<<< Vissza

A város ősi temploma
A Szent Anna templom története (1.)

2004. február 6.

 

A Szent Anna templom falainak alsó részéről 2003 nyarán eltávolították a vakolatot, így jó lehetőség nyílt az egykori átépítések megfigyelésére. Ezek értelmezéséhez a levéltárban sikerült több új, eddig ismeretlen adatra bukkanni, amelyek alapján a város legkorábban említett középületének története több részlettel kiegészíthető.

Szentes első okleveles említését 1332-ből ismerjük; ekkor kőből épült, Szent András apostol tiszteletére szentelt temploma volt. A "kő" ekkor egyaránt jelölt követ és téglát, így - régészeti feltárás híján - ez az adat tovább nem pontosítható.

Igen érdekes tény, hogy a védőszent ekkoriban Szent András volt. Ezt az apostolt ugyanis elsősorban a keleti, bizánci keresztények tisztelték, és tudjuk, hogy a honfoglaláskor itt élt szlávok is közéjük tartoztak. Az ő környékbeli, folyamatos megtelepedésüket bizonyítják a régészeti leletek (bizánci keresztek), helyneveink (Berek, Kurca, Lándor, Osztora, stb.), és a környékben azonosítható alábbi védőszentek: Szt. Ilona (Ilonapart), Szt. Miklós (Berek), Szt. Mihály (Kántor-halom), Szt. György (Kórógyszentgyörgy), Szt. Ábrahám (Szentlászló és Donát között). Ezek alapján valószínű, hogy Szentes területén már az államalapítás idején éltek keresztények, és talán templomuk is volt vagy kőből, vagy fából; mindenesetre a XIV. századi faluban már kőtemplom állt.

A következő századokból nincs írott adatunk, de tudjuk, hogy az 1500-as évek közepére Szentes lakossága a reformáció kálvini ága mellé állt, amiből következik a templom új igények szerinti használata is. Az istentisztelethez már nem kellett az oltár, mert a gyülekezet (és így a templom) közepére került az Igét hirdető lelkipásztor helye, és az Úrvacsora asztala is. A szobrok, falfestmények teológiai megítélése is változott, így az előbbieket az oltárral együtt eltávolították, az utóbbiakat vagy meghagyták, vagy - ez volt a gyakoribb - lemeszelték.

A török utáni időkből az első adat 1697-ből való. Eszerint tatár csapatok fosztogattak Szentes környékén, akiket a lippai vár katonái üldözőbe vettek; közülük a mindszenti Gombos András öreg korában elmondta, hogy akkor a templom jó állapotban volt. Nem sokkal ez után, 1697-99 között egy ilyen fosztogató csapat a templomot felgyújtotta, az épület teljesen kiégett, a lakosság pedig a Tisza túlpartjára, Böldre menekült. Visszaköltözésük után, 1701-ben a templomot is helyreállították. A szentély és a sekrestye boltozata megmaradt ugyan, de a hajó feletti részen famennyezettel kellett azt pótolni; új tetőszerkezet épült, a férőhelyeket fa karzat építésével növelték, és padokat állítottak be.

A XVIII. század elején a katolikus egyházi közigazgatás is fokozatosan helyreállt, és bár Szentesen szinte csak reformátusok laktak, a templomról - egykori katolikus jellegét említve - többször is írtak. 1716-ban mint kőfalazatú épület szerepel, 1718-ban említik szentélyét, sekrestyéjét, és a közelében álló kő tornyot. 1726-ban is ennyit írtak; 1732-ben a református gyülekezet a már meglévő, 1638-ból származó harang mellé egy újat öntetett. 1733-ban említik a templomot övező falat, de anyagát nem jelölték meg, az épület ekkor már tatarozásra szorult. Ebben az időben, Pápai Ferenc református lelkésznek (1720-1739) is köszönhetően, annyira megnőtt a templomjárók száma, hogy már nem is fértek be, ezért több alkalommal bővítményeket építettek a templom oldalához.

1745-ben a templom életének mozgalmas időszaka következett: a reformátusok bővíteni akarták, a katolikusok pedig visszakapni...

Nagy Géza Balázs


<<< Vissza