6./ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása

Szűcs Lajos:
Az előterjesztés alapján a szennyvízhálózat közműfejlesztési hozzájárulását megfizető lakosok mentesülnek a kommunális adó fizetése alól. A rendelet a csatornahálózat kiépítésével közel 5000 háztartást fog érinteni. Az adóhatóság hivatalból, a lakáskassza szerződések alapján intézkedik az adómentesség megadásáról, utólagos ellenőrzés mellett. A Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelettervezet elfogadását javasolja.

Ollai Istvánné:
A lakosságnak személyesen kell igazolniuk a befizetést vagy megkérik a listát a Víz- és Csatornamű Kf-től?

Szűcs Lajos:
A névsor átkérésével kímélik a lakosságot.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Polgári Oldal támogatja az előterjesztést, mert figyelembe veszi a csatornaközmű kiépítésénél adódó lakossági többletterheket.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelettervezet elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal elfogadta (2 fő nem szavazott) és meghozta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2003.(II.7.)KT számú
rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 35/1995.(XII.1.)KT. számú rendelet módosításáról

/A rendelet teljes szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza./7./ Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységek

Szűcs Lajos:
Az előterjesztés a kötelező közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó szabályozást, a díjak mintegy 7%-os díjemelését, valamint az 5.§. /6/ bekezdésben foglalt kukázási tevékenység visszaszorítását tartalmazza.

Dr. Gyenes Ágota:
Hol tartanak a szelektív hulladékgyűjtés terén?

Dr. Sipos Ferenc:
Évente meghatározott súlyig térítésmentesen lehet a szeméttelepen a hulladékot elhelyezni. Előfordult, hogy minimális súlytöbblet esetén az egész mennyiség után meg kellett a díjat fizetni. Javasolta, hogy ilyen esetekben csak a súlytöbblet díjának megfizetése legyen kötelező.

Kiss Ferenc:
Ezt a problémát már megoldották. Az önkormányzat 2002. évben három szelektív hulladékgyűjtő sziget kiépítésére kapott pályázati támogatást, melyeket tavasszal helyeznek ki. További gyűjtőszigetek kialakítására nyújtanak be pályázatot és hulladékgyűjtő udvar kialakítását tervezik. Tavasszal elkezdődik a hulladéklerakóban az utóválogatás, valamint területet biztosítanak a szelektív hulladékoknak.

Kálmán János:
Javasolta, hogy az 1 vagy 2 fő 70 éven felüli személyek teljes mentességet élvezzenek. A Polgári Oldal e módosító javaslattal a rendelettervezet elfogadását javasolja.

Törőcsik Zoltán:
Az ingyenes 110 literes kukák biztosítása igény szerint vagy korlátozottan történik?

Móra József:
Egyetért azzal, hogy 1 fő 70 éven felüli személy által lakott ingatlan esetében ingyenes legyen a szemétszállítás, 2 fő esetében viszont 20% kedvezményt biztosítsanak.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az adminisztrációs nehézségek elkerülése érdekében alanyi jogon mentesüljenek a 70 év feletti személyek a díj fizetése alól.

Visszaérkezett a terembe: Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Kiss Ferenc:
A hulladékszállítás bevételéből a fejlesztéseket végzik, ezért nem tudják a kedvezményt biztosítani. Jelenleg 1300 db 110 literes kuka ürítésére szóló szerződést kötöttek, az önkormányzat 2.500 db kukát nyert pályázaton. A 110 literes kuka ürítésére szóló szerződés bemutatásával a Városellátó Intézmény biztosítja az edényzetet.

Ollai Istvánné:
Mikor biztosítanak 50 literes edényzetet?

Kiss Ferenc:
2003. évben is pályáznak edényzetre. A rendelet értelmében szemetet szabványedényben vagy bekötött zsákban lehet kihelyezni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A költségvetésben kell biztosítani a kedvezménnyel felmerült költségeket.

Halmai László:
A Városellátó Intézmény 396.824 millió Ft-os költségvetésében szereplő 5 millió Ft tartalék fedezné a mentességgel járó költségeket. A módosító indítvány az előterjesztőnek nem kell véleményeznie.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Kálmán János javaslatával, miszerint a 70 éven felüli egyedülálló személyek mentesüljenek a szemétszállítási díj megfizetése alól, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 11 tartózkodás mellett nem fogadta el (1 fő nem szavazott).

Halmai László és dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő kérték annak jegyzőkönyvi rögzítését, hogy a döntéskor igennel szavaztak.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Móra József képviselő javaslatával, miszerint 1 fő 70 éven felüli egyedülálló személy mentesüljön a szemétszállítási díj megfizetése alól, 2 fő esetében 20%-os mentesség illesse meg, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta (3 fő nem szavazott).

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a módosított rendelettervezetet elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében elfogadta (2 fő nem szavazott) és megalkotta az alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2003.(I.24.)KT számú
rendelete
a Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló 2/1996.(I.26.)KT számú rendelet módosításáról

/A rendelet teljes szövegét a 4. sz. melléklet tartalmazza./8./ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásáról, szociális és kegyeleti támogatásáról szóló rendelet megalkotása

Szűcs Lajos:
Ismertette az előterjesztést. A Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelettervezet elfogadását javasolja.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelettervezet elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2003.(II.7.)KT sz.
rendelete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásáról

/A rendelet teljes szövegét az 5. sz. melléklet tartalmazza./9./ Polgármesteri Hivatal átszervezése

Szűcs Lajos:
A Polgármesteri Hivatal 5 osztályra tagozódik, a nagyobb létszámú osztályok iroda elnevezést kapnak. A Szervezési és Oktatási Osztályból 3 iroda alakul ki, a Gyámhivatal önálló irodaként fog működni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Polgármester Úr nem jogosult ilyen előterjesztésre, mert a hivatal vezetője a Jegyző Úr. Javasolta, hogy az előterjesztést jogszabálysértés miatt ne tárgyalják.

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette az önkormányzati törvény idevonatkozó részét. Az előterjesztés a javaslata alapján készült.

Dr. Gyenes Ágota:
Mi a feladata a Vagyongazdálkodási Irodának? Ki végezte eddig a Gondozási Központ intézményi felügyeletét?

Szirbik Imre:
A Vagyongazdálkodási Csoport bonyolítja le a város fejlesztési beruházásait, felügyeli az ingatlanvagyont, szerződéskötési tevékenységet végez és képviseli az önkormányzatot a beruházásokkal kapcsolatos szavatossági ügyekben. A csoport nyilvántartási feladata kapcsolódik a városi főkönyv fejlesztési és állóeszköz gazdálkodási részéhez, ezért került a számviteli csoporthoz. A Szociálpolitikai Osztály végezte korábban is a Gondozási Központ felügyeletét, mely nem volt az ügyrendben rögzítve.

Halmai László:
Javasolta, hogy a Vagyongazdálkodási Iroda, a Műszaki és a Szociálpolitikai Osztály negyedévente tájékoztassa a Képviselő-testületet az ellenőrző tevékenységekről.

Oltyán Lajos:
A Művelődési és Oktatási Bizottság kevésnek tartja a Művelődési Iroda létszámát, ezért javasolják, hogy az átmeneti időszak után a bizottság véleményezze az új felállást.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Halmai László javaslatával, miszerint azon irodák, melyek felügyeletet gyakorolnak, negyedévente tájékoztassák tevékenységükről a Képviselő-testületet, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 11 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el (1 fő nem szavazott).

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

3/2003.(I.24.)KT
Tárgy: Polgármesteri Hivatal átszervezése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 10.§ B./ pontjában biztosított jogkörében, 2003. február 1-jei fordulónappal kimondja a Polgármesteri Hivatal átszervezését és a hivatali szervezetet az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tisztségviselők 3 fő
Közigazgatási Osztály 29 fő
Közgazdasági Osztály 26 fő
Műszaki Osztály 12 fő
Szociálpolitikai Osztály 12 fő
Gyámhivatal 7 fő
Polgármesteri Iroda 5 fő
Művelődési Iroda 4 fő
Jegyzői Iroda 10 fő
-----------------------------------------------------
Összesen: 108 fő létszámmal.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Ötv-ben biztosított jogkörében az átszervezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos, befejezése: 2003. február 28.
Felelős: Dr. Sztantics Csaba Jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője és általa az érintettek10./ Hozzájárulás kérése kuratóriumi tagsághoz

Szűcs Lajos:
Bejelentette, hogy érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
A Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumi munkájáról több alkalommal is beszámolt. Kérte, szüntessék meg az összeférhetetlenséget.

Karikó Tóth Tibor:
Köszönetét fejezte ki az oktatási és művelődési intézmények nevében az eddig végzett tevékenységéért és a Polgári Oldal támogatja a kuratóriumi tagság meghosszabbítását

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatott 21 igen szavazattal elfogadta (2 fő nem szavazott) és meghozta az alábbi határozatot:

4/2003.(I.24.)KT
Tárgy: Hozzájárulás kuratóriumi tagsághoz

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 33/A.§. /2/ bekezdés bd./ pontja alapján hozzájárul Szűcs Lajos alpolgármesternek - e tisztségei fennállásáig - a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagságához.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szűcs Lajos alpolgármester
2./ Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának elnöke11./ A Sportközpont igazgatójának megbízása

Szűcs Lajos:
A Sportközpont igazgatói állására kiírt pályázatra 3 pályázat érkezett, Sóti Richárd pályázata nem felelt meg a feltételeknek.
Kérdezte a pályázókat, hozzájárulnak-e az előterjesztés nyilvános ülésen való tárgyalásához.

A pályázók hozzájárultak az előterjesztés nyilvános ülésen való tárgyalásához.

Horváth József:
Nem tud nagy dolgokat ígérni. A strandberuházással javultak a feltételek, több lehetőség van a szabadidő eltöltésére és a sportolásra. Szükség van karbantartási munkálatokra, hogy hosszú távon minőségi, színvonalas, nyugodt körülményeket biztosíthassanak. A természetes vizek állapota miatt inkább a strandokat választják, ezért rendre, tisztaságra és ápolt környezetre van szükség.

Tomcsányi Ferenc:
A Horváth Mihály Gimnáziumban dolgozik. Az amortizáció hatásainak csökkentését egy rendszeres karbantartással és felújítással lehetne biztosítani. A gazdaságos működéshez szükség van az energiafelhasználás felülvizsgálatára és egyes berendezések felújítására, újak beállítására. Folyamatosan bővíteni kell azokat a lehetőségeket, melyek a Sportközpont hatáskörébe tartoznak. Ha megtisztelik bizalmukkal, igyekszik megfelelni a kihívásnak.

Szűcs Lajos:
Az Ifjúsági és Sportbizottság Tomcsányi Ferenc megbízását támogatja.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az Ifjúsági és Sportbizottság többségi javaslata alapján támogatja Tomcsányi Ferenc megbízását.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Horváth József igazgatói megbízatásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 nem szavazat ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el (5 fő nem szavazott).

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Tomcsányi Ferenc igazgatói megbízatásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 22 igen szavazattal elfogadta (1 fő nem szavazott) és meghozta az alábbi határozatot:

5/2003.(I.24.)KT
Tárgy: Sportközpont igazgatójának megbízása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.§. /4/ bekezdésében biztosított hatáskörében és a közalkalmazottak jogállsááról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

Tomcsányi Ferencet
(Szentes, Nagyhegy 144.)
2003. február 1-jétől 2008. január 31-ig

megbízza a Sportközpont (Szentes, Csongrádi út 2.) vezetői teendőinek ellátásával

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
A határozatról értesítést kapnak:
1./ Tomcsányi Ferenc Szentes, Nagyhegy 144.
2./ Sportközpont Szentes, Csongrádi út 2.
3./ Csongrád Megyei TÁH Szeged, Széchenyi tér 9.
4./ Szentes Város Polgármestere
5./Polgármesteri Hivatal Szervezési és Oktatási Osztálya


Szűcs Lajos:
Gratulált és eredményes, jó munkát kívánt.

12./ Gaál I. utca kinyitása

Szűcs Lajos:
Fekete Nagy József felajánlotta az önkormányzatnak az ingatlan megvételét.

Pap Imre:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztés napirendről való levételét és a lehetőségek megvizsgálását javasolja. Az ingatlan szociális célra is hasznosítható lenne.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés napirendről való levételével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el (1 fő nem szavazott).

Baranyi Imre:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati javaslat B./ változatának elfogadását javasolja. Az ingatlan megvásárlása a 2003. évben keletkező többletforrások terhére valósulna meg. Fontosnak tartja az utca kinyitását.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Egyeztetve lett a tulajdonossal a B./ változat? Javasolta, hogy hallgassák meg Fekete N. Józsefet.

Móra József:

Egyetért-e a tulajdonos csereingatlan biztosításával? Az utca kinyitásával csökkenthető lenne a szervizút és a Csongrádi út kerékpárforgalma. A döntés elodázásával később az önkormányzat nem tudja az ingatlant kedvező feltételekkel megvásárolni.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Fekete Nagy József meghallgatásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadta (2 fő nem szavazott).

Szűcs Lajos:
Fekete Nagy József urat kérdezte, hogy hozzájárul-e az előterjesztés nyilvános ülésen való tárgyalásához.

Fekete Nagy József:
Hozzájárult a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz.
1990-ben került a tulajdonába az ingatlan, mely akkor óvodaként működött. Kedvezőbb lenne számára, ha az önkormányzat az egész ingatlant megvásárolná. A fennmaradó ingatlan helyreállítása 2,1 millió Ft-ból nem valósítható meg, mert ki kell építeni az elektromos és gázvezetéket, valamint egy kazánházat.

Szűcs Lajos:
Mi a véleménye a csereingatlannal kapcsolatban?

Fekete Nagy József:
Ez egy új lehetőség, nem tud választ adni.

Halmai László:
Véleménye szerint mekkora összegből lehet az ingatlant helyreállítani?

Fekete Nagy József:
Ennek megállapításához kéri a Polgármesteri Hivatal segítségét.

Dr. Demeter Attila:
A költségvetés ismeretében az önkormányzatnak nincs lehetősége a teljes ingatlan megvásárlására, a terület megbontását pedig nem javasolja. Javasolta, hogy az ingatlan tulajdonosa hosszú távon hasznosítsa az épületet.

Szűcs Lajos:

Javasolta, hogy az új információk ismeretében az előterjesztést vegyék le a napirendről és a februári ülésen tárgyalják.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta (6 fő nem szavazott).

6/2003.(I.24.)KT
Tárgy: Gaál I. utca kinyitása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gaál I. utca kinyitásával kapcsolatos előterjesztést a napirendről levette azzal, hogy a pontosítások és az ingatlan cserével kapcsolatos módosítások átvezetésével a következő testületi ülésen tárgyalja.


Határidő: 2003. februári testületi ülés időpontja
Felelős: Műszaki Osztály vezetője

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Fekete N. József Szentes, Hunyadi J. u. 10.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
13./ Interpellációkra válasz

Szűcs Lajos:
Halmai László képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 13./ sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Halmai László:
Az interpellációra adott választ elfogadta, de kérte, hogy bármely széksorral cseréljék ki az első sort.

Szűcs Lajos:
Halmai László képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 13/1 sorszám alatt adott választ az újabb információk ismeretében elfogadja-e?

Halmai László:
A választ nem fogadta el, mert a projekt nem megfelelő előkészítése miatt anyagi hátrány érte az önkormányzatot. A pályázatban nem szerepelt a szennyeződést kiválasztó berendezés, erre nem kaptak támogatást a Széchenyi Tervből. További vizsgálatra van szükség és meg kell keresni a felelőst.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 11 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében,2 tartózkodás mellett a választ elfogadta.

Szűcs Lajos:
Pap Imre képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 13/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Pap Imre:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szűcs Lajos:
Kálmán János képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 13/2 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az interpellációra adott választ elfogadja, amennyiben a hídkorlát szerkezetének felújítása és festése megtörténik.

Szűcs Lajos:
Kálmán János képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 13/3 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
A kerékpárúttal kapcsolatos választ elfogadta. A gyalogátkelőhely létesítését nem a forgalomszámlálás eredménye, hanem az úton való biztonságos átkelés indokolja.

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki a gyalogátkelőhelyre vonatkozó interpellációs választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 9 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el (1 fő nem szavazott).

Dr. Sztantics Csaba:
Az interpelláció kivizsgálását a Műszaki Osztály a képviselő bevonásával végzi.

Szűcs Lajos:
Karikó Tóth Tibor képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 13/3 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Karikó Tóth Tibor:
A választ nem fogadta el. Az oszlopok az út szélétől néhány cm-re vannak és továbbra is balesetveszélyt jelentenek. A Közlekedés Felügyelet jóváhagyta, hogy a közvilágítás oszlopai az útpadka területén legyenek?

Szűcs Lajos:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott választ elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a választ 9 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el (2 fő nem szavazott).

Szűcs Lajos:
Ollai Istvánné képviselőt kérdezte, hogy az interpellációjára 13/4 sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
A választ az 1./ javaslat alapján fogadta el.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Kálmán János képviselő interpellációjában szereplő kerékpárút javítása és újraszőnyegezése garanciális javítás keretében vagy az önkormányzat költségvetésének terhére történik?

Szűcs Lajos:
Nem tud válaszolni, utána fog nézni.Bejelentés

Dr. Demeter Attila:
A képviselőknek 2003. január 31-ig újra vagyonnyilatkozatot kell tenniük, ennek hiányában nem gyakorolhatja képviselői jogait. A Délvilág 2002. december 21-i számában megjelent cikk nem tartalmazza teljes egészében a képviselők vagyonnyilatkozatát. Résztények közlésével sérül a Képviselő-testület méltósága, a polgár információhoz való joga és a képviselő személyiségi joga. Kérte, hogy a jövőben a sajtó ne kiragadott részleteket, hanem a teljes vagyonnyilatkozatot közölje

Szűcs Lajos:
Bejelentette, hogy munkájukat a továbbiakban zárt ülésen folytatják.


K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba Szűcs Lajos
jegyző alpolgármester

Dr. Gyenes Ágota - Nagy Mihály
jegyzőkönyv-hitelesítő