5.) A képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló rendelet módosítása – Törvényességi észrevételre intézkedés

Szirbik Imre:

Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság kérésére a törvényességi észrevétel teljes szövege kiosztásra került. A napirendről való levételnek törvényességi akadálya van. A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal kérésére a Képviselő-testület intézkedéséről, álláspontjáról május 20-ig tájékoztatást kell adni. A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal amennyiben úgy látja, hogy a Képviselő-testület álláspontja nem felel meg a törvényességi alapoknak, akkor Alkotmánybírósághoz fordulhat.

Dr. Demeter Attila:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság azt az álláspontot képviselte, hogy valóban történt egy szigorúbb feltételtámasztás a Képviselő-testület tagja irányában, amennyiben köztartozását nem teljesítette. Az előző ülésen azt mondta, hogy a rendelet magasabb szintű jogszabályban nem ütközik, de erkölcsi megfontolást támaszthatnak ilyen vonatkozásban. A képviselő fizessen adót, tegyen eleget bejelentési és befizetési kötelezettségének. A képviselőnek példát kell mutatni. Nem tiltja magasabb szintű jogszabály, hogy a Képviselő-testület a helyi rendeletében szigorúbb feltételeket feltételeket állapítson meg. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot és a rendelet módosítását támogatta.

Szirbik Imre:
Köszöntötte az ülésre megérkezett Farkas Sándor országgyűlési képviselőt.

Dr. Dóczi Margit:

Megdöbbenve vette észre, hogy a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal által küldött törvényességi észrevétel teljes szövegét nem mellékelték az előterjesztéshez, ugyanis az a Képviselő-testületnek lett címezve. A törvényességi észrevételben foglaltakkal értett egyet és elutasítását nem támogatta. Úgy gondolta, hogy példátlan lesz, ha a törvényességi észrevétel elutasítása nyomán az önkormányzat helyi rendelete az Alkotmánybíróságnál fog kikötni. Véleménye szerint a rendelet megalkotásának személyes indíttatása volt. Nevetségesnek tartotta, hogy az a képviselő, aki gazdasági társaság vezetője a társaság problémáiért képviselőként feleljen.

Szirbik Imre:

Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a törvényességi észrevétel áttanulmányozására szünetet rendeljen el, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el és az ülést folytatják.

Dr. Demeter Attila:

Emlékezete szerint ebben a kérdésben név szerinti szavazás volt. Törvényességi észrevételről van szó, nem pedig törvénysértésről. Egy szigorúbb rendeletre törvényességi észrevételt tett a Közigazgatási Hivatal, amely a rendelet módosításával orvosolható.

Szirbik Imre:

Szirbik Imre:

Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2001. (VI.02.) KT. számú
r e n d e l e t e
a képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló
8/1995. (III.31.) KT. számú rendeletének
módosításáról

(A rendeletet az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

70/2001. (V.18.) KT
Tárgy: A képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló rendeletre tett törvényességi észrevételre intézkedés

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal 2358-2/2001. számú, a képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 8/1995. (III.31.) KT. sz. rendelet módosítására vonatkozó 1/2001. (II.21.) KT. sz. rendelet elleni törvényességi észrevételével nem ért egyet, helyi rendeletét - a mellékletben szereplő módosítással - hatályában fenntartja.

A határozatról értesítést kap:
1./ Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal
2./ Polgármesteri Hivatal Szervezési és Oktatási Osztálya
3./ Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja
4./ Polgármesteri Hivatal Adócsoportja

Elment az ülésről: Udvarhelyi Gyula képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 17 fő
Megérkezett az ülésre: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő