Most nem lesz tér!

A Lakos József Baráti Társaság nevében lovag Imre Károly a mártírhalált halt rendôrkapitánynak emléket állítva “Lakos kapitány tér” elnevezését kérte. A társaság a Somogyi Béla és a Daru utcák találkozásában lévô közterületre tett javaslatot. A városrendezési, -fejlesztési és környezetvédelmi bizottság megtárgyalta a kérelmet és elfogadásra javasolta azt a testületben. Nem úgy Rébeli Szabó Tamás, aki – kifejezve tiszteletét az elôterjesztô iránt – egy késôbbi idôpontban jelölte meg a döntést. A képviselôk többsége is hasonló véleményre helyezkedett, így azt levették a napirendrôl.

Ennek alapján ragadott tollat Imre Károly. Levelét – melyet szerkesztôségünknek címzett – az alábbiakban közöljük.

Egy jobboldali hang a rádióból

Megdöbbenve értesültem a Rádió Szentes adásából, hogy a képviselô-testület egy fiatalos hang javaslatára levette napirendrôl a “Lakos kapitány tér” elnevezés megszavazását. Indoklásként felhozta, hogy Szentesen több Lakos nevû utca, tér van, és miért nem Lakos József térnek nevezik el, ennek utána kell nézni a levéltárban, de különben sem sürgôs a tér elnevezése.

Március 8-án adtam be a kérelmet az illetékes bizottságnak, tudtommal a bizottság megvizsgálta, a nevet elfogadta, amit megerôsít a jegyzô úr által július 3-án keltezett levele is.

Idézek a “Lakos gyilkosság” címû könyv levéltári anyagából: “Szentesen számos Lakos família él. A XVIII. század közepétôl nevük sûrûn felbukkan a levéltári dokumentumokban. Megkülönböztetésükre ragadványnevet használtak, Vörös Lakos, Csillag Lakos. A mezôváros bírái és tisztségviselôi, a református egyház presbiterei jómódú telkes gazdák voltak, köztük szinte mindig voltak Lakosok. Dr. Lakos Imre a polgármester, dr. Lakos István a város fôjegyzôi tisztét töltötte be. Nevüket ôrzi a Lakos tér, a Lakos kút, a Lakos (ma Somogyi Béla) utca, a dr. Lakos Imre utca és a Csillag utca… Egy csizmadiamester családjába született 1887-ben Lakos József népiskolai tanító, a Lakos József rendôrkapitány édesapja.” Tisztelettel érdeklôdöm a képviselô úrtól, melyik Lakos Józsefre gondolt.

Folytatva az idézetet: “fáklyás felvonulás volt a megye elé, a tömeg “Vesszen Lakos!”-t kiáltozott. Egy küldöttség Borbás Lajos, az MKP megyei titkárhelyettese vezetésével az alispán jelenlétében megparancsolta, hogy 24 órán belül hagyja el a várost. Ô (dr. Lakos Géza) feleségével és karon ülô kisfiával még akkor éjszaka az állomásra ment, ott a vasutasok, elsôsorban Nádai Géza állomásfônök, azt tanácsolták, hogy Hékéden szálljanak fel… Dr. Lakos Géza 1947. március 19-én hagyta el Szentest.” Lehet, hogy ez a Lakos család második kiûzetése Szentesrôl, csak most a másik oldalról jön a “fáklyás menet?”

Még a “nem sürgôs megjegyzéshez”. A fiatal hangnak lehet, hogy nem sürgôs, de a 83 éves vitéz dr. Lakos Gézának (érje meg az emberi kor végsô határát), aki nem biztos, hogy megéri míg a következô képviselô-testület megszavazza, ha megszavazza a “Lakos kapitány tér” elnevezést. Az október 20-i választásokon jobban oda kell figyelniük, hogy kik képviseljenek bennünket a “testületben”.

Lovag Imre Károly

a Lakos József Baráti Társaság

ügyvivôje