16./ "BS" Alfa Kereskedelmi BT bérleti szerzõdés módosítása
/Õze Lajos Filmszíház/

Szirbik Imre:
Az elõterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Kereskedelmi, Mezõgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, a Mûvelõdési és Oktatási, a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság az elõterjesztésrõl annyit mondott, hogy megtárgyalásra alkalmasnak tartja. A bizottsági tagok személyes véleménye volt, hogy a bérleti szerzõdés módosítását nem javasolják.

Visszajött a terembe: László Béla képviselõ
A Képviselõ-testület létszáma: 21 fõ

Halmai László:
Azt szeretné, ha Szentesen jól mûködõ mozi lenne. A problémát az okozza, hogy sem az üzemeltetõ, sem az önkormányzat nem tehet arról, hogy nincsenek forgalomban olyan filmek, amik közönséget csábítóak lennének. A szerzõdés olyanképen lenne módosítva, ahogy a filmforgalmazó is szerzõdik a mozi üzemeltetõjével. Ha pályázatot írnak ki akkor úgy kellene gondolkodni, mint a filmforgalmazók. Ha pályázatot írnak ki, hónapok múlnak el, hogy a mozi nem üzemel és veszteséget termel. Javasolta, hogy gondolkodjanak el a szerzõdésmódosításon olyképpen, hogy a forgalom százalékban lenne a bérleti díj meghatározva. A bérleti díj százalékos mértékére 10 % volt a javaslata. A határozati javaslat 1./ pontját módosította: 2000. június 1 napjától a forgalom függvényében 10 %.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:

Abból kell kiindulni, hogy ez a pályázat volt. Halmai László képviselõ által elmondottak a késõbbiek során egy új pályázat kiindulási alapja lehet. Azt is nézni kell, hogy akkor több pályázó is volt, lehet hogy Halmai László képviselõ által javasoltakat azok is tudták volna vállalni. Dönteni abban kell, hogy írnak-e ki új pályázatot, vagy a korábbit fenntartják. Az önkormányzat a BT-vel szemben a kintlévõségét érvényesítse.

Ollai Istvánné:
Amikor a mozi bérbeadása volt a téma sokat vitatkoztak. Akkor még a lámpákat is az önkormányzatnak kellett megvásárolni. Ezen lámpák értéke emlékezete szerint 280 eFt volt. Akkor sem szívesen adták ki a mozit. Az önkormányzat elküldte a pénztárost, a jegyszedõket, és viselte a végkielégítés költségét. A mozi, hogy nem megy az nem az önkormányzat hibája. Hozzanak olyan filmet a moziba, ami iránt érdeklõdés van.

Oltyán Lajos:
Emlékeztette a képviselõket, hogy annak idején két pályázat érkezett. A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság nem ezt a vállalkozót támogatta. A Képviselõ-testület azért, mert ez a vállalkozó lényegesen magasabb összeget ajánlott, ezért fogadta el a pályázatát. Úgy érzi, hogy amit akkor ígért a pályázó folyamatosan nem teljesítette. A Mûvelõdési és Oktatási Bizottság azt ajánlotta, hogy amennyiben a pályázó a feltételeket, amelyet akkor vállalt, nem tudja teljesíteni, akkor az önkormányzat írjon ki új pályázatot.

Halmai László:
Név szerinti szavazást javasolt az elõterjesztésrõl. Úgy tudja, hogy a vállalkozó eddig teljesítette az évente vállalt kötelezettségét. Ha a vállalkozó teljesít, akkor többet fizet, mint a másik vállalkozó vállalt. Egybe javasolta a vállalkozó meghallgatását.

Samu Ágoston: "BS" Alfa Kereskedelmi BT
A társaságnak nincs tartozása. A szerzõdés tárgyát képezõ lámpa, amelyet új állapotában vissza kell adni 560 eFt-ba került. A kérelmüket azért terjesztették elõ, mivel az utóbbi években megváltoztak a szórakozási szokások. A moziba hoztak országos hírû színmûvészeket, olyan rendezvényt szerveztek, ahol 1/4-ed millió forintot sorsoltak ki közjegyzõ jelenlétében. A mozijegy árát visszafogták. Arról nem tehetnek, hogy Szentesen és az országban is a lakosság elõször a kultúráról mond le. A társaság nem tudja az évi egy millió forint veszteséget tovább vállalni. A szerzõdés módosítási kérelmükkel továbbra is üzleti kockázatot vállalnak. Visszautasította, hogy a társaság a szerzõdés egyes pontjait nem teljesítette. Elsõ egy hónap alatt közel egy millió forint értékben elvégezték a tetõszerkezet felújítását. Arról nem tehetnek, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói a munka elkészültét készre jelentetésekor nem voltak hajlandók a mûszaki átadáson megjelenni. A társaság továbbra is kívánja üzemeltetni a mozit. Forgalmazót változtattak, jelenleg a filmeket a szolnoki Tiszafilm szállítja. Véleménye szerint az ajánlatuk korrekt, hogy beígérnek egy mûszaki beruházást, fejlesztést, a Nagy Ferenc utcai homlokzat javítását. Amennyiben az önkormányzat hozzájárul a bérleti szerzõdés módosításához, az inflációs indexet az elkövetkezendõ 3 évben nem érvényesíti, akkor vállalják a mozijegyek jelenlegi szintentartását.

Oltyán Lajos:
Amikor azt mondta, hogy nem teljesül, az nem az anyagi eszközök befizetésére vonatkozott. Tudja, hogy a filmleosztás sem a mozi vezetõjén múlik. Ma Magyarországon amerikai film dömping uralkodik. Neki az nem megy a moziba, hogy vásárol egy jegyet, és azt mondják menjen keressen helyet. A Klauzál Gábor Általános Iskolát korábban megkeresték és felajánlották a mozilátogatást. Amióta a vállalkozó üzemelteti azóta nem keresték meg. A szerzõdéskötés elõtt a vállalkozó vállalta ugyanazon szolgáltatásokat, mint korábban a mozi nyújtott. Korábban a moziban mûködtették a filmtékát. A tartalmi kérdésekre értette, hogy amit mondott a vállalkozó nem teljesítette.

Samu Ágoston: "BS" Alfa Betéti Társaság
Az elmúlt két évben több filmvetítést szerveztek óvodás és gyerekcsoportoknak. Megállapítása, hogy a pedagógusok nem szívesen kérnek pénzt mozira. A filmtékát az elsõ évben folyamatosan üzemeltették, de veszteséges volt, ezért szüntették meg.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselõket, aki Halmai László képviselõ ügyrendi javaslatát a névszerinti szavazásra vonatkozóan elfogadja, szavazzon.

A Képviselõ-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el / 2 fõ képviselõ nem szavazott/.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselõket, aki elfogadja Halmai László képviselõ indítványát, hogy az 1./ pont alapján a szerzõdés maradjon érvényben, de a bérleti díj az általa elmondott számítási szabály szerint kerüljön megállapításra, szavazzon.

A Képviselõ-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A javaslata, ha a feltételeket nem tudja teljesíteni a vállalkozó a szerzõdést fel kell bontani.

Szirbik Imre:
A Képviselõ-testületnek abban kell dönteni, hogy a jelen szerzõdést fenntartja-e?

Kérte a képviselõket, aki a szerzõdés felbontásához nem járul hozzá, a jelen tartalommal való további fenntartását támogatja, szavazzon.

A Képviselõ-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

113/2000. /VI. 30./ KT
Tárgy: "BS" Alfa Kereskedelmi BT bérleti szerzõdés módosítása
/Õze Lajos Filmszínház/

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete nem járult hozzá a "BS" Alfa Kereskedelmi BT-vel az Õze Lajos Filmszínház üzemeltetésére 1998. május 29. napján kötött bérleti szerzõdés felbontásához, az abban foglaltakat továbbra is fenntartja.

A határozatról értesítést kapnak:
1. "BS" Alfa Kereskedelmi BT Hódmezõvásárhely, Rákóczi u. 13.
2. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Vagyongazdálkodási Csoportja
3. Polgármesteri Hivatal Szervezési és Oktatási Osztálya

Kiment a terembõl: Szarvas Pál alpolgármester
A Képviselõ-testület létszáma: 20 fõ

Szirbik Imre: