16.) Szentes város teljes körű közvilágítás szolgáltatási szerződése (15., 15/1)

Szirbik Imre:

Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Az elmúlt 1,5 év tárgyalássorozata elvezetett odáig, hogy a Démász Rt.-t sikerült egy olyan szerződéstervezet felé orientálni, amelynek nominális értéke 2001-ben alacsonyabb, mint 1999-ben volt. A díjszabásokban történt változás lehetővé teszi, hogy abszolútértékben csökkenő villanyszámlánk terhére, mintegy 20 mFt pótlólagos beruházásra sor kerülhessen, amely teljesítmény bővüléssel jár. Ez döntő részben a Nagyhegy közvilágítással el nem látott területeit, kisebb részben a város egyéb területeit érinti. Összességében 7,5 km közvilágítási hálózat kiépítését jelenti. Ennek még nincsenek tervei és költségvetése sem, ezért nem szerepel az összeg a szerződéstervezetben. A konkrét tervek és költségvetés elkészültekor fognak visszatérni az összeg pontosítására. Kérte, hogy a Képviselő-testület a szerződés 5.4-es pontjában úgy foglaljon állást, fenntartja magának a jogot, hogy a jelenlegi és a várható villanyszámla közötti differenciára, mint tőketörlesztésre pótlólagos hálózatfejlesztést kíván a Démász Rt.-n keresztül létrehozni, amely a Nagyhegy villanyhálózatának kiépítését jelentené.

Dr. Demeter Attila:

Horváth István:

A Kispatéi út közvilágítása megoldódik?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:

Van-e mód arra, hogy megoldódjon a Csongrádi úti körforgalom közvilágítása? Kérte a megvizsgálás lehetőségét és megtárgyalását.

Szirbik Imre:

A Képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy szolgáltatási díjként a villanyszámlába beépítve beruházást valósítson meg. Javasolta, a Képviselő-testület azzal fogadja el a szerződést, hogy ennek a konkrét listáját bízza a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra úgy, hogy az 1 évre számított tőketörlesztési összeg a jelenlegi villanyszámlánk és az így keletkező új villanyszámlánk különbözetét jelentse. A meglévő lámpahelyek korszerűsítése a 8,9 mFt-ba van benne, amelynek egy részét a Démász Rt. elvégezte.

Orbán István:

Örömmel vette, hogy a Démász Rt. szolgáltat annak ellenére, hogy az önkormányzatnak nem volt szolgáltatási szerződése az Rt.-vel. Javasolta, hatalmazzák fel a polgármestert a Démász Rt.-vel való szerződés aláírására, mert előnyösnek tűnik a város számára.

Visszajött a terembe: László Béla képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Móra József:

A Bizottsági ülésen olyan aggály fogalmazódott meg, hogy a témakörben felkért szakértő kötődik a szolgáltatóhoz. Megkérte az illetékes osztályt, hogy legközelebb az ilyen jellegű pályázatoknál független szakértőt bízzon meg.

Szirbik Imre:

Nem sok olyan szakértő van, akinek a hálózat üzemeltetésben gyakorlata van.

Szirbik Imre:

Kérte a képviselőket, aki a szerződés tervezetre vonatkozó határozati javaslat A.) változatával egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kérte a képviselőket, aki hozzájárul ahhoz, hogy a kiszámított beruházási kvóta erejéig a konkrét utca listát a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hagyja jóvá, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

120/2001. (IX.07.) KT
Tárgy: Szentes város teljes körű közvilágítás szolgáltatási szerződése

H A T Á R O Z A T

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szentes város teljes körű közvilágítás szolgáltatására vonatkozó szerződést és felhatalmazza Szirbik Imre polgármestert, hogy a Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársasággal a szolgáltatási szerződést megkösse.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2001. szeptember 30.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a kiszámított beruházási kvóta erejéig a konkrét utca listát hagyja jóvá a hálózatfejlesztés terén.

A határozatról értesítést kap:
1.) Démász Rt. – 6720 Szeged, Klauzál tér 9.
2.) Képviselő-testület Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
3.) Szentes Város Polgármestere
4.) Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
5.) Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoport