Díszpolgárok és kitûnõk

A városháza üléstermében pénteken forró kézszorításban volt részük Szentes legkiválóbb polgárainak - azoknak, akiket a város a legkiválóbbaknak ítél. A március tizenkettedikei ünnepség volt tehát a nyitánya a forradalom megünneplésének. Dr. Imre Ernõ nyugalmazott lelkész-ezredes és dr. Vági László nyugalmazott katolikus apátplébános a díszpolgári cím boldog tulajdonosa. - Õk ketten külön-külön és együtt egy olyan világot képviselnek, amelynek "igen"-jét csak úgy tudom kellõképpen hangsúlyozni, s nem is tehetem másként, mintha azt mondom, az Úr fénye ragyogja be gondolataikat, s segíti õket abban, hogy a laikus világ felé tárják, olyan módon, hogy Isten igéje táptalajt is nyerjen. Azok az apróságok, amelyekre õk reagálnak valóban apróságok az Egészhez képest, de meg lehet ezeket érteni. Az ezredforduló elõtti útvesztõben Imre Ernõ és Vági László világos útra mutatnak. Õk bizonyosan tudják, hogy ez nem fölösleges.A "Városért" emlékérmet vette át Bucsány Görgy nyugalmazott igazgató-helyettes. - Nyugalmazott igazgató-helyettes - ez szárazon hangzik, én inkább úgy mondanám, hogy a Tanár Úr. A klasszikus humanista pedagógus, akinek mûveltsége páratlan, s akinek szavaira nem csak az iskolapadból érdemes odafigyelni. Megállapításai mindig pontosak, úgy, hogy közben kritikája nem vész el, bántódásra pedig nem marad ok. Intelligenciájából fakad az a szinte utánozhatatlan udvariasság, amely tekintélyt parancsol, akárhová belép. Rendszerek jöhetnek, rendszerek mehetnek, személyisége saját bizonyossága miatt érinthetetlen.Szintén a "Városért " emlékérmet vehette át Szirbik Imrétõl dr. Kispál Mihály onkológus, a Vérellátó Osztály vezetõ fõorvosa. - Kispál Mihály nem is olyan régen a helybéli szakma legmagasabb rangú kitüntetését is megkapta, tudniillik a Bugyi István emlékérmet. Munkájának köszönhetõen az utóbbi években kétszeresére nõtt a véradások száma, s a fõorvos úr úgy gondolja - s ezt hirdeti is -, hogy a daganatos betegségek kezelésében mind orvosnak, mind betegnek egyaránt sokkal optimistábbnak kell lennie, hiszen a rák ma már az esetek 50 %-ban gyógyítható. Nemcsak hónapokat, éveket, de életeket is ad vissza.Labádi Lajos levéltár-igazgató a következõ a sorban (és nem sorrendben), aki a "Városért" emlékérmet kapta meg.- Munkája itt valóban példaértékû: rendkívül precíz, történetileg hiteles, beszámolói amellett, hogy a tények szent talapzatán nyugosznak, nem nélkülözik az érzékletességet. Levéltáros - a kívülálló azt hihetné, hogy a levéltáros egy olyan ember, aki naphosszat ül egy irdatlan teremben, ahol tornyosulnak körülötte akták, dossziék, feldolgozásra váró iratcsomók, s fantázia nélkül gyûjtögeti a múlt emlékeit, s ez a munka tulajdonképpen olyan, mintha az ember száraz fûrészport nyeldekelne. Ez természetesen csak részben igaz. A levéltáros is elhivatottja munkájának, de milyen egészséges önérzettel! Nemrégiben volt alkalmam Labádi Lajossal egy asztaltársaságban ülni. Az 1956-os forradalomról volt szó. S akkor Lajos kifejtette, szerinte miért volt elhamarkodott lépés '56-ot forradalomnak titulálni. No nem azért, mert õ úgy gondolja, hogy '56 nem volt forradalom, hanem mert egy ilyen történelmi ítéletet szerinte csak akkor szabad meghozni, amikor már minden erre vonatkozó forrást feldolgozott a tudomány, vagyis, ha már alapos munkát végzett... A "Városért" emlékéremre sikeresen pályázott a MÁV Jendrassik György gépészeti fõnöksége, a kollektíva nevében Makra Zoltán vette át a díjat. - A város mûszaki kultúrájának fejlesztése érdekében végzett munkájukért kapták az emlékérmet. A motorgarázs 1928-ban alakult, s Közép-Európában elsõként üzemeltetett dieselmozdonyokat. A fejlõdés azóta is tart, ma 86 ilyen jármû rója a síneket. A cég hetven évre visszatekintõ pályafutását 80-100 képpel ellátott illusztratív pályázat mutatja be.Lantos Sándor építésvezetõ szintén a "Városért" emlékérem boldog tulajdonosa. - Városszerte lakóházak, iskolák és sokféle intézmény, kereskedelmi létesítmény õrzi munkájának eredményét. Lantos Sándor 43 évig dolgozott a megyei építõ vállalatnál, legutóbb a zsinagóga újjáépítésekor már nyugdíjasként adott szalmai tanácsokat az építõknek. Az idõs embert meglepetés érte, amikor megkapta az értesítést arról, milyen megtiszteltetésben lesz része. S úgy érzi, az érem nem csak neki szól, hanem annak a kollektívának is, akikkel annyi éven át dolgozott.Szabics Ferenc fafaragó a "Városért" emlékérmet kapta meg. - Szabics Ferenc kultúrateremtõ ember lett szûkebb hazájában, Szentesen és környékén. Az õ neve fémjelzi a szentesi fafaragást, munkáit mûvészi igénnyel és jó iparosként készítette. A helybéliek legendaként õrzik a nevét - õ már nem lehet közöttünk. A március 12-i alkalmon özvegye ült a kitüntettettek között. Szabics Ferenc azonban még életében személyesen vehette át az emlékérmet Szirbik Imre polgármestertõl, dr. Dóczi Margit képviselõ-asszony társaságában. Az élet utolsó, s számára nagyon fontos ajándéka után az idõs mester néhány órával elhunyt. Szeretett városa nem feledkezett meg róla. RIE