9.) Nagyhegy, Madách utca - Kikelet utca gáz gerincvezeték lakossági önerős kiépítéséhez önkormányzati kötelezettségvállalás

Szűcs Lajos:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Geréné Dunaháti Vas Márta:
A körzet képviselőjeként kérte, hogy a határozati javaslat A.) változata kerüljön elfogadásra.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat A.) változatával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal (3 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

174/2003. (X.17.) KT
Tárgy: Nagyhegy, Madách u. - Kikelet u. gáz gerincvezeték lakossági önerős kiépítéséhez önkormányzati kötelezettségvállalás

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagyhegy, Madách utca és Kikelet utca ingatlantulajdonosai által létrehozandó gázközműépítő egyesületnek az ezekben az utcákban földgáz gerincvezeték lakossági önerős kiépítéséhez önkormányzati készfizető kezesség vállalás ügyében készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a készfizető kezesség vállalását a következő feltételekhez köti:
- a beruházással érintett ingatlanok tehermentes, illetve értékben maximum 50%-ig terjedő jelzálogjogot igazoló tulajdoni lap másolatainak bemutatása,
- a Csongrád Megyei Bíróságnak az egyesület nyilvántartásba vételét elrendelő végzésének, valamint az egyesület alapító okiratának benyújtása.

Határidő: a tulajdoni lapok benyújtása tekintetében: a 2003. novemberi ülés
az egyesület létrejöttét igazoló iratok tekintetében: folyamatos
Felelős: az iratok benyújtása tekintetében: az egyesület képviselői
az előterjesztés előkészítéséért: Műszaki Osztály vezetője

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Építőközösség képviselője Kasztner László - Szentes, Kikelet u. 32.
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája10.) "Népzenészek tere" elnevezéssel kapcsolatos Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület indítványa (13)

Szűcs Lajos:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A júniusi képviselő-testületi ülésen már felvetette, hogy meg kellene vizsgálni a terület kivilágításának lehetőségét a balesetek elkerülése érdekében.

Zsohár Zsuzsanna:
A terület jelenleg is kiemelt szegéllyel van ellátva. Forgalomtechnikailag szabályozni fogják.

Halmai László:
Megkérdezte, hogyan lesz forgalomtechnikailag szabályozva a tér.

Zsohár Zsuzsanna:
Megfogják vizsgálni a lehetőségeket.

Halmai László:
Javasolta, hogy az előterjesztést vegyék le napirendről, és vizsgálják meg a forgalomtechnikai lehetőségeket.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztés napirendről való levételével egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 11 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Oltyán Lajos:
Véleménye szerint forgalomtechnikailag jobbkézszabállyal rendezhető. Úgy gondolta, hogy ez a terület nem olyan forgalmas, hogy táblákkal kelljen a forgalmat irányítani.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Nem az elnevezéssel van probléma, hanem a terület forgalomirányításával.

Baranyi Imre:
Véleménye szerint a kötelező irány felfestésével megoldható a probléma. Az elnevezést ez nem gátolhatja. A forgalomtechnikai dolgokról nem a Képviselő-testületnek kellene döntenie.

Halmai László:
Hangsúlyozta, hogy nem a tér elnevezésével kapcsolatban merült fel probléma, hanem az elintézés módjával van gond. Úgy gondolta, hogy az elmúlt 1,5 hónap alatt lett volna elég idő, hogy a forgalom korlátozására minőségi előterjesztés készüljön. Jelen formájában nem tudják az előterjesztést támogatni.

Oltyán Lajos:
November 8-án kerül megrendezésre egy gyermek néptánc találkozó Szentesen. Ebből az alkalomból szeretné a Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület a teret felavatni.

Elment az ülésről: Karikó Tóth Tibor képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Ollai Istvánné:
Véleménye szerint azon a helyen este is nappali világosság van.

Szűcs Lajos:
Javasolta, hogy a határozati javaslatot a forgalombiztonsági előírások figyelembevételével fogadják el. Kérte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

175/2003. (X.17.) KT
Tárgy: "Népzenészek tere" elnevezéssel kapcsolatos Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület indítványa

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület "Népzenészek tere" elnevezése ügyében tett indítványát és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes, Kígyó utca és Könyök utca találkozásánál lévő 883/2. hrsz.-ú közterületi földrészletnek "Népzenészek tere" elnevezést adja.

2.) Felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a tér elnevezésének az ingatlan nyilvántartásba történő átvezetéséről intézkedjen.

Felelős: Műszaki Osztály vezetője
Határidő: 2003. november 30.

A határozatról értesítést kap:
1.) Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület - Szentes, Klauzál u. 12-18.
2.) Szentes Város Polgármestere
3.) Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
4.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Vagyongazdálkodási Irodája11.) Szentes, Petőfi u. 16. sz. alatt szociális bérlakás építése (14)

Szűcs Lajos:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket,
aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

176/2003. (X.17.) KT
Tárgy: Szentes, Petőfi u. 16. sz. alatt szociális bérlakás építése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, Petőfi u. 16. sz. alatt 22 db szociális bérlakás építésére vonatkozó előterjesztést és meghozta az alábbi határozatát.

1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Szentes, Petőfi u. 16. sz. alatt épülő 22 db szociális bérlakás várható megvalósítási költsége 153.993 eFt. A meglévő ingatlan értéke 58.752 eFt, valamint a még szükséges önerő összege 22.304 eFt (saját forrás), mely összeget a pályázati kiírásnak megfelelően az Önkormányzat elkülönítetten kezel.

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a számításokkal alátámasztott, összességében 22 db szociális bérlakás megvalósítására, megépítésére a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázati felhívásra a pályázatot a Belügyminisztérium Lakáspályázatok Budapest, Pf. 604. Rb. 2. 1539 küldje meg, azt elfogadásra terjessze fel.

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2003. október 31.
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kap:
1.) Szentes Város Polgármestere
2.) Szentes Város Alpolgármestere
3.) Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya
4.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
5.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Vagyongazdálkodási Irodája12.) Emléktorony létesítése a Daru utca - Somogyi B. utca találkozásánál (15)
"A háborúk és az erőszak mindenkori áldozatainak" tér elnevezése

Szűcs Lajos:
Az emléktorony elhelyezésével kapcsolatban a Magyar Televízió riportot készített, amely a vasárnapi műsorban megtekinthető lesz.

Ollai Istvánné:
Emlékezete szerint nem először szerepel az ügy a Képviselő-testület előtt. Eddig "nemet" mondtak. Az alapkő letételénél jelen volt. Ezután következett a tábla összefirkálása, majd a kereszt meggyalázása. Véleménye szerint épüljön fel a létesítmény.

A környéken számos idős ember él, akinek nehézséget okoz a Liget melletti emlékműhöz elsétálni, de szívesen megemlékezne a hősi halottakról. Szentesen egykor volt egy Lakos-kút. A Társaság miért nem oda építteti az emléktornyot?

Szűcs Lajos:
Szeretnék ha az emléktorony megépülne és reméli, hogy konszenzus születik. Az emlékmű felépítése nem Lakos kapitányról szól, hanem a Lakos József Baráti Társaság szeretné felépíttetni. Nem gondolja, hogy a keresztgyalázás a szentesi lakosokra jellemző lenne.

Halmai László:
Bejelentette, hogy a polgári oldal az előterjesztés 1. pontjának A.) változatát, 2. pontjának C.) változatát, illetve a 3. pont B.) változatát támogatja. 4. pontként javasolja, hogy a "Somogyi B. utca - Daru utca találkozása" a Lakos kapitány tér elnevezést kapja.

Baranyi Imre:
Támogatja a baloldal által javasolt határozati javaslat 1-3. pontjának változatait, azonban a 4. ponttal nem értett egyet. Véleménye szerint a város Lakos kapitánynak méltó emléket állított, táblát avatott, könyvet adatott ki és utcát nevezett el róla. Úgy érzi, hogy a történelem nagyjaival azonos mértékben becsülték meg emlékét.

Oltyán Lajos:
Csete György építészmérnök és munkatársai méltó emlékhelyet álmodtak meg. Úgy gondolta, hogy egy ilyen szépen kivitelezett alkotásnak egy gondozott sírkertben lenne a méltó helye. Véleménye szerint ez az emlékhely egy megbékélési lehetőséget rejt magában, szellemiségében a megbékélést fogja sugallni. A Halmai László képviselő által javasolt 1-3. határozati pontokkal egyetért, de a tér elnevezését nem támogatja.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Furcsának találta, hogy van egy terület, ahova egy emléktornyot szeretnének felépíteni, de a térnek nincs neve.

Baranyi Imre:
Javasolta, hogy a tér "A háborúk és az erőszak mindenkori áldozatainak tere" elnevezést kapja.

Pap Imre:
Annak a reményében szavazza meg az előterjesztést, hogy városunkban a különböző politikai nézetű emberek megbékélését fogja szolgálni.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat 1. pontjának A.) változatával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat 2. pontjának C.) változatával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat 3. pontjának B.) változatával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) elfogadta.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat 4. pontjaként a "Lakos kapitány tér" elnevezésével egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 6 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat 4. pontjaként a "A háborúk és az erőszak mindenkori áldozatainak tér" elnevezéssel egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

177/2003. (X.17.) KT
Tárgy: Emléktorony létesítése a Daru utca - Somogyi B. utca találkozásánál
"A háborúk és az erőszak mindenkori áldozatainak" tér elnevezése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Daru utca - Somogyi Béla utca találkozásánál lévő közterületen Csete György építész mérnök által felvázolt Emléktorony-kápolna épületegyüttes elhelyezése iránti kérelmét és az alábbi döntést hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az emlékhely kialakítását elviekben támogatja.

2.) Az emléktorony "A háborúk és az erőszak mindenkori áldozatainak emlékhelye" elnevezést kapja.

3.) A Képviselő-testület a Daru utca és a Somogyi Béla utca találkozásánál - amelynek "A háborúk és az erőszak mindenkori áldozatainak" tere elnevezést adja - az emlékhely kialakítását elviekben támogatja azzal a feltétellel, hogy az építmény vagy építmény-együttes az épített környezethez harmonikusan illeszkedjen.

A határozatról értesítést kap:
1.) Lovag Imre Károly, a Lakos József Baráti Társaság elnöke
Szentes, Kossuth u. 13.
2.) Csete György építészmérnök - Mártély, Tisza u. 1.
3.) Szentes Város Polgármestere
4.) Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke - Helyben
5.) Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya13.) Pedagógiai Szakszolgálat (16)

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Mennyire indokolt külön intézményként működtetni a pedagógiai szakszolgálatot?

Oltyán Lajos:
Az önkormányzat vállalta a pedagógiai szakszolgálat fenntartását, amely nem tartozik az önkormányzat kötelező feladatellátása közé. A szakszolgálatnak az oktatási törvényből adódó feladata, hogy a részképesség zavarokkal küzdő, a pszichológiai ellátásra és a fejlesztő pedagógiai segítség igénybevételére szoruló gyermekekkel foglalkozzon. Szerény számítások szerint ez Szentesen a 3-18 éves korosztályban megközelítőleg 700 fiatalt jelent. A jelenlegi körülmények között nagy nehézségek árán a szakszolgálat mintegy 280-300 gyermeket képes ellátni. A fejlesztésre szükség van. A gyermeklétszám csökkenésével párhuzamosan nem csökken az ilyen képességzavarokkal küszködő gyermekek száma. Ezért javasolja, hogy próbáljanak megoldást keresni a szakszolgálat jövőbeni önálló intézményként való működése érdekében. Ehhez szükség van a megyei pedagógiai intézet anyagi támogatására is. Ez a szakszolgálat nemcsak a szentesi, hanem a környékbeli fiatalokat, gyermekeket is ellátja. Kérte, hogy a költségvetési koncepció kapcsán gondolkozzanak ennek megoldásában.

Dongó László:
Javasolta, hogy az előterjesztést járják körbe. Egyetértene azzal, hogy a szakszolgálat a jövőben önálló intézményként működjön tovább, de úgy gondolta, hogy egy önálló intézmény létrehozása nagyobb figyelmet érdemelne.

Szűcs Lajos:
Az intézmény létrehozásával kapcsolatban konkrét számadatai vannak. Úgy gondolta, hogy a betegség megelőzése fontosabb, mint a gyógyítás.
Kérte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

178/2003. (X.17.) KT
Tárgy: Pedagógiai szakszolgálat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat külön intézményként történő működésének költségvetési vonzatát meg kell vizsgálni a döntés meghozatala előtt.

Felelős: Művelődési Iroda
Határidő: 2003. novemberi képviselő-testületi ülés

A határozatról értesítést kap:
1.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda
2.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda

Kiment a teremből: Varga Árpád képviselő
Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő14.) Interpellációkra válasz (10/1, 10/2, 10/4, 10/5)

Szűcs Lajos:
Megkérdezte Kálmán János képviselőt, hogy a Rádió Szentes heti műsorának a Szentesi Élet c. lapban való megjelentetésével kapcsolatos interpellációjára a 10/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szűcs Lajos:
Megkérdezte dr. Demeter Attila képviselőt, hogy a Csongrádi úton a sportszálló irányában kijelölt gyalogos átkelőhellyel kapcsolatos interpellációjára a 10/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Demeter Attila:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el.

Szűcs Lajos:
Megkérdezte Kálmán János képviselőt, hogy a Csongrádi úton a sportszálló irányában kijelölt gyalogos átkelőhellyel kapcsolatos interpellációjára a 10/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. Véleménye szerint egy baleset is sok baleset.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ nem fogadja el, igennel szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 14 igen szavazat, 1 nem szavazat (3 fő nem szavazott) ellenében nem fogadta el.

Szűcs Lajos:
Megkérdezte dr. Demeter Attila képviselőt, hogy a Csongrádi úton a Vízmű Kft. - Váradi L. Á. utca között járdaburkolat helyreállításával, valamint a Csongrádi út - Mátéffy u. - Balogh J. u. csapadékvíz-elvezető csatorna helyreállításával kapcsolatos interpellációjára a 10/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Visszajött a terembe: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Dr. Demeter Attila:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. A járdán 10-15 cm-es bukkanók vannak, amelyek balesethez vezethetnek. A Balogh J. utcai árok a Mátéffy utcai befogadóra való bekötési pontja nem ilyen egyszerű.

A Csongrádi út szerviz útja és járda közötti csapadékvíz-elvezető árok rossz, a csatorna alkalmatlan a víz elvezetésére, nem a dugulás elhárításáról van szó. Véleménye szerint szintezéssel kellett volna megállapítani az esési viszonyokat, majd ennek megfelelően kellett volna intézkedni a munka elvégzéséről. Megérti, hogy nincs pénz, de a körzet lakói munkaerő biztosításával szívesen hozzájárulnának a munka elvégzéséhez.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ nem fogadja el, igennel szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 12 igen szavazat, 2 nem szavazat (4 fő nem szavazott) ellenében nem fogadta el.

Szűcs Lajos:
Megkérdezte Geréné Dunaháti Vas Márta képviselő asszonyt, hogy a 451-es útra vonatkozó interpellációjára a 10/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Geréné Dunaháti Vas Márta:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el.
A 45-ös úttal kapcsolatban interpellált. Véleménye szerint a 45-ös úton szükség van a 60 km/h sebességkorlátozásra. Interpellációja óta rosszabbodott a helyzet. A Közútkezelő Kht. kettő 60 km/h jelzésű táblát elvitt. Az út egyik oldala lakott, a másik oldala részben lakott. Úgy gondolta, hogy az itt élő embereket is megilleti a kevésbé balesetveszélyes közlekedés, nem másodlagos a zajszint csökkentése sem. Földvári N. István rendőrkapitány véleményét is kikérte, aki támogatja és indokoltnak tartja a 60 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezését. Az itt lakóktól kapott levelet át fogja nyújtani a polgármester úrnak. Kérte, hogy a hivatal Műszaki Osztálya támogassa kérését.

Visszajött a terembe: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ nem fogadja el, igennel szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 12 igen szavazat, 5 nem szavazat (3 fő nem szavazott) ellenében nem fogadta el.

Szűcs Lajos:
Megkérdezte Geréné Dunaháti Vas Márta képviselő asszonyt, hogy a Nagyhegyi erdővel kapcsolatos interpellációjára a 10/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Geréné Dunaháti Vas Márta:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szűcs Lajos:
Megkérdezte dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt, hogy a Csongrádi úti kerékpárúttal kapcsolatos interpellációjára a 10/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el. A kerékpárút megközelítőleg 1-1,2 km hosszúságú szakasz. Ha ennek a javítása és pontos hibafeltárása nem történik meg, az önkormányzatot fogja terhelni a javítás költsége, amely akár 15-20 mFt-os összeg is lehet. Emellett a vizsgálatokra fordítandó 300 eFt-os költség eltörpül. Fel kell tárni az okokat, meg kell nézni, hogy ki, mikor és hol hibázott, és megindítani a szükséges eljárást azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzat a szavatossági igényt érvényesíteni tudja.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ nem fogadja el, igennel szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 16 igen szavazat, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szűcs Lajos:
Megkérdezte Halmai László képviselőt, hogy a Villogó utcai piachoz autóbuszjárat indításával kapcsolatos interpellációjára a 10/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Halmai László:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szűcs Lajos:
Megkérdezte Oltyán Lajos képviselőt, hogy az alapkőletétel elhelyezésével kapcsolatos interpellációjára a 10/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Oltyán Lajos:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Dr. Sztantics Csaba:
Mivel Karikó Tóth Tibor a képviselő-testületi ülésről eltávozott, ezért az interpellációjára a 10/3. sorszám alatt adott válasz a novemberi képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre.

Szűcs Lajos:
Megkérdezte Csernus Lukács László képviselőt, hogy a teniszpályánál kerékpártámaszok kialakításával kapcsolatos interpellációjára a 10/4. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Csernus Lukács László:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szűcs Lajos:
Megkérdezte dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt, hogy a strandon a kísérő szülők részére kedvezményes belépő biztosításával kapcsolatos interpellációjára a 10/4. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szűcs Lajos:
Megkérdezte Hornyik László képviselőt, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos interpellációjára a 10/5. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Hornyik László:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szűcs Lajos:
Megkérdezte Dongó László képviselőt, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos interpellációjára a 10/5. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dongó László:
Az interpellációra adott választ elfogadta. Felhívta a figyelmet, hogy célszerű lenne egy hulladékgyűjtő célgép megvásárlása.


15.) Interpellációk

Ollai Istvánné:
A Mentő sor és Berek lakói kifogásolják, hogy a tehergépjárművek a 451-es útról ott jönnek be és remegnek a házak falai. Erre bizonyíték az is, hogy a szélső utcában a burkolatot folyamatosan javítani kell. Az ottlakók fekvőrendőr biztosítását vagy valamilyen más megoldást várnak.
A Kisérben kettő óvoda is van, de játszótér nincs. A Szegfű utca végén van egy füves terület, ahova lehetne játszóteret létesíteni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a lakók kérik, hogy az Árpád utca végén lévő bekerített játszóteret hosszabbítsák meg.

Szűcs Lajos:
A héten járt az óvodában és arra a megállapításra jutottak, hogy építeni kell egy játszóteret. Az óvodavezetőnek elmondta, keresse meg a Városellátó Intézmény vezetőjét, hogy a következő pályázati lehetőség alkalmával a Kisérben építsenek játszóteret.

Kálmán János:
A Szent Damján Patika előtt lévő, illetve a Batthyány és a Sima F. utca kereszteződésében lévő buszmegállók nagy forgalmúak. Úgy gondolta, hogy arra a két helyre fedett várót kellene építeni és padokat tenni, mert a kórházba beteg és idős emberek járnak.
Már interpellált a Sürgősségi Osztály előtt lévő parkolóhellyel kapcsolatban. Két oldalt elkészült az aszfaltozott rész, de középen, ahol sok autó parkol, zúzott kővel van felszórva, ahol esős időben óriási víztócsák vannak. Megfontolandónak tartaná, hogy a jövőben bővítsék a parkolóhelyek számát, mert forgalmasabb időszakokban kevésnek bizonyul a kiépített parkolóhelyek száma.
A régi utca elnevezésű táblák mikor lesznek levéve a házak falairól?
Javasolta, hogy az önkormányzat vizsgálja meg a laptopok bevezetését a képviselők számára. Számításokat kellene végezni, hogy áttérhessenek a mai kornak megfelelő ügyiratkezelésre, amely a határozatok és döntések segítése érdekében áttekinthetőbb lenne.

Móra József:
Az elkerülő útnál egyértelművé kellene tenni a forgalomirányító táblákat, ugyanis a Derekegyház felöl érkező járművek vezetői nem tudják eldönteni merre kell fordulniuk, hogy az elkerülő útra kerüljenek. Úgy gondolta kiegészítő táblákkal ezt meg lehetne oldani.
Ugyanez a probléma, ha valaki Derekegyház felöl érkezik. Nem tudja eldönteni, hogy 7,5 t-nál nehezebb jármű bejöhet-e a városba, mert ez sincs táblával egyértelműsítve. Javasolta, hogy az önkormányzat ezt jelezze a megyei Közútkezelő Kht. felé.

Füsti Molnár Lajos:
Minél hamarabb meg kellene kezdeni a Kertváros és a Honvédség határánál az erdő telepítését. Ha tovább odázzuk, később fog funkcióját betöltő védősávvá alakulni. Ebben partner a honvédség is, fel kell velük venni a kapcsolatot.
A Kertvároson és a lakó pihenő övezeten keresztül áthaladó tehergépjárműs forgalom jelentősen megnövekedett. Hatékony és gyors intézkedést kért. Javasolta, hogy kemény bírsággal próbálják megakadályozni a nagy járművek átmenő forgalmát.

Dr. Dömsödi József:
A megnövekedett idegenforgalomra tekintettel indokolt lenne, hogy megvizsgálásra kerüljön, a Széchenyi Ligetben található illemhelynek milyen funkciója van, rendeltetésszerű használatra alkalmas-e. Van-e létjogosultsága az építménynek, ha van, mit lehetne vele kezdeni.

Hornyik László:
Szeptember elején egy cikk jelent meg a Szentesi Élet c. lapban, melyben az egyházi iskolák igazgatói nyilatkoztak. A Szentes Város Önkormányzata által kiadott hetilap miért nem készít riportot az önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények vezetőivel is? Biztos abban, hogy ők is szívesen beszélnének az elvégzett munkákról, illetve elmondanák terveiket. Ez vonatkozik a megyei fenntartású, de Szentesen működő középiskolákra is.
Augusztus 8-án olvasta a Szentesi Élet c. lapban, hogy Szentes első díszpolgára 1881-ben Horváth Gyula volt. Úgy gondolta, a lakosok szívesen megismernék, hogy elődeink kiket tartottak alkalmasnak erre a megtisztelő címre.
Bejelentette, hogy a Rádió Szentes adása Szentesen alig hallható. Kérte az illetékeseket, hogy mielőbb próbálják kiküszöbölni ezt a problémát.
A Hajléktalan Szálló melletti volt szeméttelep nem igazán környezetbarát. Igaz, most a zöld növényzet eltakarja, de érdemes lenne átvizsgálni és rendbe hozni, mert közegészségügyileg sem felel meg az előírásoknak.

Geréné Dunaháti Vas Márta:
Felhívta a figyelmet a Nagyhegyen lévő - pl. Madách utca - önkormányzati telkek rendbetételére.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Úgy gondolta, hogy az intézményeknél nagyon kevés telefonvonal van. Kérte a következő költségvetési évben annak a kidolgozását, hogy az intézmények megfelelő számú telefonvonallal legyenek ellátva.
Továbbra sem egyértelműek a Csongrádi úti körforgalomnál elhelyezett táblák. A Kertvárosba bejárnak az átutazóban lévő személy,- és teherautók. Kérte, hogy a Közútkezelő Kht.-val vegyék fel a kapcsolatot.
A városból kivezető utakon elkoptak azok a sárga jelek, ahol a tavaszi nyári útkarbantartást kellett volna a Közútkezelő Kht.-nak elvégeznie. Ugyanez vonatkozik a városban lévő útkátyúk javítására is.
Amennyiben a ligeti illemhely alkalmatlan jelenlegi funkciójára, akkor a megfelelő parkolóhelyek kialakításának lehetőségét kell megvizsgálni.

Ollai Istvánné:
A Penny Market Áruházhoz mikor lesz gyalogátkelőhely létesítve? Csak a Mátyás király utcán vagy a Rákóczi utca - Kossuth utca kereszteződésénél lehet átmenni.

Szűcs Lajos:
Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőnek elmondta, hogy a mai napon folytattak tárgyalást telefon korszerűsítés ügyben. Komoly változtatások lesznek, mint például hálózat átépítés. Van olyan intézmény, ahol valóban kevés, de van olyan is, ahol tökéletesen elég a meglévő telefonvonal.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület száma: 19 fő

Farkas Sándor országgyűlési képviselő:
A Kertvárosban rendkívül rosszak a Westel mobiltelefonok vételi lehetősége. Személyesen próbált eljárni a Westel Rt. vezérigazgatójánál, Sugár Úrnál. Azt az ígéretet kapta, hogy a probléma várhatóan a jövő évben megoldásra kerül. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy a Honvédség területén lévő toronyra szeretnék felszerelni azt a Westel erősítőt, amely a Kertvárost lefedné. Kérte a város vezetését, hogy vegyék fel a kapcsolatot a vezérigazgató úrral. A Honvédelmi Minisztérium nem kívánja átadni a lehetőséget a Westel Rt.-nek, egy új torony építése pedig hosszabb és költségesebb folyamat lenne.

Halmai László:
Megkérdezte, hogy mi az akadálya annak, hogy az országgyűlési képviselőnek is legyen rádiós fogadóórája, ha már a polgármesternek és az alpolgármesternek van.
Mit kíván tenni Szentes város - mint a Szegvár felé vezető út azon szakaszának kezelője, amely az előkerülő útig tart - azokkal a kátyúkkal és mély lyukakkal, amelyek a tél beálltakor komoly útrongálásokat fognak előidézni a fagy miatt?
Ha a járdaépítés engedély köteles, akkor hogyan engedheti meg az önkormányzat azt, hogy a város egyes területein a járdát - mindenféle tervet és esztétikát mellőző módon - térkőbemutatóvá degradálják.

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szűcs Lajos:
Felhívta a képviselők figyelmét, hogy az interpellációk általános beadási módja írásos.
Szentes Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot október 23-án 15.00 órára az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a köztársaság kikiáltása évfordulójának városi ünnepségére. A program 15.00 órakor zászlófelvonással kezdődik a Kossuth téren, majd koszorúzás a kopjafánál. 15.30 órakor ünnepség a Városháza Dísztermében, ahol ünnepi beszédet mond Pál Tibor, a belügyminisztérium politikai államtitkára, valamint Szentes Város Díszpolgára és Szentes Városért Emlékérem kitüntetések átadására kerül sor.
Október 26-án 11.00 órakor Újszentesen újraszentelik a felújított református templomot, várják az érdeklődők jelentkezését.

Szűcs Lajos:
Október 31-én 15.00 órai kezdettel Szentes Város Önkormányzata, a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár és a volt Hadifoglyok Egyesülete halottak napi megemlékezést tart, melynek keretében az Erzsébet téren az I. világháborús emlékműnél koszorúzásra és gyertyagyújtásra, valamint a Széchenyi Liget bejáratánál a II. világháborús emlékmű koszorúzására és mécsesgyújtásra kerül sor, illetve megkoszorúzzák a szovjet katonai síremléket a Hadzsy J. utcában, illetve a Don kanyarból hozott kegyeleti földet helyezi el Szirbik Imre polgármester az ott elesett áldozatok emlékére.
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésben folytatja.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba - jegyző
Szűcs Lajos - alpolgármester

Baranyi Imre - Ollai Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő