7./ Szentes, Zolnay K. u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítése (8)

Szirbik Imre:
Az elõterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Kérte a képviselõket, hogy a határozati javaslat 2. pontjába a "párthelyiség céljára" szövegrészt szúrják be.

Dr. Dóczi Margit:
Egyetértett a Kisgazdapárt tulajdonszerzésével, hiszen ezáltal valamelyest enyhül az igazságtalan arány az ingatlanhasználat vonatkozásában a pártok között. Korábbi ülésen elhangzott, hogy jó lenne, ha a következõ eladásnál készülne egy koncepció. Ez a koncepció miért nem készül?

Ollai Istvánné:
Ezért az ingatlanért a 1.500 eFt nevetséges összeg. Javasolta, hogy reális – a szakértõ által meghatározott – összegért adja el az önkormányzat az ingatlant.

Szirbik Imre:
A koncepció egy részét a Képviselõ-testület elé terjesztették, de a képviselõtársak döntöttek úgy, hogy a következõ ülésen kívánják tárgyalni. Az ingatlan árával kapcsolatban két alternatíva kell elõterjesztve, mindenkinek saját kompetenciájára tartozik melyik változat mellett szavaz.

Félegyháziné Somogyi Éva:
Elmondta, hogy ebben a kérdésben nem fog szavazni, mert tagja a Pártnak. Indokolásul elmondta, hogy ennyi pénze van a pártnak az épület megvásárlására. A párt úgy döntött, hogy az épületet felújítja, de az ingatlan az önkormányzat tulajdonában van, ezért döntött az épület megvásárlása mellett. Ezen felül a felújítást is el akarja végezni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Kérte a polgármestert, hogy tartsa be az SZMSZ elõírásait, a kérdéseknél kérdéseket tegyenek fel, a képviselõk se mondjanak véleményt a kérdéseknél, mert nem lehet követni az ülés rendjét.

Dr. Sipos Ferenc:
A Pénzügyi Bizottság elnöke érintettség miatt a bizottsági ülésen sem a vitában, sem a szavazásban nem vett részt. A bizottságba az elmúlt 6 év alatt nem volt precedens arra, hogy ne az abszolút racionális gazdasági érvek alapján próbálja védeni és támogatni az önkormányzat gazdasági egyensúlyát, vagyonát, érdekét. Úgy gondolta, hogy jelen esetben is Szentes város érdekeit védik azzal, hogy a határozati javaslat 2. pontját támogatják. Véleménye szerint a város közéletében részt vevõ pártokat támogatni kell. Véleménye szerint a felajánlott vételár nem kevés. Utalt arra, hogy az épületet nem kívánják más célra használni. Amennyiben az önkormányzat az épületet nem adja el komoly összeget kell a felújításra áldoznia.

László Béla:
A saját gazdaságába történt meg, hogy egy épületet udvarral egy évvel ezelõtt 9 millió Ft-ra értékelte fel az egyik értékbecslõ, míg egy másik értékbecslõ egy évvel késõbb 3 millió Ft-ra értékelte.

Szabó Péter:
A dolognak van egy gazdasági és egy politikai oldala. Ennek az épületnek az lenne a funkciója, hogy a Független Kisgazda Párt pártcéljait szolgálja.

Figyelembe kell venni, hogy precedens értékû, mert ha a többi párt késõbb ilyen pozícióba kerül és szeretnének ingatlant venni az önkormányzattól, akkor a Képviselõ-testület nem teheti meg, hogy forgalmi értéken adja el. A probléma áthidalására javasolta, hogy a tulajdonjog 90%-át a Képviselõ-testület adja el, a 10%-ot tartsa meg, amellyel biztosítani tudja a késõbbiek folyamán az elõvásárlási jogot. Ebben az esetben az önkormányzat megszabadulna a felújítási költségektõl. Ezt az elvet az elkövetkezendõ idõszakban is alkalmazni lehetne, ha valamely párt ingatlant szeretne venni az önkormányzattól.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Támogatta az ingatlan értékesítését, mert nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy megközelítõleg 1 millió Ft-ot az épület felújítására kellene költeni az önkormányzatnak. Nem lenne szerencsés közös tulajdont létrehozni.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselõket, aki egyetért Szabó Péter indítványával, miszerint a Képviselõ-testület a tulajdonjog 90%-át adja el, és 10%-át tartsa meg, szavazzon.

A Képviselõ-testület a javaslatot 2 igen szavazattal, 13 nem szavazat ellenében, 7 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselõket, aki a határozati javaslat 2. pontját támogatja, szavazzon.

A Képviselõ-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

34/2000. (III.31.) KT
Tárgy: Szentes, Zolnay K. u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítése

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta a Szentes, Zolnay K. u. 3. sz. alatti ingatlan FKGP által történõ megvásárlását és meghozta az alábbi határozatát:

A Képviselõ-testület a Szentes, Zolnay K. u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítéséhez hozzájárul az FKGP részére párthelyiség céljára 1.500 ezer Ft + áfa értékben. A Képviselõ-testület döntésénél elsõsorban az önkormányzat és az FKGP helyi szervezete közötti meglévõ bérleti jogviszonyt vette figyelemben, valamint az épület állagát, annak felújítási szükségességét, komfortfokozatát és a bejegyzendõ szolgalmi joggal terheltségét.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzõdés megkötésére.

Határidõ: 2000. május 30.
Felelõs: Polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ FKGP Csongrád Megyei Szervezete
2./ Közgazdasági Osztály Költségvetési Csoport Helyben
3./ Közgazdasági Osztály Vagyongazdálkodási Csoport Helyben
4./ Szervezési és Oktatási Osztály Helyben