14./ Kõrösi Lajosné végrendeletében foglaltak teljesítése (17)

Szirbik Imre:

Oltyán Lajos:
A hivatal dolgozói véleményt kértek az emlékmûvet alkotó Máté Istvántól. A levél azt tartalmazza, hogy a néhai Kõrösi Lajosné végrendelete a rendelkezésre álló összegbõl teljesíthetõ. Az örökhagyó azt javasolta, hogy az önkormányzat helyezze át az emlékmûvet, vagy a II. világháborúban elhunyt szentesiek neve kerüljön felírásra. Városrendezési kérdés az emlékmû áthelyezéssel kapcsolatban a hely megjelölése. Örömmel töltötte el, hogy egy elhunyt lokálpatrióta végakaratát az önkormányzat tudja teljesíteni.

Visszajött a terembe: Dr. Dóczi Margit képviselõ
A Képviselõ-testület létszáma: 21 fõ

Móra József:
Javasolta, hogy az örökhagyó kívánságát tiszteletben tartva, de más szempontokat is megfontolva a szobrászmûvészt kérjék fel, hogy a jelenlegi helyén tervezze meg a névsor bevésését. Szentes városa elhíresült arról, hogy sohasem jó ott egy szobor ahová eredetileg felállították. Emlékeztette a képviselõket, hogy a II. világháborús emlékmû felállítása óta változott a városközpont közlekedése. 1988-ben Magyarországon nem volt divat II. világháborús emlékeket felállítani. Nem tartotta szükségesnek a szobor áthelyezését.

Ollai Istvánné:
A szobornak nincs jó helye ott ahol most van, jobb lenne a Kossuth téren elhelyezni. A szobrot eredetileg a Kossuth térre kellett volna felállítani. Kõrösi Lajosnénak az volt a kérése, hogy a szobrot helyezzék el eredeti helyérõl és minden név kerüljön bevésésre. Vannak a városban olyan emberek, akik nem felejtették el a világháború áldozatai, törõdnek a szobrok sorsával.

Halmai László:
Az emlékmû felállításakor a Kossuth téren nem volt hely a szobornak, mert egy obeliszk foglalta el azt a helyet, amely most méltó lenne ennek az emlékmûnek. Kérte a képviselõket, hogy támogassák az elõterjesztést.

Horváth István:
Meglátása szerint az lenne a helyes, ha a szobor a Kossuth téren kapna helyet és a neveket felvésnék az emlékmûre.

Szirbik Imre:
Ez volt az országban az elsõ közterületen elhelyezett II. világháborús emlékmû, amelyet az akkori ideiglenes köztársasági elnök avatott fel. Kellõ tiszteletet érdemelnek azok, akik 1988-ban felállították az emlékmûvet. A szobor felállításakor több helyszínt vizsgáltak meg, és ezt a helyet találták a legmegfelelõbbnek.

Javasolta, hogy döntéskor a Képviselõ-testület vegye figyelembe azt, hogy jelenleg tervezés alatt áll a Kossuth tér felújítása. A tervezõnek figyelembe kell venni az emlékmûnek elhelyezését, adjon rá javaslatot és kerüljön vissza a Képviselõ-testület elé végleges döntésre.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselõket, aki azzal a kiegészítéssel támogatja a javaslatot, miszerint a tervezõ vegye figyelembe a fõtér áttervezésekor az emlékmû elhelyezését, szavazzon.

A Képviselõ-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

97/2000.(V.26.) KT
Tárgy: Néhai Kõrösi Lajosné végrendeletében foglaltak teljesítése

HATÁROZAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete elfogadja Máté István csongrádi szobrászmûvész árajánlatát a néhai Kõrösi Lajosné végrendeletének teljesítésével kapcsolatban. Megbízza a mûvészt a II. világháborús emlékmû Kossuth térre történõ áthelyezésével és a háborúban elhunyt szentesi áldozatok (1200) nevének bevésésével az elõterjesztés mellékletében szereplõ szakvélemény és az 1.500 eFt-os árajánlat alapján.

A tervezõ vegye figyelembe a Kossuth tér áttervezésekor az emlékmû áthelyezését.

A határozatról értesítést kap:
1./ Máté István szobrászmûvész
2./ Szentes Város Polgármestere