Lakos József

2.10:Az élet és vagyonbiztonság megteremtése

A város közigazgatási-hatalmi szervezetének kialakítása mellett az élet megindulásának másik alapvetõ feltétele volt a háborús viszonyok következtében felbomlott közbiztonság helyreállítása. A rendõrség megszervezésével és vezetésével 1944. október 10-én az orosz katonai parancsnokság Lakos József volt rendõrségi politikai nyomozót bízta meg. Az elsõ napokban a közrend helyreállítására - a Kommunista Párt tagjaiból id. Karai Lajos vezetésével - Vörös Õrség szervezõdött, de tudunk más polgárõri csoportokról is. Belõlük és az itthon maradt nyugdíjas rendõrökbõl, valamint önkéntesekbõl gyorsan kialakult az õrszemélyzet. A városban 1944 decemberére a helyi erõk és a szovjet katonai parancsnokság összefogásával sikerült a közrendet helyreállítani.

Lakos József rendõrkapitány és a régi rendõrségi alkalmazottak, illetve Karai Lajos, valamint a frissen toborzott, a Kommunista Párt tagjaiból alakult rendõrök között egyre élesebb ellentét alakult ki. Ezek fõleg az új legénység fegyelmezetlenségébõl, szakmai ismereteinek hiányából fakadtak, de nem elhanyagolható a kommunista párthoz csapódott, és a párton keresztül a rendõrségre is bekerült kétes, karrierista, erkölcsileg kifogásolható emberek meglehetõsen magas száma, akik közül többen - éppen a párt, illetve a Nemzeti Bizottság nyomására - vezetõ pozícióba is kerültek.

Ezek az emberek a velük szemben fellépõ kapitány intézkedéseit nem személyük, hanem a párt, a demokrácia elleni sértésként értelmezték, és feljelentést tettek a kapitány ellen. Lakos József a Horthy-idõszak rendõrségének volt a tagja, vele szemben némi fenntartása, bizalmatlansága emiatt is volt a Nemzeti Bizottságnak, mely 1945. január 5-én - a városi hivatalok élén javasolt személycserékkel egyidejûleg - javasolta a rendõrkapitány leváltását.

A határozatot azonban Csongrád Vármegye alispánja megvétózta; a bizottság ugyanis túllépte saját hatáskörét. Lakos József rendõrkapitányt január 14-én visszahelyezték állásába. A rendõrségen belüli ellentétek továbbra is fennálltak, a kapitány mellé egyre több, a Nemzeti Bizottság által javasolt kommunista párti vezetõ beosztású személy került, akik a rendfenntartáshoz mint szakmához kevésbé, de a reakciós elemeknek az eltávolításához, a Nemzeti Bizottság és a Kommunista Párt ez irányú kívánságainak teljesítéséhez annál inkább értettek. Lakos Józsefet 1945. április 24-én letartóztatták, majd Mezõhegyesre internálták. A rendõrkapitány eltávolítását, majd 1946. március 8-i brutális meggyilkolását követõen a szentesi rendõrség akadálytalanul teljesíthette a város hatalmi testületeinek, elsõsorban a Nemzeti Bizottságnak a politikai okokból hozott javaslatait (pl. a politikai ellenfelek internálása).