12./ Közterület elnevezése - Szöllõsy Géza volt gimnáziumi igazgatóról tér elnevezése, illetve Nagyhegy városrészben Gergely dûlõ átnevezése

Szirbik Imre:
Az elõterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Mûvelõdési és Oktatási, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Udvarhelyi Gyula:
Javasolta a Nagyhegy, Gergely dûlõ nevének megváltoztatását.

Baranyi Imre:
A Gergely dûlõ hozzátartozik Szentes városhoz. Ha kimondják e nevet mindenki tudja, hogy hol van. Javasolta, hogy Nagyhegy, Gergely dûlõ utcaként szerepeljen.

Dr. Dóczi Margit:
Egyetértett azzal, hogy Szöllõsy Gézáról legyen elnevezve tér vagy utca. A tér jobban kifejezi Szöllõsy Géza személyét és tiszteletét. Történtek közterület névváltoztatások, most a millennium évében pedig látják még, hogy a régi utca nevek is ott szerepelnek a közterülettáblán. Jobban szeretné, ha csak az új neveket lehetne látni. Mennyi ideig kell kinn lenni a régi közterületnév táblának is?

Dr. Sztantics Csaba:
10 év az az idõ, amíg kinn kell lenni a régi közterület nevét jelölõ táblának.

Móra József:
Az önkormányzat illetékeseitõl kérte, hogy a Szöllõsy Géza tér elnevezéshez épület számozás is tartozzon.

Halmai László:
Nem támogatta a Szent Imre herceg utca megrövidítését.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselõket, aki a Szöllõssy Géza tér elnevezést elfogadja, szavazzon.

A Képviselõ-testület a javaslatot 18 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselõket, aki a határozati javaslat 2./ pontjában az "A" változatot támogatja, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával egyezõen, szavazzon.

A Képviselõ-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadta /1 fõ nem szavazott/.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselõket, aki elfogadja a Gergely dûlõnek a Kikelet utcára történõ változtatását szavazzon.

A Képviselõ-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett nem fogadta el.

161/2000. /X. 13./ KT
Tárgy: Közterület elnevezése - Szöllõsy Géza volt gimnáziumi igazgatóról tér elnevezése, illetve Nagyhegy városrészben Gergely dûlõ átnevezése -

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Zsoldos Ferenc Mûszaki Szakközépiskola melletti és egyben a Horváth Mihály Gimnáziummal szemközti, a mellékelt térképvázlaton megjelölt közterületrésznek a "Szölõssy Géza tér” elnevezést adja:

Határidõ: 2001. június 30.
Felelõs: Jegyzõ

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Gergely dûlõnek "Kikelet utca" névre történõ változtatására irányuló lakossági kezdeményezést elutasítja és a 170/1996. /XI.22./ KT számú határozatában megállapított "Gergely dûlõ" elnevezést megerõsíti.

A határozatról értesítést kapnak:
1. Indítványozók
2. Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya
3. Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztálya
4. Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja
5. Levéltár Szentes, Kossuth tér 1.
6. Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság Szentes, Kossuth u. 47.
7. Rendõrkapitányság Szentes, Kossuth u. 43.
8. Mentõállomás Szentes, Sima F. u. 29-33.
9. DÉMÁSZ RT Szentesi Kirendeltsége Szentes, Ady E. u. 38-40.
10. DÉGÁZ RT Szentesi Kirendeltsége Szentes, Klauzál u. 24.
11. Postahivatal Szentes, Kossuth u. 3.
12. Szentesi Víz- és Csatornamû KFT Szentes, Csongrádi út 3.