6.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja /5/

Szirbik Imre:

A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztés napirendről való levételét javasolja. Továbbá javasolja, hogy a bérleti díjakkal kapcsolatos szabályozást utalják a Szolgáltató Kft Felügyelő Bizottsága hatáskörébe.

Dr. Demeter Attila:

Milyen jogszabály alapján akarják a hatáskört átruházni? Nem javasolja az előterjesztés napirendről való levételét.

Szűcs Lajos:

A Szentes Városi Szolgáltató Kft a gyakorlatban a megállapítottnál magasabb összeget alkalmaz.

Megérkezett az ülésre: Udvarhelyi Gyula képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szűcs Lajos:
A Felügyelő Bizottság kísérje figyelemmel a változásokat és szükség esetén tegyen javaslatot a bérleti díj módosítására.

Szirbik Imre:

Kérte a képviselőket, aki egyetért a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával, miszerint az előterjesztést vegyék le a napirendről, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el (1 fő nem szavazott).

Dr. Demeter Attila:

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a jogszabályalkotás. A határozati javaslatban a bérleti díj minimál értéke szerepel. A jogszabály kimondja, hogy a felek között a bérleti jogviszonyt az egybehangzó akaratnyilatkozat állapítja meg. A felek határozzák meg a bérleti díj összegét. A magántulajdonban lévő helyiségek bérleti díjai magasabbak a határozati javaslatban szereplő díjtételeknél.

Szűcs Lajos:

Nincs szükség a bérleti díjak módosítására, mert a felek „bármilyen mértékű" bérleti díjban megállapodhatnak.

Halmai László:

A határozattal növekedni fog az önkormányzat bevétele. A Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának meg kellene vizsgálnia, hogy a nem megfelelő bevételt nyújtó ingatlanokat hogyan és milyen értéken lehetne értékesíteni.

Visszaérkezett az ülésre: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szirbik Imre:

Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

141/2001.(X.26.)KT
Tárgy: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:

A Képviselő-testület a nem lakás céljára szolgáló helyiségek javasolt minimális bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg, és kezdeményezi a Városi Szolgáltató Kft ügyvezetőjénél, hogy a bérleti szerződések megkötésekor és a 2002. évi tervezéskor az alábbi táblázatban szereplő díjakat vegye figyelembe:

2002. január 1-jétől javasolt minimális bérleti díj Ft/m2/hó+ÁFA
Üzlet, iroda, orvosi rendelő (teljes alapterület, raktár és szociális létesítményekkel együtt) 440,-
Különálló raktár és pince (kizárólag raktározási tevékenységre) 130,-
Garázs 180,-
Műhely ipari termelés céljára 260,-
Kirakat 90,-
Határidő: 2002. január 1.
Felelős: Szentes Városi Szolgáltató Kft ügyvezető igazgatója

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Városi Szolgáltató Kft
2.) Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja
3.) Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési és Gazdálkodási Csoportja
4.) Polgármesteri Hivatal Szervezési és Oktatási Osztálya