15./ Bursa Hungarica pályázat /16/

Szirbik Imre:
Egyes felsőoktatási intézmények a szociális támogatáskor figyelembe vették az önkormányzati támogatás összegét is, ezért felterjesztéssel éltek. A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatával kapcsolatban nem történt változás, ezért javasolja, hogy a továbbiakban a pénzügyi forrást biztosítva városi ösztöndíjként kezeljék.

Szűcs Lajos:
A bizottságok a határozati javaslat B./ változatának elfogadását javasolták. Javasolja a B./ változat elfogadását.

Ollai Istvánné:
A B./ változat elfogadását javasolja és kéri, hogy a diákok közvetlenül kapják meg az ösztöndíjat.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a bizottsági javaslatokkal egyezően a határozati javaslat B./ változatának elfogadását javasolja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

156./2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Bursa Hungarica pályázat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot érintő kedvezőtlen tapasztalatok miatt nem javasolja a csatlakozást a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 204. évi fordulójához, de kidolgozza a helyi, közvetlen támogatás rendjét és a szociális kiadásokból elkülönített 4 millió Ft összegből továbbra is támogatja a szociálisan hátrányos helyzetű nappali tagozatos hallgatókat és tanulókat.

Határidő: 2004. évi költségvetés beterjesztése
Felelős: Szirbik Imre polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármester
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya
5./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája16./ Kórházi üdülők átvétele /17/

Szűcs Lajos:
A Csongrád Megyei Önkormányzat kötelezte a Szentesi Kórházat az üdülőinek visszaadására. A mátraszentimrei üdülőben tisztasági festést és a fürdőt, a szentendrei üdülőben a konyhát kell helyreállítani. Kérte, hogy a szentendrei üdülőnél a kórházi dolgozók élvezzenek elsőbbséget. Javasolta, hogy 1 év hasznosítás után térjenek vissza arra, hogy az üdülőket hogyan kívánják üzemeltetni.

Szirbik Imre:
A Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslat 2.) pontjának kiegészítését javasolja.

Dr. Gyenes Ágota:
Az üdülők átadására vagy visszaadására kötelezték a kórházat? Tudomása szerint a szentendrei üdülőt a kórházi dolgozók és a szakszervezeti tagok hozzájárulásából vásárolták meg.

Szűcs Lajos:
Igazat adott dr. Gyenes Ágota képviselőnek, ezért kérte, hogy a kórházi dolgozók élvezzenek előnyt a szentendrei üdülőnél.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága módosításának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

157/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Kórházi üdülők átvétele

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a volt kórházi üdülők átadására vonatkozó javaslatát.

2./ A Szentrendre, Mandula köz 1. és a Mátraszentimre, Deák F. u. 42. szám alatti ingatlanok kezelésével a Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-t /Szentes, Vásárhelyi út 12./ bízza meg.
Felkéri a Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-t, készítsen üzleti tervet az üdülők hasznosítására és ezt követően az önkormányzat vizsgálja meg más intézmény által történő üzemeltetés lehetőségét is.

3./ Felkéri a MKKSZ Munkahelyi Szervezetét, hogy az üdültetések megszervezésénél továbbra is biztosítsa a kórházi dolgozók igényeinek figyelembevételét.

4./ A Képviselő-testület 1 év hasznosítás után visszatér arra, hogy hogyan kívánják az üdülőket üzemeltetni.

A határozatról értesítést kap:
1./ Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szeged, Rákóczi tér 1.
2./ Csongrád Megyei Önkormányzat Területi Kórháza Szentes, Sima F. u. 44-56.
3./ Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Szentes, Vásárhelyi út 12.
4./ MKKSZ Munkahelyi Szervezete Szentes, Kossuth tér 6.
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
6./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája

Elment az ülésről: dr. Sipos Ferenc képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő17./ Szentes Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága és a Központi Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okirata, SZMSZ-e, Ügyrendje /18/

Dr. Sztantics Csaba:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a gazdasági szabályzatról szóló 61/2003. (IV.25.)KT. sz. határozat módosítását, mely alapján a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata a 2004. januári testületi ülésre kerül beterjesztésre.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot és a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.


18./ Intézkedési terv a város közterületein történő rongálások visszaszorítására /19/

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy az ülésen jelen van Földvári N. István rendőrkapitány.

Oltyán Lajos:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy 2004-ben készítsenek közbiztonsági koncepciót. Kérte, hogy a koncepciót még az idén készítsék el.

Dr. Gyenes Ágota:
Mennyibe kerülne a Kossuth téri térfigyelő rendszer kiépítése?

Ollai Istvánné:
Vagyonőröket kellene alkalmazni a főtéren 22.00 óra után

Kálmán János:
Miért szerepel a 2. oldal 4./ pontjában a Csongrád Megyei Rendőrkapitányság? A szentesi rendőrök nem tudják ellátni ezt a feladatot?

Szirbik Imre:
A térfigyelő rendszer kiépítésére 4-9 millió Ft-os ajánlatok érkeztek.

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera:
Éjjeli őr alkalmazása a város többi területén is indokolt lenne, de nem tudják ezt biztosítani. Az ellenőrzéseket a szentesi rendőrök is el tudnák látni, de őket ismerik a vendéglátó helyeken.

Móra József:
A megelőzés első lépése a megfelelő környezeti nevelés, melyet már el lehet kezdeni. Ezt a nevelési koncepció is tartalmazza. Az erdei iskola megvalósítása is akadályokba ütközik. A városban működő ifjúsági szervezetek nem tudják lekötni azokat a fiatalokat, akik a rongálásokat végzik. Olyan állampolgárokra lenne szükség, akik vigyáznak egymásra. A város közbiztonsága érdekében már korábban is tervezték a térfigyelő rendszer kiépítését, de pénzügyi fedezet hiánya miatt nem valósult meg.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Olyan hatósági eszközöket kell alkalmazni, mellyel távol tarthatók a kiskorúak az éjszakai szórakozóhelyektől.

Pap Imre:
Színvonalasnak tartja az előterjesztést. A probléma megoldása a nyilvánosság erejében rejlik. Nincs lehetőség minden potenciálisan veszélyeztetett helyen térfigyelő rendszert kiépíteni. Az intézkedési tervben foglaltakat kell elsősorban megvalósítani. Megköszönte Oltyán Lajos képviselőnek, hogy támogatja a közbiztonsági koncepció elkészítését Az intézkedési tervben foglaltak elfogadását javasolja.

Kálmán János:
Egyetért az előterjesztéssel és az előtte szólók véleményével. Nevelési módszerekkel és hatékonyabb hatósági ellenőrzéssel vissza lehetne szorítani ezen jelenségeket.

Dongó László:
A Polgármester Úr hívja fel az intézményvezetők figyelmét arra, hogy tegyenek meg mindent a rongálások számának csökkenése érdekében

Dr. Gyenes Ágota:
Javasolta, hogy ne csak szankciókat alkalmazzanak, hanem dicsérjék azokat, akik tesznek környezetük védelme érdekében.

Oltyán Lajos:
A szülőkre kellene nagyobb hatással lenni, hogy ne engedjék el éjszaka gyermeküket. A vendéglátó egység vezetőjének felelősséget kellene vállalnia az ott lévő fiatalkorúakra. A rendőrség tehetetlen, csak azok ellen tud eljárni, aki elkövet valamit. Sajnos kevés az olyan szórakozási lehetőség, amely nem 22.00 óra után kezdődik.

Ollai Istvánné:
Sok sértett nem hívja a rendőrséget, mert félnek a retorziótól. Sajnos a vendéglátó egységeknél a bevétel számít.

Karikó Tóth Tibor:
A közoktatási törvény módosítását követően a nevelő nem számolhat be a szülőknek a gyermekkel történtekről.

Oltyán Lajos:
A közoktatási törvény arról szól, hogy a gyermek bizalmas személyes ügyeit nem mondhatja el más helyen.

Dr. Demeter Attila:
Egyetért dr. Gyenes Ágota képviselővel. Javasolta, hogy a "Megelőzés" címszó "és dicséret" szóval egészüljön ki, "A felderítés és büntetés elősegítése" címszóban a büntetés helyett a "felelősség megállapíthatóságának elősegítése" szerepeljen.

Szűcs Lajos:
Az igazgatói értekezleten bejelentette, hogy a minőségi bérpótlék megállapításának egyik kritériuma a környezetünk megóvása, védelme, mert ez is hozzá tartozik a neveléshez, oktatáshoz.

Halmai László:
Megköszönte az előterjesztő színvonalas munkáját és a képviselők építő jellegű vitáját. Az előterjesztés az elszenvedőkről szól. Az elkövetők pszichológiailag sérült fiatalkorúak, akik így vezetik le feszültségüket. Kérjék fel a Családsegítő Központot, hogy térképezzék fel azokat a családokat, ahol problémák vannak. Javasolta, szervezzenek egy rongáló versenyt, ahol mindenki megmutathatja, mire képes és hogyan csinálják. Elfogadhatónak tartja a retorziót.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A 2. oldal 3./ pontjának utolsó mondatában meg kell határozni a nyilvánosság körét, nehogy az elkövető személyi jogai sérüljenek.

Földvári N. István:
Egyetért a leírtakkal. Nagyobb létszámú akciók esetén is szoktak vidéki rendőröket hívni. Nincs a városban diszkó, mégis rongálnak a fiatalok. Az országgyűlési képviselőt kellene felkérni, hogy hívja fel a rendeletalkotókat a korábbi rendelkezések visszaállítására. Az önkormányzat pénzösszeget ajánlhatna fel azon intézményeknek, melyek gyermekei nem vesznek részt a rongálásban. Véleménye szerint nem lehet a gyermekekre hatni a szülőkön keresztül. A gyermekek azért firkálják a falakat, mert így vezetik le adrenalinszintjüket. Ismertette a rongálással, garázdasággal, testi sértéssel, kábítószerrel való visszaélés adatait. A rongálások, tulajdon elleni szabálysértések önkormányzati hatáskörbe tartoznak. Kérte, hogy a Közigazgatási Osztály átiratban tájékoztassa a rendőrséget az intézkedésekről.

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera:
Bizonyos esetekben a jog és a hatóság tehetetlen. Dr. Rébeli Sz. Tamás felvetése csak óhaj, mert nincsenek megfelelő hatósági eszközök. A nyilvánosság erejére és akaratára van szükség. Egyetért a dicsérettel, de van amikor ez már nem sokat ér.

Szirbik Imre:
Megköszönte, hogy megemlítették a dicséretet és az elismerést. Kérte, hogy éljenek a 3. oldal 6./ pontjában szereplő felterjesztési jogukkal.
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal a felterjesztési joggal, mely alapján önkormányzati hatáskörbe kerülne a vendéglátás és zeneszolgáltatás szabályozása, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki az előterjesztésben foglaltakat az elhangzottakkal együtt a további munka alapjaként elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

159/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Intézkedési terv a város közterületein történő rongálások visszaszorítására

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat és az elhangzottakat a további munka alapján tekinti.

A Képviselő-testület él az Ötv-ben biztosított felterjesztési jogával és kéri, hogy a helyi vendéglátó helyek, diszkók nyitvatartási idejét és a zeneszolgáltatás szabályozását, mint helyi közügyet a jogalkotó a 4/1997.(I.22.)Kormányrendelet módosításával adja az önkormányzat hatáskörébe.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya19./ A szentesi 7190/8 és 7190/9 hrsz-ú ingatlanok adásvétele /20/

Szirbik Imre:
A felajánlott ingatlan értéke meghaladja az 1 millió Ft-ot, ezért a kérdésben a Képviselő-testületnek kell döntenie.

Félegyháziné Somogyi Éva:
A felajánló elfogadna-e csereingatlant?

Szilvássy Árpádné:
Nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel.

Szirbik Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalásra, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést elfogadásra, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslat A./ változatának elfogadását javasolja. A Pénzügyi Bizottság nem javasolja az ingatlan 2003. évben történő megvásárlását.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az 1,- Ft-os vételárral kapcsolatos szerződés aláírását követően a feleknek meg kell erősíteniük szerződésüket, le kell mondaniuk megtámadási jogukról.

Móra József:
A 2. oldalon számcsere történt a helyrajzi számban. A területet a szennyvíztisztító telep bővítésekor tudnák hasznosítani. A felajánló az adóját a vételárral kívánja kompenzálni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A szerződés kétoldalú ügylet. A megtámadási jog a szerződés aláírásától számított 1 évig él.

Dr. Demeter Attila:
Az adótörvény szerint teljesíteni kell az adófizetési kötelezettséget. A pénzösszeget letétbe kell helyezni, amelyből a kivetett adó fizethető ki.

Baranyi Imre:
Badár Imre Úrnak nem volt és nincs is adótartozása, az összeget a következő évek adójának előlegeként kívánja az önkormányzatnál tartani.

Szirbik Imre:
A szerződés tartalmi részében kell állást foglalni.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat A./ változatát dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő által elmondott jogi biztosítással elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

160/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: A szentesi 7190/8 és 7190/9 hrsz-ú ingatlanok adásvétele

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete adásvételi szerződéssel megvásárolja a Badár Imre Szentes, Gaál I. u. 39. sz. alatti lakos tulajdonában álló

- a szentesi 7190/8 hrsz-on nyilvántartott, s a természetben Szentes város belterületén fellelhető, szántó, művelési ágú 1 ha 4486 m2 területű, 60,41 Ak. értékű ingatlant 2.800.000,- Ft - azaz: Kettőmillió-nyolcszázezer forint - összegű vételáron. A vételár ÁFA-mentes.
A vételárból 1.000.000,- Ft-ot - azaz: Egymillió forintot - Badár Úrnak az Önkormányzat felé fizetendő - több címen előírt - adója terhére tud be a hivatal, míg a vételárból fennmaradó 900.000,- Ft-ot - azaz: Kilencszáz-ezer forintot - 2003. december 31-ig, a további 900.000,- Ft-ot - azaz: Kilencszáz-ezer forintot - 2004. június 30-ig fizet meg nevezett javára.

- Az önkormányzat megvásárolja továbbá a Badár Imre Szentes, Gaál I. u. 39. sz. alatti lakos tulajdonában álló, a szentesi 7190/9 hrsz-on nyilvántartott, s a természetben Szentes város belterületén fellelhető szánó művelési ágú 3792 m2 területű, 15,81 Ak. értékű ingatlant 1,- Ft - azaz: egy forint - összegű vételáron.

A szerződés aláírását követően a felek a szerződést megerősítik és lemondanak megtámadási jogukról.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozat aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szirbik Imre polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Badár Imre Szentes, Gaál I. u. 39.
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája20./ Pályázat benyújtása játszótér építésére /24/

Szirbik Imre:
Korábban már döntöttek a pályázat benyújtásáról. A költségvetés a Városellátó Intézménynek 9.930 eFt-ot biztosított a játszótér kialakítására, a pályázati kiírásban viszont csak 9.218.997,- Ft szerepel. Javasolja, hogy a fennmaradó összeget a terület előkészítésére, valamint az ivó- és öntözővízhálózat kiépítésére fordítsák és helyezzék hatályon kívül a 140/2003.(VI.27.)KT. sz. határozatot.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

161/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér építésére


Határozat

1./ A Képviselő-testülete támogatja a Szentes, Deák F. és Dósai Molnár utcák sarkán jelenleg beépítetlen, 1845 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telken építendő közterületi játszótér építésére benyújtandó pályázatot és az IFJ-JK-03-21 típusszámú játszótér megépítéséhez szükséges 9.218.997,- Ft önerőt a 2003. évi költségvetésben biztosítja.

2./ Felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására és kéri, hogy a pályázat elkészítéséről és végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2003. szeptember 15.
Felelős: Polgármester

3./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 140/2003.(VI.27.)KT számú határozatát.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Városellátó Intézmény
3./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
5./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája


Szirbik Imre:
A 25./ sorszámú előterjesztés vitájában és döntésében személyes érintettsége miatt nem vesz részt. Átadta az ülés vezetését Szűcs Lajos alpolgármesternek

Szirbik Imre
Kiment az ülésről: Szirbik Imre polgármester
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő


21./ Polgármester illetménye /25/

Szűcs Lajos:
Az 1994. évi LXIV. tv. módosítása a 10.000-nél több lakosú települések polgármestereinek 12,5-13,5 szorzószámot állapít meg. Többször foglalkoztak azzal, hogy a polgármester fizetése méltatlanul alacsony összegű, ezért javasolta, hogy a törvényben meghatározott mértékben július 1-jei hatállyal emeljék fel a polgármester fizetését.

Dr. Gyenes Ágota:
A képviselők a tiszteletdíj adható összegének kb. 40%.át, a polgármester viszont a 100%-át kapja. Az Alpolgármester Úr ezt alacsonynak tartja? A Lakásügyi Bizottság a nyári 200 helyszínelést saját gépkocsival végezte.

Szűcs Lajos:
Nem azt mondta, hogy az emeléssel kevés a polgármester fizetése, hanem eddig volt méltatlanul alacsony.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szűcs Lajos:
A polgármester úr szavazógépével szavazott, de szavazatát tekintsék érvényesnek.

162/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Polgármester illetménye

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. tv. 3.§. /2/ bekezdése, a 18.§. /2/ bekezdése és a 2003. évi XLV. tv. 127.§. /8/ bekezdése alapján Szirbik Imre polgármester

illetményét 33.000,- Ft x 13,5 = 445.500,- Ft-ban,
költségátalányát illetményének 30%-ában, 133.650,- Ft-ban

állapítja meg 2003. július 1-jei hatállyal.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Csongrád Megyei TÁH
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Közgazdasági Osztály Terv Irodája


Dr. Demeter Attila:
Dr. Gyenes Ágota képviselő véleményt nyilvánított, vagy javaslatot tett?

Dr. Gyenes Ágota:
Véleményt nyilvánított.

Dr. Sztantics Csaba:
Javasolta, hogy a következő ülésre a kialakult vélemények ismeretében előterjesztést készít a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjára vonatkozóan.

Szűcs Lajos:
Felkérte a Jegyző Urat, hogy a képviselők tiszteletdíjára vonatkozó előterjesztést a következő testületi ülésre terjessze be.


22./ Pályázat az uszoda területén elavult létesítmények felújítására /26/

Szűcs Lajos:
A Pénzügyi Bizottság ülésén jelezte, hogy pályázatot készítenek az uszoda területén lévő elavult létesítmények felújítására. Kérte, támogassák a pályázat benyújtását.

Visszaérkezett az ülésre: Szirbik Imre polgármester
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Karikó Tóth Tibor:
Támogatja a pályázat benyújtását. Meg kell gondolni, hogy a beruházással ugyanazt a kivitelezőt bízzák-e meg? Felhívta a figyelmet az áldatlan állapotra.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

163/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Pályázat az uszoda területén elavult létesítmények felújítására

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a tulajdonát képező sportuszoda infrastrukturális feltételeinek bővítését, valamint a sportlétesítmény felújítását. Ennek érdekében állami támogatást és saját forrást kíván biztosítani a beruházás megvalósítása érdekében.

I. Pályázati téma
A Strandfürdő-uszoda tulajdonosi jogait gyakorló Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat nyújtson be vissza nem térítendő támogatás iránti pályázatot a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumhoz (SPO-SL-03 jelű sportlétesítmények építésének, korszerűsítésének és felújításának támogatása) az uszoda sportcélú infrastrukturális feltételeinek javítása és a létesítmény felújítása érdekében.

II. Saját forrás
A Képviselő-testület vállalja, hogy a beruházáshoz szükséges előfinanszírozást és a saját forrást 2004. évi költségvetéséből az alábbiak szerint biztosítja:

pályázati támogatás: 14.658.894,- Ft
önkormányzati saját erő: 6.282.383,- Ft
Összesen: 20.941.277,- Ft

III. Egyéb nyilatkozatok
Az Önkormányzat vállalja, hogy az esetleg csökkentett mértékben megítélt támogatás esetén is megvalósítja a beruházást azzal, hogy ahhoz - az elnyert összeg ismeretében - módosított üzleti és fejlesztési tervet nyújt be a GYISM-hez.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a pályázati díjat határidőben befizeti.

Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ GYISM Budapest
2./ Sportközpont
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Idegenforgalmi Referense

Szűcs Lajos:
Visszaadta az ülés vezetését Szirbik Imre polgármesternek.

Szűcs Lajos


23./ Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése /27/

Szirbik Imre:
Folyamatos egyeztetés folyik a Belügyminisztériummal a céltámogatások kérdésében. A Környezetvédelmi Minisztérium a Kisér és a Városközpont öblözetéhez 15%-os vissza nem térítendő vízügyi támogatást, a Belügyminisztérium a Kiséri öblözethez 40%-os céltámogatást biztosított. A városközponti öblözethez a lemondott és újraosztható források terhére nyújtanak támogatást, a másik két öblözetnél a vízügyi célelőirányzat forráshiány miatt idén nem áll rendelkezésre. A beruházás a 40%-os állami támogatással és a 15%-os vízügyi támogatásról való lemondással is megkezdhető. A 2004-es pályázatok elbírálása április-május hónapban történik, ezt követően is dönthetnek hitel felvételéről. Véleménye szerint nem kellene lemondani a vízügyi támogatásról, mert a hitel felvételének lehetőségét a folyamatban lévő nagyobb beruházásokra kellene biztosítani. A városközponti öblözetnél a 30%-os helyetti 15%-os vízügyi támogatás nem jelent az önkormányzatnak költségvetési többletterhe. Javasolta, hogy a többi öblözetnél tartsák fenn a minimum 15%-os, illetve a 2004. évi pályázatoknál az eredeti támogatási igényüket.

Ollai Istvánné:
Kérte, hogy a Vízmű Kft-nél és a Polgármesteri Hivatalban lehessen csekket kérni a lakástakarékpénztári megtakarításhoz.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

164/2003.(IX.5.)KT
Tárgy: Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, áttekintve a 2003. évi szennyvízberuházásokhoz kapcsolódó cél- és vízügyi alap támogatási pályázatainak helyzetét az alábbi határozatot hozza:

1./ Szentes Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy Szentes város szennyvízelvezetési beruházási programjában a 2. számú "Városközpont és környező utcái" öblözet a vízügyi célelőirányzatból 15 % támogatást kapott.
A Képviselő-testület e támogatás biztosítása mellett fenntartja a célelőirányzatra vonatkozó pályázatát és annak 40 %-os támogatása mellett vállalja a beruházás megvalósítását.
A szükséges saját erőt az önkormányzat a már megkötött lakástakarék-pénztári szerződéseken alapuló hitelfelvételével biztosítja.

2./ A Képviselő-testület a szennyvízelvezetési programban szereplő 3. sz. "Felsőpárti városrész" öblözet és a 4. sz. "Somogyi Béla utca és környéke" öblözet céltámogatási pályázatát 2003. évre vonatkozóan csak akkor tartja fenn, ha azok a vízügyi célelőirányzat minimum 15 %-os támogatását is elnyerik.
Amennyiben a két öblözet támogatást ez évben nem nyer, úgy a Képviselő-testület a pályázatát 2004. évre változatlan tartalommal fenntartja.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere és általa az érintettek

Kiment az ülésről: Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő


24./ Interpellációkra válasz (21/1-21/10)

Dr. Sztantics Csaba:
Vannak olyan válaszok, melyeket az interpelláló már július elején megkapott, és a feladatok elvégzésre kerültek. Az illetékes szervekhez továbbított kérésekre még nem kaptak írásos választ.

Szirbik Imre:
Ollai Istvánné képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 21/1 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációjára adott választ elfogadta, de kérte a sürgős intézkedést.

Szirbik Imre:
Az önkormányzat bejelentette nem vagyoni kártérítési igényét a Vivendi Telecom Rt-nek, de a választ még nem kapták meg. Ollai Istvánné képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 21/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
A munkálatok egy része megtörtént, ezért az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Dongó László képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 21/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dongó László:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Csernus Lukács László képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 21/3 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Csernus Lukács László:
Az interpellációjára adott választ elfogadta, de a munkálatok a mai napig nem készültek el.

Szirbik Imre:
Csernus Lukács László képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 21/4 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Csernus Lukács László:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Halmai László képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 21/5 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Halmai László:
Az interpellációjára adott választ elfogadta. Kérte, hogy a hivatalos levelet a levélládájában helyezzék el, ne kelljen a Városellátó Intézménynél átvennie.

Szűcs Lajos:
Megkezdődtek a Kálmán János képviselő interpellációban szereplő munkálatok.

Szirbik Imre:
Kálmán János képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 21/6 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Ollai Istvánné képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 21/7 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Elment az ülésről: Dr. Dömsödi József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szirbik Imre:
Pap Imre képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 21/8 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Pap Imre:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Visszaérkezett a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Szirbik Imre:
Ollai Istvánné képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 21/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációjára adott választ elfogadja, amennyiben a szemét elszállítása 30 napon belül megtörténik.

Szirbik Imre:
Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 21/10 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Az interpellációjára adott választ elfogadta, amennyiben a tábla kihelyezése a Villa Negra Sörözőtől történik.


Interpelláció

Dr. Demeter Attila:
Korábban már interpellált a Csongrádi úton gyalogos átkelőhely kialakítása ügyében. Kérte, hogy a Sportszálló irányában, vagy a Váradi L. u. kereszteződésében alakítsanak ki gyalogos átkelőhelyet, helyezzenek ki veszélyt jelző táblát, valamint vizsgálják meg sebességkorlátozó tábla kihelyezésének lehetőségét.
A Vízmű Kft-től a Váradi L. utcáig a gyalogos járda életveszélyes, járhatatlan. Jó földmunkával a járdalapok nagy része visszarakható.
Kérte a Csongrádi út - Mátéffy F. u. - Balogh J. u. csapadékvíz elvezető csatorna javítását, a munkavégzéshez a lakók is hozzájárulnának. A Kurca irányába való csapadékvíz elvezetésének biztosítását követően lehet kialakítani a Csongrádi út szervizútja melletti csatornát.

Kálmán János:
Tavasszal már interpellált a Csongrádi úton gyalogos átkelőhely kialakításában, mely a mai napig nem történt meg.
Javasolta, hogy az önkormányzat csatlakozzon az M5 Autópálya Alapítványhoz, melynek célja napirenden tartani a kormány fele az autópálya meghosszabbítását, valamint a többi autópályákkal azonos feltételek melletti használatát.
Javasolta, hogy a Szentesi Életben tegyék közzé a Rádió Szentes következő heti műsorát, ezzel segítve a rádió munkáját.

Oltyán Lajos:
Tudomása szerint alapkövet csak építési engedéllyel lehet letenni. A Szentesi Életben megjelent cikkben szereplő civil szervezet rendelkezik-e építési engedéllyel?

Hornyik László:
A Kála Áruház előtti szelektív hulladékgyűjtő edényzeteket a hulladék fajtájától függetlenül ugyanabba az autóba ürítették. Ez a szelektív hulladékgyűjtés?

Csernus Lukács László:
Javasolta, hogy a strand új kerítésénél és a teniszpályánál alakítsanak ki támaszokat a kerékpárok részére.

Dongó László:
Az egyik diákja is jelezte, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényzeteket ugyanabba az autóba ürítetik.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A kiskorú gyermekeket kísérő szülők nevében kérte, hogy a strandon biztosítsanak számukra kedvezményes belépési lehetőséget.

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
A Nagyhegyi erdőből kivágott száraz fák pótlása nem történt meg. Kérte, a fák pótlását.

Visszaérkezett az ülésre: Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy munkájukat a továbbiakban zárt ülésen folytatják.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba - jegyző
Szirbik Imre - polgármester

Móra József - Kálmán János
jegyzőkönyv-hitelesítő