3.) Széchenyi Liget területén egészségturisztikai beruházási pályázat (2)

Szirbik Imre:

Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A tervezőmunka folyamatos, a beruházási anyagok műszaki tartalma egyeztetésre került, a tervezők jelenleg készítik a pontosított költségvetéseket. A tervezői költségpontosítás még nem fejeződött be, kérte, hogy a határozati javaslatot úgy fogadják el, hogy a maximum 400 mFt nettó beruházási költségvetésen belül a tervezői költségvetések pontosítása után változatlan műszaki tartalommal történő benyújtás esetén kapjon a polgármester felhatalmazást arra, hogy az összeghatáron belül egyes részterületeket így lehessen pontosítani. A határozati javaslatot 2. ponttal egészítette ki, miszerint a Képviselő-testület a következő ülésén tűzze napirendre a strand önálló egységként történő működtetését. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy önálló költségvetési intézményként, önálló gazdasági társaságként, illetve az önkormányzat már meglévő gazdasági társaságaival történjen-e a működtetés. Ha önálló szervezeti egységként adóköteles tevékenységet végez, akkor a teljes általános forgalmi adó visszaigényelhető, amely nettó 400 mFt-os beruházás esetén nettó 100 mFt-ot jelent. A vizsgálatnak az is célja, hogy a Víz- és Csatornamű Kft.-vel történő működtetés új lehetőséget biztosítana. Javasolta, hogy ezt a vitát a következő képviselő-testületi ülésen folytassák le egy kidolgozott előterjesztés alapján.

Orbán István:

Megítélése szerint a strandot úgy szabadna fejleszteni, ha a liget fejlesztésével együtt egységesen kezelik. Számos olyan probléma jelentkezik a strand működése során, amely egy kibővített funkcióval hatványozottabban jelentkezne. A terv változatlanul középen hagyja a bejáratot, nem foglalkozik a teniszpályához fűződő kapcsolattal, a Vecseri fok további sorsával, az uszoda vagy a kemping bejáratának esetleges áthelyezésével, illetve a Liget közlekedési rendjének megváltoztatásával. Komplex tervet kellene készíteni az egész ligetre vonatkozóan. Cél lehet az uszoda fejlesztése fedett uszoda tervezésével. Át kellene gondolni a liget együttes működtetését és a liget közlekedési rendszerének megváltoztatását. Az uszoda fejlesztési pályázatot önmagában támogatja, de így nem ért vele egyet.

Baranyi Imre:

Úgy gondolta, hogy a liget egészére van koncepció. Elkészült ennek a Részletes Rendezési Terve. Ennek a pályázatnak az a címe, hogy "A Széchenyi Liget területén egészségturisztikai beruházási pályázat", a pályázat arra ad lehetőséget, hogy ebből valamit megvalósítsanak, többre nem.

Félegyháziné Somogyi Éva:

A Pénzügyi Bizottság is azon az állásponton van, hogy az uszoda működését felül kell vizsgálni. Meg kell keresni azt a megoldást, hogy a már működő önkormányzati tulajdonú kft.-knél, vagy másik kft. létrehozásával történjen a strand működtetése.

Szűcs Lajos:

A Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A Részletes Rendezési Tervben szerepel a fedett uszoda megépítése, illetve, hogy a másik oldalról hogyan lehet megközelíteni a strandot. Véleménye szerint a főbejárat helyét akkor kell eldönteni, ha a pályázatot megnyerik. A Bizottság javasolta, hogy sikertelen pályázás esetén is tartsák napirenden az anyagi lehetőségek függvényében történő megvalósítást.

Halmai László:

Az előterjesztés mellékletét képező rajzról lemaradt az önkormányzati tulajdonban lévő Liget Étterem. Megépítésekor felmerült a strand új főbejáratának helye. Ha a strand bővítésre kerül, akkor az autók a Csallány G. parton fognak állni, amely látvány az idelátogatókat, turistákat elriaszthatja. Véleménye szerint a főbejárat rossz helyen van. A Részletes Rendezési Terv tartalmazza, hogy a Vecseri fokhoz az Ilona part felől egy közúton be lehet jutni. Célszerű lenne ott kialakítani a parkolókat. A terv hibája az, hogy az öltözőt rossz helyre helyezi. A strand bejárata és a Vecseri fok határában kellett volna elhelyezni az éttermet, és oda lehetett volna tenni a strand főbejáratát. A sportmedence és a liget kerítésének vonalába lehetett volna egy olyan szociális öltözőt és létesítményt építeni, ahol a sportolók és vendégek öltözése megoldott lenne. Szomorú, hogy évek óta tervezik a strand felújítását, és ha megjelenik egy pályázati kiírás, akkor a rossz terv miatt fog meghiúsulni a pályázat sikeressége. Véleménye szerint az új bejáratnak ott kellene lennie, ahol a fedett uszoda és a parkoló lesz.

Szirbik Imre:

A strand egy vegyes terület, amelynek vannak pihenő elemei, de vannak sportbázisai is. A tervező azt a feladatot kapta, hogy ezt a két dolgot próbálja összehangolni, amelyet véleménye szerint jól megoldott. A tervlap csak azt a részt tartalmazza, amely a pályázatot érinti. A terület Részletes Rendezési Terve tartalmazza a fedett uszoda helyét. A harkányi és gyulai strandokon az öltözők elszórva vannak és nem a bejáratnál.
A város strandja jelenleg idényfürdő. A termálmedencéket tekintve – amelyeket az idősek és a családok vesznek leginkább igénybe – minimális követelmény, hogy a medencétől az öltözőkig fedett közlekedőkön vezessen az út. Amennyiben a fedett uszoda megépül, a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények is megépíthetők. Az uszoda nemcsak gépjárműforgalmat, hanem gyalogos és kerékpáros forgalmat is vonz magával. A Részletes Rendezési Terv nem szabályozza egy másik bejárat kialakítását, de legyen rá pénzügyi fedezet. A pályázati kiírásban nem szerepel sportlétesítmények, üdülőházak felújítása és fedett uszoda megépítése. A termálvizek és egészségturizmus program azt tartalmazza, hogy minimum 300 mFt nettó értékkel lehet pályázni, amelynek 50%-át támogathatja a Széchenyi terv, a 25% saját erőt biztosítani kell. A másik terv a "nagy szálló projekt", amelyre 1 milliárd Ft és a feletti pályázatokat lehet benyújtani. Ez a gyógyszállók, gyógyfürdők létesítésére vonatkozik, amelynek 15%-os támogatása lehet, amely visszatérítendő hitel. Kérte, hogy a terv szerint járuljanak a pályázat benyújtásához. A tárgyalások azt mutatják, hogy a tárcánál az év első felében benyújtott pályázatokra még van anyagi forrásra lehetőség.
Megérkezett az ülésre: Szabó Péter képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szűcs Lajos:

Parkolók kialakítását mindenképpen meg kell oldani. Cél, hogy minél több autó ki legyen tiltva erről a területről.

Orbán István:

Oltyán Lajos:

Egyetértett azzal, hogy minél több autót tiltsanak ki a liget területéről. Vannak olyan sportlétesítményeket, ahova a parkolótól a bejáratig több száz métert is gyalogolni kell.

Ollai Istvánné:

Ha lehetőség van a pályázásra, akkor pályázni kell, még ha kis lépésekben is jutnak előre.

Halmai László:

Tipikusan szentesi probléma, hogy nem jó helyre építik a létesítményeket. A Sportcsarnok miért a jelenlegi helyére került? A piac és a Liget Vendéglő is lehetne jobb helyen. A szakértelem mindig háttérbe van szorítva. A strandfejlesztésre is kész tervek vannak, nem arról döntenek, hogyan legyen, hanem arról, hogy így adják-e be a pályázatot. Ez a terv tartalmazza, hogy hol lesz a kemping későbbi bejárata. Hogyan fog kinézni, ha nem egymás mellett lesz a két bejárat? A kempingből a strandra csak kerülővel fog tudni átmenni a turista. Hosszú távon az önkormányzat mit képzel el? Saját szórakoztatását, vagy idegenforgalmi szerepet? Bejelentette, hogy a szavazásnál tartózkodni fog.

Baranyi Imre:

Véleménye szerint, ha a fedett uszoda felépítésére lesz pénz, akkor két bejárat kialakítására is lesz. A Kontaset Kft. mellett a volt nagytározó területére van elképzelve a gépkocsi parkoló. A parkolótól a bejáratig el lehet sétálni, más helyeken is van ilyen megoldás.

Dr. Demeter Attila:

Megnyugtató számára, hogy a vázrajzon szerepel, hogyan lehet a későbbiekben megközelíteni a kempinget. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyszerre nem tudnak megvalósítani 1 milliárd Ft-os beruházást. Ha Szentes lakossága részéről igény van a fejlődésre, akkor kis lépésekkel is előre lehet haladni és lehet pályázni. Véleménye szerint ezt mérlegelve és tekintettel a szűkös anyagiakra ide kell hozni a beruházást, a fejlesztést. Egyetértett azzal, hogy a gépjárműforgalmat ki kell szorítani a strand területéről megfelelő parkolási hely kialakításával, pl. a Sportpálya melletti területen.

Szirbik Imre:

Kérte a képviselőket, aki elfogadja, hogy az előterjesztett tervek szerint kerüljön a pályázat benyújtásra és egyetért a szóbeli módosítással, szavazzon

A Képviselő - testület a javaslatot 16 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy készüljön előterjesztés a strand önálló egységként történő működtetésére, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

55/2001. (IV.18.) KT
Tárgy: Széchenyi Liget területén egészségturisztikai beruházási pályázat
H A T Á R O Z A T
1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város népességmegtartó és turista-csalogató vonzerejének, állami, helyi, lakossági bevételeinek gyarapítása, a helyi, lakossági bevételeinek gyarapítása, a helyi egészség-turizmus fejlesztése érdekében jelentős önerőt és állami támogatást kíván fordítani a kiemelt szereppel bíró Széchenyi Ligetre, különösen a rendkívüli, kiváló helyi adottságból fakadó termálvíz fokozott hasznosítására: a termálfürdő medencéinek fejlesztésére, s az ahhoz kapcsolódó korszerű és látványos infrastruktúra kialakítására.
I. A beruházás:
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat nyújtson be vissza nem térítendő támogatás iránti pályázatot a Gazdasági Minisztériumhoz (SZT-TU-1. jelű termálfürdő-fejlesztési pályázatot), a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, lehetőség szerint egyéb kiírókhoz a tervezett termálfürdő fejlesztési beruházás minél nagyobb mértékű állami és egyéb támogatása érdekében.
A Képviselő-testület megállapította, hogy a Széchenyi Liget és Strandfürdő határozathoz mellékelt elvi engedélyes tervei a korábbi, "wellness" típusú élménypark megvalósítása kapcsán elképzelt és elfogadott terveivel összhangban készültek el.
A termálfürdőre és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésre készített fejlesztési és beruházási tervet a megtárgyalt tervrajzok, költségvetés és megvalósítási ütemterv szerint elfogadja, és a Gazdasági Minisztériumhoz, a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz (lehetőség szerint más szervhez) történő, turisztikai fejlesztési pályázati támogatás elnyerése érdekében benyújtásra javasolja – a következő fő tervezett számadatokkal:
Strandfürdő fejlesztés: Bekerülés:
Nettó (MFt)
– ülőmedencék: 150 fh, cca. 222 m2, részleges lefedés 58,7
– gyermek medencék: 153 m2 gombák, csobogó, kis csúszdák 40,5
– látványmedence: 60 m2, 3 pályás nagycsúszda, (1 nagy 73,2
spirálcsúszda, családi csúszda, 1 gyerek
csúszda)
– gépészeti aknák: 18,0
Vízipark összesen: 190,5

– öltözők: 2 x 150 fh szekrényes 85,0
2 x 180 fh vállfás
összekötő folyosó
– közművek: 18,0
– parkosítás: 67,5
– büfék: 21,75
– ioncserélő technológia 15,0
kiegészítők összesen: 207,25

Mind összesen: 397,75

A maximum 400 mFt nettó összes beruházási költségvetésen belül a tervezői költségvetések pontosítása után változatlan műszaki tartalommal történő benyújtás mellett a polgármester felhatalmazást kap arra, hogy az összeghatáron belül egyes részterületek költségeit a tervezői pontosítások szerint módosítsa.

II. Nyilatkozat a fejlesztés ÁRT-ben és RRT-ben elfoglalt helyéről:

Az Önkormányzat a természeti, környezeti szempontból védett tulajdonban álló Széchenyi Ligetben, annak részeként létrehozandó termálfürdő kialakításával és infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatosan megállapítja és kijelenti:
Az Önkormányzat az elfogadott termálfürdő és infrastruktúra fejlesztésről akként nyilatkozik az illetékes szervek felé, hogy az a Széchenyi Ligetben az Általános Rendezési Tervével és a Részletes Rendezési Tervével összhangban, a meglévő települési környezethez illeszkedően működik a termál- és pihenőpark és létesülnek az új létesítmények. A fejlesztés és beépítés megfelel a hatályos rendezési tervbe foglalt előírásoknak és meghatározásoknak.

III. Saját források:

A.) A Képviselő-testület a fejlesztési tervek, megvalósíthatósági tanulmány és pályázatok költségeit a 2001. évi éves költségvetésében erre a célra elkülönített 10 MFt-os keretéből finanszírozza.
B.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a GM pályázat szerinti legalább 25%-ot kitevő önerőt a termálfürdő és kapcsolódó létesítmények beruházásához mindenkori éves költségvetésében biztosítja. Az Önkormányzat a további területfejlesztési, egyéb források elnyerése érdekében más pályázato(ka)t kíván benyújtani.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az előfinanszírozást a pályázat szerinti költségvetési ütemezésnek megfelelően biztosítja.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az esetleg csökkentett mértékben megítélt támogatás esetén is megvalósítja a termálfürdő- és kapcsolódó létesítmények fejlesztési projektet, azzal, hogy ahhoz – az elnyert összeg ismeretében – módosított üzleti és fejlesztési tervet nyújt be a Gazdasági Minisztériumhoz.
Az Önkormányzat vállalja, hogy legalább 10 évig turisztikai céllal hasznosítja a beruházást; az állami támogatással megvalósított tárgyi eszközöket pedig az amortizációs időtartamig, de minimum 5 évig hasznosítja turisztikai céllal.
Az Önkormányzat a pályázati díjat határidőben befizeti.


Határidők:
a SZT-TU-1-es GM pályázat benyújtására a határozathozatalt követően 15 napon belül
a TFC pályázat benyújtásra kiírás szerint
Felelős: Polgármester

2.) A Képviselő-testület kéri, hogy készüljön előterjesztés a strand önálló egységként történő működtetésére. Vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy önálló költségvetési intézményként, vagy önálló gazdasági társaságként, illetve az önkormányzat már meglévő gazdasági társaságaival történjen-e a működtetés.

Határidő: 2001. májusi képviselő-testületi ülés
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kap:
1.) Gazdasági Minisztérium Budapest
2.) Szentes Város Polgármestere
3.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
4.) Polgármesteri Hivatal Szervezési és Oktatási Osztálya


Elment az ülésről: Pap Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: