7.) Az eredményes pályamunkákat előkészítő önkormányzati alkalmazottak javadalmazásáról szóló rendelet megalkotása (7., 7/1.)

Szirbik Imre:

Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Művelődési és Oktatási, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Dr. Sztantics Csaba:

Az előterjesztés tárgyának pontos meghatározása „Az eredményes pályamunkákat előkészítők javadalmazásáról szóló rendelet". Az előterjesztés végén szereplő 3.§ /2/ bekezdés helyett 5.§ /2/ bekezdése lenne. A rendelet tervezet a 2.§ /1/ bekezdésében a második „annak" szó törlésre kerül, a 4.§-ban 2.§ /1/–/3/ bekezdés szerepel. Előterjesztőként elfogadta a Pénzügyi Bizottság javaslatait. Az első javaslatot kérte a határozati javaslat 2.) pontjaként figyelembe venni. A rendelet tervezet 5.§-a egy bekezdéssel kiegészülne, amely tartalmazná a Pénzügyi Bizottság másik véleményét, miszerint „A részesedések kifizetésére évente két alkalommal, júniusban és decemberben kerülne sor."

Félegyháziné Somogyi Éva:

A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatról tárgyalt és hogy az rendeletben megjelenjen. A határozati javaslat csak a közalkalmazottak javadalmazásáról szól. Ez a kérdés, úgy merült fel, hogy a rosszul fizetett köztisztviselői és közalkalmazotti szféra legyen javadalmazva és a pályázatok elkészítéséhez valamiféle mozgatórugót adjanak. Csak a közalkalmazottak javadalmazását javasolta.

Szűcs Lajos:

A határozati javaslat azt mondja ki, hogy az eredményes pályamunkákat előkészítő önkormányzati alkalmazottak javadalmazásáról szóló rendelet, ugyanakkor a rendelet tervezet 1.§-ában az szerepel, hogy a Képviselő-testület által alapított közhasznú társaságok és gazdasági társaságok közalkalmazottai. Úgy gondolta, hogy a közhasznú és gazdasági társaságok alkalmazottai a társaság alkalmazottai és nem az önkormányzaté. Nincs ellentmondás?

Orbán István:

Javasolta, hogy csak az önkormányzati alkalmazottak javadalmazásáról szóljon ez a rendelet. Kérte, hogy a rendelet tervezet 1.§-a legyen újrafogalmazva, és az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok külsős tagjai kerüljenek kivételre.

Dr. Dóczi Margit:

Módosító indítványként előterjesztette, hogy a rendelet tervezet 1.§-ának személyi hatályából kerüljön ki az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok. Csak azon közhasznú társaságok dolgozói szerepeljenek, akik közalkalmazotti jogviszonyban vannak. Úgy gondolta, hogy a versenyszférában dolgozó gazdasági társaságok részesei bizonyos premizálásnak, hol az esélyegyenlőség a közalkalmazottakkal szemben. Igazságtalannak tartotta, hogy nincs a köz- és versenyszféra között Magyarországon esélyegyenlőség.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:

A rendelet tervezet 2.§ /1/ bekezdése „dolgozó"-t említ, míg a 4.§ már „dolgozók"-ra vonatkozik. Ez elírás?

Dr. Sztantics Csaba:

A „dolgozó„ kifejezést kijavította, így azokra akikre ezen rendelet személyi hatálya kiterjed" szól a kifejezés.

Orbán István:

Ha egy 50 eFt-os pályázatot tízen írnak, akkor javadalmazásként 50 eFt-ot kapnak?

Dr. Sztantics Csaba:

Ha a pályázat elérhető összege 50eFt, akkor kisebb összegű javadalmazásról lehet szó, az arányokat tartani kell.

Orbán István:

Dr. Sztantics Csaba:

Szabó Péter:

Véleménye szerint a rendelet tervezet 2.§ /1/ bekezdésébe csak annyit kellene írni, hogy pályázatonként bizonyos értékű támogatás adható, a 4.§ pedig rendezi, hogyan osztják el maguk között.

Szirbik Imre:

Felhívta a figyelmet az Érdekegyeztető Tanács előterjesztésére, amely a középiskolákra és a kórházra vonatkozik. Ez átvihető azokra a gazdasági társaságokra, amelyek önkormányzat által alapítottak, pl. a Szentes Városi Szolgáltató Kft., a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft., a Könyvtár Kht. és a Rádió Szentes Kht., illetve a Liget Kft., ahol az önkormányzat ugyan nem 100%-os tulajdonos.

Oltyán Lajos:

Ez a rendelet tervezet egy bizonyos közalkalmazotti réteget érintően gesztus értékű. Az oktatási intézmények nagy számú pályázatot írnak, amelyek elnyerhető összeg 50-100 eFt. Ebben az esetben 5-7 eFt-os bruttó juttatásokról van szó. Az önkormányzat a szűkös költségvetési lehetőségekhez képest igyekezett támogatni a pályamunkákat azzal, hogy az önrészt, mintegy 10%-ig biztosította a pályázóknak.

Szűcs Lajos:

A Csongrád Megyei Közoktatási Alapítványhoz beérkezett 49 pályázatból a szentesi általános- és középiskolák, valamint az óvodák 21.547 eFt-ot nyertek. Ha az önkormányzat ebből 1 mFt önrészt kifizet, akkor is több, mint 20 mFt vissza nem térítendő támogatást nyert.

Kiment a teremből: Orbán István képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Halmai László:

Támogatandó, hogy minél több pályázati pénz kerüljön a város költségvetésébe. Nem lenne szerencsés összekapcsolni az elnyert pénzt és a sikerdíjat, mert visszájára is elsülhet. Eddig hivatástudatból készítettek pályázatokat. Ha ezt direkt módon összekapcsolják a sikerdíjjal, akkor ez sikertelen pályázatok esetén ellenérzést szülhet. A dolgozóknak az esélytelen pályázatokra is annyi munkát kell befektetni, mint a esélyesekre. A megoldást az intézményvezetők szabadságfokának növelésében látta. A kisebb pályázatoknál az intézményvezetőknek kellene egy keretet adni, amelyből tudna motiválni.Visszajött a terembe: Orbán István képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Dr. Rébeli Sz. Tamás:

Az elmúlt hónapokban a Képviselő-testület állásokat szüntetett meg, mert nincs elég pénz azok fenntartására. Most pedig jutalomként hasonló összeget ítélnek oda. Véleménye szerint ez a rendelet belső feszültséget eredményezhet, hiszen vannak olyan munkakörök, ahol a dolgozók nem tudnak plusz pénzekhez hozzájutni, mert nincs lehetőségük pályázatírásra. Javasolta, hogy az előterjesztést vegyék le napirendről és egy egységes jutalmazási rendszert kidolgozásával kerüljön vissza a Képviselő-testület elé, hogy azok a közalkalmazottak és köztisztviselők, akik kiesnek a pályázatírás lehetősége alól, ne kerüljenek hátrányosabb helyzetbe, annak ellenére, hogy jól végzik a munkájukat.

Udvarhelyi Gyula:

Véleménye szerint csak hivatástudatból lehet jó és eredményes pályázatot készíteni. A rendelet tervezetből hiányolta azt, hogy a pályázati munkák elkészítése team-munka. Javasolta, hogy az osztályvezetők szabadságfokának a megemelésével és jutalom elosztás szabadságával minden dolgozó részesüljön elismerésben. Ha nem tudnak megfelelő javaslatot tenni, akkor vegyék le napirendről és dolgozzák át a rendelet tervezetet.

Szűcs Lajos:

Nem lenne szerencsés mindenkinek pénzt adni, aki részt vesz a pályázat megírásában. A pályázat megírója ossza fel a nyertes pályázatért kapott javadalmat a segítői között.

Halmai László:

Egyetértett azzal, hogy jutalmazni kell a plusz munkát végzőket. A jutalmazás mikéntjét abban látta, hogy az intézményvezető vagy az osztályvezető határozza meg mi az az összeg amivel motiválni tudja a dolgozókat. A pályázatoknál az önrészt is jóvá kell hagyni, hozzá lehet tenni ezt a sikerdíjat is. Javasolta, hogy az előterjesztést vegyék le napirendről.

Dr. Demeter Attila:

A bevételi források ilyen módon történő növelése tisztességes szándékot takar, ezért a Képviselő-testület becsülje meg a közalkalmazottait. A rendeletet el lehet fogadni a személyi hatály tisztázása után, mert a későbbiekben lehet módosítást végrehajtani. Minden késedelem az ambíciók elvesztésével járhat. A rendelet tervezetet ösztönzőnek találta. Támogatja a rendelet megalkotását.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:

Felhívta a figyelmet, hogy a napirendről való levétel ügyrendi javaslatként hangzott el.

Szirbik Imre:

Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés napirendről való levételével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 13 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:

A Képviselő-testület döntött arról, hogy ez a rendelet szülessen meg. A dolgozók elismerésének több útja van, a besorolási bér, az általános jutalmazás, amennyiben van rá anyagi forrás, és a többletmunka jutalmazása. A rendelet tervezet mutat egy degresszív táblázatot, amely a felső határt a köztisztviselői javadalmazás tízszeresénél húzza meg. Hasonlításként elmondta, hogy az elmúlt időszakban az egyik intézmény 18, míg a másik 4 pályázatot nyújtott be, pedig mindkét intézmény számára ugyanannyi információ állt rendelkezésre. A Képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor az oktatási intézményeknél normatív alapon szabott meg bevételi kvótát. Kimondta, ha ezen túl teljesít az intézmény, az teljes egészében az intézmény hatáskörébe tartozó döntési kompetencia. Az Érdekegyeztető Tanács kibővítette a személyi hatályt a középiskolákkal, a Rigó Alajos Általános Iskolával, szociális otthon és kórházzal. Kérte a képviselőket, hogy a rendeletet alkossák meg.

Dr. Sztantics Csaba:

Javaslat érkezett, hogy a rendelet tervezet 1.§-ából kerüljön kivételre a Képviselő-testület tagjai, bizottságainak nem képviselő tagjai, a Képviselő-testület által alapított gazdasági társaságok szövegrész, a közhasznú társaságok esetében pedig csak a közalkalmazotti kapcsolatban lévő alkalmazottak maradjanak benne. A személyi hatály ki kell, hogy terjedjen az Érdekegyeztető Tanács által javasoltakra, így a Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézményekre, illetve az egészségügyi dolgozókra.

Elment az ülésről: Szabó Péter képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szirbik Imre:

Kijavította, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában, de Szentes Város tulajdonában lévő intézmények dolgozóira.

Orbán István:

Szirbik Imre:

Dr. Sztantics Csaba:

A rendelet tervezet 1.§-ának módosított változata a következőképpen hangzik: „Ezen rendelet hatálya kiterjed Szentes Város Önkormányzata által fenntartott intézmények, a Polgármesteri Hivatal közalkalmazotti, köztisztviselői, szolgálati és munkajogviszonyban lévő alkalmazottaira, ezek Képviselő-testület által kinevezett vezetőire, továbbá Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a Csongrád Megyei Önkormányzat által fenntartott oktatási és egészségügyi intézmények közalkalmazottaira, vezetőire."

Orbán István:
Javasolta, hogy az „oktatási és egészségügyi" szövegrész maradjon ki.

Szirbik Imre:

Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a rendelet tervezet 1.§-ából maradjon ki a gazdasági társaságok szövegrész, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett, szavazzon.


Kérte a képviselőket, aki a jegyző által megfogalmazott személyi hatályt elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Dr. Sztantics Csaba:

A határozati javaslat a következő mondattal egészülne ki: „A 2001. évben a már eddig benyújtott és elbírált sikeres pályázatokra vonatkozóan a kifizetési határidő szeptember 30-a, a folyamatban lévő és még elbírálás előtt álló pályázatok esetében 2001. december 31-e."
A rendelet tervezet 5.§-a /4/ bekezdéssel egészül ki, miszerint „a részesedések kifizetésére évente két alkalommal júniusban és decemberben kerül sor." és az eddigi /4/ bekezdés /5/ bekezdésre változik.

Szirbik Imre:

Kérte a képviselőket, aki az imént ismertetett módosításokat elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérte a képviselőket, aki az így módosított rendelet tervezetet elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2001. (IX.22.) KT. sz. rendelete

az eredményes pályamunkákat előkészítők javadalmazásáról

/A rendeletet a 6. sz. melléklet tartalmazza./

111/2001. (IX.07.) KT
Tárgy: Az eredményes pályamunkákat előkészítők javadalmazása

H A T Á R O Z A T

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az eredményes pályamunkákat előkészítő önkormányzati alkalmazottak javadalmazásáról szóló rendeletében foglaltak anyagi fedezetét 2001. évre a 2001. évi költségvetési rendeletben rögzített költségvetési hiány növelésével céltartalékként elkülönítve 5 millió forint összegben biztosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a következő évekre a 2001. évi tapasztalatokat figyelembe véve az éves költségvetési rendeletekbe építse be az eredményes pályamunkákat előkészítő önkormányzati dolgozók részesedésének fedezetét.

Határidő: 2001. december
Felelős: Jegyző


2.) A 2001. évben a már eddig benyújtott és elbírált sikeres pályázatokra vonatkozóan a kifizetési határidő szeptember 30-a, a folyamatban lévő és még elbírálás előtt álló pályázatok esetében 2001. december 31-e.

A határozatról értesítést kap:
1.) Intézményvezetők
2.) Szentes Város Polgármestere
3.) Szentes Város Jegyzője
4.) Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoport