11./ Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

Szűcs Lajos:
Az április 12-i Európai Uniós népszavazás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében ki kell egészíteni a korábban megválasztott bizottságokat és gondoskodni kell a póttagok megválasztásáról.

Dr. Sztantics Csaba:
A bizottságokba jelenleg csak a parlamenti pártok delegálhatnak, így válik a bizottság 5 tagúvá. Szükség esetén a póttagokkal tudják a bizottságokat kiegészíteni.

Pap Imre:
Személyes érintettsége miatt nem vesz részt a vitában és a szavazásban.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

24/2003.(III.21.)KT
Tárgy: Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23.§. /1/ bekezdése alapján - a 17/2002.(II.2.)KT és a 117/2002.(VIII.30.)KT számú határozattal megválasztottakon túl - a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi választójoggal rendelkező személyeket választja meg:

Bizottsági tagok:
Hegyi Ferencné Szentes, Aulich u. 39.
Kanfi H. Lajos Szentes, Nagyörvény u. 24.
Komjáti Gábor Szentes, Óbester telep 29.
Kozár István Szentes, Széchenyi u. 2.
Kőrösi László Szentes, Áchim A. u. 9.
Szani Julianna Szentes, Cseuz B. u. 5. II/4.
Vas Dezső Szentes, Mátyás kir. u. 28/a.

Póttagok:
Berényi Antalné Szentes, Kossuth u. 13. II/2.
Bojtos Józsefné Szentes, Gergely u. 13.
Botos Anna Szentes, Bem u. 17.
Cseh Józsefné Szentes, Huszár u. 18.
Faragó Ferencné Szentes, Sáfrán M. u. 2/a.
Farsang Erzsébet Szentes, Temető u. 31.
Gyarmati Györgyné Szentes, József A. u. 4.
Kiss Józsefné Szentes, Szűrszabó u. 20.
Komjáti Sándor Szentes, Gaál I. u. 6.
Kósa Györgyné Szentes, Gógány u. 14.
Kosztolányi Mária Szentes, Deák F. u. 47.
dr. Kovalovszki Lajosné Szentes, Zolnay K. u. 38.
Majzik Mihályné Szentes, Dósai M. u. 12.
Majzik Olga Szentes, Dósai M. u. 12.
Marton Piroska Hedvig Szentes, Brusznyai stny 8. V/14.
Mikecz Emese Szentes, Batthyányi u. 12.
Musa Antal Szentes, Kisér u. 60.
Papné Lénárt Klára Szentes, Balogh J. u. 6/B.
Pető Józsefné Szentes, Jókai u. 15.
Rúzs Molnár Zsófia Szentes, Sima F. u. 62/a.
Tóth Istvánné Szentes, Vekerparti u. 14.
Szabóné Tóth Erika Szentes, Somogyi u. 47.
Szobota Lászlóné Szentes, Sajó köz 6.
Újj Ferenc Szentes, Nagyhegy 368.
Varga Éva Szentes, Petőfi u. 1.
Váczi Györgyné Szentes, Dózsa köz 1.

A szavazatszámlálók megbízatása a következő általános választásra létrehozott bizottságok megalakulásáig tart.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Megválasztott szavazatszámlálók
2./ Helyi Választási Iroda12./ Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzat támogatása

Szűcs Lajos:
A 2003. évi állami költségvetésről szóló törvény rendelkezik az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatásáról. Az igénylést április 20-ig, illetve szeptember 30-ig lehet benyújtani.

Dr. Dömsödi József:
A Polgári Összefogás nevében elmondta, hogy a választások idején a baloldalnak "több pénzt az önkormányzatoknak" volt a jelmondata. Sajnos ez az ígéret nem teljesült, ezért válik szükségessé a pályázat benyújtása. Nem valósult meg az a szlogen sem, hogy jó a városnak, ha a vezetése azonos oldalú a kormánnyal.

Baranyi Imre:
Az elmúlt 4 évben is szükség volt a pályázat benyújtására.

Halmai László:
A Polgári Frakció támogatja a pályázat benyújtását, de dr. Dömsödi József azt fejtette ki, hogy a Magyar Szocialista Párt választási ígérte nem teljesült.

Szűcs Lajos:
Ismertette a bizottsági véleményeket.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal elfogadta (1 fő nem szavazott) és meghozta az alábbi határozatot:

25/2003.(III.21.)KT
Tárgy: Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzat támogatása


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kiírt pályázat benyújtásával, melyhez az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt nyilatkozatot teszi.

Határidő: 2003. április 20.
Felelős: Polgármester
A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya Tervezési Irodája13./ Szentes, Kossuth tér 1. sz. alatti ingatlan (volt Megyeháza) címzett pályázathoz hozzájárulás

Szűcs Lajos:
Évek óta sikertelenül pályázik az önkormányzat a központi forrás igénybevételére. A Nemzeti Kulturális és Örökség Minisztériumához április 25-ig lehet benyújtani a 2004. évre szóló címzett támogatási pályázatot. Az előterjesztés a pályázathoz szükséges önerő biztosítására tesz javaslatot. A Csongrád Megyei Közgyűlés megtárgyalta az előterjesztést és sikeres pályázat esetén vállalja a működtetést.

Halmai László:
Egyetért a pályázat benyújtását. Miért nem nyújtanak be pályázatot a PHARE Területfejlesztési programhoz is? Az ingatlan nagyságrendjében, funkciójában és céljában is megfelel a pályázati feltételeknek.

Ádám Aranka:
Meg kell vizsgálni a lehetőségeket, amennyiben mód van rá, benyújtják a pályázatot a PHARE Területfejlesztési programhoz is.

Szűcs Lajos:
A Csongrád Megyei Közgyűlés a címzett támogatás és nem a PHARE-programhoz történő pályázat benyújtását támogatta.

Halmai László:
A PHARE-programhoz való pályázat lehetőségét nem tárgyalta a Csongrád Megyei Közgyűlés. A támogatási igény kisebb, mint a címzett támogatásnál. A pályázatot regionális központ címen lehetne benyújtani. Több pályázat benyújtásával nagyobb az esély a támogatásra. Kérte a Polgármester Urat, tolmácsolja a javaslatot a Csongrád Megyei Közgyűlésnek.

Móra József:
A PHARE-program nonprofit célú szociális tevékenységeket támogat. Halmai László képviselőt kérdezte, hogy lát-e olyan szociális programot a volt Megyeháza felújításával kapcsolatban, mely megfelel a pályázatnak?

Halmai László:
Igen és a pályázat elkészítéséhez felajánlotta segítségét.

Oltyán Lajos:
Farkas Sándor polgármesteri programbeszédében szerepelt a volt a Megyeháza felújításához szükséges forrás megteremtése. Az előző 4 évben az országgyűlési képviselő úr nem támogatta a volt Megyeháza címzett támogatását.

Karikó Tóth Tibor:
Farkas Sándor országgyűlési képviselő úr az elmúlt 4 évben sokat próbált elérni. Az épületet felújítása és hasznosítása érdekében össze kell fognia a Képviselő-testületnek.

Hornyik László:
Az országgyűlési képviselő úr a Csongrád megyei Fideszes képviselőkkel együtt nemmel szavazott a volt Megyeháza címzett támogatásakor.

Szűcs Lajos:
Kérte, ne nyissanak politikai vitát. Most a pályázat benyújtásáról kell dönteni.
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

26/2003.(III.21.)KT
Tárgy: Szentes, Kossuth tér 1. sz. alatti ingatlan címzett pályázatához hozzájárulás

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 2004. évi címzett támogatások pályázatára a Szentes, Kossuth tér 1. (volt Megyeháza) szám alatti ingatlanra benyújtásra kerüljön.

2./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a 2004., a 2005. és a 2006. évi költségvetésében a pályázati összeg 10%-át saját erőként biztosítja.
A 3 év alatt az önkormányzati saját erő összege összesen maximum 80 millió Ft lehet, melynek ütemezése az elkészült dokumentációk költségvetése után lehetséges.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Csongrád Megyei Önkormányzat Szeged, Rákóczi tér
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája14./ DATTE-pályázat

Szűcs Lajos:
Az önkormányzat az egyesület munkájában eddig is részt vett, de nem rendelkezett tagsági viszonnyal. 50 eFt az éves tagdíj. Ismertette a bizottsági véleményeket.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

27/2003.(III.21.)KT
Tárgy: DATTE-pályázat


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Térségfejlesztési Társulatok Egyesülete 1997. május 13-án kelt alapszabálya alapján csatlakozni kíván a DATTE szervezetéhez.

Az önkormányzat vállalja az alapszabály szerinti tagi kötelezettségek teljesítését. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozással kapcsolatos okmányok aláírására

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Dél Alföldi Térségfejlesztési Társulatok Egyesülete
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája15./ Pályázat a könyvtárak részére állománygyarapítási támogatás elnyeréséhez

Szűcs Lajos:
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázati felhívást tett közzé a könyvtárak állománygyarapítására. A Szentesen működő két könyvtár megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. Az előterjesztés a pályázathoz szükséges önrész biztosítására tesz javaslatot.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

28/2003.(III.21.)KT
Tárgy: Pályázat a könyvtárak részére állománygyarapítási támogatás elnyeréséhez

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására 2003. évre kiírt pályázatot az önkormányzat benyújtsa. A pályázathoz szükséges 1 millió Ft-os önerőt a 2003. évi költségvetés terhére a 3/a sz. mellékletben céltartalékként elkülönített előirányzatból biztosítja az alábbiak szerint:

- a Városi Gyermekkönyvtár (Szentes, Petőfi S. u. 1.) részére 300.000,- Ft,
- a Szentes Városi Könyvtár KHT (Szentes, Kossuth L. U. 33-356.) RÉSZÉRE 700.000,- Ft saját forrást ajánl fel

és a már jóváhagyott költségvetési támogatáson felül ezekkel az összegekkel kiegészíti a könyvtárak beszerzési keretét.

2./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összegeket a könyvtárak rendelkezésére bocsátja.

3./ A támogatásban részesülő intézményeknek a rendelkezésükre bocsátott támogatást elkülönítetten kell kezelni és annak felhasználásáról tételes, analitikus nyilvántartást kell vezetni úgy, hogy a tényleges felhasználás ellenőrizhető legyen.

Határidő: folyamatos
Felelős: Városi Gyermekkönyvtár igazgatója
Szentes Városi Könyvtár Kht ügyvezetője

4./ Szentes Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy amennyiben támogatást nyer a pályázaton, annak felhasználásáról - december 31-i határnappal - a zárszámadás keretében köteles elszámolni.
A pályázat beadásának határideje: 2003. március 28.
Felelős: Művelődési Iroda
Közgazdasági Osztály Tervcsoportja

5./ Eredményes pályázat esetén a pályázati saját erőként figyelembe vett összeggel az önkormányzat 2003. évi költségvetési rendeletének módosításáról gondoskodni kell.

Határidő: A pályázati döntést követő költségvetési rendeletmódosítás
Felelős: Közgazdasági Osztály Tervcsoportja

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Városi Gyermekkönyvtár
2./ Szentes Városi Könyvtár Kht
3./ Művelődési Központ
4./ Szentes Város Alpolgármestere
5./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
6./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája16./ PHARE-pályázat

Szűcs Lajos:
A Területfejlesztési Igazgatóság pályázati felhívást tett közzé gazdasági vagy közösségi funkciók ellátására alkalmas terület rehabilitációjára, közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztésére és foglalkoztathatóság javítására. Az előterjesztés javaslatot tesz a Kiss B. u. 2. sz. alatt emelt szintű Idősek Otthona létrehozására, a Kiss B. u., Nagy F. u. és Szent Miklós tér útburkolat átépítésére és a szociális intézményekben szükséges szakképzés biztosítására vonatkozó közös pályázat elvi támogatására.

Zsohár Zsuzsanna:
A csatlakozás előtt ez az utolsó PHARE-pályázati lehetőség. Az előterjesztést a kiírástervezet alapján állították össze. A Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a pályázatot megfelelően ki tudják dolgozni. A pályázat kiírása május elején várható. Kérte a képviselőket, jelezzék, ha tudnak olyan ingatlanokat, melyek megfelelnek a pályázati feltételeknek.

Szűcs Lajos:
Ismertette a bizottsági véleményeket.

Pap Imre:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság azért javasolta az önerő biztosítását, mert a Református Nagytemplom rekonstrukciójához vállalták a nyert pályázati összeg 10%-ának biztosítását. Az útburkolatok felújítása javítani fogja a városképet, a munkahelyteremtéssel növelhető a szentesiek foglalkoztatása.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 6 nem szavazat ellenében elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért a kiegészített határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

29/2003.(III.21.)KT
Tárgy: PHARE-pályázat

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi Református Egyházközség és az Árpád Kistérségfejlesztő Egyesület által benyújtandó

a Református Nagytemplom közösségi tereinek kialakítására és a Kiss B. u. 2. sz. alatti emelt szintű idősek otthona létrehozása,
a Kiss B. u. - Nagy F. u. - Szent Miklós tér útburkolat átépítésére
a szociális ellátást biztosító intézményekben szükséges szakképzésre

vonatkozó közös pályázathoz elvi támogatását adja.

A pályázat várható 10%-os önrészét az önkormányzat viseli

2./ A Képviselő-testület felkéri a pályázat készítőit, állítsanak össze egy önálló idősek otthona létesítésére vonatkozó pályázati csomagot is, amely alapján összehasonlítható, hogy a több szervezet által vagy az önkormányzat által önállóan létesített intézmény létrehozása és fenntartása gazdaságosabb-e, és eldönthető az, hogy az önkormányzatot mekkora összegű fizetési kötelezettség terheli.

Határidő: 2003. április 10.
Felelősök: Műszaki Osztály Zsohár Zsuzsanna
Szociálpolitikai Osztály Lencséné Szalontai Mária

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Református Egyházközség Szentes, Kiss B. u. 2.
2./ Árpád Kistérségfejlesztő Egyesület Szentes, Kossuth tér 5.
3./ Szentes Város Polgármestere
4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
5./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő


17./ Köztisztviselők munkateljesítményének értékeléséhez kiemelt célok meghatározása

Szűcs Lajos:
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat a Képviselő-testület határozta meg.

Visszaérkezett a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szűcs Lajos:
Ismertette a bizottsági véleményeket.
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

30/2003.(III.21.)KT
Tárgy: Köztisztviselők munkateljesítményének értékeléséhez kiemelt célok meghatározása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv.34.§.(3) bekezdése alapján a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:

Az önkormányzat működéséhez, gazdálkodásához, valamint az önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiemelt célok:
- Az önkormányzat 2003.évi költségvetésének végrehajtása során a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása a célszerűségi, a hatékonysági és a takarékossági szempontok alapján.
- A költségvetés tervezési és beszámolási feladatait megalapozó pénzügyi számítógépes rendszer bevezetése, hálózatban való működtetése.
- A hitellehetőségek hiányában jelenleg kihasználatlan, de jövedelmező befektetési lehetőségek feltárása és kiaknázása.
- A különböző pályázati lehetőségek átfogó, naprakész feltérképezése, s ezeknek az önkormányzat által történő szélesebb körű hasznosítása és kihasználása.
- A település gazdasági fejlődésének elősegítése, vállalkozásélénkítés.
- Az Ipari Park arra alkalmas területeinek értékesítése.

Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó feladatok:
- a munkaterv szerinti előterjesztések és anyagok szakmailag megalapozott, az egyes szakterületek koordinált véleménye alapján időbeni elkészítése, majd döntés után azok egyértelmű, gyors végrehajtásának megszervezése.
- A jogszabályi változások, illetve egyéb döntések következtében új döntések időbeni kezdeményezése.
- A döntés előkészítési és a végrehajtási adminisztráció precíz megszervezése.

Hatósági tevékenység, hivatalszervezés:
- A hatósági és hivatalszervezési munka alapja és követelménye az ügyfélközpontú felkészült, udvarias, gyors ügyintézés. Ezen elv alapján át kell tekinteni a meglévő folyamatokat, személyi és tárgyi feltételeket.
- Meg kell oldani a meglévő számítógépes programok összehangolását, a hiányzó, kiegészítő programok beillesztését. Kiemelt feladat a pénzügyi-számviteli rendszer teljes kiépítése
- Az egyes munkakörök közötti terhelési aránytalanságok folyamatos csökkentése.
- A hatósági munkában az alábbi elvárt idő intervallumok megvalósítása:
- Beadványok esetén, amennyiben az nem teljes, 5 munkanap alatt a hiány tényének és pótlásának megjelölésével reagálni kell.
- Helyszíni szemlét valamennyi érdekelt egyidejű értesítésével 15 munkanapon belül meg kell tartani. Alaphelyzetben az ügyekben 20 munkanapon belül érdemi döntést kell hozni. A fenti időtartamoktól méltányolandó esetben a Jegyző előzetes írásos engedélyével lehet eltérni.
- A hatósági ügyintézés törvényességi színvonalának javítása oly módon, hogy csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma.

Egyéb aktuális kiemelt feladatok:
- Az EU csatlakozásról szóló népszavazás jogszabályoknak megfelelő előkészítése és lebonyolítása.
- A helyi önkormányzati rendeletek EU-s jogharmonizációja.
- A közoktatási intézkedési tervből adódó feladatok időarányos végrehajtása.
- Kölcsönös kapcsolatrendszer és együttműködés a helyi közművelődési feladatokat ellátó intézményekkel,
- A helyi közművelődési folyamatokban való részvétel, ezen belül kulturális, idegenforgalmi, EU-s programok koordinálása, rendezvények szervezése.
- A lakosság szociális biztonságának megteremtése és megőrzése céljából a helyi szociális ellátási rendszer működési hatékonyságának emelése.
- Az aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélyezése, munkaerő-piaci helyzetének javítása, s a segélykerettel való takarékos gazdálkodás biztosítása.
- Az önkormányzati vagyontárgyak kezelésének, hasznosításának és képviseletének magas színvonalon való ellátása.
- A helyi adó beszedés hatékonyságának javítása az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében.

Jelen feladatok végrehajtása a jegyzői munka minősítésének alapvető kritériumát is jelentik.

A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a fenti általános célok alapján, az egyéni teljesítménykövetelmények megállapításáról gondoskodjon.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője és általa az érintett köztisztviselők18./ Szentes város környezetvédelmi programja

Szűcs Lajos:
A környezetvédelemről szóló törvény előírása szerint az önkormányzatnak környezetvédelmi programot kell készítenie, mely feltétele lesz az Európai Uniós és nemzeti közpénzek elnyerésének. A 2003-2006. közötti időszakra vonatkozó program kiemeli a környezeti elemek védelmét, a környezeti terhelések csökkentését és az életminőség javítását.

Zsohár Zsuzsanna:
A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény 40.§-a az állam környezetvédelmi tevékenységi körébe sorolja a nemzeti környezetvédelmi program elkészítését. Elkészült az ország első környezetvédelmi programja és a nemzeti környezetvédelmi program II. tervezési időszakának cselekvési irányait meghatározó dokumentum. Az előző program nem súlyozta a feladatokat, nem volt összehangolt a finanszírozás és a végrehajtás. A környezetvédelem II. időszakára vonatkozó program II.6.3. pontja kimondja, hogy a települési programokban olyan célokat kell kitűzni, amelyek az adott idő alatt reális eséllyel megvalósíthatók.

Halmai László:
Milyen forrásmunkák és mely szervek segítették a program elkészítésében?

Zsohár Zsuzsanna:
Az idő rövidsége miatt az előterjesztést a Környezetvédelmi Felügyelőség által 1990-ben készített felmérési anyag alapján készítette el. A programot civil szervezetekhez és más hatóságokhoz is el fogja juttatni.

Halmai László:
Javasolta, hogy határozatban kérjék fel a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hathatósan vegyen részt a program elkészítésében.

Dr. Demeter Attila:
Az előterjesztés tartalmazza a nemzeti környezetvédelmi program egyes részeit. A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak aktívan részt kell vennie a program kidolgozásában. A városnak olyan településsé kell válnia, melyet a lakosok otthonuknak tekintetnek. A nemzetközi jogi előírja, hogy a nemzeteknek legyen környezetvédelmi programjuk. Sajnos a magyar állampolgárok nagy része nem ismeri a nemzeti környezetvédelmi programot.

Oltyán Lajos:
A Művelődési és Oktatási Bizottság javasolja, hogy a végleges anyag tartalmazza a korábban elfogadott környezetnevelési koncepciót. A környezeti nevelést az óvodában és az iskolában kell elkezdeni.

Baranyi Imre:
Megköszönte a felhívást és az anyag elkészítését "szívügyének" fogja tekinti a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Át fogják tanulmányozni a megyei környezetvédelmi programot is. A programba be fogják emelni a már megvalósult feladatokat és a felvetődő lehetőségeket. A környezetvédelem elemi kérdés. A program összeállításában számítani fog dr. Demeter Attila és Móra József képviselők segítségére is.

Móra József:
Egy program annyit ér, amennyit meg lehet belőle valósítani. A környezetvédelmi programból a lakosság megismerheti hol, milyen környezetben él és mit kell tenni a környezet védelmében. Szentes környezeti állapota jó, a megyében itt van a legtöbb termálkút. Az Európai Unió szabályozásán belül a nátriumsó nem minősül veszélyes anyagnak, csak az ammónia és az ammónium. Olyan monitoring rendszert kellene kidolgozni, mely figyelni tudják a talajvizek szennyezettségét. A talajvíz minősége a csatornázási programmal javulni fog. Át kell tekinteni a Széchenyi Liget fáinak állapotát és ki kell dolgozni a város erdősítési koncepcióját, valamint fenn kell tartani a már meglévő jó környezeti állapotban lévő területeket.

Szűcs Lajos:
Ismertette a bizottsági véleményeket.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért Halmai László képviselő javaslatával, miszerint a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hathatósan vegyen részt a program kidolgozásában, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal (1 nem szavazott) elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért a módosított határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

31/2003.(III.21.)KT
Tárgy: Szentes város környezetvédelmi programja

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes város környezetvédelmi programját a 4. sz. melléklet alapján hagyja jóvá, melynek része a város környezetnevelési koncepciója is.

A Képviselő-testület felkéri a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hathatósan vegyen részt a környezeti program kidolgozásában.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya19./ Uszoda szolgáltatási díjainak megállapítása /24/

Szűcs Lajos:
Az uszoda szolgáltatási díjának módosítását a szolgáltatások színvonalának emelkedése és az infláció mértéke, valamint korszerűbb beléptető rendszer indokolja. Visszavonta az 1. sz. mellékeltben szereplő úszójegy bevezetését. Kérte, hogy a Művelődési és Oktatási, valamint a Sportbizottság együttes javaslatát az előterjesztés részeként tekintsék.

Halmai László:
Az előterjesztés miért nem tartalmazza a jelenleg érvényben lévő díjtételeket?

Ádám Aranka:
A díjtételek eltérnek az előző évi mértéktől, a napi jegyek magukban foglalják a teljes szolgáltatás igénybevételét. A többi díjtételt novemberben már jóváhagyta a Képviselő-testület.

Ollai Istvánné:
Az éves kabinbérlet mellé járó 4 belépő is egész évre szól?

Szűcs Lajos:
Igen, a 4 belépőjegy is egész évre szól.

Baranyi Imre:
A szentesi diákokon a szentesen tanuló nappali tagozatos diákokat, a szentesi és a környező településeken élő diákokat kell érteni. Javasolta, hogy a napijegy 450,- Ft helyett 350,- Ft legyen. A családi jegy két felnőtt + 1 gyerek, 2 felnőtt + 2 gyerekre, 1 felnőtt + 3 gyerekre stb. vonatkozik. A számítógépes rendszer megakadályozza a jeggyel való visszaélést.

Dr. Gyenes Ágota:
Kísérőjegyet kell váltani akkor is, ha nem vesznek igénybe semmilyen szolgáltatást sem?

Ádám Arnaka:
Igen, váltani kell kísérőjegyet.

Kálmán János:
Mi alapján értékesítik a kabinjegyeket?

Dunás Varga Zoltán a Lakásügyi Bizottság nem képviselő-tagja:
Hogyan tudják ellenőrizni, hogy a kísérő jegyet váltók nem veszik igénybe a fürdő szolgáltatásait?

Tomcsányi Ferenc:
Nem tudják megfelelően ellenőrizni a kísérő jegy használatát, de a biztonsági szolgálat munkatársa meghatározott időszakban és helyeken szúrópróbaszerűen ellenőrzést fog tartani. A kabinokkal kapcsolatos kérdésekre elmondta, 4 jegy tartozik egy kabinhoz, melyek egész éves belépésre jogosítják a tulajdonosát.

Ollai Istvánné:
A családi jegynél nem korlátozták az életkort?

Szűcs Lajos:
Nem korlátozták az életkort.

Halmai László:
A Polgári Frakció nem támogatja az előterjesztést, mert indokolatlannak tartja a 40%-os díjemelést. A fejlesztések forrásának nagy részét az előző kormány a Széchenyi Terv keretében biztosította. A Polgári Frakció javasolja, hogy a belépőjegy árát a jelenleg érvényben levő strandbelépők inflációval történő emelésével határozzák meg.

Szűcs Lajos:
A beruházás 5 éven belüli megtérüléséhez szükség van a bevételek növelésére.

Oltyán Lajos:
Dr. Rébeli Sz. Tamás képviselővel együtt vezették a Művelődési és Oktatási, valamint a Sportbizottság együttes ülését, melyen támogatták a táblázatban szereplő díjtételeket.

Halmai László:
A bizottsági ülésen az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak minősítették.

Kálmán János:
Nem kapott választ a kabinok értékesítésére vonatkozó kérdésére.

Tomcsányi Ferenc:
A kabinok értékesítésénél a jogfolytonosságot vették figyelembe. Több régi kabintulajdonos nem tartott igényt kabinra, így a kínálat összhangban van az igényekkel.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Halmai László képviselő javaslatával, miszerint a belépőjegyek árát a jelenlegi díjtételek infláció mértével való emelésével határozzák meg., szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 14 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Kérte a képviselőket, aki egyetért Baranyi Imre képviselő javaslatával, miszerint a szentesi diákok napijegyét 350,- Ft-ban állapítsák meg, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért a módosított határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

32/2003.(III.21.)KT
Tárgy: Uszoda szolgáltatási díjainak megállapítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmény szolgáltatási díjait az 4. sz. melléklet szerinti szolgáltatási díjak mértékével hagyja jóvá.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Sportközpont
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája


20./ Területi kiegyenlítő, és a céljellegű decentralizált alapokra pályázat benyújtása /25/

Szilvássy Árpádné:
Kérte, hogy a kiosztásra került táblázatot vegyék figyelembe, melyben a Bocskai utcai óvoda homlokzatfelújítása helyett a Köztársaság utcai óvoda földszinti vizesblokkja szerepel.

Szűcs Lajos:
Visszavonta a 3. sz. mellékletet, mert a járda kiépítésével kapcsolatban további kimunkálásra van szükség.

Baranyi Imre:
A 3. sz. mellékletben olyan területek is szerepelnek, ahol aszfaltjárda vannak, illetve használaton kívül vannak. Nem arányosan vannak elosztva a területek a választási körzetek között. Kérte, hogy a körzetes képviselők március 28-ig jelezzék a körzetükben lévő járdafelújításokat. A járdafelújításhoz az ingatlantulajdonosnak is hozzá kell járulnia, mely ingatlanonként 7.000,- Ft-ot jelent.

Halmai László:
Tiltakozott a diszkrimináció ellen, ne csak a körzetes képviselők, hanem más képviselők is jelezhessék javaslataikat.

Baranyi Imre:
Nem gondolt diszkriminációra. A lakosság képviselőt választott, aki vállalta az ott élők érdekeinek képviseletét.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a módosított 2. sz. melléklet elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért Baranyi Imre képviselő javaslatával, miszerint a körzetes képviselők járják végig a körzetüket és tegyenek javaslatot a járdák építésével kapcsolatban, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 6 nem szavazat ellenében elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért a módosított határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

33/2003.(III.21.)KT
Tárgy: Területi kiegyenlítő, és a céljellegű decentralizált alapokra pályázat benyújtása


Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt területkiegyenlítési alapokra az alábbi pályázatot készíti el és nyújtja be 2003. április 4-ig:

Útfelújítások:
* megerősítések aszfaltozása: Ady E. u. (Kossuth-Arany J.)
Ligeti strand lejáró út (Csongrádi út-vadászház)
Nagyvölgy sor teljes hosszában

Kiviteli összköltség 24.455 eFt, melyből pályázati forrás 17.118.354,- Ft, saját forrás 7.336.438,- Ft.

* burkolat megerősítés aszfaltozással, alapjavítással (ahol a szennyvízcsatorna már elkészült): Esze T. u. (2. sz.-Nyár u. között)
Dr. Négyesi u. (12. sz.-Nyár u.)


Kiviteli összköltség 7.434 eFt, melyből pályázati forrás 5.203.589,- Ft, saját forrás 2.230.109 Ft

* új útburkolat építése a ligeti campinghez

Kiviteli összköltség 5.516 eFt, melyből pályázati forrás 3.930.857,- Ft, saját forrás 1.684.653,- Ft.

A Képviselő-testület a határozat 1. sz. mellékletét képező éves ütemezésének megfelelően a feladat elvégzéséhez a saját forrást biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy a területi kiegyenlítő alapok pályázati felhívására a pályázatot készíttesse el és azt a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz nyújtsa be.

Határidő: 2003. április 4.
Felelős: Polgármester

2./ A Képviselő-testület a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt céljellegű decentralizált alapokra az alábbi pályázatot készíti el és nyújtja be 2003. április 4-ig:

Intézményi felújítások:
* Rákóczi F. utcai óvoda parketta felújítása
* Kossuth utcai óvoda tálaló kialakítása
* Köztársaság utcai óvoda földszinti vizesblokkjának felújítása
* Koszta J. Általános Iskola tornaterem üvegtégla felújítása
* Klauzál G. Általános Iskola PVC burkolat cseréje

A felújítási munkák összértéke 14.821 eFt, melyből pályázati forrás 10.375.000,- Ft, saját forrás 4.446.428,- Ft.

A Képviselő-testület a határozat 2. sz. mellékletét képező éves ütemezésnek megfelelően a feladat elvégzéséhez a saját forrást biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a céljellegű decentralizált alapok pályázati felhívására a pályázatot készíttesse el és azt a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz nyújtsa be.

Határidő: 2003. április 4.
Felelős: Polgármester

A Képviselő-testület felkéri a körzetes képviselőket, járják végig a körzetüket és tegyenek javaslatot a járdák építésével kapcsolatban,

Határidő: 2003. március 28.
Felelős: körzetes képviselők

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ 1-14. sz. választókerület képviselői
3./ Polgármesteri Hivatal agyongazdálkodási Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája21./ Pályázat a nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztés, valamint a gyermek- és ifjúsági célú közösségi terek és népművészeti alkotóházak támogatására /26/

Szűcs Lajos:
Az önkormányzat a Művelődési Központ és a Tóth József Színházterem felújítására nyújtana be pályázatot.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

34/2003.(III.21.)KT
Tárgy: Pályázat a nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztés, valamint a gyermek- és ifjúsági célú közösségi terek és népművészeti alkotóházak támogatására

Határozat

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Művelődési Központ részt vegyen a NKÖM-GYISM közös pályázatán a nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztés, valamint a gyermek- és ifjúsági célú közösségi terek és népművészeti alkotóházak támogatására, és a pályázat keretén belül a Művelődési és Ifjúsági Ház teraszának és homlokzatának felújítására támogatást igényeljen.

Az önkormányzat a pályázaton való részvételhez biztosítja a szükséges 800 eFt önerőt készpénz formájában a 2003. évi költségvetés terhére a céltartalékban intézmények felújítására elkülönített 50 millió Ft terhére.

A pályázat beadásának határideje: 2003. április 13.
Felelős: a Szentesi Művelődési Központ igazgatója

2./ A Képviselő-testület részt kíván venni a NKÖM-GYISM által a nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztés, valamint a gyermek- és ifjúsági célú közösségi terek és népművészeti alkotóházak támogatására kiírt pályázatán, és ezen belül a Tóth József Színházterme (Szentes, Petőfi S. u. 1.) felújítására támogatást igényel.

Az önkormányzat a pályázaton való részvételhez biztosítja a szükséges 800 eFt önerőt készpénz formájában a 2003. évi költségvetés terhére a céltartalékban intézmények felújítására elkülönített 50 millió Ft terhére.

A pályázat beadásának határideje: 2003. április 13.
Felelős: Művelődési Iroda Vezetője
Vagyongazdálkodási Iroda Vezetője

3./ Eredményes pályázat esetén a pályázati saját erőként figyelembe vett összeggel az önkormányzat 2003. évi költségvetési rendeletének módosításáról gondoskodni kell.

Határidő: a pályázati döntést követő költségvetési rendelet módosítása
Felelős: Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Művelődési Központ Igazgatója
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája

Oltyán Lajos:
A Művelődési és Oktatási Bizottság kérte, hogy a Képviselő-testület döntsön, hogy a Szentes Város Közéleti Ifjúsági Díjának adományozásáról szóló előterjesztést zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja. Az előterjesztést a diákönkormányzat megtárgyalta, nem olyan típusú kitüntetés, melyet általában a testület adományoz.

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette az SZMSZ kitüntetés adományozásáról szóló részét. A törvény erejénél fogva a kitüntetésekről szóló előterjesztéseket zárt ülésen kell tárgyalni.

Oltyán Lajos:
Tudomásul vette a választ.


Visszatértek a 3. sz. előterjesztés tárgyalásához.
Szentes Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata /3/

Dr. Demeter Attila:
A rendelettervezet tárgyalásakor az egyéni indítványok nem kaptak támogatást, indítványozta a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatának újraszavaztatását.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért dr. Demeter Attila képviselő javaslatával, miszerint a rendelettervezet kerüljön újra szavazásra. szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 4 nem szavazat ellenében (2 fő nem szavazott) elfogadta.

Dr. Sztantics Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 25.§, 30.§. és 37.§-ra vonatkozó javaslata nem kapta meg a többséget, a többi javaslatot az előterjesztés részének tekinti. Kérte, hogy ezen javaslatok figyelembevételével történjen a szavazás.

Dr. Sipos Ferenc:
A jelenleg hatályos SZMSZ szerint akkor lehet újra szavazni a kérdésben, ha szavazategyenlőség merült fel.

Dr. Sztantics Csaba:
Az újraszavazás nem dr. Sipos Ferenc képviselő által elmondott SZMSZ rendelkezés alapján történik, hanem amelynek hatályon kívül helyezését dr. Demeter Attila képviselő javasolta. Ismertette a rendelkezést.

Halmai László:
A módosító indítványai arra vonatkoztak, hogy hatékonyabbá és célravezetőbbé tegyék a testület munkáját. "A többség nagyságát az bizonyítja, ha enged a kisebbségnek, mert a játékszabályokat a gyengébbhez kell igazítani." Nem kértek sokat.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Jogi és Ügyrendi Bizottság azon javaslatainak elfogadásával, melyet dr. Sztantics Csaba jegyző az előterjesztés részeként elfogadott, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellet, 1 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Baranyi Imre:
Több szavazatot nem érzékelt a gép.

Halmai László:
Újra napirendre kell tűzni az anyagot.

Szűcs Lajos:
Igennel szavazott, de a gép nem érzékelte szavazatát.
Kérte, hogy az újbóli szavazás kézzel történjen.

Halmai László:
Az SZMSZ nem tesz különbséget a gépi és a kézi szavazás között. A gépi szavazást is szabályozni kellene az SZMSZ-ben. Ügyrendi kérése volt az előterjesztés napirendről való levétele.

Szűcs Lajos:
Ismételten szavazásra bocsátotta a javaslatot, mivel több képviselő szavazatát nem érzékelte a gép. Kérte, kézfelemeléssel szavazzanak
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Jogi és Ügyrendi Bizottság azon javaslatainak elfogadásával, melyet dr. Sztantics Csaba jegyző az előterjesztés részeként elfogadott, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett (4 fő nem szavazott) elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2003.(IV.4.)KT. sz.
rendelete
Szentes Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
/A rendelet teljes szövegét a 5. sz. mellékelt tartalmazza./22./ Interpellációra válasz /19/

Dr. Sztantics Csaba:
Az elmúlt ülésen több interpelláció hangzott el. Dongó László képviselő úrnak a Kismakkos Sörözővel kapcsolatos interpellációjára a választ az üzlet vezetőjének bevonásával adják meg. A melegfürdő jegyáraival kapcsolatos interpellációs kérdésben folynak az egyeztetések.
Visszaérkezett a terembe: Füsti Molnár Lajos képviselő
A Képviselő-testület létszám: 21 fő

Szűcs Lajos:
Karikó Tóth Tibor képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára adott választ elfogadja-e?

Karikó Tóth Tibor:
Az interpellációjára adott választ elfogadja, amennyiben azon 70 évesek esetében is érvényes, akik lakótelepi vagy tömbházakban laknak és beépül a közös költségbe.


Interpelláció

Ollai Istvánné:
Kérte, vizsgálják felül a Kisér járdáit, mert a telefonvezetés miatt rendkívül rossz állapotban vannak a járdalapok. A javítás költségét a beruházónak kellene vállalnia.

Baranyi Imre:
Vizsgálják meg miért nem égnek a strandbejárat útján a lámpák?

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
A Bajcsy-Zsilinszky utcát Nagyheggyel összekötő átjáró Nagyhegy felöli oldalán az átjáró előtti rész kátyúzását kérte.

Szűcs Lajos:
Bejelentette, hogy munkájukat a továbbiakban zárt ülésen folytatják.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba Szűcs Lajos
jegyző alpolgármester