Szentesrôl indult az irodalomtudós

Négyesy László

(1861–1933)

Száznegyven éve, 1861. március 6-án Szentes Eperjes nevû határrészének egyik tanyáján született Négyesy László.

Munkássága sokrétû. Nyelvész, irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak megalakulásától alelnöke, majd elnöke volt.

Elemi iskolai tanulmányait tanyai iskolában végezte, majd az akkor hatosztályos szentesi gimnáziumba került, amely akkor a Széchenyi ligetben, a mai múzeum épületében mûködött. A hetedik és nyolcadik gimnáziumi osztályba Egerben járt. Itt tett érettségi vizsgát. Budapesten és Bécsben folytatta egyetemi tanulmányait. Tanári pályáját Egerben kezdte, majd a szolnoki gimnázium tanára lett. A budapesti egyetemen 1893-tól oktatott.

Azon kevés irodalomtörténészünk egyike, aki nyelvészeti tudományos tevékenységet is folytatott, ezért vizsgálta – ebben úttörô volt – az irodalmi alkotások nyelvi értékeit is. Egyetemi tanártársa, Horváth János irodalomtörténész írja: “… ô/ ti.: Négyesy/ oly speciálistája az irodalomtörténetnek, aki másokhoz képest jobban felszerelte magát az irodalom nyelvi oldalát illetô szabatos ismeretekkel, s ennél fogva a szaktudományunkban oly igen fontos formatörténeti problémák iránt a megszokottnál hasonlíthatatlanul kimûveltebb fogékonysággal bír.

Ma is haszonnal olvashatók értekezései Aranyról, Berzsenyirôl, Csokonairól, Gvadányi Józsefrôl, Tompa Mihályról, Eötvös Józsefrôl, Madáchról, Gyulai Pálról. Életmûvének kiemelkedô része Zrínyi-kutatása. Nemcsak Zrínyi írásmûvészetérôl írt máig érvényes tanulmányokat, hanem szorgalmas szöveggondozó is, Zrínyi-kiadásai az irodalomtörténet-írás számára ma is fontos források.

Gimnáziumi tankönyvek szerzôjeként a tudományosság követelményeinek szabatos, közérthetô stílusban tett eleget. Ô a készítôje a Pallas nagy lexikona számos irodalomtörténeti, irodalom-esztétikai szócikkének is.

Korszakos jelentôségû munkája a magyar verselés rendszerezése. “Minden népnek – írja – nyelvéhez és zenéje természetéhez képest saját versrendszere fejlôdik, melynek tehát nemzeti vonásai vannak… A mi költészetünkben három versrendszer van, t. i.: a nemzeti, az antik és a nyugat európai. A két utóbbit sajátos verselô eljárással alkotjuk.”

Tanárként az egyetemi hallgatók számára tartott stílusgyakorlatai váltak híressé. Babits Mihály, Juhász Gyula, Oláh Gábor, Kosztolányi Dezsô, Tóth Árpád, Csáth Géza, Mohácsi Jenô és mások e szeminárium résztvevôi. Kosztolányi Dezsô írja Négyesy halálakor:

“Négyesy László köztünk van ebben a zsongó köpûben. Ô nyugodt és fölényes… Minden vélemény szabad, akár egy eszményi parlamentben. Jobbra és balra pártatlanul osztogatja az igazságot. A magyar irodalom a fontos.”

Négyesy László 1920–22 között Szentes országgyûlési képviselôje volt. A Keresztény-Keresztyén Kisgazda és Földmûves Párt (Nagyatádi Szabó István pártja) jelöltjeként 5070 szavazatot kapva elôzte meg a másik két jelöltet. A képviselôséget a közügy szolgálatának tekintette. Ellenezte a kurzus kilengéseit, tiltakozott az egyetemeken folyó verekedések ellen. A parlamentben legnagyobb figyelmet keltô beszédét a trianoni béke elfogadása körüli vitában tartotta.

A város nem felejtette el híres fiát. Utcát nevezett el róla (1967), a Horváth Mihály Gimnáziumban pedig 1990 óta márványtábla ôrzi emlékét. Fölötte Vígh László múzeumi fôrestaurátor rajzolta portré idézi a maiaknak szentesi halhatatlanunk arcvonásait.

Bucsány György