Szentes város első ismert szabályrendelete (1769)

 

Anno 1769 die 25-va Mensis Martii egybegyülekezvén a város bírái megegyezett akarattal a Város közönséges javának nagyobb terjedéseire nézve felállítván két város kerülő hajdút, kiknek kötelességök az alább irt pontokban feljegyeztetett parancsolatok és a Város statutumai ellen cselekedőkre való szorgalmatos vigyázás, éjjeli nappali szorgalmatossággal.

1. Minden gazdának háza előtt (holnapi naptól fogva kezdvén) hordóban vagy nagyobb edénybe kapitányvíz tartassék. Valakit pedig, ezen parancsolatunknak publikációja után, az Városnak említett hajdúi a nélkül találnak elsőben fizet egy máriást, másodszor kettőt, harmadszor háromat. Aki pedig ezen büntetésnek letételére elégtelennek találtatnék elsőben 10, másodszor 20, harmadszor 30 pálcára büntettetik.

2. A rossz és sepretlen kéményekre minden gazdának szorgalmatos gondja légyen, melyben valaki gondatlannak és parancsolat megvetőnek találtatik, elsőben 20 pálca büntetése lészen, másodszor kéménye lehányattatik, ha erre mégis a parancsolatnak nem engedelmeskedik és azt újonnan fel nem építi harmadszor a háza is utána vonattatik.

3. Szárazon a pernyét senki kivinni és a szomszédságból tüzet hordani ennek utána ne próbáljon, melyben ha ki véteni tapasztaltatik elsőben fél, másodszor 1 forintra, harmadszor 30 pálcára büntettetik.

4. Valaki utcán, udvaron, istállóban, vagy más akár minémű épületben a házon kívül dohányozni tanáltatik elsőben fizet fél forintot, másodszor és valahányszor azután tapasztaltatik a T. Nemes vármegye kegyes rendelete szerint 50 pálca üttetik el rajta irgalom nélkül.

5. Nyolc órai harangozás után akár gazda, akár fia, vagy cselédje lámpás nélkül csak a szomszédságba se merészeljen menni. Valaki pedig tanáltatik a parancsolat ellen lámpás nélkül járni s kóborolni, reá akadván a kerülök, személy válogatás nélkül árestomba vitetik. Másnap pedig ha kitapasztaltatik, hogy korhelykedés véget tanáltatott barangolni a tilalmas időben, 30 pálca verettetik rajta.

A fentemlített Város hajdúinak szoros kötelességében fog állani mindezen pontokban feltett Varos statutumoknak megszegői ellen éjjel nappal szorgalmatos és szemes vigyázással lenni. Hogyha pedig ezen statumok ellen véteni tapasztaltatnak mindenekben rajtok megkettőztettetnék a büntetések. Nem különben, ha a rendelt büntetése mértékén és igazságán: azaz, ha valakit minden igaz ok nélkül húzni, vonni, avagy megbecsteleníteni nagyobb nyereség okán tapasztaltatnak, előbb 20 pálcával megintetnek, másodszor pedig irgalom és szánakozás nélkül ebbeli hivatalukból kivettetnek és 30 pálca a templom előtt veretik el rajtuk a népnek láttára. Hasonlóképen hogyha a statutum ellen vétőket valami kedvezésből büntetés nélkül eleresztik, vagy pedig főbírájuknak kötelességek szerint be nem mondják és elő nem adják, mint hiteszegett gonosztevők a feljebbírt módon büntettetnek.

Korcsmákon bor, avagy serivókkal nekik összeülni, vagy borozni, amidőn kerülésben vannak, épen szabad nem lészen. Hanem kötelességek szerint bemenvén és szorgalmatosan megvigyázván minémő emberek és borivók legyenek, annak utánra tovább maguk kötelességéhez lássanak. Ha pedig olyan gyanús személyt észrevennének, vagy a veszekedésnek valamely jelenségeit látnák, akkor minden úton módon teljes tehetségükkel a gyanúst megvizsgálni, a veszekedni szándékozókat pedig csillapítani igyekezzenek.

 

Szentes város első fennmaradt szabályrendelete (1769. márc. 28.) (Közölve Sima László 1914. I. 276–278.)