A hatodik napra rá ...

és még másfél századnak elõtte Szentesnek szerencséje volt, mert "örökváltság"-ügyekben március idusán, azon az esõszürke szerdán Boros Sámuel fõbíró és Hadsy György mint jegyzõ odafönt jártak Budán, másod-harmadnap hazajöttek, és negyednapra szombaton, a március 18-i rendkívüli tanácsülésen meg is jelentették, (Belytzay Pál jegyzõ pedig az utókornak hagyta):"Fõ Bíró Boros Sámuel Úr Pestre lett ki kûldetésébõl vissza térvén a' Nemes, és Érdemes Tanátsnak egészségbeni találásán szíves örömét nyilvánította; - Annak folytán jelenti; hogy a Budai Agentel értekezvén, a kitõl a régen óhajtott Várostul rendeztetése eránt a' felterjesztett rendszer eránti Per az arra keletkezett K.(egyes) Leirattal a' N.(agy) M.(éltóságú) M.(agas) K.(irályi) Helyttartó Tanátshoz már meg érkezett..." A beszámolóban kitértek még a soros 50 ezer forintos kölcsön kamat-körülményeire, hogy Károlyi Györgyöt otthon nem találva aláíratni nem tudtak, és ..."Jelenti továbbá, azt is, hogy a fennforgó országos körülmények végett a' pénz-költsõnzés próbálásába lépést nem tett." A továbbiakban határoztak a folyamatban levõ gazdasági gondokról, és - bizony meg kell mondani -, lógott a derék szentesi atyafiak orra, mert Hadsy György beszámolójából pillanatokon belül kiderült, hogy amiért õk az 1836-os örökváltsági szerzõdés óta, tehát éppen 12 éve még mindig gürcölnek, az a minap az egész magyar népnek az ölébe hullott a 12 ponttal... Ennek ellenére Hadsy ünnepélyes volt, amikor "... tellyes hazafiúi szívvel elõ adta, hogy minden Hazafinak, és eggyes Polgárnak kötelessége Hazája elõ haladását elõ segélleni - ahoz kép(est) jelen pillanatot, melly Hazánk boldogsága és jövõje felett lebeg, és mint villám az egész Hazát át futva használva el nem halgathatja, hogy a napokba Hazánk fõ Városában Pest Budán az elõ mutatott nyomtatott Ív szerént Hazánk virágzásával Királyunk dicsõségével, minden egyes Polgár jól létét biztosító 12 pontokkal ki vívta ..."Népgyûlést hívtak hát ösz-sze, mert a vasárnapi mise és istentisztelet után még ki bírták doboltatni, hogy a legeltetés dolgában úgyis öszehívni határozott szerdai napon, március 21-én tájékoztatják a város polgárságát a fõvárosi eseményekrõl. A fennmaradt népgyûlési jegyzõkönyv pedig egy újabb szerdán egy újabb esõrõl tanúskodik, de most már Szentesen:"A 'beállott esõzés dacára is, igen nagy számmal egybe gyûlt Népnek, fõbíró Boros Sámuel úr értésére adta, miképpen a Tanáts felhívatva érzette Magát, hogy hogy a' Közönséget az Országos és jelesen Pesten történt eseményekrõl tudósítsa, ne hogy az ott történtekrõl némelyek által balul értesíttessenek; - melynek folytában tudatja a' Közönséggel, hogy Pest Városa Közönsége (a) majdan felolvasandó 12 pontokat kérelmezés útján az Ország Gyûlésére terjesztette, melynek nagy része már teljesülésbe is ment...Hetednapon hát a Szentesi Polgár is megpihent ... Tóth Anikó IV.o. gimn.t. nyomán R.G.