<<< Vissza

A szabadságharc dokumentumai
120 éve hunyt el Pity István levéltárnok

2005. szeptember 9.

 

Öröm látni, hogy Szentes főterén egyre szépül a volt megyeháza. Köztudott, hogy 1884 óta a reprezentatív székház ódon falai között őrzik Csongrád vármegye, az egykori járások, városok és községek történeti értékű régi iratait. Az már kevésbé ismert, hogy az épületben elhelyezett levéltár első őre - ha csak rövid időre is - Pity István vármegyei levéltárnok volt. A kései utódok tisztelettel emlékeznek a jeles férfiúra, halálának 120 éves évfordulója alkalmából.

Szép, de nehéz korszakban élt. 55 éven keresztül állt Csongrád vármegye szolgálatában. Hivatalnoki pályájának kezdete a reformkorra esett, érett férfiként élte át az 1848/49-es szabadságharcot és az azt követő neoabszolutista időszakot, öregedő fejjel pedig a kiegyezés után jövő "boldog békeidőket". Azon kevés megyei tisztviselő közé tartozott, aki szinte megszakítás nélkül Szegváron, az akkori megyeszékhelyen élt és működött.

Szegváron született katolikus szülőktől 1808. augusztus 21-én; apja Pity Sándor, édesanyja Juhász Terézia. Ifjú éveiről keveset tudunk. Elemi iskoláit bizonyára szülőhelyén végezte, majd 8 felsőbb osztályt járt ki, bölcsészetet tanult. 1830-ban lépett Csongrád vármegye szolgálatába mint gyakornok. Folyamatosan haladt előre a hivatali ranglétrán: 1831 szeptemberétől napidíjas írnok, 1834. május 1-jétől rendes írnok, 1842 decemberétől pedig megyei selyemtenyésztési és rabdolgoztatói felügyelő. Ez utóbbi tisztségét a szabadságharc idején is viselte.

Konzervatív beállítottsága folytán távol tartotta magát a forradalmi eseményektől. Mivel a "rebellióban" nem kompromittálta magát, a berendezkedő új hatalom különböző állásokra nevezte ki Pity Istvánt, mint szorgalmáról és pontosságáról ismert hivatalnokot. 1849. szeptember végén Csongrád városi tanácsnok lett, két hónappal később pedig megyei polgári törvényszéki jegyzővé és levéltárnokká léptették elő. Az itt tanúsított szakértelmének köszönhette, hogy 1850. február 7-én ideiglenesen őt nevezték ki Csongrád megye levéltárnokává. Amikor egy évvel később kérvényezte állásában történő megerősítését, Bonyhády István megyefőnök az alábbi minősítést írta róla: "Tanúsított ernyedetlen szorgalma és buzgósága, jelen hivatalábani avatottsága, józan politikai gondolkozása és fedhetetlen erkölcsi magaviseleténél fogva; amennyiben a levéltárnoki hivatal, e megyei számos még rendezetlen fontosabb irományoknak rendezése és azok gondos megőrzése folyvást szükségeltetnék, - ezen hivatalbani további megerősítése végett pártolólag felajánltatik." E sorok meggyőzőnek bizonyultak; a császári királyi kerületi főbiztos véglegesítette Pity Istvánt állásában.

Erről az időszakáról érdemes feljegyezni, hogy noha magánemberként nem értett egyet a felgyorsult forradalmi változásokkal, azt azonban érzékelte, hogy történelem íródott a szabadságharc napjaiban. Ennek megfelelően nagy gonddal megőrizte a szabadságharcos időszak dokumentumait. Amikor pedig felsőbb parancsra ki kellett volna szolgáltatni azokat a császári hatóságoknak, nem kis kockázatot vállalva, letagadta létezésüket. Ennek köszönhető, hogy az utókor rekonstruálni tudja a forradalom és szabadságharc Csongrád megyei eseményeit, a megtorlásra készülő abszolutista hatalom számára pedig megnehezítette az öszszefogandó szereplők névjegyzékének elkészítését.

Levéltárnoki működésének rossz emlékei közé tartozott, hogy megyefőnöki rendeletre 1858 novemberében a régi vármegyei levéltárat a szegvári megyeháza épületéből át kellett költöztetni Szegedre, a cs. kir. megyehatóság székhelyére. A "száműzetés" 1860-ig tartott. Az Októberi Diploma megjelenése után összeült megyegyűlés elsők között intézkedett arról, hogy a levéltárat vissza kell szállítani az ősi székhelyre, Szegvárra. Az oda-vissza költöztetés, továbbá a felborult rend helyreállítása Pity Istvánra várt, akit az alkotmányos megyei testület 1860 decemberében megerősített levéltárnoki tisztségében.

Néhány békés évtized után a levéltárat ismét költöztetni kellett. Ez a megyeszékhely változással volt összefüggésben, illetve azzal, hogy 1883 decemberére felépült az új szentesi megyeháza. Az 1884 folyamán lebonyolított iratszállításban és az új levéltár berendezésében még részt vett Pity István, de az utórendezéseket már fia, ifjabb Pity István végezte el 1885/86-ban, mint megbízott levéltárnok.

Az újabb fizikai, szellemi és érzelmi teherpróba végzetesen megviselte az idős tisztviselőt: 1885. szeptember 8-án szívszélhűdés követ-keztében elhunyt III. tizedbeli 133. számú szentesi házában. Földi maradványait másnap szülőhelyére, Szegvárra szállították, és eltemették felesége, az 1875 óta halott Pokomándy Amália mellé. A szeretett apát négy gyermeke gyászolta: István, László, Mária és Sándor. Kegyeletét lerótta a vármegye, jegyzőkönyvbe foglalva Pity István érdemeit.

Labádi Lajos


<<< Vissza