Translator's Platform
Belépés
Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) a www.translation-platform.com (a továbbiakban: Portál), oldalain elérhetÅ‘ fordítási szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) és nyilvános fórumainak (Fórumok) igénybe vevÅ‘je (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Portál között online szerzÅ‘dés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelÅ‘en.

A Portál fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a portál email formájában tájékoztatja a Felhasználót.  A módosítást követÅ‘en a Szolgáltatás vagy a Fórumok használata a SzerzÅ‘dés módosításának elfogadását jelenti.

1. Taggá válás, regisztrálás

1/1. A Portálon működtetett online fordítássegítÅ‘ rendszer és szótárak szolgáltatásai elérhetÅ‘ek mindazon fordítási tevékenységgel foglalkozó jogi vagy természetes személyek számára, akik regisztrálnak, valamint jog-és cselekvÅ‘képes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvÅ‘képes személy, aki fordítási tevékenységet folytat, vagy
 • Fordítási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet képviselÅ‘je;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetÅ‘ségei megadásával regisztrál.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthetÅ‘, valós adatokat megadni. Amennyiben a Portál tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a szolgáltatásból kizárni.

2. A tagok jogai

A tagok a díjszabási táblázatban meghatározott használati díjak ellenében használhatják a portál szolgáltatásait. A tagnak joga van:

 • Személyes profiljának bevitelére, miáltal bekerül a fordítói adatbázisba. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Az adatok promóciós céllal megjelennek a portálon.
 • A fordítói fórumban témát indíthat és hozzászólásokat küldhet.
 • Jelezheti, amennyiben a fórumban indított téma nem szakmai jellegű a portál profiljának nem felel meg, vagy obszcén kifejezéseket tartalmaz.
 • Használhatja a fordítástechnikai eszközöket, szótárakat, kifejezéstárat ezek teljes funkcióira terjedÅ‘en.
 • Küldhetnek javaslatot, észre vélt megjegyzést a Portál üzemeletetÅ‘jének.

3, A tagok kötelességei

A regisztrált tagok kötelesek a Portált rendeltetésszerűen használni, kizárólag szakmai célokra.

 • Kötelesek saját profil kitöltése esetében valós adatok megadására. A megadott adatok valóságos mivoltáért a portál nem vállal felelÅ‘sséget.
 • A fórum téma nyitásakor kizárólag fordítás szakmai témában nyithatnak fórumot, tehetnek fel kérdést, vagy küldhetnek hozzászólást.
 • A fordítási rendszer használata közben, kötelesek legjobb tudásuk szerinti fordításokat elvégezni, valós terminológiákat megadni, mivel ezek bekerülnek a fordítási adatbázisba.

4  A tagság megszűnése

A Felhasználó tagságának megszüntetését e-mail formájában kezdeményezheti. Az tagsági viszony megszüntetésére való kérelmet indokolni nem szükséges. A portál 15 napon belül a tag kérelmére törli a tag adatait. Az általa létrehozott terminusok és fordított mondatpárok a portál birtokában maradnak, mellyel a portál továbbra is szabadon rendelkezik.

5. Szerzői nyilatkozat

A Felhasználó fordítási memóriában rekordokat valamint terminológiákat hoz létre. Ezek felett a Portál felhasználási jogot tart fent. Mindazonáltal felajánlja más fordítóknak ezek használatát. A felhasználó jelen ÁFF elfogadásával nyilatkozik, hogy a portálnak és a portál más Felhasználóinak, mint harmadik személynek jogot biztosít az általa létrehozott terminusok és fordítási rekordok használatára. 

4. Díjak és számlázás

A szolgáltatási díjakat a portál a díjszabási táblázatában szabja meg. A változtatás jogát fenntártja. A díjak változásáról a felhasználókat elÅ‘zetesen írásban értesíti. A díjakat az internetes fizetési rendszeren keresztül kerülnek átutalásra. A díj befizetésrÅ‘l a Felhasználó Postai vagy elektronikus úton kap számlát a regisztrációban megadott névre és címre/e-mail címre kapja meg.

5. Adatok védelme

5/1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsÅ‘rangú követelmény, ezért a Portál a Felhasználó személyes adatait csak hatóssági külsÅ‘ szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetÅ‘vé.

5/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Portál csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz és hatékony megkereséshez szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a Portál fejlesztésérÅ‘l, szolgáltatásairól, hírleveleirÅ‘l, és egyéb célú megkereséseirÅ‘l.

5/3. A Portál személyes adatokat- a törvényi köztelezettségein felül, nem ad át harmadik félnek promóciós vagy egyéb célokra.

5/4. A Felhasználóról a sajátprofilban megadott adatai a portálon megjelennek, fordítói munka közvetítése céljából, azonban az elérhetÅ‘ségi adatokat a portál védett formában jeleníti meg, hogy azok promóciós céllal ne legyenek megszerezhetÅ‘k, gépi adatgyűjtés által.  

5/5. A Portál magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelÅ‘en esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

6 Információk védelme

A Portál a feltöltött fordítandó dokumentumok által birtokába kerülhet vállalati, politikai, személyes, állami bizalmas vagy titkos adatoknak, információknak. A portál ezúton nyilatkozik, hogy nincs szándékában semmilyen a fent felsorolt vagy a fenti felsorolásban nem említett bizalmas, vagy titkos információ birtokába kerülni. A fenti adatok feltöltése a Felhasználó teljes körű felelÅ‘ssége. A Portál felhívja a felhasználó figyelmét, hogy a dokumentumokban ezeket az adatokat feltöltés elÅ‘tt változtassa meg, vagy használja a szegmens titkosítási funkciót.  A mégis felkerült információkat a portál szánt szándékkal nem adja ki harmadik  nem regisztrált külsÅ‘ személynek, azonban ezek más regisztrált Felhasználók birtokába kerülhetnek a Fordítási memória által.

 

7. Visszajelzések és korlátozások

7/1. A Portál fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenÅ‘rizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetÅ‘en (biztonsági adategyeztetés). Az ellenÅ‘rzés ideje alatt a Portál jogosult a Felhasználó felhasználói fiókhoz való hozzáférést határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenÅ‘rzés lezárásáig felfüggeszteni.

7/2. A Portál fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, aki nem szakmai módon és céllal használja a portált.

7/3. A Portál fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, aki a fórumban obszcén kifejezéseket használ vagy azt nem szakmai célra használja.

8. Moderálási jogok fenntartása

8/1. A Portál fenntartja a jogot a fórumon a nem szakmai (a szakmaitól eltérÅ‘ más) témák vagy hozzászólások törlésére.

8/2. A Portál fenntartja a jogot a fordítási adatbázisban. ill. a terminológiai adatbázisban szereplÅ‘ rekordok módosítására, hibajavítására. ErrÅ‘l a fordító email-ben értesítést kap.

9. Reklamáció, kapcsolattartás

9/1. A Portála szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsÅ‘sorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A felhasználói panaszokat, kérdéseket írásban, a Felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címére válaszolja meg.

9/2. A Portál az e célra szolgáló online felületen várja Felhasználók véleményét javaslatait kérdéseit hozzászólásait. Ezeket írásban, a Felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címére válaszolja meg.

Érvenyes: 2013-08-18-tól módosításig.

 

www.translation-platform.com

©2013 Translator's Platform. All rights reserved.