12.) Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat mûködése (10)

Szirbik Imre:
Az elõterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Mûvelõdési és Oktatási, valamint a Sportbizottság véleménye.

Dr. Sztantics Csaba:
A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság az elõterjesztés tartalmával egyetértett, azonban a javaslat jogi megalapozottságát megkérdõjelezte, ezért a Jogi és Ügyrendi Bizottság felé megkereséssel élt. Az anyag elõterjesztésére egy korábbi képviselõ-testületi határozat kötelezte, mely kimondta, hogy a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat mûködését a Szervezeti és Mûködési Szabályzat mellékleteként javasolja rendezni. Feltételezte, hogy a Bizottság részérõl a jogi megalapozottság kérdése úgy merült fel, hogy indokoltnak látják-e a SZIDÖK mûködésének Szervezeti és Mûködési Szabályzatban való rendezését. Egy korábbi határozat kötelezte az ilyen formán történõ elõterjesztésre, egyébként az önkormányzatnak nincs ilyenfajta kötelezettsége. Véleménye szerint a Képviselõ-testület egy önálló határozatban is meghozhatja a döntést, mert akkor is elkötelezettséget vállal az iránt, hogy ezt a Diákönkormányzatot a megszövegezett formában támogassa. Az önkormányzatnak nincs olyan kötelezettsége, hogy ifjúsági referenst foglalkoztasson a Polgármesteri Hivatal. Az Ifjúsági és Sport Minisztérium számos olyan pályázatot ír ki, amelyben a pályázat nyerésének egyik feltétele az, hogy az önkormányzatnál ilyen mûködjön. Az elõterjesztésben szerepel Koromné Seri Anikó neve, aki az elmúlt években tevékenyen részt vett az önkormányzat ezen pályázatainak megírásában, amelyek eredményesek voltak. Az önkormányzat a pályázaton befolyt pénzt fordította az ifjúsági referensi munkakör honoráriumaként. Tekintettel arra, hogy a VE-GA Szövetség közhasznú szervezet, közhasznú szerzõdés megkötésére van lehetõség, amely szabályozott formát nyújtana arra nézve, hogy az elkövetkezendõ idõben az ifjúsági referensi munkakör a megpályázott összegekkel finanszírozva elláthassa az eddig ellátott feladatot.

Elment az ülésrõl: Dr. Sipos Ferenc képviselõ
A Képviselõ-testület létszáma: 22 fõ

Orbán István:
Megkérdõjelezte, hogy a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban kell-e szabályozni és ilyen formában a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat mûködését. Megítélése szerint a határozati javaslat az ifjúsági szervezetek közötti egypártrendszer visszaállítása. A VE-GA Szövetség nem képviseli a város összes ifjúsági és diákszervezetét. Kérte, hogy az önkormányzat keresse fel az összes ifjúsági szervezetet, amelyek nyilatkozzanak, hogy részt kívánnak-e venni ebben a tevékenységben. A határozati javaslatot visszautasította .

Oltyán Lajos:
Úgy gondolta, hogy fontos civil szervezetrõl van szó. A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetségnek, amelyik országos szervezet, de Szentesen van a központja és 1993 óta végzi tevékenységét, amelyet az önkormányzat nem igazán támogatott. Úgy gondolta, hogy a végzett munkát el kell ismerni. A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérték azzal kapcsolatban, hogy az SzMSz-be vagy külön határozatba kerüljön megfogalmazásra. Javasolta, hogy a Szervezeti és Mûködési Szabályzatba kerüljön bele. Nem tudta, hogy jogilag lehet-e, és hogyan lehet egy szervezettel szerzõdést kötni. A VE-GA Szövetség az Ifjúsági Önkormányzat megalakulásának kezdeményezésekor összehívta valamennyi Szentesen mûködi ifjúságnevelést deklaráló szervezetet. Jó volna, ha lelkes szülõk, ifjúságneveléssel foglalkozó személyek, pedagógusok a SZIDÖK élére állnának és ezt a munkát továbbvinnék.

Nem a forma a lényeg, hanem az, hogy a képviselõk a fiatalokkal folyamatosan foglalkozzon. A sport érdekli a fiatalokat, ezért javasolta a Sportbizottság, hogy a bizottsági ülésekre meg kellene hívni a diákönkormányzat képviselõjét.

Orbán István:
A rendelet-tervezet 1.§ (1) bekezdése úgy szól, hogy Szentes városban demokratikusan választott ifjúsági és diákönkormányzat mûködik. Ismeri a VE-GA tevékenységét, de a tagjait nem választotta senki demokratikusan. Ha egy rendeletet úgy kezdenek szabályozni, hogy "demokratikusan választotta", akkor ki kell írni demokratikus választást. Itt delegálás vagy összehívás történt, vagy mûködik egy klub, amely idõnként próbál az egész város ifjúsági és diákönkormányzata nevében fellépni. Ezért ellenzi a határozati javaslat elfogadását.

Oltyán Lajos:
A Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat nem azonos a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetséggel. Itt arról van szó, hogy egy ifjúsági szervezet vállalta a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat segítését. Az iskolákban mûködõ diákönkormányzatok – amelyek szabályos diákönkormányzati rendszer szerint mûködnek – határoztak úgy, hogy létrehozzák a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzatot, amelynek képviselõi választották meg a diákpolgármestert és a tisztségviselõit. Hangsúlyozta, hogy jó lenne, ha nemcsak a VE-GA Szövetség segítené, hanem más ifjúságneveléssel foglalkozó szervezet is.

Dr. Dóczi Margit:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság az elõterjesztést jogszerûnek tartja, támogatja és elismeri a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat mûködését. Javaslata, hogy a költségvetési rendelet megalkotásakor ennek forrásoldalát a Képviselõ-testület teremtse meg. A mûködésre vonatkozóan akkor indokolt a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban való szabályozás, ha azt pályázati támogatások indokolják, egyébként a bizottság álláspontja az, hogy elegendõ határozattal rendelkezni a mûködés formájáról és feltételeirõl.

Móra József:
Ha határozatot hoznak elég az 50% + 1 fõs választási arány a megváltoztatására, ha Szervezeti és Mûködési Szabályzatban döntik el, akkor minõsített többség szükséges. Úgy gondolta, hogy szükség van arra, hogy a Képviselõ-testület partnernek és egyenrangúnak tekintse a város diákönkormányzatát, és javasolta meghívni õket a bizottsági ülésekre, hogy ott kifejthessék a véleményüket. A határozati javaslatban arról van szó, hogy a VE-GA Szövetségben látják azt, hogy egy közhasznú szerzõdéssel az ifjúsági referensi feladatkört ellássák.

Visszajött az ülésre: Dr. Demeter Attila képviselõ
A Képviselõ-testület létszáma: 23 fõ

Szirbik Imre:
Két külön ügyrõl van szó. Van a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat, amely egy választott szervezõdés, ennek a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban történõ rögzítése és az ifjúsági referens, mint feladatellátás.

Horváth István:
Egyetértett azzal, hogy a diákönkormányzat képviselõjét a bizottsági ülésekre hívják meg, és tekintsék õket egyenrangú partnerként.

Nem értette viszont, hogy miért kell egy demokratikusan megválasztott önkormányzatot egy ifjúsági szervezet mellé helyezni. Nem tartotta helyesnek az ügy határozatba való foglalását.

Szirbik Imre:
A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításáról minõsített többséggel, külön szavazással döntenek, míg a határozati javaslatról szintén külön szavazással, de egyszerû többséggel. Az, hogy az ifjúsági referens, mint köztisztviselõ kerül kinevezésre, vagy egy szervezettel megállapodás alapján végzi a munkáját nem érinti a diákönkormányzatot, mint demokratikus szervezõdést.

Halmai László:
Kérte, hogy lépjenek tovább. A határozati javaslatot felejtsék el, szükségtelen.

Szabó Péter:
A határozati javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy elég homályos az utalás a feladatkör ellátása érdekében az, hogy az önkormányzat kössön egy hosszú távú szerzõdést a VE-GA Szövetséggel. Hosszú távú szerzõdéskötéskor ismerni kellene a szerzõdésben foglaltakat. Kérte, hogy a megkötött szerzõdésrõl kapjanak tájékoztatást.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselõket, aki a Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselõ-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
30/2000. (XII.09.) KT. sz. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
16/1995. (V.26.) KT. sz. rendeletének módosításáról

/A rendeletet a 7. sz. melléklet tartalmazza./

Szirbik Imre:
Kérte a képviselõket, aki Halmai László indítványát támogatja, miszerint a határozati javaslatban ne a Képviselõ-testület döntsön, szavazzon.

A Képviselõ-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 11 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Kérte a képviselõket, aki a határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselõ-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

194/2000. (XI.24.) KT
Tárgy: A Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat mûködése

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete szükségesnek látja az ifjúsági referensi feladatkör ellátását és jóváhagyja, hogy ezen feladatkör betöltésérõl az Önkormányzat és a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség között megkötendõ közhasznú szerzõdés keretében a VE-GA Szövetség gondoskodjon.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert Szentes Város Önkormányzata és a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség között megkötendõ közhasznú szerzõdés aláírására, amely szerzõdés kitér az ifjúsági referensi feladatkör ellátásának módjára.

Határidõ: 2000. december 31.
Felelõs: Polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Szervezési és Oktatási Osztálya
4./ Szentes Város Önkormányzata Mûvelõdési és Oktatási Bizottsága
5./ Szentes Város Önkormányzata Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága