Kicsinyek kórusa (Petõfi Sándor Általános Iskola)


A Petõfi Sándor Ált. Iskola ének-zene tagozata

Mackóébresztõ. A Petõfi Sándor Általános Iskola gyermekkara
Balázs Árpád Tavaszlesen címû gyermekkantátájának III. tételét adja elõ.
Vezényel Dömsödi Anna


Bárdos Lajos, a Vegyeskar névadója


A Bárdos Lajos Vegyeskar (vezényel Nagy János)

Bárdos Lajos - Széles a Duna, elõadja a Bárdos Lajos Vegyeskar
vezényel: Nagy János


Balázs Árpád és Nagy János


Nagy János


Balázs Árpád

Balázs Árpád - John Anderson, elõadja a Bárdos Lajos Vegyeskar, vezényel: Nagy János

2.4:Kórusok, zenekarok élete

A II. világháború idõszaka nem kedvezett a zenei élet fellendülésének. 1945 után sorra szervezõdtek a városban az „üzemi kultúrcsoportok”, melyek egyben az új színjátszó közösségek, énekkarok, zenekarok megjelenését is jelentették.

Mindegyiket nehéz lenne felsorolni, csupán néhány közülük: Iparos Ifjak Énekkara, Cipész Szövetkezet Énekkara, Ipari Szövetkezetek Kórusa, Tiszti Klub Énekkara, Horváth Mihály Gimnázium kórusa és zenekara stb. Igényesen mûködött a 70-es évekig az egyházi kórusok közül a Szent Anna-templom kórusa Mandula József káplán és Ihász István gyógyszerész irányításával. Ugyanilyen színvonalasan tevékenykedett ezekben az években a Horváth Mihály Gimnázium énekkara is Bácskai Mihályné vezetésével. 1957-ben megkezdte mûködését a Petõfi Sándor Általános Iskolában az ének-zene tagozat, s néhány évvel késõbb az iskola kórusa már országos sikereket ért el Gulyás Vilmosné Dömsödi Anna irányításával.

A városi vegyeskart Hárs László énektanár alapította és vezette az ötvenes évek elejéig. Elhelyezése után a kórus fenntartójának, a Pedagógusok Szakszervezetének felkérésére Galli János vette át az énekkart, és vezette 1960-ig. Tevékenységüket Erdõs Péter gyógypedagógiai igazgató segítette. A tagok túlnyomó részben óvónõk, tanítók, tanárok voltak, de más foglalkozásúak is részt vettek az énekkar mûködésében.

Az igényes repertoárban a korszak kórusirodalmának széles skálája szerepelt. A kar rendszeresen közremûködött a városi ünnepségeken, de a megyei és az országos rendezvényeken is. Különös jelentõsége volt az ötvenes években Szentesre helyezett fiatal tanárok (Bácskai házaspár, Csetri Lajos, Kocsis István stb.) részvételének.

A kórustagok közül többen részt vettek a Pedagógus Színjátszók nagy rendezvényén, Berté-Schubert: „Három a kislány” címû operettjében, amelyet nagy sikerrel Bácskai Mihály - akkori gimnáziumi tanár - rendezésében mutattak be Galli János és a Városi Zenekar közremûködésével.

Szentes kórusmuzsikát kedvelõ pedagógusaiból, az intézmény tanáraiból és volt növendékeibõl 1977-ben újjáalakult a nemzetközileg is jegyzett 40 tagú Vegyeskar, mely azóta is öregbíti hazai és külföldi szerepléseivel a város hírnevét. Karnagyuk Nagy János. A kórus 1982-ben megkapta a „Szentesért” kitüntetés arany fokozatát. Bárdos Lajos nevét 1986-ban - a zeneszerzõ halálakor - a család hozzájárulásával vették fel. Repertoárjuk átfogja az európai zenekultúra nagy korszakait; a reneszánsztól napjainkig. A vegyeskar fokozatosan halad a ranglétrán. Az elsõ ezüstminõsítéstõl eljutottak a legmagasabb elismerésig. Munkásságukat sok-sok rádiófelvétel és televíziós szereplés jelzi. Számos megyei, országos és nemzetközi versenyen kaptak kitüntetõ elismerést. Határainkon túl Szlovéniában, Németországban és Erdélyben mutatták be tudásukat. 1996-ban a kórusok országos minõsítésén „Fesztiválkórus” címet, majd még ugyanebben az évben Csongrád Megye Közgyûlés Alkotói díját kapták meg. A millenniumi év legkiemelkedõbb eseményét a kórus számára a „Hangversenykórus” kitüntetõ cím megszerzése jelentette.

1997-ben a városi fúvószenekarral létrehozták a Szentesi Zenebarátok Egyesületét. Jelenleg a Lajtha László Zeneiskola országos tekintélyû intézmény, melynek vezetõi (Nagy János, Mihály Béla) és tanárai közül jó néhányan régi iskolájában tanulta mesterségét és mûvészetét.