2007. január 26.

Az alispán és a lapszerkesztő párbaja

Száznegyvenöt éve született dr. Cicatricis Lajos (II.)

Múlt heti helytörténeti cikkünkben utaltunk rá, hogy a régi időkben a közélet szereplői - így Cicatricis Lajos alispán is - többször lovagias afférba keveredtek. Ma ez sajnos már szokatlan, de akkoriban még nem lehetett következmények nélkül mindenféle valótlanságokat, személyeskedő otrombaságokat nyilvánosan terjeszteni, újságokban közzétenni. Akik mégis ilyesmire vetemedtek, számolniuk kellett azzal, hogy a megsértett fél elégtételt követel: karddal vagy pisztollyal. Ez elől ki lehetett ugyan térni, de ezáltal megkérdőjeleződött az érintett személy úriember mivolta, és a nagyközönség megvetését is maga után vonta. A fegyveres párbajok törvényileg tiltva voltak, ennek ellenére még a XX. század első felében is igen gyakoriak voltak. Az alábbiakban egy ilyen lovagias affért mutatunk be, szentesi szereplőkkel.

Az előzmények az 1907 decemberi megyei tisztújítás előkészítéséhez nyúltak vissza. A kormánytöbbséget ekkoriban a 48-as Függetlenségi Párt adta, így a főispáni tisztséget a 48-as elvű dr. Kelemen Béla töltötte be. A tisztségviselők és a megyei képviselők többsége azonban a korábban kormányzó Szabadelvű Párthoz tartoztak. A békesség megőrzése érdekében Kelemen főispán és a szabadelvű Cicatricis Lajos alispán megállapodtak egy közös listában, amely arányosan helyet biztosított volna valamennyi pártárnyalatnak. A kompromisszumos lista sokszorosítását és kiosztását az alispán vállalta magára. Sokak megdöbbenésére, a választáson szabadelvű párti többség született, mégpedig azért, mert az ígérete ellenére Cicatricis alispán nem tette közzé a többpárti jelölőlistát.
Az Alföldi Ellenzék című helyi újság "Kulisszák mögött" című vezércikkében leleplezte a botrányos politikai stiklit. Éles hangú bírálatát a következő megállapításokkal zárta:

"És ezt a csínyt elkövette Cicatricis Lajos oly módon, hogy visszaélt Kelemen Béla főispán méltányosságával, úri eljárásával és azon bizalmával, melyre alispánt, az ő nobilis (nemes, lovagias) viselkedésével méltónak hitte. Ezen cselekedetét az alispán azonban nem vallotta be nyíltan, férfiasan, de áthárította a törvényhatósági bizottságra, áthárította azokra, akiket csínyjének végrehajtására eszközként felhasznált."

A vezércikkben foglaltak miatt Cicatricis alispán megbízottai útján lovagias elégtételt követelt Vajda Ernőtől, az érintett újság főszerkesztőjétől. Vajda megbízottai kijelentették, hogy bár a kérdéses cikket nem megbízójuk írta, de a cikkben foglaltakkal azonosítja magát. Kijelentették továbbá, hogy az érintett cikkben Cicatricis úr egyéni becsülete nincs sértve, csupán közéleti szereplése tétetett kritika tárgyává, ezért pedig nem engedik az ügyet lovagias útra terelni. Ha az alispán úr mégis elégtételt akar, azt a bíróság előtt keresheti.

Az ügy ezzel nem ért véget. Cicatricis doktor Nyilatkozatot tett közzé a Szentesi Lap Nyílttér című rovatában, amelyben ismertette Vajda Ernő válaszát, majd kijelentette: ".a cikkben személyemre vonatkozólag megjelent durva sértést viszszautasítom, és annak íróját aljas rágalmazónak nyilvánítom!" Ezt már a cikk írója, dr. Vajda Antal felelős szerkesztő (a főszerkesztő testvére) sem hagyhatta szó nélkül. A személyét sértő nyilatkozatért párbajra hívta ki Cicatricis alispánt. A lovagias elégtétel megtörtént, amelyről az Alföldi Ellenzék "Politikai párbaj" címen részletesen beszámolt:

"Az a nemcsak Szentesen, de az egész vármegyében nagy szenzációt keltett affér, amely. dr. Vajda Antal és dr. Cicatricis Lajos között támadott, a mai napon fegyveres elintézést nyert.

Dr. Vajda Antal, mint kihívó félnek megbízottai dr. Őze Gyula és dr. Kiss Béla a párbaj elintézésére karddal harcképtelenségig való viaskodást, színhelyül pedig, a feltűnés elkerülése céljából, Szegedet ajánlották. Dr. Cicatricis Lajos megbízottai - Krisztiáni István és dr. Vecseri Sándor - a föltételeket elfogadták.

Tegnap délelőtt (dec. 28.) 10 órakor a szegedi lovas kaszárnyában lefolyt mérkőzésnél dr. Vajda Antal megbízottai - előbbi megbízottainak gátoltatása következtében - dr. Molnár Jenő országos képviselő és dr. Török Béla írók voltak. A kiálló ellenfelek mindjárt az első összecsapásnál rendkívül erős támadást intéztek egymás ellen, úgyhogy a küzdőket kétszer is szét kellett egymástól választani. Az első összecsapásnál dr. Vajda Antal, ki balkézzel vívott, bal alsó karján 3 centiméteres sebet kapott. Az első öszszecsapás után a mérkőzést be akarták szüntetni, de dr. Vajda Antal, és így a segédei is a mérkőzés folytatását kívánták, mert dr. Vajda Antal sérülése sokkal jelentéktelenebb volt, semhogy a mérkőzést ne folytathatták volna.

A második, szintén rendkívül heves összecsapásnál úgy dr. Cicatricis Lajos, mint dr. Vajda Antal több lapos vágást kapott, de a küzdő felek ekkor már annyira ki voltak merülve, hogy a viaskodást a párbajsegédek beszüntették. A küzdelemnek befejezése után dr. Cicatricis Lajos alispán odalépett dr. Vajda Antal lapunk felelős szerkesztőjéhez, és sajnálatát fejezte ki a történtek fölött, amire dr. Vajda Antal kijelentette, hogy cikkében nem dr. Cicatricis Lajos személye, hanem csakis politikai működése felett gyakorolt jogos kritikát; amire a volt ellenfelek kezet fogva kibékültek."

Az ügy 1908 nyarán a szegedi törvényszék előtt folytatódott. Párbajvétség címén Cicatricis Lajost 5 napi, Vajda Antalt pedig (mint kihívó félt) 8 napi államfogházra ítélték.

Labádi Lajos