<<< Vissza

A mezőgazdasági iskola alapítója
175 éve született ifj. Bartha János

2004. június 18.

 
Képünkön: Ábrányi Lajos: Ifj. Bartha János portréja (1898)

1988-ban újból bekerült a helyi köztudatba a már-már elfeledett ifj. Bartha János neve. Ettől kezdve ugyanis ismét Ő lett a névadója az általa alapított Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetnek. A keresztelő kapcsán dr. Barta László levéltár-igazgató felvázolta a nemes adományozó életútját; közéleti munkásságáról megemlékeztünk a Szentesi életrajzi évfordulók 1989. évi füzetében, amely utóbb az iskola évkönyvében is olvasható volt. Azóta eltelt másfél évtized, tehát ildomos, hogy a 175 éves születési évforduló kapcsán felfrissítsük az ifj. Bartha Jánosról szóló ismereteinket.

Jómódú hódmezővásárhelyi földműves családban született 1829. június 19-én; édesapja Bartha Sámuel, édesanyja Máté Sára. Elemi iskoláit és a gimnázium alsóbb osztályait szülővárosában végezte, majd apja mellett gazdálkodott. 1855-ben házasság révén került Szentesre, nőül véve egy tekintélyes polgár, Tóth Dániel leányát, Tóth Krisztinát.

A közügyek iránt kezdettől fogva élénk érdeklődést tanúsított. Az 1867. évi kiegyezés után kibontakozott helyi közéleti küzdelmek során az ún. "néppárt"-hoz csatlakozott, amely a rendezett tanácsú városi jogállás helyreállításáért, a vármegye mindenható hatalmának megtöréséért, valamint az értelmiségi és legvagyonosabb elemek önkormányzatban érvényesülő túlsúlyának visszaszorításáért szállt síkra. A párt egyik vezéreként - a "népfenség" eszménye alapján - meggyőződéssel hirdette a nép alsóbb osztályainak hivatását az igazgatásra.

A személye iránti közbizalom megnyilvánulásaként, 1869-ben az országgyűlési választásokat lebonyolító Szentesi Központi Választmány elnökévé választották. Amint ismeretes, a szentesi mandátumot az emigrációban élő Kossuth Lajos nyerte el, aki ifj. Bartha Jánoshoz címzett levélben mondott köszönetet a bizalomért. A pótválasztás során a 48-as jelöltre (László Imre) szavazók között találjuk, aki fölényes győzelmet aratott.

Közéleti működése az elkövetkező években is rendkívül sokirányú volt: folyamatosan tagja a városi képviselő-testületnek és a vármegyei törvényhatósági bizottságnak, 1870-ben alapító tagja és első elnöke a Szentesi Gazdasági, Kereskedelmi és Bizományi Hitelintézetnek (amely 1874-től Szentes Vidéki Takarékpénztár néven folytatta működését), 1871-től a Szentesi Polgári Olvasókör alelnöke, 1873-ban kezdeményezője és ideiglenes elnöke a Szentesi Polgári, Iparos és Gazdasági Körnek, 1874-1879 között a református egyház főgondnoka.

Városi képviselőként szívén viselte a helyi oktatásügy fejlesztését. Ezt jelzi, hogy 1890 tavaszán a gimnázium javára egy 1000 forintos, a polgári leányiskola javára pedig egy 500 forintos alapítványt tett a maga és felesége nevében. Folyamatosan szorgalmazta a gimnáziumi oktatás mellett a korszerű gazdaképzés megszervezését, ezirányú törekvésével azonban mindannyiszor kisebbségben maradt. A kudarc nemes elhatározásra sarkallta. 1890 szeptemberében nejével együtt végrendeletet készített, amelyben számottevő vagyonuk nagyobbik részét a városnak adományozták. A fábiánsebestyéni birtokukat - 147 katasztrális hold föld, tanya, gazdasági épületek, mintegy 50 ezer forintnyi értékben - egy város által létesítendő gazdasági iskola felállítására szánták, azzal a kikötéssel, hogy az alapítvány örök időkre ifj. Bartha János nevét viselje. A Serkorcsma utcai városi házukat pedig (ma Arany János u. 10. sz.) - amelynek értéke 15 ezer forint körül mozgott - egy női ipariskola alapítására ajánlották fel.

Bartha János még a végrendelkezés évében, 1890. december 4-én agyszélhűdés következtében elhunyt. Egyik tisztelője, Sima Ferenc így búcsúztatta a Szentesi Lap hasábjain: "Míg élt, egyik első rangú polgára volt városunknak. A közelmúltban már nem vett tevékeny részt sem megyei, sem városi, sem egyházi közéletünkben, de egy pár évtizeddel ezelőtt azon közbizalom folytán, mely nevét környezé, egyik elsőrangú szerepvivője volt közéletünknek...Egyéniségében nem volt ugyan meg a közéleti embereket legtöbbször jellemző szívélyesség és figyelem mások iránt, s ezért őt, mint kissé hideg és állásának, sorsának előnyeit mindig kiemelni kívánó embert, soha nem környezte a teljes népszerűség varázsa; de a tisztelet és közbecsülés nem hagyta el nevét egy percre sem. Mert puritán jellem és tiszta szándék vezérelte minden tevékenységét. S most, midőn ő már örökre eltávozott körünkből, neve jobban felragyog, mint valaha. S emlékét Szentes város összközönségének tisztelete és kegyelete veszi körül míg Szentesen kő kövön fog maradni...Közjótékonyságával emelt magának soha el nem porladó emlékoszlopot, melyet, még Szentesen emberek élnek, nem fog ledönteni az idők semmiféle vihara...Örökösévé tette a várost, és ezzel nevét örökké ragyogó betűkkel véste be Szentes város történelmének lapjaira..."

A város kegyeletből 1898-ban megfestette a nemes adományozók arcképeit, Bartha Jánosról pedig 1906-ban utcát neveztek el (ma Arany János u.). Az Ő adományuk képezte az alapját az 1940. nov. 18-án megnyílt Szentesi M. Kir. Téli Gazdasági Iskola és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomásnak, amely 1943-1946 között ifj. Bartha János nevét viselte. Utóbb a nagylelkű házaspár emléke feledésbe merült. Szerencsére nem véglegesen, hiszen mint utaltunk rá, 1988. április 1-től a Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet ismét Bartha János nevét viseli.

Labádi Lajos


<<< Vissza