Szentes lakóinak panaszlevele Wesselényi Ferenc nádorhoz (1665)

 

Az szent Uristentül jó szerencséket, jó egészséget kívánunk Nagyságtoknak Uraságtoknak és Kegyelmeteknek,

Mi, szegény megnyomorodott szentesi jobbágyok akarjok értésére adni Nagyságtoknak Uraságtoknak és Kegyelmetöknek, ez sok ínségünkben minémű nagy nyomorúságban vagyunk mind Balassa Ádám önagysága miatt, s mind penig az sok nyúzó, pusztító katonák miatt Balassa Ádám őnagysága az földesurainknak tulajdon saját földét kérte meg, az mely miatt sok károkat tétetött katonáival. Elsőben jószágunkat elhajtatván, váltottuk ki tülök 4 száz 50 tallérokon azután aratóinkat rajta találván más rendben azokat egy summában váltottuk ki 80 tallérokon. Ugyanakkor az aratókkal együtt hajtatott el 3 száz fejős juhainkat annyi sok sok megmondhatatlan károkat tétetött őnagysága minékünk tulajdon az földesuraink földérül. Elannyéra vagyunk miattok hogy immár harmadik határ földen sem merünk szántani, sem jószágunkat járatni őnagysága miatt. Az sok nyúzó, pusztító katonák miatt annyéra nem maradhatunk mind egyik, s mind más várakból valók miatt. Jószágunkat levágják, sertésmarhánkat az ólakból kivonsszák, megölik: Búzás vermeinket fölveszik, mind lovával s mind szekéren elhordja s megeteti, awal él. Házainkban semmi eledelünket nem tarthatjuk miattok, úgy hordják. Bizonnyal merjük mondani, hogy nem különben vagyunk, mint tulajdon az Izrael népe. Az egy sárgyuráson kívül hitős társaink házainkban nem mernek maradni. Iszonyú rút, éktelen dolgokat eselekesznek hitős társainkon. Az praedicator házánál imettamott lappanganak miattok az mellyet az pogány sem eseleködnék, mindövek házainkban meg nem merünk maradni miattok; űz, kerget tulajdon, mintai rabot. Az mit meg tud gondolni elméjében, szavával ki tud beszélleni mindönt kér; ha az szegény embör nem adhat, avagy meg nem cseleködheti, halálra űzi kergeti mindaddég valamíg csizmára avagy vég abára nem sarczoltatja. Hanem Nagyságtokat Urasságtokat és Kegyelmetöket az nagy Istenért kérjük ,hogy ez sok nyúzó-fosztó koborlókban elfogjon Nagyságtok Uraságtok és Kegyelmetök, mert mi ezideig is csak vártuk, honnan lészön szabadsagunk, mert nyilván pusztán marad falunk; nemcsak ez mi falunk, hanem Körös-Maros köz is elpusztul miattok.

Ezöknek utánna az szent Istennek oltalma alája ajánljuk Nagyságtokat Uraságtokat és Kegyelmetöket

 

Ex Szentes 4 die IX-bris 1665. [Szentesről, 1665. nov. 4-én]

 

Mi szentesi bírák és polgárok szeretettel szolgálunk Nagyságtoknak Uraságtoknak és Kegyelmetöknek.

 

(Címzés :) Az méltóságos koronás császár urunk őfelsége végházainak fű gondviselőinek Nagyságos Palatínus Urunknak, több Nagyságos Urakkal együtt adassék ez levelünk nagy böcsülettel és híven.

 

Szentes lakóinak panaszlevele Wesselényi Ferenc nádorhoz. 1665. november 4. Kiadva: H. Balázs Éva: Jobbágylevelek. Bp.1951. 94–95. Magyar. - A szövegben szereplő „sárgyúrás” a házak és a kemencék kitapasztását jelentette, amit mindig az asszonyok végeztek. A szöveg másik állítása; Balassa Ádám földesuraik földjét kérte fel, vagyis földesuruk akart lenni, és a szentesieket saját jobbágyaivá akarta tenni, ezért küldte rájuk a katonáit. (Közölve: Csongrád megye évszázadai. I, 1985. 172–173.)