11.) Egészségturisztikai kiadvány pályázat (9)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

59/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: Egészségturisztikai kiadvány pályázat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város turisztikailag legfrekventáltabb területén lévő, a turistáknak hosszabb tartózkodási lehetőséget nyújtó, megújult Strandfürdő marketingeszközeinek fejlesztését támogatja, ennek érdekében önerőt és állami támogatást kíván fordítani a Strand új, exkluzív kiadványának elkészítésére.

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat nyújtson be vissza nem térítendő támogatás iránti pályázatot a Miniszterelnöki Hivatal Turisztikai Államtitkárságához (SZTP-2003-DAL-3 jelű dél-alföldi kiemelt turisztikai termékek marketingeszközeinek támogatása pályázatot) a tervezett kistérségi marketingkiadvány megvalósítása érdekében.

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a maximum 2 MFt-ig terjedő bekerülési költség 50%-át, azaz 1 MFt-ot önerőként 2003. évi költségvetési idegenforgalmi keretéből biztosít. Az Önkormányzat vállalja, hogy az esetleg csökkentett mértékben megítélt támogatás esetén is megvalósítja a marketingkiadvány elkészítését azzal, hogy ahhoz - az elnyert összeg ismeretében - módosított üzleti és fejlesztési tervet nyújt be a MeH Turisztikai Államtitkárságához.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a pályázati díjat határidőben befizeti.
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kap:

1./ MeH Turisztikai Államtitkársága - Budapest
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Idegenforgalmi Referense

Halmai László:
Az előző képviselő-testületi ülésen elfogadásra került a módosított Szervezeti és Működési Szabályzat, amely az interpellációs kérdéseket és válaszokat az egyéb előterjesztések elé helyezi. Ez miért nincs alkalmazva?

Dr. Sztantics Csaba:
Azért nincs alkalmazva, mert a Képviselő-testület nem fogadta el, másrészt pedig az új Szervezeti és Működési Szabályzat 2003. július 1. napjával lép hatályba.


12.) Pályázat a III. Télbúcsúztató Karnevál támogatására (10)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

60/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: Pályázat a III. Télbúcsúztató Városi Karnevál támogatására

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Télbúcsúztató Városi Karnevál harmadszor történő megrendezését 2004-ben.

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat nyújtson be vissza nem térítendő támogatás iránti pályázatot a Miniszterelnöki Hivatal Turisztikai Államtitkárságához (SZTP-2003-DAL-2 jelű dél-alföldi rendezvények támogatása) a III. Télbúcsúztató Városi Karnevál még sikeresebb megrendezése érdekében és a rendezvény színvonalának növelési céljából.

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a maximum 3 MFt-ig terjedő bekerülési költség 50%-át, azaz 1,5 MFt-ot önerőként 2004. évi költségvetése idegenforgalmi keretéből biztosítja. Az Önkormányzat vállalja, hogy az előfinanszírozást a pályázat szerinti költségvetési ütemezésnek megfelelően 2004. évi költségvetésében biztosítja. Az Önkormányzat vállalja, hogy az esetleg csökkentett mértékben megítélt támogatás esetén is megvalósítja a rendezvényt azzal, hogy ahhoz - az elnyert összeg ismeretében - módosított üzleti és fejlesztési tervet nyújt be a MeH Turisztikai Államtitkárságához.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a pályázati díjat határidőben befizeti.

Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kap:

1./ MeH Turisztikai Államtitkársága - Budapest
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Idegenforgalmi Referense13.) Gazdálkodási szabályzat (11)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Művelődési és Oktatási, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Krajsóczki Sándorné:
A határozati javaslat 4. pontjának módosítását javasolta. Kérte, hogy a Városi Intézmények Gazdasági Irodája és részben önálló intézményei az októberi testületi ülésre készítsék el SZMSZ-eiket és ügyrendjeiket, valamint a Művelődési Központ és részben önálló intézményei, illetve a Városellátó Intézmény az októberi ülés helyett a júniusi képviselő-testületi ülésre készítse el az előterjesztést. A szabályzat 22. oldalán a "pályázatok benyújtása" c. rész 3.) bekezdésébe épüljön be, hogy a pályázati adatlapokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájához kell leadni. Az előterjesztés egy korábbi szabályzat pontosítása. A feladatellátás tekintetében is történtek olyan módosulások, amelyeket a szabályzaton át kellett vezetni, illetve jogszabályi módosításokra is sor került. Az önkormányzati szintű gazdálkodási szabályzat célja az, hogy az intézmények szabályzatainak kidolgozásához nyújtson segítséget.

Móra József:
Kérte, hogy a szabályzat 25. és 25/A. sz. mellékletének címét a következők szerint módosítsák, "igénybejelentés utazási havi bérletjegy térítéséhez".

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a szóbeli kiegészítéssel együtt a módosított szabályzatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

61/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: Gazdálkodási szabályzat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményekre nézve kötelező érvényű, újradolgozott "Gazdálkodási szabályzat"-tal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:

1.) A szabályzatban foglaltakat elfogadja és a mellékletkén csatolt nyilvántartások vezetését a szabályok betartása és a városi egységes gyakorlat érdekében kötelezően előírja.

Határidő: Folyamatos
Felelős: valamennyi, a gazdálkodásért felelős vezető

2.) Felhívja az intézmények figyelmét arra, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően, az önkormányzat "Gazdálkodási szabályzat"-ával összhangban készítsék el saját gazdálkodási szabályzatukat, és ehhez kapcsolódóan folyamatosan kerüljön sor minden szabályzat áttekintésére, illetve módosítására.

Határidő: Folyamatos
Felelős: valamennyi, a gazdálkodásért felelős vezető

3.) Felhívja a figyelmet a gazdálkodási folyamatokban történő változások folyamatos figyelemmel kísérésére és a szükséges módosításokra vonatkozóan a javaslatok megtételére.

4.) Kéri a Képviselő-testület, hogy az intézmények alapító okiratai, SZMSZ-ei, ügyrendjei folyamatosan és teljes körűen a naprakészség biztosításával kerüljenek előterjesztésre.

A májusi testületi ülésen:
- Terney Béla Középiskolai Kollégium
- Sportközpont

A júniusi testületi ülésen:
- Művelődési Központ és részben önálló intézményei
- Városellátó Intézmény

A szeptemberi testületi ülésen:
- Központi Gyermekélelmezési Konyha
- Önkormányzati Tűzoltóság

Az októberi testületi ülésen:
- Városi Intézmények Gazdasági Irodája és részben önálló intézményei

A novemberi testületi ülésen:
- Gondozási Központ

A határozatról értesítést kap:

1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Szentes Város Jegyzője
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
5./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
6./ Önkormányzati intézmények vezetői14.) Szentes, Sima F. u. 20. sz. alatti ingatlan résztulajdon értékesítésének ügye (12)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Megkérdezte, hogy a korábbi tulajdonos, Sebestyén Béla rokoni kapcsolatban áll-e a jelenleg házban lakókkal? Ha rokonságban állnak, akkor gyakorlatilag a ház a család tulajdonában volt, csak a disszidálás során vették el a családtól. Nem lenne szerencsés ha most eladná nekik az önkormányzat. Meg kellene a módját találni annak, hogyan tudná az önkormányzat visszajuttatni részükre.

Szirbik Imre:
Nem tudta megmondani, hogy rokoni kapcsolatban állnak-e egymással az előterjesztésben szereplő személyek.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Indítványozta, hogy az előterjesztést vegyék le napirendről és járjanak utána a rokoni kapcsolatnak.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztés napirendről való levételét támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

62/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: Szentes, Sima F. u. 20. sz. ingatlan résztulajdon értékesítése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete levette napirendjéről a Szentes, Sima F. u. 20. sz. alatti 2/6-od résztulajdoni illetőségű ingatlan értékesítésére vonatkozó előterjesztést azzal, hogy kerüljön tisztázásra, Sebestyén Béla és ifj. Vígh József, valamint házastársa Víghné Sándor Gabriella rokoni kapcsolatban állnak-e egymással.

A határozatról értesítést kap:

1./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája15.) Idősek Otthona (13)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi, a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A Képviselő-testület az elmúlt ülésén kérte, hogy készüljön összehasonlító anyag arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat által önállóan létesített intézmény létrehozása és fenntartása vagy a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközséggel közösen benyújtott pályázati lehetőség gazdaságosabb-e. Az a pályázat, amelyre ennek az otthonnak a megvalósítását be lehet nyújtani az egy speciális pályázat. A Phare 2002-2003-as projekt arról szól, hogy műemlékileg értékes, de leromlott állapotú településközpontok rehabilitációjára lehet benyújtani a pályázatot. A pályázatot nem lehet benyújtani új épületek létesítésére. Az új szociális otthon építését illetően az elmúlt napon jelent meg az a pályázati kiírás, amely a megyei önkormányzatok számára nyitja meg a pályázási lehetőséget 50%-os állami támogatással és 50%-os önerővel.

Dr. Sipos Ferenc:
A Pénzügyi Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést. A Református Egyházközség által létesítendő idősek otthonára, illetve a városközpont egy részének a rehabilitációjára vonatkozó pályázatot támogatja. A város azon idős lakói számára, akiknek nem anyagi, hanem ellátási gondjai vannak, egy szolgáltatás megszervezését kellene elindítani.

Móra József:
Az előterjesztés 2. számú táblázatában szerepel a "tartalék számlán lévő összeg" kifejezés. Miből keletkezik az első évben 21.472 eFt? Ugyanis az árbevétel 91.685 eFt, az összes költség 90.773 eFt, a jövedelem 912 eFt, az adók 107 eFt, illetve az adózott jövedelem 805 eFt. Ugyanakkor az otthon beruházási költségeinél nem szerepel a "tartalék számlán lévő összeg" kifejezés.

Lencséné Szalontai Mária:
A táblázat a Szentesi Református Egyházközség által elkészített számítás. A tartalék számlán lévő összeg abból adódik, hogy az idősek az otthonba kerülésükkor egyszeri hozzájárulást fizetnek. A teljes összeget nem lehet felhasználni, mert a benttartózkodási időtől függően az összegnek a bizonyos százalékát vissza lehet fizetni.

Móra József:
A magyarázat érthető, de gyakorlatilag az árbevétel összesen és az összes költség nem adja ki a 21.472 eFt-os különbséget. A táblázatból nem derül ki, hogy a tartalék számlán lévő összeg miből jön össze.

Kovách Péter:
A táblázat tartalmazza a tartalék képzését, amely valóban azt jelenti, hogy a bekerülő idős emberek a befizetett egyszeri hozzájárulásából kötelező a törvény szerint félretenni, ugyanis ha az idős ember 3 éven belül elhalálozik akkor a térítési díj fennmaradó részét az örökösök részére ki kell fizetnie az otthonnak. Ez valóban nem jelenik meg a táblázatban.

Szirbik Imre:
Véleménye szerint a pályázat benyújtása és végrehajtásának felelőssége a pályázóé. Az otthon működtetése az Egyházközség feladata és felelőssége lesz. Kérte a képviselőket, aki megerősíti a 29/2003. (III.21.) KT. sz. határozatot, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

63/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: Idősek Otthona

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Idősek Otthona létesítésével kapcsolatos az Önkormányzat és a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközséggel közösen benyújtandó pályázati lehetőséget és megerősítette a 29/2003. (III.21.) KT. sz. határozatban foglaltakat.

A határozatról értesítést kap:

1./ Szentes Református Egyházközség - Szentes, Kiss B. u. 2.
2./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya

Szirbik Imre:
Örömmel jelentette be, hogy a Csongrád Megyei Közgyűlés április 24. napján megtartott ülésén elfogadta a 2002-2006. évre vonatkozó gazdasági programját, amelyben Szentes vonatkozásában 2005. évi címzett pályázat benyújtására szerepel szociális otthon létesítésére lehetőség.


16.) Szentes Városközpont szabályozási tervének karbantartása (14)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Kettő rajztechnikai javításról van szó, de a módosítás a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

64/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: Szentes Városközpont szabályozási tervének karbantartása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 9/2000. (V.13.) KT. számú helyi rendelettel jóváhagyott Szentes városközpont szabályozási tervének karbantartására irányuló javaslatot és az alábbiak szerint dönt:
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Műszaki Osztály vezetőjét, hogy a 9/2000. (V.13.) KT. sz. rendelettel jóváhagyott városközpont szabályozási tervének karbantartása keretében a Szentes, Bocskai u. 13. sz., 864. hrsz.-ú ingatlanra az építési és változtatási tilalomra, valamint az 5541/63. hrsz.-ú területen a hiányzó beépítési határvonal pótlására vonatkozó munkarészeket a TTT Városépítő Bt.-vel készíttesse el.

Felelős: Műszaki Osztály vezetője
Határidő: 2003. május 15.

A határozatról értesítést kap:

1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya - Helyben17.) A szentesi 0279/6. hrsz.-ú ingatlan elővásárlási joga (18)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A Termál KMGTSZ felszámolása folyamatban van. A felszámoló biztos a jogosítványainak megfelelően gondoskodik a szövetkezet vagyontárgyainak értékesítéséről. A Képviselő-testület egy korábbi döntése alapján az Ilonaparti területekre elővásárlási jogot jegyzett be azért, hogy folyamatosan figyelemmel tudja kísérni az ott lévő ingatlanforgalmat. Az elővásárlási jog a 8395/10000-ed részre vonatkozik.

Móra József:
Bejelentette, hogy érintettség lévén a vitában és a szavazásban nem kíván részt venni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Mennyi az össz m2, amely 1.200 eFt-ot ér?

Szilvássy Árpádné:
A tulajdoni lap szerint az egész terület 3.000 m2, ennek a részarányáról van szó, vagyis 480 m2-ről.

Törőcsik Zoltán:
Egyetértett a terület megvásárlásával. "Jó gazda gondosságával" ki fog ezen a területen rendet tartani? Ezen a területen mikor várható továbblépés? Az említett terület az önkormányzat számára egy fontos kitörési pont lehetne, mert jó helyen van. Kérte képviselőtársait, hogy támogassák a határozati javaslatot és minél sürgősebben hasznosítsák a területet.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Úgy gondolta, hogy a 480 m2 nagyságú terület 1.203.750 Ft-ért nagyon drága. Tudomása van arról, hogy a területen 9 helyiségben pulykanevelés folyik. Véleménye szerint nem indokolt ilyen formában az elővásárlási jog gyakorlása.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat A.) változatát, vagyis az elővásárlási jog gyakorlását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) nem fogadta el és meghozta az alábbi határozatát:

65/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: A szentesi 0279/6. hrsz.-ú ingatlan elővásárlási joga

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Ugrai Ügyvédi Iroda által, a Szentes város külterületi 079/6. hrsz.-ú ingatlan adásvételével kapcsolatos elővásárlási lehetőségére vonatkozó előterjesztést és jelenleg nem kíván élni a jelzett ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.

A határozatról értesítést kap:

1./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya
2./ Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája18.) Szentes, Kossuth u. 13/A. sz. alatti épület felújítása (19)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

66/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: Szentes, Kossuth u. 13/A. sz. alatti épület felújítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, Kossuth u. 13/A. sz. alatti - több, mint 50%-ban önkormányzati tulajdonú épület - függőfolyosó felújításának támogatására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

A Képviselő-testület a 2003. évi költségvetésében a Szentes, Kossuth u. 13/A. számú ingatlan energiatakarékos felújítására 2.340 eFt-ot biztosított, melyet ezúttal is megerősít azzal a kikötéssel, hogy a hőszigetelési munkákra - a kedvező árajánlat miatt - 1.337.172,- Ft fordítható, a fennmaradó 1.002.828,- Ft-ot a függőfolyosók burkolatának felújítására kell fordítani.

Határidő: Folyamatos, felújítás befejezése 2003. július 31.
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kap:

1./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda
2./ Szentes Városi Szolgáltató Kft., mint kezelő és közös képviselő


Megérkezett az ülésre: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő


19.) A Szentes, Tóth J. u. 28/A. sz. alatti ingatlan bérbeadása (20)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Művelődési és Oktatási, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Az ingatlan a volt gyermekorvosi rendelő épülete. A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontja szerint az önkormányzat vagyonrendelete kimondja, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlant bérbe adni csak pályáztatás útján lehet. A vagyonrendelet oly módon is rendelkezik, hogy a Képviselő-testület az ingatlan hasznosításáról kizárólagosan dönthet. Az előterjesztés szerint az önkormányzat azzal bocsátaná 10 évre bérbe a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola használatába az épületet, hogy az ingatlan felújítását az iskola a saját költségére végezné el, illetve az ingatlan működtetését és fenntartását is vállalná. Megtörtént az ingatlanon szükséges felújítási munkák felmérése, amely a tetőzet, a homlokzat, az épületgépészet, a burkolatok, valamint a vizesblokk átalakítását foglalja magában. A felújítási költség nettó értéke 10 mFt. A gazdasági érdek fogalma értelmezhető úgy, hogy a pénzügyi folyamatokat foglalja magába a vagyon növekményének, illetve csökkenésének fogalmát, de nem tudja értelmezni a közhaszon fogalmát. Másrészt az épület január óta üresen áll, mert az orvosok a Kertvárosi Orvosi Rendelőben folytatják tevékenységüket. Az üres ingatlanok pedig fokozatosan mennek tönkre. A Képviselő-testület azon elvi állásfoglalását kérte, hogy az oktatás, mint feladat az önkormányzat gazdasági érdekéhez fűzödik-e, és ezzel az egyedi döntés lehetőségét fenntartja magának, illetve elvi hozzájárulást kért ahhoz, hogy az intézmény a tervező és engedélyező munkákat megkezdhesse.

Félegyháziné Somogyi Éva:
A Pénzügyi Bizottság nem vitatja a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységét és hasznosságát, de a bizottság tudomása szerint az önkormányzat tulajdonában több olyan ingatlan van, amely jelenleg is üresen áll. A Bizottság véleménye szerint az önkormányzat akkor gazdálkodik jól a vagyonával, ha megnézi, hogy melyik ingatlanát milyen gazdaságosan tudja hasznosítani. A Tóth J. u. 28/A. sz. alatti ingatlan egy családi ház jellegű épület, ezért a bizottság azt javasolja, hogy a Vagyongazdálkodási Iroda bevonásával kerüljön kivizsgálásra, hogy jelen pillanatban és a közeljövőben milyen ingatlanok válnak üressé, azzal milyen célja van az önkormányzatnak, és hol alakítható át minél kevesebb költséggel művészeti iskola céljára épület.

Oltyán Lajos:
Van-e számítás arra, hogy ennek az épületnek az éves bérleti díja mennyi? Az hogyan aránylik a számlával igazolt felújításhoz? Véleménye szerint méltatlan körülmények között van az épület pincéjében a Szabadidős Sportklub. Amennyiben az ingatlan bérbeadásra kerül a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola számára a Klubnak mi lesz a további sorsa?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Indítványozta, hogy az előterjesztést vegyék le napirendről és a bizottságok az új információk ismeretében tárgyalják újra az előterjesztést.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztés napirendről való levételét és következő ülésen való megtárgyalását javasolja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 6 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) elfogadta.

Szirbik Imre:
A további előkészítő munkában kardinális kérdés, hogy az önkormányzat a vagyonrendeletét hogyan értelmezi. A gazdasági érdek fogalmába beletartozik-e, hogy egy iskola működtetése városi érdek és ezáltal a pályáztatás alól felmenti, vagy továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy csak pályázati eljárás útján lehet az ingatlant hasznosítani.
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az adott ügyben pályázat nélkül hajlandó döntést hozni, szavazzon.

Halmai László:
Mivel a vagyonrendelet módosításáról van szó, ezért a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a Képviselő-testület döntése megalapozott legyen.

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy nem a vagyonrendelet felülvizsgálatát kérte. Elvi állásfoglalást kért, hogy a Képviselő-testület az "önkormányzat gazdasági érdeke" fogalmat úgy értelmezi-e, hogy intézmény elhelyezést gazdasági érdeknek tekinti, mert az előkészítők ebbe az irányba indulnak el. Értelmezési kérdésben kért állásfoglalást.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Ismerni kellene a rendelet pontos szövegét.

Dr. Sztantics Csaba:
Az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló 27/1999. (IX.18.) KT. sz. rendelet 13.§ /2/ bekezdése a következőképpen szól: "A Képviselő-testület a város hosszú távú gazdasági érdekében a vállalkozói vagyon esetén 15 mFt-os értékhatárig eltekinthet a pályázat kiírásától. Az erre vonatkozó döntés meghozatalához minősített többség szükséges."

Móra József:
Emlékezete szerint egy korábbi Képviselő-testületi határozat szerint a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskolának adókedvezményt biztosítottak, amellyel méltányosságot gyakoroltak. A Képviselő-testület azon vitatkozik, hogy az önkormányzat gazdasági érdeke-e vagy sem, miközben az iskola olyan "hiányt" pótol az oktatásba, amely az intézményi rendszerű oktatásban nincs meg. Véleménye szerint elsősorban nem gazdasági érdekről van szó, hanem arról, hogy a gyerekek méltó körülmények között tanulhassanak.

Halmai László:
Javasolta, hogy a határozat úgy szóljon, a Képviselő-testület eltekinthet a vagyonrendelettől, de ez a döntése semmilyen kötöttséget nem jelent a következő szavazáskor.

Dongó László:
Ez az ingatlan 15 mFt érték alatti?

Szirbik Imre:
Az ingatlan továbbra is önkormányzati tulajdonban marad, nem kerül értékesítésre, csak használatába adásról van szó.
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az előkészítő munka kapcsán a vagyonrendelet 13.§ alapján gazdasági érdeknek tekinti az intézmény elhelyezését, de a későbbi döntései szempontjából semmilyen előzetes elköteleződést nem jelent, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot:

67/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: A Szentes, Tóth J. u. 28/A. sz. alatti ingatlan bérbeadása

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, Tóth J. u. 28/A. sz. alatti ingatlan bérbeadását a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola (Szentes, Köztársaság u. 6.) részére és napirendjéről levette azzal, hogy a 2003. májusi ülésre a Képviselő-testület Bizottságai az elhangzott új információk birtokában tárgyalják újra az ingatlan bérbeadását.

2.) A Képviselő-testület az előkészítő munka kapcsán az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló 27/1999. (IX.18.) KT. sz. rendelet 13.§-a alapján gazdasági érdeknek tekinti az intézmény elhelyezését, de ezen értelmezés a későbbi döntései szempontjából semmilyen előzetes elköteleződést nem jelent.

A határozatról értesítést kap:

1./ Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola
2./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Iroda
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda20.) Terület kiegyenlítő és a céljellegű alapra pályázat benyújtása (21)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A Képviselő-testület előző ülésén a terület kiegyenlítő alapokra történő pályázat benyújtásáról döntött, a pályázat benyújtása megtörtént. A felülvizsgáló Területi Államháztartási Hivatal azt kifogásolta, hogy a járdafelújítások összegei nem a határozatban szerepelnek részletesen hanem a mellékletben.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

68/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: Terület kiegyenlítő és a céljellegű alapra pályázat benyújtása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a téglajárdák felújításával kapcsolatos kiegészítő előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatát a téglajárdák felújításával kapcsolatban a hiánypótlásnak megfelelően az alábbiak szerint kiegészíti.

É-i városrészben a kiviteli költség 22.054.775,- Ft, melyből pályázati forrás 15.438.342,- Ft, saját forrás 6.616.433,- Ft.

Ny-i városrészben a kiviteli költség 22.048.881,- Ft, melyből pályázati forrás 15.434.216,- Ft, saját forrás 6.614.665,- Ft.

D-i városrészben a kiviteli költség 21.957.187,- Ft, melyből pályázati forrás 15.370.030,- Ft, saját forrás 6.587.157,- Ft.

2.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatok esetében, amennyiben a támogatás vagy annak egy részének jogerős visszafizetési kötelezettsége fennáll, azt az Államkincstár az Önkormányzat számlájával szemben benyújtott, azonnali inkasszóval érvényesítheti.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a területi kiegyenlítő alapra benyújtott pályázatot a járdafelújítások esetében a hiánypótlás beadásáról haladéktalanul gondoskodjon.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kap:

1./ Csongrád Megyei TÁH
2./ Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács
3./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya21.) A Sportalap Kuratórium rendelkezésére álló összeg felosztása (22)

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a kuratórium döntését tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (3 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

69/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: A Sportalap Kuratórium rendelkezésére álló összeg felosztása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportalap Kuratórium rendelkezésére álló pénzösszeg felosztásáról szóló tájékoztató tudomásul vette.

A határozatról értesítést kap:

1./ Sportalap Kuratórium elnöke22.) A szentesi 0279/6. hrsz.-ú ingatlan elővásárlási joga (18)

Szirbik Imre:
Kérte, hogy térjenek vissza a 18. sorszámú előterjesztésre. Időközben új információkhoz jutott és több képviselőtársával egyeztetve a következőket terjesztette elő. Javasolta, hogy a 65/2003. (IV.25.) KT. sz. határozatot vonják vissza és az előterjesztést a következő ülésen tárgyalják újra. Indokolásul elmondta, tudomására jutott, hogy a területen értékes felülépítmény részek vannak.

Móra József:
Bejelentette, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a 65/2003. (IV.25.) KT. sz. határozat visszavonásával és az előterjesztés következő ülésen való tárgyalásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

70/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: A szentesi 0279/6. hrsz.-ú ingatlan elővásárlási joga

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete visszavonta a 65/2003. (IV.25.) KT. sz. határozatát azzal, hogy a szentesi 0279/6. hrsz.-ú ingatlan elővásárlásáról szóló előterjesztést a 2003. májusi képviselő-testületi ülésen újratárgyalják.

A határozatról értesítést kap:

1./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája23.) Interpellációkra válasz (15)

Dr. Sztantics Csaba:
Bejelentette, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében az interpellációra adott választ a képviselő jelenlétében kell ismertetni. Mivel Geréné Dunaháti-Vas Márta az ülésen nincs jelen, így a 15. és 15/1. sorszámú előterjesztést a következő ülésen ismerteti.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Dömsödi József képviselőt, hogy a gyógyfürdő jegyáraival kapcsolatos interpellációjára a 15. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.
Dr. Dömsödi József:
Megköszönte a polgármester úr törekvését, de a megosztott formában nem fogadja el a választ.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület az interpellációra adott választ 12 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Dongó László képviselőt, hogy a Kis Makkos Sörözővel kapcsolatos interpellációjára a 15/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dongó László:
Az interpellációra adott választ elfogadta, azonban hangsúlyozta, hogy azóta sem változott a helyzet. Tudomása szerint az önkormányzat a zeneszolgáltatást egyszer már megszüntette a Sörözőben. Kérte, hogy tegyenek meg mindent a lakosság nyugalma érdekében.

Dr. Sztantics Csaba:
Valóban volt egy korlátozó határozat, de akkor más volt a Söröző üzemeltetője.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Ollai Istvánné képviselő asszonyt, hogy a Berekben közlekedő buszjárat utaskiszállításával kapcsolatos interpellációjára a 15/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Ollai Istvánné:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Ollai Istvánné képviselő asszonyt, hogy a Kíséri városrészben megsüllyedt lapburkolatok helyreállításával kapcsolatos interpellációjára a 15/4. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Ollai Istvánné:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Baranyi Imre képviselőt, hogy a strand bejáró lámpatesteivel kapcsolatos interpellációjára a 15/4. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Baranyi Imre:
Az interpellációra adott választ elfogadta.


24.) A Kórház Felügyelő Tanácsába tag delegálása

Szirbik Imre:
A Csongrád Megyei Közgyűlés április 24. napján megtartott ülésén politikai megegyezés és konszenzus alapján a Kórház Felügyelő Tanácsába Murányi László csongrádi képviselőt delegálta azért, hogy a Közgyűlés a polgári frakció képviseletét is biztosítsa, illetve a két város közös kórháza ez az intézmény. Szentesnek, mint tulajdonosnak van lehetősége a Felügyelő Tanácsba személyt delegálni. Úgy gondolta, hogy a város a Felügyelő Tanácsba vezetői szinten képviseltesse magát, ezért Szűcs Lajos delegálását javasolta.

Móra József:
Javasolta, hogy a Felügyelő Tanács eddigi tagjának az eddig kifejtett munkájáért mondjanak köszönetet.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Mivel nem tudják, hogy a Kórház Felügyelő Tanácsába ki volt a delegált személy, ezért véleménye szerint nem kell köszönetet mondani.

Pap Imre:
Bejelentette, hogy a Kórház Felügyelő Tanácsának az előző ciklusban ő volt a tagja.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Elnézést kért képviselőtársától. A polgári oldal egyetért Szűcs Lajos alpolgármester Felügyelő Tanácsba delegálásával.

Halmai László:
Megkérdezte Pap Imre képviselőt, hogy a Felügyelő Tanács tagjaként miért nem tájékoztatta a Képviselő-testületet a Kórház ilyen helyzetbe jutásáról?

Pap Imre:

A Felügyelő Tanácsnak nincs ilyen jogosítványa, alapvetően a beteg képviselete a feladata. Nem a gazdálkodó cégeknél megszokott hatáskörrel rendelkezik.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Szűcs Lajos alpolgármester a Kórház Felügyelő Tanácsába való delegálásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

71/2003. (IV.25.) KT
Tárgy: A Kórház Felügyelő Tanácsába tag delegálása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szentesi Kórház Felügyelő Tanácsába vezetői szinten való képviselet érdekében Szűcs Lajos alpolgármestert delegálja, és köszönetet mond Pap Imre képviselőnek a Felügyelő Tanácsban kifejtett eddigi munkájáért.

A határozatról értesítést kap:

1./ Szűcs Lajos alpolgármester - Szentes, Horváth M. u. 5.
2./ Pap Imre képviselő - Szentes, Balogh J. u. 6/B.
3./ Területi Kórház - Szentes, Sima F. u. 44-56.Interpellációk, bejelentések

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A csongrádi úti kerékpárút javítása megkezdődött. A költségek kit fognak terhelni? Az akkori beruházót vagy a várost? Véleménye szerint garanciális szavatossági jogok alapján a költségeknek nem biztos, hogy a várost kell terhelniük.
Felhívta a Közterület-Felügyelet figyelmét, hogy a lakossággal nyomatékosan tartassák be az önkormányzat meglévő állattartási rendeletét, az állatok sétáltatására és az ürülékek eltávolítására vonatkozóan.

Dr. Gyenes Ágota:
A Lakásügyi Bizottság elnökeként tiltakozott az ellen, hogy a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya utólagosan véleményezi és ezzel bírálja a Bizottság döntéseit. A Bizottsági munka során az Osztály a véleményét minden esetben elmondhatta, javasolhatott, de utólagosan a Bizottság döntéseit ne bírálja felül. Az önkormányzati törvény és szabályzat a képviselőket hatalmazza fel, hogy a helyszíni szemle során és a további körülményeket figyelembe véve javaslatokat tegyenek. A felelőséggel megtett Bizottsági javaslatokat a Képviselő-testület hivatott felülbírálni.

Pap Imre:
A Szentesi Élet c. lapban megjelent a Csongrád Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat felhívása a vadgesztenye levél aknázómoly rajzása ügyében. Kérte a Városellátó Intézményt, hogy a közterületen lévő vadgesztenyefák védelmi munkálatait végezzék el, mert a kártevő fennmaradása esetén a hasznonfákra is áttelepülhet, amellyel jelentős károkat okozhat.

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésben folytatja.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba - jegző
Szirbik Imre - polgármester

Varga Árpád - Karikó Tóth Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő