Az orvoslás régiójában

Az építmények biztonsá-gához szükséges a tartó és kötõelemek jó illeszkedése és a statikai egyensúlya. Az emberi szervezet is hasonló, de sokkal több funkciónak kell eleget tenni. A csontrendszer 206 db csontjával, az izom, az ér, ideg és nyirokrendszerrel, valamint az izületekkel biztosítható az élettani feltételek biztonsága.

Ezen élettani folyamatok állapotáról, feladatairól, funk-cionális szerepérõl és a gyó-gyításáról beszélgettünk dr. Lengyel Sándor reumatológus fõorvos úrral.

- Kérem, beszéljen arról, ho-gyan választotta hivatásának ezt a szakmát?

- 1970-ben végeztem a Ko-lozsvári Egyetem Orvostudo-mányi és Gyógyszerészeti ka-rán. Azt követõen 1973-ban Románia észak-keleti Moldova területén dolgoztam, mint kör-zeti orvos. 1973 decemberében jöttem át Magyarországra. Áttelepedésemet követõen Ma-kón kezdtem körzeti orvos-ként, majd Szegvárra, azután Szentesre kerültem. 1974-tõl ezen a környéken dolgoztam, 1977-ben tettem le az általános szakvizsgát, ami most a házi-orvosi szakvizsgának felel meg. Majd 5 évre tettem le a reomatológiát, ezt követõen újabb 5 évre a mozgásszervi rehabilitációs szakvizsgát.

- Milyen jellegû megbetege-dések fordulnak meg a szakterü-letén leggyakrabban?

- Ami a mozgásszervi meg-betegedéseket illeti, egész fi-ataltól az idõs korúakig meg-található. Az egésznek a lé-nyege az, hogy egyrészben a fejlõdési rendellenességektõl a speciális gyulladásos, másrész-ben a kopások folyamatában szenvedõ betegcsoportok je-lennek meg. Gyakoriak a munkaképesség csökkenését elõidézõ megnyilvánulási for-mák. Mondhatom azt, hogy a leszázalékoltak 60-70 %-a érin-tett a mozgásszervi megbete-gedések valamelyik csoport-jában. Ezek inkább a kopásos megbetegedések, melyek zö-mében a környezõ mezõgaz-dasági jellegû - idõjárásnak kitett - dolgozók életminõsé-gének tulajdonítható. A reha-bilitációs pályám megkezdése után nagyobb hangsúlyt fek-tettem a mozgásszervi megbe-tegedések visszaállítására, re-habilitálására.

- Az alkalmazható gyógy-módokban megtalálhatók a legegyszerûbb õsrégi idõktõl ismert eljárások, mint a külön-féle borogatások, egyszerûbb masszírozások és kimozgatá-sok. Felhasználjuk a modern idõk fizikai módszereit, a különféle elektromos kezelési formákat (fizioterápia), vala-mint az igen fontos szerepet játszó aktivizálást késztetõ gyógytornát vagy gyógyfoglal-koztatást.

- A mozgásszervi betegség-ben szenvedõk az orvoslás szervezete frontvonalának mentén járják gyógyulásuk, illetve állapotuk ja-vulásának útját. Hogyan mûködik ez az út?

- A rehabilitációs szakren-delés 7 éve mûködik, Az el-látott betegek zömében reu-matológiai rehabilitációs eset. 1998-ban évi betegforgalom 7984 fõ, segédeszköz ellátás 216. 1983-ban az akkori megyei rehabilitációs szakfõorvos ja-vaslatára létrejön a területi rehabilitációs és utókezelõ szakellátás. 1996-ban a reha-bilitációs szakellátás orvos-szakmai feladatai rendkívül szûk területre korlátozódtak. A megfelelõ szakmai színvonal megteremtését vitathatatlanul nehezíti a mozgásszervi reha-bilitációs osztály-háttér hiánya. A rehabilitációs szakrendelés tevékenységét 7 éve ugyan-azok a problémák nehezítik.

A mozgásszervi betegségben szenvedõkre is ugyanaz vonat-kozik, mint bármely más terü-leten gyógyításra szorulókra, hogy az egészséges életmód az életminõség javításához elen-gedhetetlen, valamint az idõ-ben elkezdett gyógyítás és akarás könnyíthet a gyógyulás, illetve az állapotjavulás folya-matában.

Fogas Pál