<<< Vissza

Állami segítség árvízkárosultaknak

2006. június 2.

Tisztelt Szentesi Polgárok!

Az állam - bár nincs kötelezettsége az árvíz és belvíz következtében károsodott lakóingatlanok tulajdonosainak támogatására - a korábbi évekhez hasonlóan segítséget kíván nyújtani a helyi önkormányzatoknak ahhoz, hogy támogatni tudják a rászoruló lakosokat.

A várható kormányzati támogatás azokra a települési önkormányzatokra terjed ki, amelyek területén a 2006. évi belvíz, vagy a 2006. év tavaszán a Tiszán és mellékfolyóin levonult árhullám, illetve az árvizet kísérő jelenségek (buzgárok, fakadó vizek, vízátfolyások, stb.), a védekezési munkálatok a természetes személyek lakóingatlanaiban károkat okoztak.

A Kormányzati támogatás a lakhatási feltételek elősegítésére irányul.

Nem tartoznak a támogatási körbe:

- az ingóság kárai,

- a lakásban való lakhatás tényét, biztonságát nem befolyásoló tisztasági, esztétikai jellegű károk,

- a lakóingatlanban az árvizet, illetve belvizet megelőzően létrejött károk,

- a károsult szándékos magatartása, vagy bizonyítható fele lőtlensége miatt keletkezett károk

A támogatás alapvető feltétele, hogy:

- a kár a 2006. év tavaszán levonult árhullámmal összefüggésben keletkezett,

- a károsodott ingatlan építési engedéllyel épült, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkezi, illetve vélelmezhető, hogy építése és használatba vétele megfelelt az akkor hatályos jogszabályoknak,

- a károsodott ingatlan lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan,

- az ingatlant a káresemény idején a tulajdonos (haszonélvező) életvitelszerűen lakta,

- a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az ingatlanra a kár keletkezésének időpontjában volt-e érvényes biztosítása, illetve a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alappal (továbbiakban: WMA) kötött érvényes szerződése,

- a kár más módon (biztosításból, WMA) nem térül meg.

Nem tartozik a támogatható kategóriába:

- a nem lakás céljára szolgáló építmény,

- a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült (így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet a gazdasági épület),

- a magántulajdonban lévő, lakáscélú, de a tulajdonos (haszonélvező) által életvitelszerűen nem lakott ingatlan,

- a lakáscélú, de egyéb tulajdonban lévő építmény,

- a magántulajdonban lévő, lakáscélú, de bérlakásként hasznosított ingatlan.

A támogatás kiterjed azokra a nem lakás céljára szolgáló lakóingatlanokra (üdülő, nyaralóépületekre) amelyek építési engedéllyel épültek, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkeznek, illetve vélelmezhető, hogy építésük és használatba vételük megfelelt az akkor hatályos jogszabályoknak, továbbá az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezője) az ingatlant a káreseményt megelőzően is kizárólagos jelleggel - igazoltan - életvitelszerűen lakta, és a kár más módon (biztosítás, WMA) nem térül meg.

A kárbejelentés határideje a polgármesteri hivatal műszaki osztályánál 2006. június 7-e 16 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő jellegű.

A kárbejelentésre a tulajdonos, a használó (haszonélvező hozzátartozó) jogosult.

A támogatás alapfeltételeiről a polgármesteri hivatal műszaki osztályán (Szentes, Kossuth tér 6. tel.: 63/510-378) kapható felvilágosítás.

Szirbik Imre
polgármester


<<< Vissza