14.) A szentesi 079/6. hrsz.-ú ingatlan elővásárlási joga (15)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyezően a határozati javaslat B.) változatával ért egyet, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében (2 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

135/2003. (VI.27.) KT
Tárgy: A szentesi 079/6. hrsz.-ú ingatlan elővásárlási joga


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelenleg nem kíván élni a Szentes város külterületi 079/6. hrsz.-ú ingatlanra fennálló elővásárlási jogával.

A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda
2./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Vagyongazdálkodási Iroda
3./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály

Visszajött a terembe: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő


15.) Szentes Város Önkormányzata Városellátó Intézményének Alapító Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje (16)

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztést elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

136/2003. (VI.27.) KT
Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Városellátó Intézményének Alapító Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Város Önkormányzata Városellátó Intézményének Alapító Okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát az Ügyrenddel együtt jóváhagyja.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
5./ Városellátó Intézmény - Helyben16.) Szentes, Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan, volt egészségügyi intézmény bérbeadása (20)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A Kórház jelezte, hogy visszaadja az önkormányzat számára a jelzett ingatlant. Felhívással élt az épület hasznosításával kapcsolatban a városban dolgozó orvosok felé. Néhány orvos megtekintette az ingatlant, de úgy döntöttek, hogy máshol kívánják berendezni magánrendelőjüket. A bejáráson jelen volt egy budapesti érdekeltségű audiológiai orvoscsoport, akik hallásvizsgálatra és audiológiai rendelésre vonatkozóan szeretnék fenntartani igényüket. Horváth Miklós ügyvezető úr ajánlatot tett, hogy az épület felújítása fejében a bérleti jogot az önkormányzat 10 évre számára biztosítsa. Az épületet orvosi rendelő céljára, illetve orvosi tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységre - fittnessterem, kozmetika - szeretné hasznosítani. Az önkormányzat vagyonrendelete szerint pályáztatni kell az ingatlan bérbeadását.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Mikor végeztek az épületen nagyobb felújítási munkákat és az mire terjedt ki?

Szirbik Imre:
A tetőfelújítás 4-5 éve történt 8-10 mFt értékben, a külső részen falszigetelést végeztek kb. 10 évvel ezelőtt, de homlokzatfelújítás nem történt.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Nem látta értelmét annak, hogy miért kell 2,5 mFt értékben a beázást megszüntetni hiszen ezek a beruházások megtörténtek és szavatossági garanciális jogainak élnie kell. Nem a vállalkozót kellene ezzel terhelni. Véleménye szerint a Kórház által okozott kárt az önkormányzat műszaki ellenőre mérje fel és a felmért kár igényét jelezze a Kórháznak.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő indítványával, miszerint az önkormányzat jelezze a Kórház felé igényét a garanciális javítások érvényesítése érdekében, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

137/2003. (VI.27.) KT
Tárgy: Szentes, Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan bérbeadása

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrét, hogy a Szentes, Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlanon mérje fel a szentesi Területi Kórház által okozott károkat és a felmért kár igényét jelezze a Kórház felé.

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan hasznosítása bérleti szerződéses jogviszony formájában az alábbi szempontok alapján megvalósulhasson:

- Az ingatlan hasznosítását pályázati úton hirdesse meg a Polgármesteri Hivatal.

- A pályázó az ingatlant az előzetesen egyeztetett műszaki tartalomnak megfelelően, az ahhoz szükséges hatósági engedélyek általa történő beszerzését követően saját költségén felújítja és abban az Önkormányzat által jóváhagyott hasznosítási célnak megfelelő értéknövelő átalakítást/beruházást végezhet. E munkák elvégzését a Polgármesteri Hivatal által kijelölt műszaki ellenőr hivatott ellenőrizni.

- A ténylegesen elvégzett munkák számlával igazolt ellenértékéig az ingatlanbérleti jog értékét és a bérleti díjat havonként befizetteti.

- A bérleti díj mértéke a közvetlen szolgáltatás céljára ténylegesen hasznosítható helyiségekre és a szociális blokkokra vonatkozóan minimálisan 700,- Ft/m2/hó összegben, a kiegészítő helyiségekre vonatkozóan minimálisan 350,- Ft/m2/hó összegben kerüljön meghatározásra azzal a kikötéssel, hogy a bérleti díj a mindenkori infláció mértékével növelésre kerül.

- Az ingatlanbérleti jog mértéke az ingatlan forgalmi értékének 25%-ában kerüljön meghatározásra, melynek megfizettetésétől az Önkormányzat eltekinthet abban az esetben, ha a pályázó ingatlanhasznosításra vonatkozó céljai megegyeznek az Önkormányzat kötelező alapellátási feladataival.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan hasznosítására a pályázati kiírást készíttesse el, és azt a helyi, megyei és országos lapokban hirdettesse meg, továbbá intézkedjen az ingatlanon lévő szolgálati lakás kiüríttetését illetően.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2003. július 20.

A határozatról értesítést kap:
1./ NECO Kft. Horváth Miklós - Szentes, Csongrádi út 12.
2./ SZVSZ Kft. - Szentes, Vásárhelyi út 12.
3./ Területi Kórház - Szentes, Sima F. u. 44-56.
4./ Szentes Város Polgármestere
5./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Vagyongazdálkodási Iroda
6./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya17.) Sipos Imre Szentes, Somogyi B. u. 3/B. sz. alatti lakos telekvásárlási kérelme (21)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Kozák János:
A polgári oldalnak az a véleménye, hogy a vásárlást támogassák és azt a cserével ne kössék össze. A másik telekrésznek a város részéről való megvásárlását korainak tartják, a városnak szolgálnia kell a polgárait.

Baranyi Imre:
Nem értette, hogy az előtte felszólaló szerint mi a korai. Hiszen a területen parkolókat kell kialakítani. Javasolta, hogy próbáljanak az egyezkedésnél ebbe az irányába haladni, hiszen Sipos Imre is építeni tud és a városnak is megoldódik a problémája.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Baranyi Imre képviselő említette, hogy parkolók kerülnek kialakításra. Volt-e felmérés arra vonatkozóan, hogy ezen a 120 m2 területen milyen formában lehet parkolót kialakítani?

Szirbik Imre:
Ez egy beékelt terület, amely semmire sem hasznosítható és az önkormányzat számára egy megoldatlan problémát jelent. Azzal egyet értett, hogy a város segítse polgárait, ezért szerepel az előterjesztésben, hogy a két ügyletet összekapcsolva mind a város, mind a magánszemély érdeke korrektül képviselhető.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat 2. pontját támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat 1. pontját elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

138/2003. (VI.27.) KT
Tárgy: Sipos Imre Szentes, Somogyi B. u. 3/B. sz. alatti lakos telekvásárlási kérelme

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, Budai N. A. u. 6. sz. alatti (hrsz. 5185) lakótelek mellett lévő beépítetlen területből mintegy 220-230 m2 szabálytalan alakú terület egységár meghatározására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő 5176/68. hrsz.-ú ingatlanból mintegy 220-230 m2 terület - pályázat nélkül, beépítési kötelezettséggel, a Budai N. A. u. 6. sz. alatti ingatlan tulajdonosa részére - 12.000,- Ft/m2 áron történő eladásához. Ezen ár 2003. szeptember 30-ig érvényes.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2003. szeptember 30.

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a cserével történő értékesítéshez azzal a feltétellel járul hozzá, ha a Horváth M. utcai telek (hrsz. 849/13.) négyzetméterenkénti ára szintén 12.000,- Ft, egyben a telkek méreteiből adódó érték különbözet megfizetését Sipos Imre vállalja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2003. szeptember 30.

A határozatról értesítést kap:
1./ Sipos Imre - Szentes, Somogyi B. u. 3/B.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési,- és Számviteli Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája18.) Az Intézményfejlesztési Alap Kuratóriumának döntése (22)

Szirbik Imre:
Az Intézményfejlesztési Alap Kuratóriumának a 2003. évben meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályamunkák értékelésének döntéséről szól az előterjesztés.

Móra József:
Véleménye szerint a Ligeti Sportuszoda címe nem Alsórét, hanem Csallány Gábor part. Kérte, hogy az előterjesztő figyeljen a helyes címzésre.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a pénzfelosztásról szóló tájékoztatót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal (3 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

139/2003. (VI.27.) KT
Tárgy: Az Intézményfejlesztési Alap Kuratóriumának pénzfelosztása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Intézményfejlesztési Alap Kuratóriumának pénzfelosztásáról szóló előterjesztést és azt tudomásul vette.

A határozatról értesítést kap:
1./ Intézményfejlesztési Alap Kuratóriumának elnöke19.) Pályázat benyújtása játszótér építésre (23)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A 2003. évi költségvetési rendelet megalkotásakor a Városellátó Intézmény költségvetésében az ún. Balog udvarban kialakítandó játszótérhez 9.930 eFt-ot biztosított a Képviselő-testület. A napokban kerül kiírásra az a pályázat, amely állami pénzeszközök bevonásával lehetővé teszi a játszótér kialakítását. Kérte a képviselőket, hogy támogassák az előterjesztést annak érdekében, hogy a felsőpárti lakosok számára épülhessen egy szép játszótér.

Halmai László:
A költségvetési rendeletben sokkal fontosabb feladatokat jelöltek meg - útburkolatok, belvízelvezető csatornák, járdák, épületek, parkolási lehetőségek - . Véleménye szerint azt a 10 mFt, amelyet az önkormányzat játszótér kialakítására szán, sokkal fontosabb feladatokra is el lehetne költeni. Nem tudják támogatni az előterjesztést.

Baranyi Imre:
Nem értett egyet az előtte felszólalóval. A város azért ne áldozzon a kultúrára, mert nehéz gazdasági helyzetben van? A felsőpárti gyerekeknek is joguk van ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Támogatta a határozati javaslatot.

Ollai Istvánné:
9 éve kéri, hogy a Kiséri városrészben is legyen kialakítva játszótér, hiszen ott is sok gyerek van.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

140/2003. (VI.27.) KT
Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér építésre

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Deák Ferenc és Dósai Molnár utca sarkon építendő közterületi játszótér építésére benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Szentes, Deák Ferenc és Dósai Molnár utcák sarkán lévő 1845. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú telken építendő közterületi játszótér építésére benyújtandó pályázatot és a 2003. évi költségvetésében saját forrásként maximum 9.930.000,- Ft-ot biztosít.

2.) Saját erőforrásként a Szentes Város Önkormányzat Városellátó Intézménye 2003. évi költségvetésében az e feladatra biztosított 9.930.000,- Ft-ot jelöli meg.

3.) Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására és kéri, hogy a határidők figyelembe vételével a pályázat elkészítéséről és végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Vagyongazdálkodási Iroda
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
4./ Városellátó Intézmény20.) Pályázat benyújtása termál gyógyfürdő fejlesztésére (24)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A Csongrád Megyei Közgyűlés úgy döntött, hogy a szükséges 17,7 mFt saját erőhöz 10 mFt megyei forrást biztosít. A fedett uszoda megvalósítási tanulmányára vonatkozó pályázatot az elbírálók nem támogatták, ezért az itt felszabaduló forrásból áll rendelkezésre a 7,7 mFt önerő. A pályázat a gyógyfürdő felújításáról szól, amely a vízgyógyászati részleg teljes műszercseréjét, az épületben lévő közműrendszerek teljes felújítását, az ÁNTSZ által előírt szakmai felújításokat, illetve a tetőtér átépítésével egy 12 ágyas nappali szanatórium kialakítását foglalja magában.

Halmai László:
Amikor a strand élményfürdő megvalósítására a pályázatot benyújtották és az támogatásra került, nem kérdezték meg, mi lesz akkor ha elkészül, a belépőjegyek mennyibe fognak kerülni, milyen plusz szolgáltatásokat lehet igénybe venni. Véleménye szerint hiába lesz a városban egy nagyszerű gyógyfürdő, ha a felújítás után a szentesi polgár nem fogja tudni megfizetni a belépőjegy árát.

Móra József:
Megkérdezte, hogy ez a pályázat hogyan kapcsolódik a ligeti strandhoz? A gyógyfürdő felújításának megpályázásáról van szó.

Szirbik Imre:
Ez a pályázat döntően a gyógyászatra irányul. A gyógyászatot az érvényes társadalombiztosítás szerint ingyen lehet igénybe venni. Véleménye szerint a strandon a szolgáltatásaihoz mérten a belépőjegy ára olcsó. Az uszoda eddigi bevétele - a kabinbérletet nem számítva - ma már több, mint a tavalyi évben. A délutáni diák és felnőtt jegy, illetve a kísérő jegy forgalma kiemelkedően magas. Örömmel vette, hogy a strandnak egyre jobb híre van. Fontos, hogy a gyógyászat színvonala megőrződjön. Az a bevételi oldal, amelyet a társadalombiztosítási igénybevétel lehetővé tesz, kielégíti azt a követelményt, hogy továbbra is a szentesiek társadalombiztosítási beutalóval használhassák, a nappali szanatórium pedig lehetővé teszi, hogy a gyógyturizmusba beléphessünk.

Ollai Istvánné:
Jól értelmezte, hogy ugyanazok a kedvezmények fognak vonatkozni a gyógyfürdőre, mint amelyek a strandon vannak? A 65 éven felüliek beutaló nélkül ingyen mehetnek be?

Szirbik Imre:
Hangsúlyozta, hogy most a pályázat benyújtásáról kell döntenie a Képviselő-testületnek. Az árpolitika függ attól, hogy a Képviselő-testület hogyan dönt, másrészt a költségoldalak mit jelentenek.

Halmai László:
A pályázat benyújtását támogatta, de javasolta, hogy gondolják át a létrehozásnál a működést is.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

141/2003. (VI.27.) KT
Tárgy: Pályázat benyújtása termál gyógyfürdő fejlesztésére

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a tulajdonában lévő Szentesi Területi Kórház Gyógyfürdő részlegének rekonstrukciója érdekében, a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TTFC-pályázat humán infrastruktúra-fejlesztést célzó jogcímére "Egészségmegőrző és Rehabilitációs Központ Szentes" témájú pályázatot nyújtson be.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres pályázat esetén a 87,5 millió Ft összköltségű program megvalósításához, a 2003-2004. évi költségvetésében összesen 17,5 millió Ft önerőt biztosít.

2.) A Képviselő-testület köszönettel tudomásul veszi, hogy a biztosítandó önerőhöz a Csongrád Megyei Közgyűlés 10 millió Ft-tal hozzájárul.

A határozatról értesítést kap:
1./ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács - Szeged
2./ Csongrád Megyei Közgyűlés Hivatala - Szeged
3./ Területi Kórház - Szentes, Sima F. u. 44-56.
4./ Szentes Város Polgármestere
5./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya21.) Szentes, Kiss E. utca mögötti terület szabályozási terve (25)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A terület magántulajdonban van és a tulajdonos szeretne lakóterületeket kialakítani rajta.

Lajos István:
A Közigazgatási Hivatal által kijelölt építési hatóság az engedélyt kiadta, a terület már kialakításra került a rendezési tervben feltüntetett védőerdő, illetve belvízelvezető csatornák figyelembe vételével.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Ősszel tárgyalta a Képviselő-testület a belterület kijjebb helyezését. Ahhoz a tervhez ez nem kapcsolódhat, hogy a vállalkozó költségén az önkormányzat tudjon valamennyit csökkenteni a költségekből?

Lajos István:
A tényleges szabályozási terv létrejöttekor tud a kérdésre válaszolni.

Törőcsik Zoltán:
A Kiss Ernő utca a körzetét érinti és az utca lakosai már várták, hogy az önkormányzat kezdjen valamit a területtel. Az előterjesztett javaslatot jó kezdeményezésnek tartja, és biztos benne, hogy a lakosok is örömmel fogadják majd.

Baranyi Imre:
Támogatta az előterjesztést.

Halmai László:
Bejelentette, hogy a polgári oldal is egyetért az előterjesztést.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat A.) változatát támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

142/2003. (VI.27.) KT
Tárgy: Szentes, Kiss E. utca mögötti terület szabályozási terve

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bubor Zoltán Szentes, Mentő u. 1. sz. alatti lakosnak, mint tulajdonosnak a Szentes, Kiss E. utca mögötti földrészleten kialakítandó lakóterület ügyében előterjesztett kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Szentes, Kiss E. utca mögötti terület lakóterületté alakítását. A szabályozási terv elkészíttetésének költsége a terület tulajdonosát terheli.
Felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a szabályozási terv engedélyezési eljárásának lefolytatását koordinálja.

Felelős: Műszaki Osztály

A határozatról értesítést kap:
1./ Bubor Zoltán - Szentes, Mentő u. 1.
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya22.) Az SZVSZ Kft. pályázat benyújtása a Térség és Település Felzárkóztatási Célelőirányzatra (TTFC) (26)


Szirbik Imre:
Az elmúlt ülésen a Képviselő-testület felhatalmazta a Szolgáltató Kft. vezetőjét, mint tulajdonos, hogy a szükséges hitelt felvegye. Ez a pályázat arról szól, hogy a hitelösszeg csökkenne egy eredményes pályázat esetén.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

143/2003. (VI.27.) KT
Tárgy: A SZVSZ Kft. pályázat benyújtása a Térség és Település Felzárkóztatási Célelőirányzatra (TTFC)

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Szentes Városi Szolgáltató Kft. pályázatot nyújtson be a Térség és Település Felzárkóztatási Célelőirányzat (TTFC) című pályázatra, 22.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásra.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Városi Szolgáltató Kft. - Szentes, Vásárhelyi út 12.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a 27. sorszámú előterjesztést zárt ülésen kívánja tárgyalni, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.


23.) Szennyvízelvezetési programhoz - Kiséri öblözet - vízügyi célelőirányzat támogatása (28)

Szirbik Imre:
A pályázat időben való benyújtása után a tárcaközi egyeztetés a rendelkezésre álló források alapján Csongrád megyében két szennyvízberuházást javasol támogatni. Egyik a folyamatban lévő csongrádi program befejezése, illetve a szentesi program megkezdése. Az alapok pénzügyi helyzete azt tette lehetővé, hogy a Belügyminisztérium 40% céltámogatást biztosít és évenkénti 1-1 ütem indítására van lehetőség. A vízügyi célelőirányzatot kezelő alap kuratóriuma a források figyelembe vétele után a maximális 30%-os támogatás helyett 15%-ban maximalizálta az adható támogatást.
A tárcaközi bizottságnak, mint polgármester előzetesen jelezte, hogy elfogadja a 15%-os támogatást, de közölte velük, hogy a Képviselő-testület döntése szükséges hozzá.

Halmai László:
Bejelentette, hogy a polgári oldal támogatja az előterjesztést, hiszen így is jelentős támogatáshoz jutnak.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag támogatta és meghozta az alábbi határozatot:

144/2003. (VI.27.) KT
Tárgy: Szennyvízelvezetési programhoz - Kiséri öblözet - vízügyi célelőirányzat támogatása

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a Szentes város szennyvízelvezetési programja beruházás indításaként az 1. számú, ún. Kiséri öblözet pénzügyi támogatására a vízügyi célelőirányzat 15%-os támogatást tud biztosítani.

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a 934,4 millió Ft költségelőirányzatú beruházást 40% céltámogatás és 15% vízügyi célelőirányzat vissza nem térítendő támogatás mellett, változatlan műszaki tartalommal megvalósítja. A szükséges további forrásokat az önkormányzat a lakástakarék-pénztárra alapozott társulati hitel forrásokkal biztosítja.
A további öblözetek esetén az önkormányzat továbbra is fenntartja a pályázati kiírásokban lehetséges maximális támogatásra vonatkozó pályázatát.

A határozatról értesítést kap:
1./ Belügyminisztérium - Budapest
2./ Szentes Város Polgármestere és az általa érintettek24.) Interpellációkra válasz (17-17/4)

Szirbik Imre:
Megkérdezte Füsti Molnár Lajos képviselőt, hogy a Nagy S. telep 9. sz. alatti állattartás körülményeivel kapcsolatos interpellációjára a 17/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Füsti Molnár Lajos:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Füsti Molnár Lajos képviselőt, hogy Kertváros melletti gyakorlótéren végzett katonai mozgások által okozott porszennyezéssel kapcsolatos interpellációjára a 17/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Füsti Molnár Lajos:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt, hogy Tóth J. u. - Kossuth u. kereszteződésében a körforgalmi csomópont kialakításával, illetve a Csongrádi úti kerékpárút burkolat helyreállítására szavatossági igény bejelentésével kapcsolatos interpellációjára a 17/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az interpellációra adott választ elfogadta azzal, hogy a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az anyag tárgyalásakor hívja meg az ülésre.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Csernus Lukács László képviselőt, hogy a Schweidel utcai gépjárműforgalom sebességkorlátozásával kapcsolatos interpellációjára a 17/4. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Csernus Lukács László:
Az interpellációra adott választ elfogadta.


Interpellációk, bejelentések

Ollai Istvánné:
Kora tavasszal a Mentő u. 59. sz. alatti épületben tűz volt. Akkor kérte, hogy jobb idő esetén a házban felhalmozott szemetet az önkormányzat szállíttassa el. Az itt lakó idős bácsi azóta visszaköltözött és rengeteg szemetet hozott. Szólt az ÁNTSZ-nek is, akik kint jártak a helyszínen. A szomszéd lakók kérése, hogy szállíttassák el a szemetet, mert a környéken a pockok miatt nem lehet kisebb háziállatot tartani, a bűzről nem is beszélve. Gyors intézkedést kért.
Már többször kérte, hogy a Gergely utcában a telefonvezeték elhelyezése után javítsák ki a járdát.

Oltyán Lajos:
Felszólalásában elmondta, hogy a Délvilág c. lapban megjelent, a Sas-tornával kapcsolatos "rosszízű" újságcikk miatt személyesen is sértve érzi magát. A cikk úgy tünteti fel Szentes Nemzeti Sportváros Önkormányzatát, mintha egy sportrendezvény kapcsán sportellenességéről tenne tanúbizonyosságot. Tekintettel arra, hogy a polgármester úr azt kérte, hogy egy előre tervezett program alapján, rendezett torna kerüljön lebonyolításra, nem azt jelenti, hogy megtiltotta a rendezvény lebonyolítását. Úgy gondolta, hogy akik véleménye szerint egy szabadidős sportrendezvénynek nincs sportértéke, az elfogult a versenysport irányában. Véleménye szerint nem az önkormányzatot kellene sportellenességgel vádolni.

Móra József:
Felhívta a figyelmet a város lakossága számára, hogy a rendkívüli szárazság miatt megnőtt a tűzveszély a külterületeken. Kérte, hogy a tűzgyújtási tilalomról rendszeresen jelenjen meg felhívás a Szentesi Élet c. lapban és a Szuperinfóban.
A közeljövőben kezdődik a parlagfű virágzása, amelyet irtani szükséges.
A Képviselő-testület tagjai kaptak egy kazettát Sport- és Élménycentrum címmel, amelyet a képviselők nevében megköszönt.

Dongó László:
A lakosság véleménye szerint is a Honvéd utca északnyugati részén indokolatlanul sok forgalomlassító útbordát helyeztek el, amelynek az lett a következménye, hogy a forgalom átterelődött a kisebb utcákra. Kérte, hogy vagy a Honvéd utcán csökkentsék az útbordák számát, vagy a kisebb utcákat is védjék ilyen forgalomlassító útbordákkal.

Halmai László:
Ahhoz, hogy "büszkeségünk sport- és élménycentrum Szentesen" megmaradjon néhány hiányosságot sorolt fel, amelyre közösen kellene megoldást találni.
Véleménye szerint a parkolásra mindenképpen megoldást kellene találni. Hetek óta nem működik a "piskóta" medence melletti nyakzuhany. A melegvizes medencében a vízmasszást még nem tapasztalta működni. Az utóbbi időben az elefántos gyermekmedence vize hideg. Nincs zuhanyrózsa. Nincs a strand területén ivóvíz vételezésére alkalmas kút. Nincs óra az uszodában. A büfék környéke és az asztalok koszosak, amely visszataszító. Az elmúlt időszakban még délután is töltődött a "piskóta" medence, amelynek véleménye szerint már délelőtt tele kellene lennie, illetve algás anyag, lehulló levelek és virágok vannak benne, amelynek kiszedése fontos lenne.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület két hónapig nem ülésezik és az uszodának ez a főidénye, az intézményvezető kapjon felhatalmazást arra, ha az uszoda zavartalan működéséhez a beterjesztett költségvetésen felül valamire szüksége van, azt megtegye.

Dr. Dömsödi József:
Bejelentette, hogy a Szentesi Élet c. lapban megjelent a Horváth Mihály Gimnázium diákszínpadának 25 éves évfordulója. Megköszönte Bácskai Mihály tanár úrnak és feleségének áldozatkész munkáját, illetve azt, hogy a diákszínpad jubileumával kapcsolatban a médiában városunk reflektorfénybe került.

Szirbik Imre:
Tisztelettel meghívott mindenkit a június 28-án 21.00-kor kezdődő gálára, amelyet a Horváth Mihály Gimnázium híressé vált növendékei fognak az Ifjúsági Parkban tartani. Ma 17.00 órakor kezdődik a Tóth József Színházban egy előadás, amelyben az elmúlt 25 évben végzett drámai osztály tagjai lépnek fel.
A Képviselő-testület ülésén jelen van a Sportközpont vezetője, aki tudomásul veszi az elhangzott indítványokat. Létszámkérdésekben egyeztetés folyik, plusz létszámokat fog az önkormányzat biztosítani az uszoda számára.
Felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy az uszoda mindannyiunk számára élmény maradhasson, ne rongálják a levegőbeszívó berendezést. A zuhanyrózsa minden strandon fogyóeszköz. Az uszoda munkatársai mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a bosszúság a lehető legkisebb legyen és annál nagyobb az élmény.
A Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság napirendjére tűzte a parkolók kialakítását. Az alternatívák kidolgozása két irányban folyik, egyrészt átmeneti megoldásként személyi forgalomirányítás mellett, másrészt pedig a Kurcán túl tervezett területek felhasználásával, amely csak pályázati úton valósulhat meg.
A büntetésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Közterület-Felügyeletnek az a dolga, hogy a város értékeire vigyázzon, amelyet véleménye szerint kellő rugalmassággal kezelnek. Úgy gondolta, hogy kerékpárral is meg lehet közelíteni az uszodát, a parkolókat hagyják meg azoknak, akik messzebbről jönnek.

Dr. Dömsödi József:
A Liget Vendéglő miért építtetett saját parkolót a vendéglő háta mögött, amelyet le is zártak?

Szirbik Imre:
Az egy gazdasági rakodási hely. Sokszor a parkoló autók már a vendéglő ajtajában álltak meg.

Halmai László:
Örömmel jelentette be, hogy a 451-es út kiskunfélegyházi elkerülő szakasza a tegnapi nap folyamán átadásra került.

Szirbik Imre:

Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Szentes városnak is volt szerepe, hiszen közösen lobbiztak.

Szűcs Lajos:
Bejelentette, hogy a képviselők kaptak egy videokazettát a Sportközpont igazgatójától, Tomcsányi Ferenc úrtól. Szeretnék ha ezt a kazettát mindenkinek ajánlanák azért, hogy mások is megismerhessék a felújított strandfürdőt.

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésben kívánja folytatni.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester

Pap Imre - Dr. Dömsödi József
jegyzőkönyv-hitelesítő