1./ Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
A Könyvtárpártoló Önkormányzat pályázaton 300 eFt-ot nyertek.
A Területfejlesztési Tanács 15,8 millió Ft-tal a Berényi-Udvardi-Vörösmarty-Köztársaság utcák rekonsturkcióját és útburkolatának kiépítését, 18.4 millió Ft-tal a Madách I. - Levendula u., a Berki és a Magyartési utak útalapjának kiépítését, 4,2 millió Ft-tal a Dózsaház felújítását, valamint 28,4 millió Ft-tal támogatta a Kertvárosi rendelők építését.

Az önkormányzat 813 eFt-ot nyert a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Könyvtár érdekeltségnövelő pályázatán, valamint a közművelődési érdekek támogatásra 500 eFt támogatást biztosít, melyből az Ifjúsági Ház székeinek újrakárpitozását valósítják meg.
Az Ifjúsági és Sportminisztérium 1 millió Ft-tal támogatja a város drogellenes programját.
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázatán 1,8 millió Ft-ot nyert a város, melyből a hivatalon belüli hálózat kiépítésének befejezését és számítástechnikai berendezések beszerzését valósítják meg.

Az elmúlt napokban megbeszélést folytatott az egyházakkal az iskolákkal kapcsolatban és aktuális kérdésekben. A református egyház képviselőjével megegyeztek a Kiss B. Református Általános Iskola kivilágításáról. A Református Nagytemplom felújítását az önkormányzat 2,1 millió Ft-tal támogatja. A református egyháznak 2002. július 15-én adják át a Kossuth tér 4. sz. alatti épületet, ahol szeretetotthont kívánnak kialakítani.
Május 28-31 között részt vettek az Industria Kiállításon, melyen az Ipari Park lehetőségeit kínálták a befektetők számára.
A tavasz folyamán több oktatási intézmény szervezett jótékonysági bálat alapítványok és szülői támogatásokkal. Megköszönte a szülők közreműködését.
Több képviselő vett részt a Pedagógus Napi és a sikeresen pályázók elismerésének ünnepségén.
Május 31. - június 2. között rendezték meg a Testvérvárosok Kulturális Fesztiválját, melyen Bácskatopolya és Saint Agustin polgármestere is részt vett.
Megköszönte az önkéntes szervezők munkáját, akik a városrészi napok szervezésében, lebonyolításában vettek részt.
Elkészült Pap Zoltán Bugyi István életét bemutató könyve, június 27-én a Városi Könyvtárban volt a könyvbemutató.
Részt vett a Semmelweis Napi ünnepségen.

Tegnap reggel észlelték, hogy megmozdult a Pszichiátriai Otthon főépületének tetőszerkezete. Jelenleg a szakértői vizsgálatok folynak.
A Legfelsőbb Bíróság a Petőfi Szálló ügyével kapcsolatban harmadszor is új eljárásra utasította a Csongrád Megyei Bíróságot.
A kórház vezetőivel megbeszélést folytatott a Vörösmarty utcai rendelő szolgálati lakásával kapcsolatban. A kórház hozzájárul ahhoz, hogy a szolgálati lakást az önkormányzat használja, amennyiben lakást biztosít a város területén hiányszakmás orvos letelepedésére. A megyei főgyógyszerésszel tárgyalást folytatott, hogy van-e lehetőség kézi vagy fiókgyógyszertár működtetésére, de ezt a gyógyszertári törvény nem teszi lehetővé.
Javasolta, hogy a félévi költségvetési beszámoló érdekében soron következő ülését augusztus 30-án tartsák.
Kérte a képviselőket, aki a tájékoztatást tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a tájékoztatót 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért a munkaterv módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület a tájékoztatót 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

86/2002.(VI.28.)KT
Tárgy: Munkaterv módosítása

HATÁROZAT
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2002. augusztus 30. napján tartja.
A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője
3./ Polgármesteri Hivatal Osztályai

Dr. Sztantics Csaba:
A választási törvény értelmében a helyi választási bizottság 3 tagját és póttagját a Képviselő-testület az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően legkésőbb a szavazás napja előtti 51. napon választja meg. Amennyiben a választás időpontját október 20. napjára tűzik ki, akkor az augusztus 30-i testületi ülésre, ha hamarabb, akkor rendkívüli ülésre kell a választási bizottság névsorát beterjeszteni. Kérte, hogy a kérdésben a Képviselő-testület foglaljon állást és ne ruházza át döntési jogát valamely bizottságára.


2./ Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról

Faur Zoltán:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a nehézségek ellenére is végzi munkáját és eredményes 4 év áll mögöttük. Jó a kapcsolatuk minden intézménnyel. Leszűkültek a pályázati lehetőségeik. Az önkormányzat és a Munkaügyi Központ támogatásával tudták a programjaikat megvalósítani. Az előterjesztésből is kitűnik, hogy szükség van egy jól működő kisebbségi önkormányzatra. Bízik abban, hogy a következő választás is eredményes és sikeres lesz. Továbbra is folytatják a karitatív segítségnyújtást, a szemétszállítási díj beszedését. Megköszönte Szűcs Lajos képviselőnek, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a kisebbségi önkormányzat tisztségviselőnek és koordinátorainak segítségét.

Dr. Dóczi Margit:
Mennyire volt érezhető Szentesen a cigány kisebbség körében az elmúlt 4 év országos kormányprogramja? Részt vettek-e a felsőfokú oktatási támogatási programban? Mennyiben élik meg magyar állampolgárként a kettős identitást?

Szarvas Pál:
Szentesen hány cigány kisebbségbe tartozó polgár él?

Faur Zoltán:
Sikeres volt az általános és a középiskolai ösztöndíj pályázatuk. A meghirdetett országos kormányprogramokat nem tartják megfelelőnek, ezért nem vesznek részt azokban. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal holokauszt pályázatára 3 pályázatot nyújtottak be. Szentesen 1.365 cigány származású ember él. A kettős identitást úgy élik meg a szentesi cigányok, hogy magyarok és ezután cigányok. A roma ajkúaknál roma szokások, íratlan szabályok alapján élnek.

Szirbik Imre:

Kérte a képviselőket, aki a beszámolót tudomásul veszi és megköszöni a szentesi cigányság érdekében végzett munkáját, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében elfogadta (1fő nem szavazott).

87/2002.(VI.28.)KT
Tárgy: Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolója

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját tudomásul veszi és megköszöni a szentesi cigányság érdekében 1998-2002. között végzett munkáját.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
2./ Szentes Város Polgármestere

3./ Városi szociális térkép megtárgyalása

Szirbik Imre:
Köszöntötte a Leonardó Kft képviselőit.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság indítványozza, hogy a javaslatok a későbbi költségvetésekbe épüljenek bele.
Megérkezett az ülésre: Félegyháziné Somogyi Éva
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Pap Imre:

Véleménye szerint „életképes újszülött jött a világra”. Korrekt, használható adatbázisra támaszkodhatnak a szociális szakemberek, ezért köszönetét fejezte ki a kutatást végzőknek és a város adatszolgáltató polgárainak. A megkérdezettek
kifogásolták, hogy nincs teljes körű tájékozottságuk az önkormányzat szociális támogatásairól. A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy szóróanyagokkal tájékoztassák a lakosságot és a szociális intézmények tartsanak nyílt napokat. Közös érdeknek tartja a hajléktalanság tudomásulvételét. Kérte, támogassák a bizottság azon javaslatát, hogy a költségvetési koncepciók készítésekor vegyék figyelembe a kutatási jelentésben foglalt javaslatokat. Célszerű lenne egy egészségügyi ellátó rendszer felállítása, mely segítené a szociális munkát. A következő testületnek szociálpolitikai koncepciót kell elfogadni a szociális törvény értelmében.

Móra József:
A szociális térképet mély és tartalmas munkának tartja, mely fontos szerepet tölt be a város életében. Örömét fejezte ki az 5. oldalon leírtakkal kapcsolatban. Javasolta, hogy dolgozzanak ki egy középtávú városmarketing stratégiát, melyre a Leonardo Kft ajánlatot is tett.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a kutatási jelentést a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatával elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében elfogadta (2 fő nem szavazott).

88/2002.(VI.28.)KT
Tárgy: Szentes város szociálpolitikai térképe

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes város szociálpolitikai térképéről szóló előterjesztést elfogadja.

A Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy a mindenkori költségvetés fejezetei a kutatási jelentésben megfogalmazott javaslatokra épülnek, valamint - a költségvetési lehetőségek függvényében - az önkormányzat 2003-ban életmóddal kapcsolatos kutatási vizsgálatot folytassanak.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Leonardo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft - Szeged
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja
4./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya

Kiment az ülésről: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő


4./ Állattartásról szóló rendelet koncepciója

Szirbik Imre:
A rendelet a város valamennyi lakosát érinti. A szabályozás széles konzultációt, lakossággal való együttműködést igényel. Kérte a képviselőket és a lakosságot, hogy a kérdésben fejtsék ki álláspontjukat. A Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága türelmi időt javasol a rendelet bevezetésére.

Ollai Istvánné:
Javasolta, hogy 2003. januárjában tartsanak lakossági fórumot.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Javasolta, hogy a következő közmeghallgatás keretében hívják fel a lakosságot véleményalkotásra.

Visszaérkezett az ülésre: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Móra József:
A 2003. januári testületi ülésre való beterjesztést az indokolja, hogy a rendelet a lakosság nagy részét érinti és így nem korlátozzák a következő testület munkáját. A türelmi idő megjelölésére a korrekciók miatt van szükség. A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén elhangzott, hogy nem a kisállat, hanem a gazdasági jellegű állattartást kell korlátozni. Véleménye szerint a kedvtelésből tartott állatok tartását is korlátozni kellene. A rendeletben keretjellegeket kell megállapítani, mert az építési szabályrendelet is megjelöli azokat a helyeket, ahol a gazdasági állattartás nem engedélyezett. A közintézményeknél védőkörzetet kellene kijelölni, ahol szigorítanák az állattartást.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának javaslatával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 3 nem szavazattal ellenében elfogadta (1 fő nem szavazott).

Kérte a képviselőket, aki egyetért Ollai Istvánné képviselő javaslatával, mely a lakossági fórum meghirdetésére irányul, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 2 nem szavazat ellenében elfogadta (1 fő nem szavazott)

89/2002.(VI.28.)KT
Tárgy: Állattartásról szóló rendelet koncepciója

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az állattartásról szóló rendelet koncepcióját megtárgyalta és a 2003. januári testületi ülésre, a szaktárcákkal történt egyeztetés után kerül beterjesztésre, valamint a rendelet bevezetésétől számított 3-5 év türelmi időt állapít meg.

A koncepció tárgyalását megelőzően 2003. januárjában lakossági fórum keretében kérik ki a lakosság véleményét.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya

Elment az ülésről: Orbán István képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő


5./ 2002. évi költségvetési rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztés a központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolások, pályázati pénzek átvezetését, a Képviselő-testület korábbi döntéseinek, valamint az intézmények által realizált és céljellegű pénzeszközeinek beépítését tartalmazza. A Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelettervezet elfogadását, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, a Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalását, a Sportbizottság pótkeret beállítását javasolja.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tartotta ülését és a rendelettervezet megtárgyalását javasolta.

Halmai László:
Miért emelkedett meg a 3. sz. mellékletben a Rádió Szentes Kht költségvetési támogatása? Közszolgálati-e a kht?

Krajsóczki Sándorné:
A Rádió Szentes Kht támogatása a kuratóriumi döntés átvezetése miatt emelkedett 104 eFt-tal.

Szirbik Imre:
A Szentes Rádió Kht korrektül működik, beszámolóját elfogadták. Az előző ülésen a Felügyelő Bizottság javaslatára döntöttek az alaptőke emeléséről. A média közszolgálatiságát a város lakói ismerik el.

Halmai László:
A közszolgálatiságot a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény definiálja. A közszolgálati médiák mentesülnek a műsorszólgáltatási díj fizetése alól, ezt figyelembe véve csökkenthető lenne az önkormányzati támogatás. Kérte, utasítsák az ügyvezetőt a közszolgáltatási műsorszabályzat betartására.

Szabó Péter:
A Sportbizottság a költségvetés elfogadásakor már jelezte a pótkeret beállításának szükségességét. A II. félévre 12,3 millió Ft keretet osztottak fel 28 egyesület között, 4 egyesület már az egész évi keretét felhasználta. Nem biztos, hogy a Sportalap Kuratórium további támogatásokat tud biztosítani ebben az évben. Kérte, hogy a forráshiány terhére állítsanak be a költségvetésbe 8 millió Ft pótkeretet.


Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Támogatja a Sportbizottság javaslatát. Szentes város, mint sportváros nem engedheti meg, hogy megszűnjenek a sportegyesületek. Egyetértett Halmai László képviselő javaslatával. A Szentesi Élet főszerkesztője és a Szentes Rádió Kht ügyvezetője azonos személy. A Képviselő-testület lapja nem számol be a testületi ülésekről.

Szirbik Imre:
A Rádió Szentes élőben közvetíti a testületi üléseket.

Móra József:
A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az 5/1 előterjesztésben szereplő 2,1 millió Ft támogatást az önkormányzat akkor biztosítsa, ha a támogatási összegek megérkeznek és a felújítás elkezdődik. Javasolta, hogy kössenek támogatási szerződést a református egyházzal, melyben rögzítsék a támogatás kiutalásának feltételeit.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az előterjesztés egy korábbi döntésre utal vissza, mely tartalmazza, hogy az önkormányzat a támogatási forrást a beruházás ütemében biztosítja.

Halmai László:
Bizottság felállítását javasolta a Szentes Rádió Kht közszolgálati működésének ellenőrzésére.

Kiment az ülésről: Dr. Demeter Attila képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő

Móra József:
Egyetért a Református Nagytemplom felújításának támogatásával, de nem szeretné, ha csak az önkormányzati támogatásból valósulna meg a beruházás.

Visszaérkezett az ülésre: Dr. Demeter Attila képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Szirbik Ime:
A benyújtott kivitelezői számla 10%-át a beruházás ütemében biztosítja az önkormányzat.

Pap Imre:
A Városszépítési Alap Kuratóriuma 1 millió Ft-tal támogatta a Református Nagytemplom beruházását. Nem mondható, hogy a város nem támogatja a nagytemplom felújítását, állagmegóvását.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az 1 millió Ft támogatást a Városszépítési Alap Kuratóriuma biztosította, az előterjesztés pedig egy korábbi döntésre utal vissza.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az 5/1 előterjesztés elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért a Sportbizottság javaslatával, mely a forráshiány terhére 8 millió Ft-os pótkeret beállítására irányul, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal elfogadta (1 fő nem szavazott).

Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta (1 fő nem szavazott)

Kérte a képviselőket, aki egyetért Halmai László képviselő indítványával, miszerint állítsanak fel kuratóriumot a Szentes Rádió Kht működésének felülvizsgálatára, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 8 nem szavazat ellenében nem fogadta el (1 fő nem szavazott).

90/2002.(VI.28.)KT
Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 175/2001.(XI.23.)KT számú határozata szerint a beruházás üteméhez igazodóan 2,1 MFt-tal támogatja a Református Nagytemplom tetőszerkezetének felújítását.

A forráshiány terhére 8 millió Ft-os pótkeretet állít be a költségvetésbe a sportegyesületek támogatására.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Református Egyházközösség
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2001.(VII.13.)KT. számú
rendelete
az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 35/2001.(XII.31.)KT. számú rendelet módosításáról

/A rendelet teljes szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza./


Kiment az ülésről: Hornyik László és László Béla képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 17 fő


6./ A járdaépítés, az útépítés, valamint a szennyvízcsatorna-hálózatépítés feltételeiről szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Javasolta a 6./ és a 11./ sorszámú előterjesztések együttes tárgyalását. A szociális térkép felmérései alapján fontos beruházási feladat a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. A gerincvezeték kiépítését a lakosság a lakástakarékpénztár segítségével 978,- Ft/hó befizetéssel meg tudja valósítani. A pályázatot 2003. februárjában kell benyújtani. A pályázathoz rendelkezni kell a műszaki tervekkel, valamint a terület ingatlantulajdonosainak 60%-ának közműépítési társulatot kell létrehoznia. A nettó 3,2 milliárdos beruházás pályázati pénzösszegből, saját erőből és lakossági forrásból valósul meg.

Visszaérkezett az ülésre: Hornyik László és László Béla képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Szirbik Imre:
Az elnyerhető pályázati források egy része környezetvédelmi alapforrás, melyet akkor nem kell visszafizetni, ha az érintett ingatlanok 90%-a az átadást követő 6 hónapon belül ráköt a rendszerre. A környezetvédelmi alap bekötésként fogadja el, ha a csonk a telekhatáron belül található. A várost 7 öblözetre osztották. Javasolja, hogy a Nagyhegyi öblözet csatornahálózatának kiépítését a rendezési terv módosítása után egy új pályázattal valósítsák meg azonos pénzügyi és műszaki feltételek mellett. A beruházás lebonyolításával az N-ALEXANDER Kft-t bízzák meg. Az eredeti táblázatban a „hitel” sorában szereplő összeget az önkormányzat két lépcsőben adja át a társulásnak. Az önkormányzati rész után is igénybe vehető a 70%-os kamattámogatás és a lakástakarékpénztárak által nyújtott állami kiegészítések. A Képviselő-testület mondja ki, hogy a szennyvízberuházást társulás formájában megindítja, a lakossági forrást lakástakarékpénztáron keresztül 8 éven át havi 984,- Ft törlesztéssel biztosítja. Egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, mely a viszontgaranciára, illetve a kockázati elemekre hívja fel a figyelmet. A helyi rendet értelmében 5 évig adómentességet élvez az a lakos, aki részt vesz a fejlesztésben. Egy családi ház belső munkálatai 80-100 eFt-os költséget jelentenek.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az alapítványt mennyi induló vagyonnal kell létrehozni?

Dr. Demeter Attila:
Az előterjesztés 7 öblözetre utal és csak egy társulatot hoznak létre? A 15.§. (1) bekezdése alapján az együttműködés formáit az érdekeltek maguk határozzák meg, a társulás mellett más formát is meg lehet jelölni. Rövidnek tartja a társulat létrehozására az időt. A 120 eFt egyszeri érdekeltségi hozzájárulást jelent? Az érdekeltségi hozzájárulást a társulat vagyonaként kell kezelni. Mihez igazodik a kézfizető kezesség? A Képviselő-testület is tagja a Szervező Bizottságnak? A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelettervezetet tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Szirbik Imre:
1 társulat létrehozásáról van szó, mert a társulatot megilleti a 70%-os kamattámogatás.

Zobcsány László az N-ALEXANDER Kft üzleti képviselője:
A kft 100%-os magántulajdonú biztosítási alkusz cég, 1993-tól miskolci székhellyel 50 fős értékesítési apparátussal működik. 4 éve foglalkoznak a közműberuházások forráshiány kezelésével. A társulat alapításához elegendő a 3 hónapos idő, ha a szervezést augusztus elején meg tudják kezdeni. A lakosságnak nyilatkoznia kell a társulatba és a lakástakarékpénztárba való belépéséről. Lakossági fórumokat kell tartani. Az önkormányzat alapítványt hoz létre a lakosság közműterheinek csökkentése érdekében, melyet helyi vállalkozó vagy magánszemély alapíthat. A beruházás 60%-át lehet a pályázaton elnyerni, az 1 milliárd Ft forráshiányt társulati hitelként kell felvenni, melynek fedezete az önkormányzat kézfizető kezessége és a lakástakarékpénztári szerződés. Szervező és elősegítő bizottságot kell alakítani, melynek az érdekeltségi kör 50%-ának kell a tagjának lennie. A kft az LTP jutalékát kapja meg díjazásként.

Nagy Sándor az N-ALEXANDER ügyvezetője:
Az alapítványi vagyon megyénként változik. Az alapítványt a lakosok vízi közműterheinek csökkentésére hozzák létre.

Dr. Sipos Ferenc:
Az egészségesebb környezet kialakítása miatt szükség van a csatornahálózat kiépítésére. A lakosságban tudatosítani kell, hogy nemcsak a szomszéd szennyvize a káros. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése mellett fontos a lakosságnak az idősek bentlakásos intézményének kialakítása is.

Kiment az ülésről: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő

Szarvas Pál:
Támogatja a programot, mert olyan beruházásról van szó, melyet már évek óta várnak. Ennél jobb konstrukciót nem várhatnak, elviselhető a lakosság és az önkormányzat számára is. A képviselőknek részt kell venni a lakosság meggyőzésében.

Ollai Istvánné:
A Kisér városrészben kb. 3 éve nem igényelték a szennyvízcsatorna kiépítését, de a belvíz után szükségessé vált a rendszer fejlesztése. A beruházásban részt vesznek-e szentesi alvállalkozók?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Szükség van erre a beruházásra. Javasolta, hogy a helyi médiumokon keresztül tegyenek felhívást, miszerint a belépők megtakarításban fognak részesülni

Halmai László:
Az előző ciklusban a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként szívügye volt a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. Egy ilyen projekt finanszírozását minden pénzintézet támogatja. Mire alapozzák döntésüket, amikor az
OTP pénzintézetet választják? Közpénzek felhasználásról döntenek, ezért verseny alapján a kedvezőbb ajánlatot fogadják el. Az N-ALEXANDER Kft referenciái közül megkereste Kisújszállás, Mezőtúr és Szigetvár önkormányzatát, akik negatív véleménnyel voltak a kft-ről. Javasolta, hogy a határozati javaslat 1./, 2./, 3./, 5./ pontját változatlanul a 4./ pontját ”A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert a szervezés megkezdésére, a szükséges lakossági szerződések megkötésére, vízi közműtársulat kialakítására és a kedvezményes kamatozású hitel banki hátterének biztosítására, ajánlatok kérésére” szövegrésszel fogadják el.

Dr. Demeter Attila:
Továbbra sem tartja elegendőnek a 3 hónapot a társulat alapítására. Az érdekeltségi hozzájárulás a társulat vagyona, behajtható köztartozás. A társulat mínuszvagyona nem vagyon, nehéz megítélni, hogy később mi válik valós vagyonná. A kézfizető kezesség a beruházás erejéig irányul? A szervező bizottság 50%-ának érintettnek kell lennie. Amennyiben társulatról beszélnek, akkor a 15.§. (1) bekezdése nem mondhatja ki, hogy az együttműködés formáját az érdekeltek maguk határozzák meg. Nem hiszi el, hogy a kft ingyen végzi munkáját. Az előszerveződésre néhány hónap áll rendelkezésre, a kivitelezésre később kerül sor. A 100 eFt-os alapítványi összegből 30 eFt használható fel működésre.

Halmai László:
Nem a kérdéseknél, hanem a vitánál tartanak.

Dr. Demeter Attila:

Nem kérdéseket tett fel, a véleményét mondta el.

Szirbik Imre:
A kézfizető kezesség a társulati hitelre vonatkozik. A beruházás 60%-a vissza nem térítendő állami támogatás. A táblázat mutatja a hitel visszafizetésének alakulását. A Képviselő-testület a lebonyolítással más céget is megbízhat. Most kell dönteni, hogy elindítják-e a programot, amennyiben nem, akkor nincs szükség a rendelt módosítására.
Visszaérkezett az ülésre: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Dr. Dóczi Margit:
Örömét fejezte ki az előterjesztéssel kapcsolatban. Javasolta, hogy a kérdésről a következő ülésen döntsenek, addig a lakossággal is ismertetni tudják a konstrukciókat. Az önkormányzatnak információkat kell szerezni az N-ALEXANDER Kft referenciáiról. Három vélemény lett felolvasva, és mindenki munkájával kapcsolatban van pozitív, illetve negatív vélemény. Az emberek a nyilatkozataikat felelősséggel teszik, de jó lenne, ha ezeket az önkormányzat visszaellenőrizné, nehogy a lakosságban olyan érzés merüljön fel, hogy a Képviselő-testület bevezette az erdőbe. Nincs oka kételkedni a cég tisztaságában, de meg kell róla győződni, hogy nyugodtan lehessen dönteni a kérdésben.

Szirbik Imre:
Időt kell hagyni a lakosságnak a lehetőség mérlegelésére. Amennyiben a lakosság 60%-a nem támogatja a társulás megalapítását, akkor nem tudják a programot elindítani. Kérte, mérlegeljék Halmai László képviselő javaslatát.

Nagy Sándor:
Véleménye szerint nem a megfelelő személyt kereste meg a képviselő. Arra vállalkoznak, hogy megalakítják a vízi közműtársulatot és lakossági fórumokat
szerveznek. A kft nincs elkötelezve egy banknak sem, az önkormányzat dönt a pénzintézet kérdésében. Az OTP Lakástakarékpénztár adta a legkedvezőbb ajánlatot.

Halmai László:
Gyanús volt, hogy a Polgármester Önök mellett döntött. Senkit nem ismert akitől rákérdezhetett volna az Önök munkájára, és lehet, hogy Önök számára nem a legmegfelelőbb személy nyilatkozott. Nem lenne semmi kétsége, ha egy pecsétes iratot is tartalmazna a referenciájuk, illetve ha az OTP ajánlata lenne ott és nem Önök írnák le, hogy az OTP Bank mit ajánlott. Körbe kell nézni a többi alkus cég vonatkozásában is. Azt nem fogja megengedni, hogy a 10. számú választókörzetben a lakosságra ügynökök hadát zúdítsák rá.

Szirbik Imre:
Engedtessék meg, hogy majd a döntés után három mondatban reagálhassak Halmai képviselő úr hozzászólásának személyemet érintő részéhez. Vagyok olyan úriember, hogy először lezárom a napirendet, majd utána foglalkozom képviselőtársam személyes megjegyzéseivel.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat 1./, 2./, 3./ és 5./ pontjának elfogadásával, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal elfogadta (1 fő nem szavazott).
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslat 4./ pontjának elfogadását Halmai László képviselő indítványával támogatja, miszerint ”A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert a szervezés megkezdésére a szükséges lakossági szerződések megkötésére, a vízi közműtársulat kialakítására és a kedvezményes kamatozású hitel banki hátterének biztosítására, ajánlatok kérésére”, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett, 2 nem szavazat ellenében nem fogadta el.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat eredeti 4./ pontjának elfogadásával, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

91/2002.(VI.28.)KT
Tárgy: Szentes város területén szennyvízcsatorna hálózat kiépítése

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a város területén szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének lehetőségét és az alábbi határozatot hozza:

1./ A kidolgozott megvalósíthatósági tanulmánytervek szerint elfogadja, hogy a város területe 7 öblözetre lett felosztva, melyből a Nagyhegyi városrész megvalósítása jelenleg elmarad.

2./ A Képviselő-testület elfogadja, hogy az ellátatlan területen 4.069 db ingatlan kerülhet a kiépítendő szennyvízhálózatra való bekötésre. Hozzájárul, hogy a lakossági befizetés a lakáskassza lehetőségeinek kihasználásával, havi mintegy 1.000,- Ft, összességében 8 év alatt érdekeltenként 120 eFt legyen, mely összegből a központi költségvetésből évente 15%-os közműfejlesztési hozzájárulás visszaigényelhető. A Képviselő-testület az erre vonatkozó rendelet módosítását támogatja.

3./ Elfogadja továbbá, hogy a program az engedélyes és a kiviteli tervek 2002. 07. hó készítésével kezdődik meg, a kivitelezési munkák 2004. 01. hóban kezdődnek meg és 2006. 08. hónapban fejeződnek be.
Tudomásul veszi, hogy a tervek megrendelője a Szentes-Víz Kft, a tervkészítést ideiglenesen a Szentes-Víz Kft finanszírozza.

Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: Szirbik Imre Polgármester
Ferwagner Péter Szentes-Víz Kft ügyvezetője

4./ Felkéri a polgármestert, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a lakosság és az érintett szervezetek széleskörű, mindenre kiterjedő tájékoztatást kapjon, és a szennyvízelvezetési program az elgondolásoknak megfelelően megvalósuljon.
Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: Szirbik Imre polgármester

5./ A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapból való támogatás megtakarítása érdekében feltétlenül indokoltnak tartja a szennyvízhálózat 90%-os bekötésének elérését, erre különböző módozatok kerüljenek kidolgozásra.

Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: Szirbik Imre polgármester
A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes-Víz Kft
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja
4./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportja

Szirbik Imre:
Most szeretnék reagálni Halmai László képviselőtársam korábban elhangzott kijelentésére. Képviselő úr! Jópár személyes megjegyzése után engedjen meg nekem egy közmondást: "Ki mint él, úgy ítél." Ha Önnek abból van mindig baja, mert én valamiben döntöttem, akkor először magában nézzen körül, hogy az miből származik.
Visszatérve a napirendhez, egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával. A 6/1 sorszámú előterjesztés első oldalának alján a „legalább” szó helyett „legfeljebb” szerepeljen.
Kérte a képviselőket, aki a rendeletmódosítást a Pénzügyi Bizottság javaslatával elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta (2 fő nem szavazott) és megalkotta az alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2002.(VII.13.)KT számú
rendelete
a járdaépítés, az útépítés, valamint a szennyvízcsatorna-hálózatépítés feltételeiről szóló rendelet módosításáról


/A rendelet teljes szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza./

Kiment az ülésről: Hornyik László, Szarvas Pál, dr. Dóczi Margit képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 16 fő


7./ Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet körzeti vezetőóvónőjének megbízatása

Szirbik Imre:
Az oktatási-nevelési intézményekben a vezetőket 5 évre választja meg a Képviselő-testület. A Művelődési és Oktatási Bizottság támogatja Csatlós Péterné megbízását.
Kérte a képviselőket, aki egyetért Csatlós Péterné vezetői megbízatásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal elfogadta (1 fő nem szavazott) és meghozta az alábbi határozatot:

92/2002.(VI.28.)KT
Tárgy: Felsőpárti ÓMK vezetőóvónőjének megbízása

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testület az 1990. évi LXV. tv. 9.§. (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., a 138/1992.(X.8.)Korm.r. alapján

Csatlós Péternét
(sz.: Molnár Erzsébet, lakás: Szentes, Céhház u. 5.)

2002. szeptember 1-jétől 2007. augusztus 15-ig

megbízza a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet (Szentes, Rákóczi F. u. 46-48.) magasabb vezetői teendőinek ellátásával.

Jelen magasabb vezetői megbízás a nevezett közalkalmazotti kinevezését nem befolyásolja

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Csatlós Péterné körzeti vezetőóvónő
2./ Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet
3./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája
4./ Szentes Város Polgármestere
5./ Polgármesteri Hivatal Szervezési és Oktatási Osztálya