Tér Nádai Gézáról

A képviselô-testület legutóbbi ülésén utcanév, illetve tér elnevezésérôl is döntött. A Mentô soron lakók kezdeményezték az utca Bereklapos névre való elnevezését. Az ügyben Ollai Istvánné képviselô-asszony nyújtott be interpellációt.

– Hogyan történik egy-egy tér, utca elnevezése? – kérdeztük dr. Sztantics Csaba jegyzôt.

– A város közterületeinek elnevezése a képviselô-testület hatáskörébe tartozik. Az utcanév és településrésznév megállapításának általános szabályairól szóló rendelet szerint közterület elnevezésre a város lakosai, továbbá a településen mûködô állami, társadalmi és egyéb szervek is tehetnek javaslatot. A rendelet elôírásai szerint az utcanév megállapításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a név betöltse a tájékozódást elôsegítô szerepét, kapcsolódjon a város történetéhez, hagyományaihoz és sajátos földrajzi környezetéhez. Továbbá a szabályozás szerint törekedni kell az azonos elôtagú és különbözô utótagú közterületek, például utca, sor, köz, stb. megszüntetésére.

– Mindez megfelel a beterjesztett Mentô sorra?

– Mivel Szentes közigazgatási területén ugyanabban a városrészben található Mentô utca és a Mentô sor, az elnevezés megváltoztatása indokolt.

– A MÁV Rt. Jendrassik György Gépészeti Fônöksége a vasútállomás elôtti térség, valamint a Kolozsvári és Bercsényi utcák eleje által közrefogott park elnevezését kérték.

– A tér elnevezésére több javaslatot tettek. Nádai Géza, Baross Gábor és Jendrassik György mind, a vasúthoz kötôdô, köztiszteletben állt személyek, akik a város életére jelentôs hatást gyakoroltak. A képviselô-testület Nádai Géza neve mellé tette le a voksát. Szentes volt állomásfônöke jelentôsen hozzájárult ahhoz, hogy városunk ma büszkén viselheti a “Nemzeti Sportváros” címet. Meghatározó szerepe volt az úszó- és vízilabdasport, a labdarúgás és a tenisz szentesi meghonosításában. Nevéhez köthetô a ligeti sportuszoda, a vasutas sportpálya és a tekepálya megépítése.

– Mikortól használhatjuk a Bereklapos utca és a Nádai tér elnevezéseket?

– Határidônek a jövô év március 30-át jelölte meg a testület.

(lovas)