17./ Õze Lajos Filmszínház üzemeltetése

Szirbik Imre:
Az elõterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolta a Pénzügyi és a Mûvelõdési és Oktatási Bizottság véleménye.

Amikor az ALFA BT felmondta a szerzõdést az Õze Lajos Filmszínház üzemeltetésére, a Képviselõ-testület úgy döntött, hogy legyen meghirdetve. Átmeneti idõszakban történõ üzemeltetést az önkormányzat gazdasági társaságával oldják meg. A lehetõséget megvizsgálta, egyeztetett a gazdasági társaságokkal. Néhány hónapos üzemeltetésnek egyik társaságnál sincs értelme. A Rádió Szentes KHT tett olyan ajánlatot, hogy 3 éves üzemeltetés mellett bérleti díjat biztosít az önkormányzat számára. A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság által megfogalmazott elvárások teljesítését vállalta. Október 7-tõl ideiglenes jelleggel megbízta a KHT-t az üzemeltetéssel. Ezen üzemeltetés 2002. december 31-ig tart. Döntése elõtt kikérte a Mûvelõdési és Oktatási, a Pénzügyi, és a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. A 3 bizottság támogatta a javaslatot. A írásban kiadott bérleti szerzõdés szerint biztosítják az Õze Lajos Filmszínház mûködését.

Halmai László:
A bérleti díj annyira alacsony, így javasolta annak elengedését.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. A bérleti szerzõdés 13./ pontjában a jogszabály helyesen: l993. évi LXXVIII. törvény.

Dr. Dóczi Margit:
Módosító javaslata volt a bérleti szerzõdés 2./ pontjának utolsó sorával kapcsolatban, hogy a /pornográf, horror és a horror és akciófilmek határán lévõk/ szerepeljenek. Ez azt jelentené, hogy a lelkileg és tudatilag kárt okozó akciófilmeket is ki kellene zárni.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Egyetértett Dr. Dóczi Margit képviselõ javaslatával, de nehezen végrehajthatónak tartotta. A mozi üzemeltetõjének a figyelmét fel kell hívni, hogy milyen elvárást szeretnének vele szemben érvényesíteni. Halmai László képviselõ javaslatát módosította, mivel az KHT-t érdekeltté kell tenni a jövedelmezõségben, a bérleti díjat hagyják a KHT-nél, és az önkormányzati támogatás összege ennyivel csökkenne. Amennyiben az önkormányzathoz kerül a bérleti díj, akkor elkülönített alapként kezelve a mozikra költsék az összeget.

Oltyán Lajos:
A film rendelésnek és forgalmazásnak szabálya van, ami visszafelé nehezen befolyásolható. Reméli, hogy jó döntenek, ha megbíznak abban a szakértelemben, amit a Rádió Szentes KHT vezetõje képvisel. Rábízzák, hogy megfelelõ filmellátottságot biztosítson a városnak.

Ollai Istvánné:
Régebben vasárnap délutánonként nyugdíjas filmbérlet volt, amelyen színvonalas filmek vetítése történt és a mozi megtelt.

Szirbik Imre:
Az a megfogalmazás, mely a közízlést sértõ kategóriát jelenti, eléggé tág. A mozit azért tartották a KHT-nél, hogy mindenki számára elfogadható filmeket forgalmazzon. Egyetértett azzal, hogy a bérleti díjat töröljék a szerzõdésbõl. A hozadék elvárásokat akkor érvényesítsék, amikor a Rádió Szentes KHT üzleti tervét jóváhagyják.

Visszaérkezett a terembe: László Béla képviselõ
A Képviselõ-testület létszáma: 21 fõ

Szirbik Imre:
Kérte a képviselõket, aki az elõterjesztést elfogadja és a bérleti szerzõdés 3./ pontját töröljék, szavazzon.

A Képviselõ-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta /7 fõ nem szavazott/.

166/2000. /X. 13./ KT
Tárgy: Az Õze Lajos Filmszínház üzemeltetése

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta az Õze Lajos Filmszínház /Szentes, Nagy Ferenc u. 3. sz./ üzemeltetésére tett javaslatot és az alábbiak szerint határoz:

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete hatályon kívül helyezi a 245/2000. /IX.8./ KT számú határozat 1./ pontját és nem hirdet pályázatot az Õze Lajos Filmszínház üzemeltetésére.

Szentes Város Önkormányzata megbízza a Rádió Szentes KHT-t /Szentes, Kossuth L. u. 1.sz./ az Õze Lajos Filmszínház /Szentes, Nagy Ferenc u. 3. sz./ üzemeltetésével 2000. október 14-tõl - 2002. december 31-ig terjedõ idõszakra.

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Rádió Szentes KHT-vel megkötendõ bérleti szerzõdés 3./ pontját törölte.

Felhatalmazza a polgármestert az elõterjesztés mellékletében szereplõ szerzõdés aláírására.

Határidõ: Azonnal
Felelõs: Polgármester

Gondoskodni kell a Rádió Szentes KHT alapító okiratának módosításáról a "filmvetítés" tevékenységi körrel történõ bõvítésrõl.

Határidõ: Azonnal
Felelõs: Rádió Szentes KHT ügyvezetõje

El kell végezni az Õze Lajos Filmszínház épületének valamint berendezési tárgyainak tételes leltár szerinti átadását a 2000. október 5-i állapotnak megfelelõen.

Határidõ: Azonnal
Felelõs: Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályának Költségvetési- és Vagyongazdálkodási Csoportja és a Rádió Szentes KHT

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentes Város Jegyzõje és általa az érintett osztályok vezetõi
3. Rádió Szentes KHT Szentes, Kossuth L. u. 1.