RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÉS IRODALOM

 

ArchÉrt

Archaeologiai Értesítõ

ArcHung

Archaeologia Hungarica

ÁVH

Államvédelmi Hivatal

AVK

Alföldi Vonaldíszes Kultúra

Balázs György 1986a.

Balázs György: Szentes város önkormányzata és közigazgatása a Horthy-korszakban (1920–1944). Szentes, 1986. (Kézirat)

Balázs György 1986b.

Balázs György: A Nemzeti Bizottság szerepe a közigazgatás és az állami szervek megszervezésében és irányításában Szentesen 1944 és 1948 között. TCSMT X. Szeged, 1986.

Barcy Z. – Somogyi Gy. 1986.

Barcy Zoltán – Somogyi Gyõzõ: A szabadságharc hadserege. Bp. 1986.

Barta Gábor é. n.

Barta Gábor: Szentes története a középkorban. Bp. é. n. (Kézirat)

Barta János 1976.

Barta János: Emlékezés Négyesy Lászlóra. In.: Krónika a szentesi Horváth Mihály Gimnázium életébõl 1970/71–1974/75. (Szerk.: Bakó Károly) Szentes, 1976.

Barta László 1979.

Barta László: A szentesi örökváltság. In. Csongrád megyei könyvtári füzetek 10. Szeged, 1979.,

Barta László 1981.

Barta László: Az 1828. évi országos összeírás Csongrád vármegyében. TCSMT V. Szeged, 1981.

Barta László 1986.

Barta László: Szabad Szentes városának képviseleti és igazgatási rendje (1837–1840). In. TCSMT X. Szeged, 1986.

Barta László 1994.

Barta László: Szentes igazgatása az 1848/49-es forradalomban. In. TCSMT XXI. Szeged, 1994.

Barta László 2000.

Barta László: Az 1956-os forradalom Szentesen. Szentes, 2000.

Barta L. – Gecsényi L. – Schneider M. 1969.

Barta László – Gecsényi Lajos – Schneider Miklós: Szuronyok árnyékában. Dokumentumok a szentesi munkásmozgalom történetébõl 1890–1939. Szentes, 1969.

Barta L. – Páhi F. 1980.

Barta László – Páhi Ferenc: Szentes utcanevei. Csongrád megyei könyvtári füzetek 12. Szeged, 1980.

Barta L. – Labádi L. 1986.

Barta László – Labádi Lajos: Boros Sámuel. Szentes, 1986.

Barta L. – Virágos I. 1992.

Barta László – Virágos István: A Lakos-gyilkosság. Szentes, 1992.

Beke László 1994.

Beke László: Mûalkotások elemzése. Bp., 1994.

Benda Kálmán 1980.

Benda Kálmán: Magyar-rác együttmûködési törekvések a szabadságharc idején. In. Rákóczi-tanulmányok (Szerk.: Köpeczi Béla, Hopp Lajos, R. Várkonyi Ágnes) Bp. 1980.

Bényi László 1959.

Bényi László: Koszta József. Bp. 1959.

Bényi László é. n.

Bényi László: Koszta József. Szeged, (é. n.)

Berecz Sándor 1896.

Berecz Sándor: A Szentes városi községi fõgimnázium története. Szentes, 1896.

Bernáth Árpád 1990.

Bernáth Árpád: Heinrich Böll Szentesen. In.: Csongrád megye irodalmi öröksége. (Szerk.: Fábiánné dr. Szenczi Ibolya) Csongrád–Szentes, 1990.

B. I.

Bugyi István

Blazovich László 1996.

Blazovich László (szerk): A Körös–Tisza–Maros-köz települései a középkorban. Dél-Alföldi Évszázadok 9., Szeged, 1996.

Bodrits István 1985.

Bodrits István: Életrajzi évfordulók Szentes'85. Szentes, 1985.

Bodrits István 1986.

Bodrits István: Életrajzi évfordulók Szentes'86. Szentes, 1986.

Bodrits István 1988.

Bodrits István: Derzsi Kovács Jenõ. In.: Szentes életrajzi kislexikon. Szeged, 1988. (Kézirat)

Bodrits István 1989.

Bodrits István: Békefi Antal. Jakó Dezsõ. In.: Szentesi életrajzi évfordulók 5. Szentes, 1989. 

Bodrits István 1990.

Vallomások Szentesrõl (Szerk.: Bodrits István) Szentes, 1990.

Bodrits István 1996.

Szentesi ki kicsoda és városismertetõ 1996. (Szerk.: Bodrits István) Szentes, 1996.

Bodrits I. – Labádi L. 1987–89.

Bodrits István – Labádi Lajos: Szentesi életrajzi évfordulók 1987-1989. (3–5.) Szentes, 1987-1989.

Bona Gábor 1998.

A szabadságharc katonai története (Szerk.: Bona Gábor) Bp. 1998.

Bóna István 1974.

Bóna István: A középkor hajnala. A gepidák és a langobardok a Kárpát-medencében. Bp. 1974.

Bóna István 1979.

Bóna István: A Szegvár-Sápoldali lovassír. Adatok a korai avar temetkezési szokásokhoz. — Das Reitergrab von Szegvár-Sápoldal. Beiträge zu den frühawarischen Bestattungssitten. ArchÉrt. 106. Bp. 1979. 

Bóna István 1986.

Bóna István: A gepidák királysága. In.: Erdély története I. köt. (Szerk.: Makkai László, Mócsy András) Bp. 1986.

Bóna – Cseh – Nagy – Tomka – Tóth 1993.

Bóna István – Cseh János – Nagy Margit – Tomka Péter – Tóth Ágnes: Hunok–Gepidák–Langobardok. Magyar Õstörténeti Könyvár VI. Szeged, 1993.

Böll, Heinrich 1957.

Heinrich Böll: Ádám, hol voltál? (Fordította Radó György) Bp. 1957.

Böll, Heinrich 1987.

Heinrich Böll: Egy életmû áttöri a határokat (Kiállítás a Somogyi Könyvtárban 1987. aug.– szept.) Szeged, 1987.

Bp.

Budapest

Bucsány György 1990a.

Bucsány György: Négyesy László országgyûlési képviselõségének története. Irodalomismeret I. évf. 1–2. szám, 1990.

Bucsány György 1990b.

Bucsány György: Szentesi vonatkozások Heinrich Böll: Ádám, hol voltál? c. regényében. Irodalomismeret I. évf. 1–2. szám, 1990.

Bucsány György 1998.

Bucsány György: Madách-levelet õriznek Szentesen. SZÉ 1998. jan. 30. 3.

Bucsány György 1999.

Bucsány György: 150 éve történt – Vörösmarty Mihály Szentesen. SZÉ l999. Júl. 23. 3.

Bugár Mészáros Károly 1990.

Bugár Mészáros Károly: Szentes – Mûemlékek. Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 388. Bp. 1990.

Csajághy György 1987.

Csajághy György: Néhány gondolat Csajághy Gyula nótaköltõ munkásságáról és életérõl (1875–1945) Szentes, 1987. (Kézirat)

Csallány Dezsõ 1933.

Csallány Dezsõ: A kunszentmártoni avarkori ötvössír. Szentes, 1933.

Csallány Dezsõ 1933-34.

Csallány Dezsõ: A Szentes-lapistói népvándorlás kori sírlelet. Dolgozatok 9-10. Szeged, 1933–34.

Csallány Dezsõ 1941.

Csallány Dezsõ: Népvándorláskori leletek Szentes-Berekhátról. ArchÉrt II. Bp. 1941.

Csallány Dezsõ 1941.

Csallány Dezsõ: A szentes-nagyhegyi gepida sírlelet (1939) és régészeti kapcsolatai. ArchÉrt II. Bp. 1941.

Csallány Dezsõ 1956.

Csallány Dezsõ: Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Bp. 1956.

Csallány Dezsõ 1961.

Csallány Dezsõ: Archäologische Denkmäler der Gepiden im Mitteldonaubecken (454–568 u. Z.). ArchHung XXXVIII. (1961)

Csallány Gábor 1900.

Csallány Gábor: Avar sírleletekrõl Szentes határában, Dónáton. ArchÉrt 20. Bp. 1900.

Csallány Gábor 1903.

Csallány Gábor: Régi germán sírmezõ a szentesi határban. ArchÉrt 23. Bp. 1903.

Csallány Gábor 1905.

Csallány Gábor: Régi magyar emlékek a szentesi múzeumban. ArchÉrt 25. Bp. 1905.

Csallány Gábor 1906.

Csallány Gábor: Ókori leletek a szentesi múzeumban. ArchÉrt 26. Bp. 1906.

Csallány Gábor 1932.

Csallány Gábor: Jazyg és germán leletek a szentesi múzeumban. Dolgozatok 7. Szeged, 1932.

Csallány Gábor 1933–34.

Csallány Gábor: Avarkori és IX–XIII. századi magyar leletek a szentesi múzeumban. Dolgozatok 9-10. Szeged, 1933–34.

Csallány Gábor 1936.

Csallány Gábor: Újabb jazig temetõk Szentes határában. Dolgozatok 12. Szeged, 1936.

Csallány Gábor 1939.

Csallány Gábor: A Szentes-derekegyházi népvándorláskori sírlelet. FolArch I–II. (1939)

Csallány Gábor 1941.

Csallány Gábor: Újabb honfoglaláskori leletek Szentes környékérõl. FolArch III–IV. (1941)

Csallány G. – Párducz M. 1944-45.

Csallány Gábor - Párducz Mihály: Szkítakori leletek a szentesi múzeumban. ArchÉrt III. folyam V–VI. köt. Bp. 1944–45.

Csalogh Zsolt 1965.

Csalogh Zsolt: A kocsi és a szekér Szentes vidékén. Néprajzi Közlemények X. Bp. 1965.

Csergõ Károly 1931.

Csergõ Károly: Az Alföld problémái. Szentes, 1931.

Csíkvári Antal, 1938.

Csongrád vármegye. (Szerk.: Csítvári Antal) Vármegyei Szociográfiák I. Bp., 1938.

Cs. Kir.

császári királyi

Csongrád megye évszázadai 1985.

Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv I. köt. (Szerk.: Blazovich László), Szeged, 1985.

Csongrád megye évszázadai 1986.

Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv III. köt. (Szerk.: Nagy István) Szeged, 1986.

Csongrád megye évszázadai 1987.

Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv II. köt. (Szerk.: Géczi Lajos, Labádi Lajos, G. Tóth Ilona) Szeged, 1987.

Czímer Károly 1909.

Czímer Károly: A megyegyûlések vándorlása Csongrád vármegyében. Szeged, 1909.

Dienes – Fekete Nagy – Pusztai 1984.

Az MHSZ Szentes Városi Vezetõség és Klubjainak története 1948–1983. (Szerk.: Dienes László – Fekete Nagy László – Pusztai János) Szentes, 1984.

DISZ

Dolgozó Ifjúsági Szövetség

Dolinay Gyula 1883.

Dolinay Gyula: Magyar királyok és hõsök arczképcsarnoka. Bp. 1883. (Hasonmás kiadás)

Erdei Ferenc 1976.

Erdei Ferenc: Magyar tanyák. Bp., 1976.

Esze Tamás 1980.

Esze Tamás: A Tisza-vonal védelme a kurucok ellen 1703-ban. In. Rákóczi-tanulmányok (Szerk.: Köpeczi Béla, Hopp Lajos, R. Várkonyi Ágnes) Bp. 1980.

Éble Gábor 1895.

Éble Gábor: A Harruckern és a Károlyi család. Bp. 1895.

Éble Gábor 1913.

Éble Gábor: A nagykárolyi gróf Károlyi család leszármazása. Bp. 1913.

é. n.

évszám nélkül

Falvy Zoltán 1998.

Falvy Zoltán: A magyar zene története. Bp., 1998.

Farkas Antal 1975.

Farkas Antal: Ünnep készül (Válogatott mûvek) A Somogyi-könyvtár kiadványai 18. Szeged, 1975.

Farkas József 1968.

Farkas József: Agrárszocialista mozgalmak 1890-1907. Szeged, 1968.

Farkas József 1990.

Farkas József: „Földet és jogot a népnek!" A függetlenségi baloldal útkeresése. Sima Ferenc útja a radikalizmusig. TCSMT XVI. Szeged, 1990.

FIDESZ

Fiatal Demokraták Szövetsége

FKGP

Független Kisgazda Párt

fn

fõnév

Fodor András 1983.

Fodor András: Õze Lajos biztonsága. Szó, zene, kép. Bp. 1983.

Fol Arch

Folia Archaeologica

Forrásné Török Katalin 1985.

Derzsi Kovács Jenõ szentesi és Szentes vidéki dallamgyûjteménye. (Válogatta, szerk.: Forrásné Török Katalin) Szeged, 1987.

Gaál Endre 1980.

Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának történetébõl 1868-1917. (Szerk.: Gaál Endre) Szeged, 1980.

Gaál Endre 1984.

Gaál Endre: Szentes az 1918–1919. évi forradalmak idején. In.: Fejezetek Szentes forradalmi múltjából. Szentes, 1984.

Galamb Sándor 1957.

Galamb Sándor: Tóth József. Nagy magyar színészek. Bp. 1957.

Galambos Ferenc 1986.

Galambos Ferenc: Drahos István exlibris mûvész. Szentes, 1986.

Galántai József 1980.

Galántai József: Az elsõ világháború. Bp. 1980.

Gerle J. – Kovács A. – Makovecz I. 1990.

Gerle János – Kovács Attila – Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete. Bp. 1990.

Gerõ András 1988.

Gerõ András: Az elsöprõ kisebbség. Bp. 1988.

Gerõ László 1994.

Gerõ László: Az építészeti stílusok. Bp. 1994.

Gimnáziumi évkönyv 1971.

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium évkönyve 1949/50–1969/70. (Szerk.: Gidófalvy György) Szentes, 1971.

gr.

gróf

Györffy György 1963.

Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I. köt. Bp. 1963.

Hankó Györgyné 1998.

Hankó Györgyné: Szentes és környéke népzenéje és néptánca századunkban. Szentes, 1998. (Kézirat)

Hankóczi Gyula é. n.

Hankóczi Gyula néprajzi gyûjtéseibõl (feljegyzések). Szentes, é. n. Koszta József Múzeum

Jazigok, roxolánok, alánok 1998.

Jazigok, roxolánok, alánok. Szarmaták az Alföldön. In.: Gyulai katalógusok 6. (Szerk.: Havassy Péter) Gyula, 1998.

HOMÉ

A Herman Ottó Múzeum Évkönyve

i. e.

idõszámítás elõtt

i. m.

idézett mû

Imre Ernõ 1963.

Imre Ernõ: Isten szolgája népe szolgálatában. Theológiai Szemle, 1963. 5–6. szám

ill.

illetmény

i. sz.

idõszámítás szerint

Ivanics T. – Bende I. 1996.

Ivanics Tibor – Bende István: Athén-Atlanta. Az olimpiai játékok érmesei. Bp. 1996.

Juhász Antal 1990.

Csongrád megye népmûvészete (Szerk.: Juhász Antal). Bp. 1990.

Juhász Antal 1991.

Juhász Antal: Sütõ- vagy pékmesterség. Magyar néprajz III. köt. Kézmûvesség. (Fõszerk.: Domonkos Ottó) Bp. 1991.

Kalicz Nándor 1980.

Kalicz Nándor: Agyag Istenek. A neolitikum és a rézkor emlékei Magyarországon. Bp. 1980.

Kárász József 1974.

Kárász József: A Csongrád megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1843–1970. A Somogyi Könyvtár Kiadványai 15. Szeged, 1974.

kat. h.

katasztrális hold

Katona I. – Rózsa G. 1988.

Katona Imre – Rózsa Gábor: Egy elfelejtett szentesi keramikus: Jakó Géza (1886–1943) Szentes, 1988.

KDMP

Kereszténydemokrata Néppárt

Kis Bálint 1836.

Kis Bálint: A békés–bánáti református egyházmegye története (1836) Dél-Alföldi Évszázadok 5. (Közreadják: Gilicze László, Kormos László) Békéscsaba-Szeged, 1992.

Kisbán Eszter 1997.

Kisbán Eszter: Táplálkozáskultúra. Magyar néprajz IV. köt. Életmód (Fõszerk.: Balassa Iván) Bp., 1997.

Kis-Rácz Antalné 1996.

A szentesi Petõfi Sándor Általános Iskola múltja és jelene 1871–1996. Szentes, 1996.

Kiss Lajos 1980.

Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp. 1980.

Kodály Zoltán 1973.

Kodály Zoltán: A magyar népzene. Bp. 1973.

Kodály Zoltán 1974.

Kodály Zoltán: Visszatekintés I. Bp. 1974.

Kosztolányi Dezsõ 1958.

 Kosztolányi Dezsõ: Írók, festõk, tudósok I–III. Bp. 1958.

Kovalovszki Júlia 1957.

Kovalovszki Júlia: Régészeti adatok Szentes környékének településtörténetéhez. RégFüz Ser. I. 5. (1957)

Kovács Tibor 1977.

Kovács Tibor: A bronzkor Magyarországon. Bp. 1977.

Kováts József 1927.

Kováts József: Szentes közgazdasága. Szeged, 1927.

Kozák Péter 1994–95.

Ki kicsoda a magyar sportéletben? I–III. köt. (Szerk.: Kozák Péter) Szekszárd, 1994–1995.

Kõhegyi Mihály 1969.

Kõhegyi Mihály: A Szentes-berekháti késõszarmata telep két vasmécsese. MFMÉ Szeged, 1969.

köt.

kötet

Kr. e.

Krisztus születése elõtt (= i. e.)

Kresz Mária 1991.

Kresz Mária: Agyagmûvesség. Magyar néprajz. III. köt. Kézmûvesség. (Fõszerk.: Domonkos Ottó) Bp. 1991.

Kresz M. – Kövér 1983.

Kresz M. – Kövér : Magyar népi cserépedények. (Kolibri könyvek) Bp. 1983.

Kr. u.

Krisztus születése után (= i. u.)

Kruzslicz Pál 1984.

Sima Ferenc és Sima László (Szerk.: Kruzslicz Pál) Szentes, 1984.

Kuncz Aladár 1975.

Kuncz Aladár: Fekete kolostor. Bp., 1975.

Sz. Kürti Katalin 1989.

Sz. Kürti Katalin: Munkácsy Mihály Krisztustrilógiája. Bp. 1989.

Labádi Lajos 1980.

Labádi Lajos: A szentesi képviselõ-testületi szociáldemokrata frakció és a mozgalom kapcsolata (1929–1937) TCSMT IV. Szeged, 1980.

Labádi Lajos 1981.

Labádi Lajos: A szentesi díszkút múltja és jövõje. SZÉ 1981. márc. 3.

Labádi Lajos 1983.

Labádi Lajos: Árvai Bálint életútja (1875–1919) SZÉ 1983. márc. 4.

Labádi Lajos 1984.

Labádi Lajos: Sima Ferencre emlékezünk (1853–1904) SZÉ 1984. szept. 4.

Labádi Lajos 1986.

Labádi Lajos: Szentesi újságok a múlt században. Csongrád Megyei Hírlap, 1986. okt. 18. 6.

Labádi Lajos 1987.

Labádi Lajos: Joó Károly. In.: Szentesi életrajzi évfordulók. Szentes, 1987.

Labádi Lajos 1988.

Labádi Lajos: Szentesi egyesületek a múltban I–II. SZÉ 1988. okt.–nov.

Labádi Lajos 1989a.

Labádi Lajos: Szentes címertörténete. Szentes, 1989.

Labádi Lajos 1989b.

Labádi Lajos: Dr. Lakos Imre polgármester. In. Szentesi életrajzi évfordulók. Szentes, 1989.

Labádi Lajos 1991a.

Labádi Lajos: A Széchenyi-liget születése. Szentes, 1991.

Labádi Lajos 1991b.

Labádi Lajos: 120 éves a szentesi lapkiadás I–II. SZÉ 1991. júl. 13., júl. 20.

Labádi Lajos 1992a.

Labádi Lajos: Törs Kálmánra emlékezünk (1843-1892) SZÉ 1992. aug. 22. 2.

Labádi Lajos 1992b.

Labádi Lajos: Egy elfelejtett polgármester. Emlékezés Oroszi Miklósra (1822–1892) SZÉ 1992. okt. 3. 3.

Labádi Lajos 1993a.

Labádi Lajos: Városunk elsõ népképviselõje. Horváth Ferencre emlékezünk (1818–1883) SZÉ 1993. márc. 20. 4.

Labádi Lajos 1993b.

Labádi Lajos: Városunk legtevékenyebb polgármestere. Sarkadi Nagy Mihályra emlékezünk (1851–1893) SZÉ 1993. ápr. 30. 2.

Labádi Lajos 1993c.

Labádi Lajos: Az 1848/49-es mártírok krónikása. Hajdú Lajosra emlékezünk (1813–1901) SZÉ 1993. júl. 24. 3.

Labádi Lajos 1994a.

Labádi Lajos: Kossuth-emlékek Szentesen. SZÉ 1994. márc. 26. 2.

Labádi Lajos 1994b.

Labádi Lajos: Báró Harruckern János György (1664–1742) SZÉ, 1994. dec. 10. 3.

Labádi Lajos 1995a.

Labádi Lajos: Szentes város közigazgatása és politikai élete (1849–1918). In. TCSMT XXII. Szeged, 1995.

Labádi Lajos 1995b.

Labádi Lajos: Kiss Zsigmondra emlékezünk (1830–1911) SZÉ 1995. máj. 27. 2.

Labádi Lajos 1996a.

Labádi Lajos: Megfestett nagyjaink. Történelmi arcképcsarnok. Szentes, 1996.

Labádi Lajos 1996b.

Labádi Lajos: Politikai csendélet a századfordulón.Emlékezés dr. Molnár Jenõre (1861–1926) SZÉ 1996. aug. 10. 5.

Labádi Lajos 1996c.

Labádi Lajos: 125 éve hunyt el Sréter Antal – Iskolaalapító polgármester. SZÉ 1996. okt. 19. 3.

Labádi Lajos 1996d.

Labádi Lajos: Aki legyõzte Jókait. Simonyi Ernõ emlékezete (1821–1882). SZÉ 1996. dec. 14. 4.

Labádi Lajos 1997a.

Labádi Lajos: Elüldözött lapszerkesztõ. Buday Józsefre emlékezünk (1832-1901) SZÉ 1997. febr. 8. 3.

Labádi Lajos 1997b.

Labádi Lajos: 48-as honvédeink emlékezete. SZÉ 1997. márc. 15. 3.

Labádi Lajos 1997c.

Labádi Lajos: Városépítõ polgármester. Dr. Mátéffy Ferenc emlékére (1856–1927) SZÉ 1997. júl. 19. 4.

Labádi Lajos 1997d.

Labádi Lajos: A város elsõ polgármestere. Boros Sámuel (1787–1866) SZÉ 1997. szept. 20. 4.

Labádi Lajos 1998a.

Labádi Lajos: A halálra ítélt képviselõ. Horváth Ferenc emlékezete. SZÉ 1998. márc. 13. 3.

Labádi Lajos 1998b.

Labádi Lajos: Kossuth Lajos toborzó útja Szentesen. SZÉ 1998. okt. 2. 3.

Labádi Lajos 1998c.

Labádi Lajos: Szentes (Városismertetõ) Szentes, 1998.

Labádi Lajos 1999.

Labádi Lajos: Fekete Márton emlékezete (1849–1924) SZÉ 1999. szept. 17. 3.

Labádi Lajos 2000a.

Labádi Lajos: Szentes építészeti emlékei. In. Csongrád megye építészeti emlékei (Szerk.: Tóth Ferenc). Szeged, 2000.

Labádi Lajos 2000b.

Labádi Lajos: Száz éve hunyt el a "fejlõdés útnyitója" - Kristó Nagy István polgármester (1816–1900) SZÉ 2000. febr. 25. 4.

lat

latin

Liska András 1995.

Liska András: Szentes környékének régészeti topográfiája. Az avar kor. (Egyetemi szakdolgozat.) JATE BTK Szeged, 1995.

Liska András 1996.

Liska András: Régészeti topográfiai adatok Szentes környékének 7-9. századi településtörténetéhez. Savaria 22/3. 1992–1995 (1996)

Liska András 1997.

Liska András: Avar kori temetõk és telepek Szentes határában. MFMÉ StudArch III. Szeged, 1997.

Lõrinczy G. – Szalontai Cs. 1993.

Lõrinczy Gábor – Szalontai Csaba: Újabb régészeti adatok Csongrád megye területének 6-11. századi történetéhez I. HOMÉ XXX-XXXI/2. (1993)

Lõrinczy Gábor 1996.

Lõrinczy Gábor: Kora avar kori sír Szentes-Borbásföldrõl. MFMÉ-Stud. Arch. II.Szeged, 1996.

Madaras László 1991.

Madaras László: A szentes-kajáni temetõ és néprajzi vonatkozásai. Folklór és Etnográfia/57. Debrecen, 1991.

Magyarország hadtörténete 1985.

Magyarország hadtörténete I. köt. (Szerk.: Borus József) Bp. 1985.

Magyar színházmûvészeti lexikon 1994.

Magyar színházmûvészeti lexikon (Fõszerk.: Székely György) Bp. 1994.

Majtényiné Túri Katalin 1994.

Majtényiné Túri Katalin: Szentesi egyletek és társulatok a XIX. században. Szentes, 1994. (Kézirat)

Mandel Róbert 1986.

Mandel Róbert: Magyar népi hangszerek. Bp. 1986.

Mann, Thomas 1958.

Thomas Mann: A törvény. Bp. 1958.

Maráz Borbála 1977.

Maráz Borbála: Délkelet-Magyarország La Téne-korának kronológiai kérdései. ArchÉrt 104. (1977)

MÁV

Magyar Államvasutak

MDF

Magyar Demokrata Fórum

MDP

Magyar Dolgozók Pártja

Mérei Gyula 1971.

Mérei Gyula: A magyar polgári pártok programjai (1867-1918) Bp. 1971.

MFMÉ

Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged)

MFMÉ-StudArch

Móra Ferenc Múzeum Évkönyve - Studia Archaeologica

Mikszáth Kálmán 1961.

Mikszáth Kálmán: A dzsentri fészek (Elbeszélések) Bp. 1961.

m. k.

maga kezével

MKP

Magyar Kommunista Párt

Mócsy András 1974a.

Mócsy András: Pannónia a korai császárság idején. Bp. 1974.

Mócsy András 1974b.

Mócsy András: Pannónia a késõi császárkorban. Bp. 1974.

Molnár Henriett 1994.

Molnár Henriett: Kórusmozgalom Szentesen. Szentes, 1994. (Kézirat)

Móricz Zsigmond 1952.

Móricz Zsigmond: Gyalogolni jó. Bp. 1952.

MSZMP

Magyar Szocialista Munkáspárt

MSZP

Magyar Szocialista Párt

MTA

Magyar Tudományos Akadémia

N. Gy.

Németh György

Nagy Imre 1928.

Nagy Imre: Szentes (szerk.) Magyar Városok Monográfiája III. Bp. 1928.

Nagy Margit 1997.

Nagy Margit: Szentes és környéke az 1–6. században. Történeti vázlat és régészeti lelõhelykataszter. MFMÉ-StudArch III. Szeged, 1997.

Nagyajtósi István 1977.

Nagyajtósi István: Szentes a magyar szépirodalomban (Az 1975. évi honismereti napok elõadásai) In.: Csongrád megyei könyvtári füzetek 8. Szeged, 1977.

Nagyajtósi István 1990.

Hess, öregúr! Nagyajtósi István versei (Szerk.: Bácskai Mihályné) Szentes, 1990.

Nyíri Antal 1948.

Nyíri Antal: A kihaló szentesi víziélet néprajzi és népnyelvi maradványai. Szeged, 1948.

Nyíri Antal 1977.

Nyíri Antal: Szentes nyelvi sajátságai és az irodalmi nyelv (Az 1975. évi honismereti napok elõadásai) In.: Csongrád megyei könyvtári füzetek 8. Szeged, 1977.

OHB

Országos Honvédelmi Bizottmány

Olasz Lajos 1987.

Olasz Lajos: Szentes gazdasági élete a Horthy-korszakban (1920–1944). Szentes, 1987. (Kézirat)

OTI

Országos Társadalombiztosítási Intézet

Palugyay Imre 1855.

Palugyay Imre: Magyarország történeti, földirati s állami legújabb leírása IV. köt. Pest, 1855.

Papp Imre 1982.

Papp Imre: A parasztember élete Szentes tanyavilágában. Válogatott néprajzi írások (Szerk.: Juhász Antal) Szentes, 1982.

Papp Lajos 1919–20.

Papp Lajos: A szentesi református egyház története II. köt.  Szentes, 1919–1920. (Kézirat)

Paszternák István 1996.

Paszternák István: A magyar középkor kutatásának száz éve Szentes határában. Savaria 22/3. (1992–1995) [1996] 277–292.

Paszternák István 1997.

Paszternák István: Adattár a [Petrák] krónikában szereplõ régészeti lelohelyekhez. In.: Szentesi Mûhely Füzetek 2. Szentes,1997.

Paszternák István 1998.

Paszternák István: Régészeti adatok Salamon magyar király szentesi idézõpecsétje hitelességének kérdéséhez. MFMÉ–StudArch IV. Szeged,1998.

Patay Ildikó é. n.

Patay Ildikó: A feketekerámia története Szentesen. Szentes, é. n. (Kézirat)

Patay Pál 1943.

Patay Pál: Szentesvidéki rézkori temetõk. ArchÉrt III. évfolyam IV. köt. (1943)

Párducz Mihály 1941-50.

Párducz Mihály: A szarmatakor emlékei Magyarországon. ArchHung 25. (1941); 28. (1944); 30. (1950)

Péter László 1981.

Péter László: Bartók Szegeden. A Somogyi-könyvtár kiadványai 24. Szeged, 1981.

Péter László 1998.

Péter László: Írók, költõk Szegeden a szabadságharc forgatagában. Tiszatáj, 1998. március

P. H.

pecsét helye

Pkr. 1997.

Petrák krónika (Szerk.: Takács Edit) Szentes – Szeged, 1997.

RégFüz.

Régészeti Füzetek, Budapest

Révész László 1996.

Révész László: Honfoglalás kori temetõ Szentes-Borbásföldön (Szabó János Gyõzõ ásatása nyomán). MFMÉ-StudArch II. Szeged,1996.

Romsics Ignác 1999.

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp. 1999.

Rózsa Gábor 1987.

Rózsa Gábor: Száz éves Szentes vasútja. Szentes, 1987.

Rózsa Gábor 1996.

Rózsa Gábor: Csajághy Gyula. In.: Csongrádi nótaszerzõk (Szerk.: Erdélyi Péter, Georgiádes Ildikó) Csongrád, 1996.

Rózsa Gábor 1997.

Rózsa Gábor: Tokácsli Lajos. Szentes, 1997.

Ruszoly József 1987.

Ruszoly József: Szeged megyétõl Nagy-Szegedig. Szeged, 1987.

Sarlós Béla 1976.

Sarlós Béla: Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében. Bp. 1976.

Sárosi Bálint 1973.

Sárosi Bálint: Magyar népi hangszerek. Bp. 1973.

Schupiter Elemér 1931.

Schupiter Elemér: Neolitikus telepek Szentes környékén. Dolgozatok VII. Szeged, 1931.

Serfõzõ Lajos 1977.

Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának történetébõl 1919–1944 (Szerk.: Serfõzõ Lajos) Szeged, 1977.

Sima Ferenc 1939.

Sima Ferenc: Százötven évig akar élni Vörösmarty Mihályné 64 éves unokaöccse. Az Est, 1939. Szept. 29.

Sima László 1909.

Sima László: Csongrád vármegye és Szeged. Szentes, 1909.

Sima László 1914.

Sima László: Szentes város története I. köt. Szentes, 1914. 58-59.

Simon Tamásné 1987.

Simon Tamásné: A beszolgáltatás Szentesen 1948–1956 között. Szeged, 1987. (Kézirat)

Spira György 1979.

Spira György: Polgári forradalom (1848–1849) In.: Magyarország története 6/1. (Fõszerk.: Kovács Endre) Bp. 1979.

Sportlexukon 1986.

Sportlexikon I–II. köt. (Fõszerk.: Nádori László) Debrecen, 1986.

Szabad György 1967.

Szabad György: Forradalom és kiegyezés válaszútján. Bp. 1967.

Szabad György 1979.

Szabad György: Az önkényuralom kora (1849–1867) In.: Magyarország története 6/1. (Fõszerk.: Kovács Endre) Bp. 1979.

Szabadfalvi József 1982.

Szabadfalvi József: Fazekas István és a nádudvari fazekasság. Bp. 1982.

Sz. I.

Szatmári Imre

Szabó István 1984.

Szabó István: Szentes a felszabadulás után 1945–1948. In.: Fejezetek Szentes forradalmi múltjából) Szentes, 1984.

Szabó Miklós 1971.

Szabó Miklós: A kelták nyomában Magyarországon. Bp. 1971.

Szánthó Lajos 1987.

Szánthó Lajos: "In memoriam Derzsi Kovács Jenõ, a zeneszerzõ". Szentes, 1987. (Kézirat)

SZDP

Szociáldemokrata Párt

SZDSZ

Szabad Demokraták Szövetsége

Szentes 25 éve 1970.

Szentes 25 éve (Szerk.: Többen) Szentes, 1970.

Szentesi ki kicsoda? 1988.

Szentesi ki kicsoda? (Szerk.: Bodrits István, Labádi Lajos, Majtényiné Túri Katalin) Szentes, 1988.

Szeremlei Sámuel 1907.

Szeremlei Sámuel: Hódmezõvásárhely története III. köt. Hódmezõvásárhely, 1907.

Szerk.

Szerkesztette

SZÉ

Szentesi Élet

Székely András 1978, 1988.

Ki kicsoda a magyar zeneéletben (Szerk.: Székely András) Bp. 1978, 1988.

Széll Márta 1941.

Széll Márta: XI. századi temetõk Szentes környékén. FolArch III-IV. (1941)

Széll Márta 1942.

Széll Márta: Elpusztult falvak. XI-XII. századbeli régészeti leletek Szentes határában. Dolgozatok XVIII. Szeged, 1942.

SzMTK

Szentesi Munkás Testedzõ Klub

SzTE

Szentesi Torna Egylet

Szûcs Judit é. n.

Szûcs Judit: Az étkezés rendje. A Szentes és környéke táplálkozása a századfordulón és a XX. század elsõ felében. Szentes, é. n. (Kézirat, 8. Fejezet)

Szûcs Judit 1977.

Szûcs Judit: Házi kenyérsütés – kenyérsütögetõ asszonyok – kisipari kenyérsütés. Szentes, 1977. (Kézirat)

Szûcs Judit 1979.

Szûcs Judit: Kovácsok és bognárok Szentesen. Szentes, 1979. (Kézirat)

Szûcs Judit 1986a.

Szûcs Judit: A társadalmi rétegzõdés és a táplálkozás összefüggése Szentesen. MFMÉ 1984/85–1. Szeged, 1986.

Szûcs Judit 1986b.

Szûcs Judit: A kásák, lepények, a kenyér és tésztafélék Szentesen. MFMÉ 1986-1. Szeged, 1986.

Szûcs Judit 1991-92.

Szûcs Judit: A fõzés, tárolás helye és eszközei Szentesen. Néprajz és Nyelvtudomány. XXXIV. Szeged, 1991–1992.

Takács Edit 1975.

Takács Edit: A hatalmi – politikai viszonyok alakulása Szentesen a felszabadulástól az 1945-ös nemzetgyûlési választásokig (1944. október 8. – 1945. november 4.) Szeged, 1975. (Kézirat)

Takács Edit 1979.

Takács Edit: Adatok Szentes második világháború alatti gazdasági, társadalmi és politikai viszonyaihoz. TCSMT III. Szeged, 1979.

Takács Edit 1984.

Takács Edit: Szentes felszabadulása és a népi demokratikus forradalom kibontakozása 1944. szeptember–december. In.: Fejezetek Szentes forradalmi múltjából. Szentes, 1984.

Takács Edit 1986.

Takács Edit. Szentes város képviselõ-testülete 1945 és 1950 között. TCSMT X. Szeged, 1986.

Takács Edit 1997.

Petrák-krónika (Közreadja: Takács Edit).  TCSMT XXV. Szeged-Szentes, 1997.

Takács László 1972.

Takács László: Szentes város népesedési és mezõgazdasági viszonyai a XIX. század második felében (1850-1900) Szeged, 1972. (Kézirat)

Takács Pálné 1998.

Takács Pálné: A szentesi népdalok. Derzsi Kovács Jenõ gyûjtéseibõl. Szentes, 1998. (Kézirat)

tc.

törvénycikk

TCSMT

Tanulmányok Csongrád megye történetébõl

Tasi József 1998.

Juhász Gyula. Fototéka 5. (Szerk.: Tasi József) Bp. 1998.

Temesváry Ferenc 1999.

Temesváry Ferenc: Eleink gyûjtötték. Fegyverek, hadiemlékek, ló- és viseleti tartozékok a szentesi Koszta József Múzeumban. Szeged, 1999.

Temesváry Kriszta 1934.

Temesváry Kriszta: Versek. Bp. 1934.

Temesváry K. – László A. 1991.

Temesváry Kriszta: Tíz vers – László Anna: Tíz rajz. Szentes, 1991.

Timaffy László 1991.

Timaffy László: Kovácsok. Magyar Néprajz III. köt. Kézmûvesség. (Fõszerk.: Domonkos Ottó) Bp. 1991. .

B. Tóth Ágnes 1991.

B. Tóth Ágnes: Gepida településnyomok a Körös-Tisza-Maros közén. MFMÉ 1984/85-2. Szeged, 1991.

Tóth Ferenc 2000.

Csongrád megye építészeti emlékei (Szerk.: Tóth Ferenc) Szeged, 2000.

Török Gyula 1936.

Török Gyula: A kiszombori germán temetõ helye népvándorláskori emlékeink között. Dolgozatok XII. Szeged, 1936.

Urbán Aladár 1973.

Urbán Aladár: A nemzetõrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp. 1973.

Vadnay Andor 1900.

Vadnay Andor: A Tiszamellékrõl. Tanulmány az alföldi munkáskérdésrõl. Bp. 1900.

Vass Elõd 1980.

Vass Elõd: A vásárhelyi náhije 1560. évi és 1570. évi török adóösszeírása. In. TCSMT IV. Szeged, 1980.

VB

végrehajtó bizottság

Vörös Gabriella 1983.

Vörös Gabriella: Kései szarmaták, korai germánok tárgyi hagyatéka. In.: Szeged története I. köt. (Szerk.: Kristó Gyula) Szeged, 1983.

V. L.

Vígh László

Zs. K.

Zsiros Katalin

Vörös Gabriella 1989.

Vörös Gabriella: Fegyveres sírok az Alföldön a 4. század második fele és az 5. század közepe között. MFMÉ 1988/1. Szeged, 1989.

Vörös Gabriella 1991.

Vörös Gabriella: Települések Csongrád megyében az 1-5. században. (Lelõhelykataszter). MFMÉ 1984/85-2. Szeged, 1991.

Vörös G. – Rózsa G. 1996.

Vörös Gabriella – Rózsa Gábor: Legenda és valóság (Árpád-kori temetõ emlékei Szentesen). In.: Honfoglaló magyarság – Árpád-kori magyarság. Antropológia - régészet - történelem. (Szerk.: Pálfi György – Farkas L. Gyula – Molnár Erika) Szeged, 1996.

V. Szabó Gábor 1999.

V. Szabó Gábor: A bronzkor Csongrád megyében. (Történeti vázlat a készülõ régészeti állandó kiállítás kapcsán) Múzeumi Füzetek 2. Csongrád, 1999.

Zádor Anna 1967.

Zádor Anna: Genthon István mûvészeti lexikon I–IV. köt. Bp. 1967.

Zsemley Oszkár 1941.

Zsemley Oszkár: A magyar sütõ, cukrász és mézeskalácsos ipar története. Bp. 1941.

Zsilinszky Mihály 1897.

Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye története I. köt. Bp. 1897.

Zsilinszky Mihály 1898.

Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye története II. köt. Bp. 1898.

Zsilinszky Mihály 1900.

Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye története III. köt. Bp. 1900.

Zsiros Katalin 1990.

Zsiros Katalin: Szentes földrajzi nevei. In.: TCSMT XVI. (Szerk.: Blazovich László) Szeged, 1990.

Zsíros Katalin é. n.

Zsíros Katalin hangfelvételei Szenyéri Dániellel. Szentes, é. n. Koszta József Múzeum