nevelnek, vagy a nyugdíjasokat. Az általános iskolákban a versenyeket délutánonként tartják, így nincs szükség helyettesítésre és a diákok sem hiányoznak a tanítási órákról. Júniusig kell elkészíteni a tantárgyfelosztásokat, hogy drasztikus létszámcsökkenés esetén a tanév kezdete előtt tudják megtenni a szükséges lépéseket.
Egyetért Félegyháziné Somogyi Éva képviselő kerékpárútra vonatkozó felvetésével. Korábban a kivitelezés a vasúti átkelés problémái miatt nem valósult meg.
2004. évben meg kell határozni a pályázatok irányát, hogy azokhoz az önerőt is biztosítani tudják.

Szirbik Imre:
Megköszönte Halmai László képviselő konstruktív felfogását és elfogadta a határozat kiegészítésére vonatkozó javaslatait.
A város első osztályú "adós minősítéssel" rendelkezik, mely kb. 800 millió Ft hitelfelvételre ad lehetőséget. Tiltott dolognak tartja, hogy a működési kiadások hosszú távú hitellel valósuljanak meg. A 100 millió Ft összegű államkötvény a Petőfi Szálló vételárát és a felújítás egy részét fedezi. Kérte, hogy a hitel "mozgásterét" e célra tartalékolják.
A 2002. évi közalkalmazotti bérfejlesztés az önkormányzati szférában, az egyházi iskolákban és azokban a közhasznú társaságoknál is megtörtént, melyek közvetlenül nem költségvetési intézmények. A vita alapján a Képviselő-testület legfőbb céljának a város fejlődését tartja.

Karikó Tóth Tibor:
A diplomával nem rendelkezők nem részesültek béremelésben. A Polgári Frakció egyetért a város fejlesztésének elképzeléseivel.
2001-ben 95 millió Ft működési hitelt vett fel az önkormányzat, 2004-ben pedig 480 millió Ft-ot, a különbség nem inflációkövető mértékű. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a működtetés területén 2%-kal csökken a kiadásra fordítható összeg. Az önkormányzat hogyan tudja intézményeit szinten tartani, fejleszteni, ha folyamatosan csökkennek működtetési kiadások.

Móra József:
Kérte, ha idéznek, akkor azt pontosan tegyék. A hitel, kötvény egy sorban szerepel.

Szirbik Imre:
A 2. sz. táblázatban az eredeti költségvetés sorai vannak összefoglalva a gördülő költségvetés szabályai szerint és a költségvetési hiány hitelként van megjelölve. 2004 évre vonatkozó kiadási oldalon nem vették figyelembe a működési kiadáscsökkentést, a bevételi oldalon viszont igen. A "technikai szám" ennek áthidalására vonatkozik.

Farkas Sándor országgyűlési képviselő:
A 2004. év a legkeményebb évek közé fog tartozni. Választási ígéret volt, hogy "több pénzt az önkormányzatoknak", de ez a szlogen sajnos "hazugság" volt és ennek hatását az önkormányzatok fogják elszenvedni. Egyetért azzal, hogy a városnak fejlődnie kell. A magyar gazdaság nehéz, szorult helyzetben van.
Nemcsak helyi szinten, de országosan is jellemző lesz az "elvesz, elad, eladósít vagy elbocsát" lehetőségek.
Olytán Lajos képviselő megjegyzésére elmondta, hogy a Megyeháza felújítása és a sürgősségi tömb kialakítása között kellett döntenie. Ma is vállalja döntését, mert a sürgősségi tömb kialakítása 100.000 ember biztonságos ellátását eredményezte. Előre és nem visszafelé kell mutogatni. Sajnos a "két nagy csomaghoz" nem tudnak a kormányzattól megfelelő garanciával egyéb plusz támogatást kilobbizni.
A Polgári Frakció és az ülésen résztvevők mindent megtesznek, hogy a város továbbra is működőképes maradjon és a fejlődni tudjon.

Oltyán Lajos:
"Oltyán Lajos nem hülye, öreg és némi tapasztalattal is rendelkezik az elmúlt 65 évben, melyet Szentesen élt le."

Halmai László:
A Polgári Frakció nevében kérte, hogy a határozati javaslat pontjairól külön döntsenek.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatával, miszerint a magyartési klubkönyvtár kérdése kerüljön beemelésre az alapelvek közé, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata a pontosításokkal kerüljön beemelésre az alapelvek közé, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Oltyán Lajos:
A Művelődési és Oktatási Bizottság októberi ülésén döntött arról, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat önálló intézményként szerepeljen a költségvetési koncepcióban. A novemberi ülésén pedig javasolta a Bizottsági vélemények között szereplő javaslat alapelvek közé történő beemelését.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Halmai László képviselő javaslatával, miszerint a határozati javaslat "8./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy hitelfelvételre csak akkor kerüljön sor, ha a visszafizetés is a hitelfelvételi anyag mellett pontosan fel van tüntetve." ponttal egészüljön ki, szavazzon

A Képviselő-testület a javaslatot 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Halmai László képviselő javaslatával, miszerint a határozati javaslat 9./ A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy vagyonhasznosítás - a vagyonmérleg folyamatos megőrzése mellett - csak felhalmozási vagy vagyongyarapítási célra történjen." ponttal egészüljön ki, szavazzon

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Félegyháziné Somogyi Éva képviselő javaslatával, miszerint a 17. oldalon szereplő fejlesztések közé kerüljön be a Vásárhelyi úti kerékpárút kiépítése, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat 1./ pontjának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta (1 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat 2./ pontjának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat 3./ pontjának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat 4./ pontjának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat 5./ pontjának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 7 nem szavazat ellenében elfogadta (2 fő nem szavazott).

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat 6./ pontjának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat 7./ pontjának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

190/2003.(XI.21.)KT
Tárgy: 2004. évi költségvetési koncepció

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város 2004. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvényben, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltakat figyelembe véve az alábbiak szerint határoz:

1./ A város 2004. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó költségvetési koncepció alapelveit a testületi ülése elhangzottakkal kiegészítve elfogadja, az abban vázolt 2004. évi költségvetés kialakításához kidolgozott szempontokat, főbb tervezési irányokat a további munka alapjának tekinti.

2./ A tervező munka elkövetkezendő szakaszában a Képviselő-testület döntését igénylő intézkedések végrehajtására irányuló konkrét elképzeléseket, azok kimunkált megtakarításait tartalmazó előterjesztést a 2003. december havi testületi ülés elé kell terjeszteni.

Határidő: a 2003. decemberi képviselő-testületi ülés
Felelős: Jegyző

3./ A működési költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében indokoltnak tartja az ellátott feladatokhoz jobban igazodó finanszírozási rendszer megalapozását és ezzel összefüggésben az önkormányzati támogatás mérséklésének végrehajtását.

Határidő: a 2004. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása
Felelős: Jegyző

4./ Megállapítja, hogy a fejlesztési, felhalmozási feladatok finanszírozása többletforrásokat igényel, ezért szükségesnek tartja, hogy az e körbe tartozó bevételek feltárására kiemelt figyelem irányuljon.

Határidő: a 2004. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása
Felelős: Jegyző

5./ A város folyamatos fejlődésének biztosítása érdekében a kialakult helyzetre való tekintettel az iparűzési adó 50%-át a fejlesztési források kiegészítésére fordítja. A működési költségvetés forráshiánya az 5%-ot nem haladhatja meg, melyet valós működési kiadás csökkentéssel kell elérni.

Határidő: a 2004. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása
Felelős: Jegyző, gazdálkodó szervek vezetői

6./ A tervezési munkálatok hivatali feladatainak összehangolásával biztosítani kell a költségvetési rendelettervezet elkészítését, melyben a jogszabályi előírások szerinti kötelező tartalom mellett jelennek meg a programköltségvetés logikai és szakmai elemei is.

Határidő: a 2004. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása
Felelős: Jegyző

7./ Felkéri a bizottságait, tisztségviselőit, a gazdálkodó intézmények, valamint az önkormányzati költségvetéshez, feladatellátáshoz kapcsolódó gazdálkodók vezetőit, hogy a város 2004. évi költségvetési tervjavaslata kidolgozását kísérjék figyelemmel, az operatív munkában vegyenek részt, továbbá a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben döntéseikkel segítsék a tervezési munkálatokat.

Határidő: a 2004. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása
Felelős: Jegyző, gazdálkodó szervek vezetői

8./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy hitelfelvételre csak akkor kerüljön sor, ha a visszafizetés is a hitelfelvételi anyag mellett pontosan fel van tüntetve.

9./ A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy vagyonhasznosítás - a vagyonmérleg folyamatos megőrzése mellett - csak felhalmozási vagy vagyongyarapítási célra történjen

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Érintett intézmények vezetői
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
5./ Polgármesteri Hivatal OsztályaiDigitális információ továbbítás /3/1/

Baranyi Imre:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta, hogy a költségvetés függvényében vizsgálják meg a digitális információ továbbítás lehetőségét.

Ollai Istvánné:
Mit lehet a digitális információval kezdeni? Véleménye szerint az eddig alkalmazott rendszer is megfelelő. Ne terheljék a szűkös költségvetést a laptopok beszerzésével. Kijelentette, hogy az alacsony tiszteltdíját ne fordítsák erre a célra. Nem támogatja az előterjesztést.

Kálmán János:
Nem a megvásárlásról kell dönteni, hanem meg kell vizsgálni annak gazdaságosságát. Ez nem a jövő, hanem a ma technikája. A kezelése könnyen megtanulható, melynek segítséget is tudnak nyújtani.

Halmai László:
Internetes újságban olvasta, hogy egyre több hordozható számítógépet vásárolnak. Vannak már 1000 dollár összeg alatti gépek is, melyek "tömeges" beszerzésekor kedvezményt biztosítnak. A jelen testületi ülés anyaga kb. 3000,- Ft-ba kerül képviselőnként. Kérte, hogy vizsgálják meg a lehetőségeket és a számok ismeretében döntsenek a kérdésben. Digitális információtovábbítással video és képi előterjesztéseket is lehet készíteni.

Dr. Demeter Attila:
Egyetért az előterjesztőkkel és Halmai László képviselő által elmondottakkal. A megvalósításról később kell dönteni.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával, miszerint a digitális információ továbbításának lehetőségét a költségvetés részének tekinti, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazatta, 3 tartózkodás mellett elfogadta (1 fő nem szavazott)

191/2003.(XI.21.)KT
Tárgy: Digitális információ továbbítás

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja, hogy a 2004. évi költségvetés készítéséig vizsgálják meg a képviselő-testületi munka digitális adathordozókon történő bonyolításának lehetőségét.

Határidő: a 2004. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása
Felelős: Polgármester

9./ Utasítja a Jegyzőt, hogy a Szentes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatát vizsgálja felül, hogy amennyiben az önkormányzat digitális adathordozókon történő információ technológia mellett dönt, annak jogi akadálya ne legyen.
Határidő: a 2004. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása
Felelős: Jegyző

A határozatról értesítést kapna:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési IrodájaDíszterem felújítása (3/2)

Baranyi Imre:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta, hogy a Díszterem felújítása az intézményi felújítások között szerepeljen.

Halmai László:
Nem támogatja, hogy "nagy csomagban" tárgyaljanak a kérdésben. A Díszterem festésére szereplő 25 millió Ft lehetőséget biztosítana megfelelő komfortfokozatú és a kor igényeinek megfelelő ülésterem kialakítására.

Szirbik Imre:
A koncepcióban szereplő felújítási feladatok között vannak "kívánságlisták". Javasolta, a Baranyi Imre képviselő által elmondottak alapján gondolják át a felújítás lehetőségét.

Móra József:
Baranyi Imre képviselő a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontját ismertette. Halmai László képviselő aggodalmát fejezte ki a költségvetési koncepcióval kapcsolatban, az előterjesztésben viszont 500 eFt-ot szerepel építészeti ötletpályázatra és 5 millió Ft a nyertes pályázat kivitelezési költségeire. Miért ne valósíthatnák meg a felújítást költségtakarékosabban?

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy a Díszterem felújítása a 7. sz. melléklet "Az önkormányzati intézmények 2004. évi felhalmozási-felújítási igényei" között szerepeljen.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében elfogadta.

192/2003.(XI.21.)KT
Tárgy: Díszterem felújítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városháza Dísztermének felújítását a 2004. évi költségvetési koncepció "Az önkormányzati intézmények 2004. évi felhalmozási-felújításai igényei" között szerepelteti.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája4./ Távhőszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
A Pénzügyi, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a rendeletmódosítás elfogadását, a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalását javasolta.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalásra javasolja a rendeleteket, mert nem ütköznek magasabb szint jogszabályokba.

Karikó Tóth Tibor:
A szolgáltató a díjemeléssel tovább szélesíti az árollót. Üdvözli, hogy a lakossági hődíjak csak infláció követő emelést tartalmaznak. Hiányolta, hogy az egyéb intézmények díjtételére vonatkozóan nincs megyei összehasonlítás. Javasolta, hogy a közületi díjemelést csökkentsék reális értékre, hogy ne kerüljenek nehéz helyzetbe az intézmények.

Döbrössy Iván:
A gáz kétféle tarifája miatt kell megkülönbözteti a lakossági és a közületi fogyasztókat. Fűtőművenként kellett jelezniük a gázszolgáltató felé a fogyasztók arányát.

Szirbik Imre:
Amennyiben a lakossági díjtétel mértékében állapítanák meg a közületi díjtételt, akkor a különbséget az önkormányzatnak kellene átvállalnia.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a távfűtési díjtételek módosításáról szóló rendelettervezettel, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2003.(XII.5.)KT.
rendelete
a távhőszolgáltatásról szóló 18/1999.(VII.10.)KT. rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövegét a 1.sz. melléklet tartalmazza./5./ Helyi tömegközlekedés díjának szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Köszöntötte a Tisza Volán Rt képviselőit.
A Pénzügyi, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a rendeletmódosítás elfogadását javasolja azzal a feltétellel, hogy a Tisza Volán Rt jelenlegi szolgáltatásainak színvonala ne csökkenjen. Az Ifjúsági és Sportbizottság a vonaljegy árát 100,- Ft-ban javasolja meghatározni és a tanuló/nyugdíjas összvonalas bérlet árát nem kívánja változtatni.

Heintz Ferenc a Tisza Volán Rt képvislője:
A vonaljegyek és a helyközi bérlet első öblözete is 8-9%-os emelést tartalmaznak. A jegyek árát arányosítani kell a bérletek árával. A kormányrendelet 67,5%-kal támogatja a tanuló/nyugdíjas bérletjegy árát, ezért célszerű azt fenntartani.

Ollai Istvánné:
A tanulóbérleteknél megjelölt összeg vonatkozik a helyközi járatokra is?

Szirbik Imre:
Valamennyi tarifa a helyi közlekedésre vonatkozik.

Kálmán János:
Többen jelezték már a járatvonalak bővítését és sűrítését. Kérte, hogy az Ilonaparti részen is legyen helyi járat, melynek megállóhelyét a Csongrádi úti ABC-nél alakítsák ki.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a mai ülésén tárgyalta a rendelettervezetet és megtárgyalásra alkalmasnak tartotta.

Halmai László:
A közmeghallgatáson elhangzott járatok beállítása hogyan módosítaná az önkormányzati támogatási igényt? Hogyan áll a Tisza Volán Rt privatizációja és mit fog jelenteni a tarifapolitikában?

Heintz Ferenc:
A Villogó utcai piaci körjárattal kapcsolatban már megkereste az önkormányzat, vizsgálata folyamatban van. Az új járatok kialakításánál figyelembe kell venni az előírásokat és helyszíni bejárást kell végezni. Megfelelő reklámozás és igény alapján lehetőség van céljáratok indítására.
A Tisza Volán Rt az ÁPV Rt tulajdonába van és tudomása szerint 2005-2006-ban fog megkezdődni a privatizáció. Nem tudja megmondani, hogy a privatizációt követően milyen tarifára határoznak meg.

Halmai László:
A Polgári Frakció nevében 6%-os áremelést javasolt, mely alapján a menetjegyet 90,- Ft-ban, az általános bérletjegyet 2.000,- Ft-ban, 16-án 0.00 órától történő vásárlás esetén 1400,- Ft-ban, a Tanuló/Nyugdíjas bérleteket 660,- Ft-ban állapítsák meg.

Szirbik Imre:
Kérte a Képviselőket, aki egyetért Halmai László képviselő által javasolt díjtételek elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 13 tartózkodás mellett, 2 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az Ifjúsági és Sportbizottság javaslatával, szavazzon

A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az eredeti rendelet-tervezet elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2003.(XII.5.)KT.
rendelete
Szentes város helyi tömegközlekedési díjairól és azok alkalmazási feltételeiről szóló 2/1992.(I.24.)KT rendeletének módosításáról
/A rendelet teljes szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza./