11.) Szentes Város Sportkoncepciójának módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Az indítvány arra vonatkozik, hogy a létesítményhasználatnál lehessen több egyesületet is támogatnia a városnak. Minden sportolni vágyó gyermek lehetőség szerint hozzájuthasson valamilyen sporttal kapcsolatos létesítmény használatához. Ahhoz, hogy ezt a bizottság meg tudja tenni, a felhatalmazást meg kell kapnia a Képviselő-testülettől. Ez nem arra vonatkozik, amikor a bizottság a működési, illetve rendezvénytámogatási keretét osztaná fel. Ez a létesítményhasználathoz kapcsolódik.

Horváth István:
Az indítvány támogatják is, meg nem is. Egy sportágban több olyan egyesület működjön, amit az önkormányzat támogat, ezt nem tudják támogatni, mert az erőket szétforgácsolják. A diáksportok kivételt képeznek ez alól.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Nem szerencsések ebben a megfogalmazásban a Horváth István képviselő által elmondottak. Próbálják a koncepciónak és a helyi rendeletnek megfelelően alkalmazni a törekvést, hogy egy egyesületet támogatnak. Az egyesületek között átfedések vannak. A támogatási keret felosztása a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság kompetenciájába tartozna a jövőben is, de felhatalmazás nélkül nem tudnak boldogulni. A diáksport támogatása más forrásból és más körülmények között történik, mint az egyesületek létesítményhasználatának a támogatása. Nem tartja szükségesnek, hogy ez direktbe ide beépüljön.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az eredeti előterjesztés szerint támogatja a Bizottság indítványát, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

288/2008. (XII.19.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Sportkoncepciójának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város Sportkoncepciójának módosítása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A Képviselő-testület a 224/2008. (X.31.) Kt. határozatával elfogadott Szentes Város Sportkoncepció IX. fejezetének az ajánlás az összeg elosztásának alapelvei harmadik bekezdés első mondatát az alábbiakra módosítja:
Működési támogatás tekintetében sportáganként csak egy egyesületet támogat a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Alpolgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
5./ Képviselő-testület Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottsága


12.) A Szentesi Üdülőközpont NKft. Alapító Okiratának módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslata, amelyet elfogad. Kérte, az autentikus szöveget e szerint tárgyalják.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

289/2008.(XII.19.) Kt.
Tárgy: A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 5.1 pontját az alábbiakkal egészíti ki:

"A Szentesi Üdülőközpont Nkft. - a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 15 § (1) bekezdése alapján - a cégbíróság jogerős bejegyzéséig előtársaságként működik."

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Polgármestere
2.) A megválasztott ügyvezető
3.) Szentes Üdülőközpont NKft. Szentes, Csallány Gábor part 4.
4.) Polgármesteri Hivatal Számviteli és tervezési Irodája
5.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda


13.) A Rádió Szentes Kht. alapító okiratának módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslata.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Technikai dolog, hogy nem célszerű nagybetűvel írni az egész társaság nevét, csak a kezdőbetűket.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

290/2008. (XII.19.) Kt.
Tárgy: A Rádió Szentes Kht. alapító okiratának módosítása


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Rádió Szentes Kht. (Szentes, Kossuth L. tér 5. sz.) alapító okiratának módosítása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rádió Szentes Kht. (Szentes, Kossuth L. tér 5. sz.) alapító okirat I. pontját 2009. január 1-jei határnappal az alábbiakra módosítja:

I. A társaság cégneve:
Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve:
Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft.

2.) Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban a közhasznú társaság kifejezést minden esetben nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaságra kell módosítani.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az Ügyvezetőt az Alapító okirat módosítás aláírására.
4.) A Képviselő-testület felkéri a rádió ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosítása ügyében járjon el a Csongrád Megyei Bíróságon.

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Csongrád Megyei Bíróság Szeged, Széchenyi tér 4. sz.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármester
4./ Rádió Szentes Kht.
5./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
6./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
7./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda


14.) A Szentes Városi Könyvtár Kht. alapító okiratának módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslata.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

291/2008. (XII.19.) Kt.
Tárgy: A Szentes Városi Könyvtár Kht. alapító okiratának módosítása


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Városi Könyvtár Kht. (Szentes, Kossuth L. u. 33-35. sz.) alapító okiratának módosítása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Városi Könyvtár Kht.(Szentes, Kossuth L. u. 33-35. sz.) alapító okirat I. pontját 2009. január 1-jei határnappal az alábbiakra módosítja:
I. A társaság cégneve:
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve:
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.

2.) Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban a közhasznú társaság kifejezést minden esetben nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaságra kell módosítani.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az Ügyvezetőt az Alapító okirat módosítás aláírására.

4.) A Képviselő-testület felkéri a könyvtár ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosítása ügyében járjon el a Csongrád Megyei Bíróságon.

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Csongrád Megyei Bíróság Szeged, Széchenyi tér 4. sz.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Alpolgármester
4./ Szentes Városi Könyvtár Kht.
5./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
6./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
7./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda


15.) Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 pályázat beadása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság javaslata.

Szabics Aranka:
Az előterjesztés 2. oldalán a "nevelési-oktatási intézmények 9 tanulócsoporttól (kivéve óvoda) 15-15 millió forint" szövegrészben az összeget "15-25 millió forint"-ra javította.
Azoknak, akik a DAOP pályázat infrastrukturális pályázatban akik részt vesznek, a pályázat beadása kötelező.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Klauzál Gábor Általános Iskola által benyújtott infrastrukturális pályázat az első fordulón eredményes volt, így a teljes felújításra sor kerül. A pályázat benyújtásához önerő nem szükséges. Kérte, támogassák a pályázat benyújtását.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Mivel a pályázat benyújtása nem igényel önerőt és hozadéka nagy, kérte, támogassák az előterjesztést.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a pályázat benyújtását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

292/2008.(XII.19.) Kt.
Tárgy: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 pályázat beadása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a pályázat benyújtásával.
A benyújtásra kerülő pályázat nem igényel saját forrást.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
3. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Irodája
4. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
5. Irattár


16.) Beiskolázási körzethatárok felülvizsgálata

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság javaslata.
A határozati javaslatban szereplő dátumot 2008. december 31-re módosította. Az elfogadott esélyegyenlőségi program december 31-i határidőhöz köti.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Javasolta, hogy az Ady E. utca ne a Deák Ferenc Általános Iskola felvételi körzetéhez, hanem a Petőfi Sándor Általános Iskolához tartozzon.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta. Kérte, fogadja el a Képviselő-testület is.

Móra József:
A Koszta József Általános Iskola körzetébe tartozik a "Tanya" elnevezés. Kérte kerüljön kijavításra "Magyartés tanya" elnevezésre.

Szirbik Imre:
A Magyartés tanyára vonatkozó módosítást elfogadta.
Dönteni kell, hogy az Ady E. utca tartozzon a Petőfi Sándor Általános Iskola beiskolázási körzetébe.

Szűcs Lajos:
Az újrafelosztás a hátrányos helyzetű és saját nevelési igényű gyerekek %-os arányáról szólt. Nem tudja, hogyan módosul a %-os arány, ha az Ady E. utcát átteszik másik körzetbe. Megvizsgálás után ezt a részét újra testület elé hozzák.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Elfogadta. Meg lehetne vizsgálni, hogy az Ady E. utcát esetleg a Klauzál Gábor Általános Iskola körzetéhez tegyék.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az Ady E. utca kivételével a beiskolázási határokat támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

293/2008. (XII.19.) Kt.
Tárgy: A beiskolázási körzethatárok felülvizsgálata

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a beiskolázási körzethatárok felülvizsgálata tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1./ Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a jelenlegi körzethatárok a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően vannak kialakítva, ezért körzethatárt módosítani nem kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Alpolgármester

2./ A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy kizárólag a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolájának beiskolázási körzetébe tartozzon a Dózsa György utca, a Nyíri utca, a Sárgaparti és a Jókai utca. A körzetek módosításáról a Közoktatási Információs Rendszert a jogszabályi határidőn belül értesíteni kell.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzője

3./ A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy kizárólag a Klauzál Gábor Általános Iskola felvételi körzetébe tartozzon a Belsőecser tanya, a Kossuth Lajos utca, Mucsihát, Terehalom és Vekerház tanya. A körzetek módosításáról a Közoktatási Információs Rendszert a jogszabályi határidőn belül értesíteni kell.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzője

4./ A Képviselő-testület az 1-4. számú melléklet szerint a 2-3. pontban foglaltakkal pontosított beiskolázási körzethatárokat jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Alpolgármester

5./ Az Ady Endre utca körzetbe helyezését a Képviselő-testület újra tárgyalja.
Határidő: 2009. januári képviselő-testületi ülés
Felelős: Alpolgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Polgármestere
2.) Szentes Város Alpolgármestere
3.) Polgármesteri Hivatal Jegyzője
4.) Művelődési Iroda
5.) Számviteli és Tervezései Iroda
6.) Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója
7.) Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója
8.) Koszta József Általános Iskola igazgatója
9.) Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója


17.) Intézményi feladat felülvizsgálat

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye.
Azzal mindenki egyet ért, hogy a Művelődési Központ jogállását és gazdálkodását át kellene gondolni, de az előterjesztő véleménye szerint ezzel fél évet várni kellene, mert az államháztartási törvény ide vonatkozó része elsősorban az intézményi struktúrára vonatkozóan változik. A Nagyörvény utcai Idősek Otthonát illetően a funkciók kettéválasztásáról van szó, nem az intézmény megszüntetéséről. Az előterjesztés szerint a nappali ellátás továbbra is maradna a Nagyörvény utcai Idősek Otthonában, míg az ún. egész napos éjjeli ellátás kerülne át a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonba, illetve a jelzőrendszernek, mint technikai eszköznek a figyelő szolgálata.

Hornyik László:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatja az előterjesztést. Megnyugvással vette tudomásul, hogy az intézményátszervezések kapcsán a telephely nem szűnik meg.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

294/2008.(XII.19.) Kt.
Tárgy: Intézményi feladat felülvizsgálat

Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a Művelődési Központ szervezeti átalakításával, a Gondozási Központ Nagyörvény utcai telephelyének feladatellátásával kapcsolatos előterjesztést, megismerve a lehetséges megoldásokat, az alábbi határozatot hozza:
1. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentesi Művelődési Központot (Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) továbbra is önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működteti.

2. Felhívja a Képviselő-testület a figyelmet a későbbiekben megjelenő jogszabályok által előírt besorolások kapcsán a költséghatékonyság elveinek vizsgálatára.

3. A Képviselő-testület a párhuzamos feladatellátás miatt 2008. december 31-ével megszüntetni a Gondozási Központ Nagyörvény utcai telephelyén működő 10 fős átmeneti szállást biztosító idősek klubja működtetését. Az 50 fős idősek nappali ellátást továbbra is változatlanul biztosítja.

4. A Képviselő-testület felhívja a Gondozási Központ, valamint a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon vezetőjét, hogy az ellátásban részesülőkről a legkörültekintőbben, az ellátottak sérelme nélkül gondoskodjanak.

Határidő: folyamatos
Felelős: Gondozási Központ vezetője, dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon vezetője,
Szociálpolitikai Osztály vezetője

5. A Képviselő-testület felhívja a Gondozási Központ vezetőjét, hogy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás diszpécser központjának további működtetése érdekében kössön szerződést a készülékeket jelenleg is karbantartó szolgálattal.

6. A Képviselő-testület a felszabaduló forrásokból a Gondozási Központban a jogszabályok által előírt minimum feltételek biztosításához 2 fő létszámfejlesztést engedélyez.

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Város Alpolgármestere
2. Szentes Város Jegyzője
3. Szentesi Művelődési Központ
4. Szentes Város Gondozási Központja
5. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
6. Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda
7. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya


18.) Szentes Városért Közalapítvány 2003-2007. évi beszámolója

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Dr. Sztantics Csaba:
Az előterjesztéssel kapcsolatban Móra József képviselő, kuratóriumi tag fog kiegészítést tenni.

Móra József:
A Kuratórium elnöke egészségügyi okok miatt nem tud jelen lenni az ülésen. A Kuratórium tagjaként tett kiegészítést a beszámolóval kapcsolatban. A május 23-i ülés óta a Közalapítvány anyagi helyzetében néhány változás történt. A Szentes Városért Közalapítvány a Raiffeisen Banktól 1.000 eFt támogatást kapott. Úgy gondolta, hogy ezzel az összeggel az Alapítvány működése továbbra is biztosított, valamint tudja a célokat, feladatokat, pályázatokat támogatni. A Kuratóriumot májusban megkereste a Tesco Globál Áruház Marketing Csoportja és a Közalapítványt választotta ki, hogy a szentesi áruházban a környezetbarát táskák eladásából befolyt összeg bizonyos %-át a Kuratórium rendelkezésére bocsátja. Véleménye szerint az önkormányzati támogatás nem kell, hogy terhelje az önkormányzat költségvetését.
Bejelentette, hogy a szavazástól tartózkodni fog, mert a Közalapítvány Kuratóriumának tagja.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Közalapítványt Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1992-ben alapította azzal a céllal, hogy a város fejlődését elősegítse, közérdekű feladatokat támogasson. Az elnök beszámolója részletes. Az elmúlt időszakban különböző típusú programokat támogattak, gyermek- és sportprogramokat, művészeti tevékenységeket, kulturális rendezvényeket, hagyományőrző, ismeretterjesztő, helytörténeti kiadványok létrehozását támogatták, emlékhelyek létrehozását segítették, tehetséges fiatalokat támogattak.
A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja, megköszönték a beszámolót.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Bizottság kéri, hogy az önkormányzat költségvetése biztosítson forrást az Alapítvány számára a feladata elvégzésére. Mivel a Kuratórium tagja, a szavazástól tartózkodni fog.

Dr. Demeter Attila:
Észrevételezte, hogy a beszámolóban olvasható, miszerint a Kuratórium 150.000,- Ft-os induló tőkéje szabadon felhasználható. Időközben voltak olyan jogszabályi változások, amelyek nem indokolják, hogy az indulótőke a Kuratórium döntése alapján szabadon felhasználható maradhasson. Javasolta, hogy az alapító okiratból ezt emeljék ki. A Képviselő-testület, mint alapító a 150.000,- Ft-os indulótőkét módosíthatja aszerint, hogy védett, nem lehet szabadon felhasználni.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Megkérdezte dr. Demeter Attila képviselőt, hogy az alapító okirat módosítását most szeretné vagy másik alkalommal? Célszerű volna, ha a Jogi és Ügyrendi Bizottság az alapító okiratot áttekintené.

Dr. Demeter Attila:
Egy előkészítő munka alaposabbá teheti az alapító okirat változásait. Egy következő alkalommal ezt tegyék meg.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (20 igen szavazattal) (2 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

295/2008. (XII.19.) Kt.
Tárgy: Szentes Városért Közalapítvány 2003-2007. évi beszámolója

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Városért Közalapítvány 2003-2007. évi beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságát, hogy tekintse át az Alapítvány alapító okiratát.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Városért Közalapítvány elnöke
2./ Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága

Szirbik Imre:
Megköszönte a Közalapítvány munkáját, további jó munkát kívánt.


19.) Intézményi társulás létrehozása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Az előterjesztő a Jogi és Ügyrendi Bizottság kiegészítését elfogadta.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel.

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy a megállapodás elfogadásához minősített többség szükséges.
Kérte a képviselőket, aki a társulási megállapodást elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (21 igen szavazattal) (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

296/2008. (XII.19.) Kt.
Tárgy: Intézményi társulás létrehozása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékkezelési közszolgáltatás terén Szentes város és Szegvár nagyközség együttműködésére vonatkozóan az alábbiak szerint határoz:

1.) A Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (2), (3) bekezdése alapján ezen határozat mellékletét képező hulladékgazdálkodási intézményi társulási megállapodást jóváhagyja és felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szentes város polgármestere

2.) A Képviselő-testület a Városellátó Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a./ "Felügyeleti szerv megnevezése: Szentes Város Önkormányzata
Szegvár Nagyközség Önkormányzata"
Mindkét szerv a saját közigazgatási területén gyakorolja a felügyeleti jogát.

b./ "A Városellátó Intézmény vezetőjének kinevezési rendje" alcím az alábbi mondattal egészül ki:
"A Képviselő-testületének döntése előtt ki kell kérni Szegvár nagyközség polgármesterének véleményét."

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalására.

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szentes város jegyzője

A határozatról értesítést kap:
1./ Szegvár nagyközség polgármestere
2./ Szentes város polgármestere
3./ Szentes város jegyzője
4./ Városellátó Intézmény Szentes, Kossuth tér 6.
5./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya


20.) "Építő közösségek" - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért c. pályázat beadása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, a Gyermek, Ifjúsági és Sport, valamint a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Szűcs Lajos:
A határozati javaslatban szereplő dátum elírásra került, kérte, hogy 2009. január 15-ére legyen módosítva.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

297/2008. (XII.19.) Kt.
Tárgy: TÁMOP-3.2.3 /08/2 kódszámú "Építő közösségek" - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért c. pályázat beadása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TÁMOP-3.2.3 /08/2 kódszámmal, "Építő közösségek" - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért című pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1.) Egyetért az előterjesztésben bemutatott célokkal és a tervezett tevékenységekkel.

2.) Megvalósulásuk érdekében hozzájárul ahhoz, hogy az említett pályázaton Szentes Város Önkormányzata részt vegyen és biztosítja az igényfelmérés elkészítésének szakértői díját, 200.000,- (azaz kettőszáz-ezer) forintot, mely sikeres pályázat esetén a projekt költségvetésének terhére elszámolható. Az 5 éves fenntartási kötelezettség az önkormányzat részéről többletkiadással nem jár.

3.) A pályázati dokumentáció elkészítésével és a pályázat határidőre történő benyújtásával megbízza a Szentesi Művelődési Központ vezetőjét.

Határidő: 2009. január 15.
Felelős: Varróné Szabó Ildikó

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Alpolgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
4./ Szentesi Művelődési Központ


21.) TÁMOP-3.1.4-08/1. kódszámú pályázat benyújtása (20/1)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, a Gyermek, Ifjúsági és Sport, valamint a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

298/2008. (XII.19.) Kt.
Tárgy: A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében - "Tudásexpo - Expressz" c. pályázat (TÁMOP-3.2.4 /08/1) benyújtása

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében - "Tudásexpo - Expressz" c. pályázat (TÁMOP-3.2.4 /08/1) benyújtása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentes Városi Könyvtár Kht. TÁMOP-3.2.4 /08/1 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében - "Tudásdepo-Expressz" megnevezésű pályázaton történő részvételével egyetért, a projektben vállalt tevékenységeket elviekben támogatja.
Egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti.
2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a pályázat 100% támogatást nyújt, önrészt nem igényel.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentes Város Alpolgármestere
3. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
4. Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda
5. Szentes Városi Könyvtár Kht.


22.) "Építő közösségek" - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért c. pályázat beadása (20/2)

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

299/2008. (XII.19.) Kt.
Tárgy: TÁMOP-3.2.3 /08/1 kódszámú "Építő közösségek" - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 1. kör: Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére c. pályázat beadása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TÁMOP-3.2.3 /08/1 kódszámmal, "Építő közösségek" - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 1 kör: Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére című pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1.) Hozzájárul ahhoz, hogy a pályázaton Szentes Város Önkormányzata részt vegyen. A pályázati dokumentáció elkészítésével és a pályázat határidőre történő benyújtásával megbízza a Szentesi Művelődési Központ vezetőjét.

2.) A projekt elszámolható költségei 100%-ban támogatásból finanszírozhatók.

Határidő: 2009. január 30.
Felelős: Varróné Szabó Ildikó

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Alpolgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
4./ Szentesi Művelődési Központ


23.) Interpellációra válasz (21)

21.) Jegyzői Iroda:
Karácsonyi vásár a Nagy F. utcában (Horváth I.)

21/1.) Közigazgatási Osztály:
Nagy F. utcába való behajtás megvizsgálása, rendelet betartása (Kálmán J.)

21/2.) Műszaki Osztály:
Örvény sor 1. sz. előtti járda rendbetétele (Ollainé)
Tesco és elkerülő utat összekötő út megvizsgálása, kiépítés v. lezárás (Dongó)
Boros S. SZKI előtt gyalogos átkelőhely létesítése v. sebességkorlátozó tábla (Kálmán)
Magyartésen kábelen történő internet (Antal B. T.)
Vagyongazdálkodási Csoport:
21/3.) Szántó K. J. u. cső lerakás, utca egyirányúsítása (Ollainé)
21/4.) Németh L. u. 12-16. előtt csapadékvíz elvezetése (Móróné)

Szirbik Imre:
Megkérdezte Horváth István képviselőt, hogy a Karácsonyi és egyéb kirakodó vásárok helyére vonatkozó interpellációjára a 21. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Horváth István:
Az interpellációra adott választ elfogadta, de nem ért vele egyet.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Kálmán János képviselőt, hogy a Nagy Ferenc utca forgalmi rendjével kapcsolatos interpellációjára a 21/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az interpellációra adott választ részben elfogadta, de kéri, hogy a rendőrségnek készüljön egy átirat, hogy fokozottabban figyeljen erre a jelenségre.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Ollai Istvánné képviselő asszonyt, hogy az Örvény sor 1. sz. alatti járda helyreállításával kapcsolatos interpellációjára a 21/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Dongó László képviselő a TESCO áruház és a 451-es út közötti, kiépítetlen útszakasz megépítésére vagy forgalomkorlátozására vonatkozó interpellációjára adott választ távolmaradása miatt a következő ülésre is beterjesztik.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Kálmán János képviselőt, hogy a Boros Sámuel Közgazdasági Szakközépiskola előtt kijelölt gyalogos átkelőhely létesítést vagy sebességkorlátozás bevezetésére vonatkozó interpellációjára a 21/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Móróné Tulipán Edit képviselő asszonyt, hogy a Szentes-Lapistói autóbuszváró megrongált esőcsatornájának javításával kapcsolatos interpellációjára a 21/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Móróné Tulipán Edit:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Antal Balázs Tibor képviselőt, hogy Magyartésen kábelen történő internet szolgáltatással kapcsolatos interpellációjára a 21/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Antal Balázs Tibor:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Ollai Istvánné képviselő asszonyt, hogy a Szántó K. J. utca egy részén zárt csatorna kiépítésével kapcsolatos interpellációjára a 21/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Móróné Tulipán Edit képviselő asszonyt, hogy a Németh L. u. 12-16. sz. ingatlan előtti csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos interpellációjára a 21/4. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Móróné Tulipán Edit:
Az interpellációra adott választ elfogadta.


Interpellációk, bejelentések

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy az interpelláció benyújtásának módja az írásbeliség, de halasztást nem tűrő közügyben helye van szóbeli interpellációnak is.

Hornyik László:
A Megyeháza Erzsébet tér felőli oldalán az ablakok környékén a vakolat hullik. Az elmúlt hónapban volt renoválás, de vannak még hibák.

A Tóth J. utcai körforgalomnál a Tóth J. utca Kurca felőli oldalán a zebrára menő járdaszakasz keskeny, szélesítsék ki.

A Kossuth és Ady E. utcán a faládákat a meglévő kerékpártárolók mellé helyezték, a vásárlók sérelmezik, hogy nem tudják a kerékpárjukat a tárolóba elhelyezni. Az Edénybolt előtti faládába lévő fa lombja eltakarja a várakozni tilos kresz táblát.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Figyelem felhívást tenne, hogy a Park Centernél a városból kifelé menet a forgalmi rend megváltozott. A Honvédségi bejáró után nem lehet befordulni balra a Park Center felé. Sokan ezt nem tudják, lehet, hogy még egy figyelemfelhívó táblát ki kellene tenni, mert a szabályosan közlekedők nem tudnak kijönni.

A különböző lakóövezetekben el vannak helyezve azok a táblák, amelyek engedélyezik, hogy a gyerekek játszhatnak, gyalogosok tartózkodhatnak az úttesten. Ezekben az övezetekben jobbkéz szabály szerint kellene közlekedni. Ezt sokan nem tartják be.
Ezt a figyelemfelhívást közzé kellene tenni újságokban, Szentesi Életben.

Ollai Istvánné:
2 hónappal ezelőtt kérte, hogy a Csongrádi úton legyen kitáblázva, merre található a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon.

Halmai István:
A Petőfi Szállóhoz kapcsolódó épületek bontása megtörtént. Több teherautó bontott tégla került elszállításra. Mi lett a téglák sorsa? Ha a téglát eladták, mennyiért? Ha nem, akkor hová került?

Sipos Antal:
Amikor megépült a közvilágítás a Kunszentmártoni út mellett, a benzinkúttól a temetőig, akkor félig épült meg. Akkor is kérte, hogy a benzinkúttól a másik felét is meg kellene csinálni. Igény lenne, hogy a világítás elkészüljön valamikor. Sehonnan nem kapott rá választ, hogy mikor fog elkészülni, csak annyit, hogy nincs rá keret.

Horváth István:
A Petőfi Szálló apport ügyében mikor döntenek?
Van-e az úttestre vonatkozó közterület használati engedélye a Rákóczi utcán működő gumijavítónak? A kamionok kerékcseréje folyamatosan ott történik.

Baranyi Imre:
A belterületi ingatlanokra vonatkozóan hoztak egy szabályt, hogy a használaton kívüli mezőgazdasági gépek tárolását korlátozták. A Csongrádi úton lévő ingatlan tekintetében történt-e felszólítás, figyelmeztetés, büntetés?

Szirbik Imre:
A Képviselő-testület nevében a város lakosságának Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményes Boldog Új Évet kívánt.
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésen kívánja folytatni.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester

Móra József - Antal Balázs Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő


Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2008. (XII.31.) r e n d e l e t e

a 2009. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló módosított 1991. évi XX. tv. 138. § (1) bekezdésének l.) pontja alapján Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 2009. évi költségvetési gazdálkodásról szóló átmeneti rendeletét.

1. §

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdése alapján az alábbiak végrehajtására hatalmazza fel a polgármestert.
A polgármester jogosult a 2009. évi végleges költségvetési rendelet megalkotásáig az Önkormányzatot közvetlenül megillető bevételek beszedése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

2. §

Intézményfinanszírozás

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek - ide értve a Polgármesteri Hivatalt is - folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját a 2008. évi költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként megállapított, a szerkezeti változásokkal korrigált 2008. évi támogatási főösszeg képezi. Az önkormányzati költségvetési szervek részére önkormányzati támogatásként havonta a 2008. évi - fentiek szerint - korrigált dologi előirányzatok legfeljebb 1/12-e folyósítható.
Az átmeneti rendelet hatálya alatt csak a 2008. évi engedélyezett létszám foglalkoztatására lehet kötelezettséget vállalni. Az ehhez kapcsolódó személyi juttatásokhoz, munkaadót terhelő járulékokhoz folyósított támogatás nem haladhatja meg a 2008. évi korrigált előirányzat 1/12-ét.

(2) A Szentesi Üdülőközpont Nkft. folyamatos tevékenységéhez szükséges likviditás feltételeit legfeljebb az Uszoda és az Üdülőházak részére 2008. évre jóváhagyott önkormányzati támogatás 1/12-ének kiutalásával kell biztosítani.

(3) A polgármester a költségvetési támogatás összegétől rendkívüli, a költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben 2.000 eFt összeghatárig eltérhet, mely intézkedéséről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(4) A 2.000 eFt összeghatárt meghaladó módosítást igénylő rendkívüli esemény esetén a Képviselő-testület rendkívüli ülésén gondoskodik a katasztrófa, rendkívüli körülmény elhárításáról.

(5) A 2009. évi pályázati lehetőségek megtartása érdekében a pályázatokhoz szükséges saját erő vállalására csak a Képviselő-testület jóváhagyásával van lehetőség.

(6) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, az intézmény üzemeltetés folyamatosságának biztosítására, a pályázatokkal összefüggő feladatok megvalósítására (előfinanszírozás) a számlavezető pénzintézettől 6.823.610 - euróra átváltott - svájci frank keretösszeg erejéig deviza alapú folyószámla-hitel vehető igénybe. A hitel igénybevételének alakulásáról a polgármester a 2009. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásával egyidejűleg köteles számot adni.

(7) A Képviselő-testület engedélyezi az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról szóló 257/2008. (XI.28.) Kt. számú határozata 3. pontjában rögzítettek alapján az integrált pénzügyi-gazdasági rendszer bevezetésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megkezdését, melyhez a forrásokat a 2009. évi költségvetésben, annak részletes ismeretében pontosítani kell.

3. §

Beruházások

A polgármester azon folyamatban lévő beruházások megvalósítására vállalhat kötelezettséget, melyek 2008. évben megkezdődtek, valamint részben pályázati pénzeszközökből valósulnak meg.
4. §

Az átmeneti rendelet hatálya alatt új feladat nem kezdhető.

5. §

Ezen rendelet a megalkotása napján lép hatályba, rendelkezései 2009. január 1-jétől a 2009. évi végleges költségvetési rendelet megalkotásáig alkalmazhatók.
A 2009. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló jelen rendelet alapján végrehajtott gazdasági események költségvetési kihatását a 2009. évi végleges költségvetésbe be kell építeni.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk.
jegyző polgármester

Záradék:
Megalkotta: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. december 19. napján megtartott ülésén.
Kihirdetve: 2008. december 31.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző


Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2008. (XII.31.)rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 2/2008. (III. 7.) rendelet
módosításáról

1. §

A 2/2008. (III.7.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

költségvetési bevételét:

8.425.041

eFt-ban,

költségvetési kiadását:

10.756.753

eFt-ban,

forráshiányát:

2.331.712

eFt, melyből

kötvénykibocsátásból finanszírozott:

2.131.026

eFt-ban,

működési hitelből finanszírozott:

15.665

eFt-ban,

fejlesztési hitelből finanszírozott:

185.021

eFt-ban állapítja meg.

2. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 3.031 eFt működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően.

3. §

A Rendelet 9. § (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok működéséhez megállapított támogatás
a Könyvtár Kht részére 90.000 eFt,
a Konferencia Központ részére 3.140 eFt,
a Rádió Kht részére 17.276 eFt,
a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megtervezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követő hó 15-ig, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni.

4. §

A rendelet

a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép
b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép
c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép
d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép
e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép
f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép
g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép
h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép
i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép
j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép
k.) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép
l.) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép
m.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép
n.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép
o.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép
p.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép
q.) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép
r.) 9/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9/a. számú melléklete lép.

5. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk.
jegyző polgármester

Záradék:
Megalkotta: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. december 19. napján megtartott ülésén.
Kihirdetve: 2008. december 31.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző


Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2008. (XII.31.) rendelete

Szentes város helyi tömegközlekedési díjairól
és azok alkalmazási feltételeiről szóló
2/1992. (I.24.) KT rendelet módosításáról

1.§

A Rendelet 6.§ (1), (2), (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
6.§ (1) a/ Menetjegy járművön 155,- Ft
b/ Menetjegy elővételben 135,- Ft

(2) Összvonalas havi bérlet 3.100,- Ft
16-án 0.00 órától történő vásárlás esetén (félhavi) 2.090,- Ft

(3) Tanuló/nyugdíjas összvonalas bérlet 935,- Ft

2.§

Ez a rendelet 2009. január 1. napjával lép hatályba.

dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk.
jegyző polgármester

Záradék:
Megalkotta: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. december 19. napján megtartott ülésén.
Kihirdetve: 2008. december 31.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző


Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2008. (XII.31.) rendelete

az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
14/1994. (IV.27.) KT. rendelet módosításáról

1. §

A rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A működtető szervezet által nyújtott alapszolgáltatások díját a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

1./ közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja:

lakossági: 249,- Ft/m3 + áfa
nem lakossági: 273,- Ft/m3 + áfa

2./ közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díj:

lakossági: 157,- Ft/m3 + áfa
nem lakossági: 296,- Ft/m3 + áfa"

2. §

E rendelet 2009. január 1. napjával lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk.
jegyző polgármester

Záradék:
Megalkotta: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. december 19. napján megtartott ülésén.
Kihirdetve: 2008. december 31.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző


Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
31/2008. (XII.31.) rendelete

a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.)KT.,
valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó 24/1999.(IX.3.) KT rendeletek
módosításáról

1. §

A pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999.(IX.18.) KT rendelet 2. és 4. számú melléklete a következőképpen módosul:

2. sz. melléklet

Étkezések

Bölcsőde

Központi Konyha
Ált.Isk.    
Koll.          óvoda        ált. iskola        középisk.

Reggeli(Ft)

 

102

 

 

102

Tízórai(Ft)

57

62

57

62

 

Ebéd(Ft)

193

203

193

203

260

Uzsonna(Ft)

50

55

50

55

 

Vacsora(Ft)

 

192

 

 

192

Napi norma összesen(Ft)

300

614

300

320

554

A fizetendő térítési díj a fentiek szerinti nyersanyagnormának a mindenkori áfá-val növelt összege.

4. sz. melléklet

Családok Átmeneti Otthona,
Gyermekek Átmeneti Otthona személyi térítési díja

Intézmény

Felnőtt

Gyermek

Napi

Havi

Napi

Havi

Családok Átmeneti Otthona

150,- Ft + Áfa

4.500,- Ft + Áfa

75,- Ft + Áfa

2.250,- Ft + Áfa

Gyermekek Átmeneti Otthona

210,- Ft + Áfa

6.300,- Ft + Áfa

105,-Ft + Áfa

3.150 Ft + Áfa


2. §

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 24/1999.(IX.3.)KT rendelet 1. számú melléklete 1. pontjában a Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díja a következőképpen módosul:

1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Ellátás megnevezése
Intézményi térítési díj
Hajléktalanok Átmeneti Szállása
407-,Ft/nap
12.200,-Ft/hó

3. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk.
jegyző polgármester

Záradék:
Megalkotta: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. december 19. napján megtartott ülésén.
Kihirdetve: 2008. december 31.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző


Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2008. (XII.31.) rendelet-tervezete
a közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi,
köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló, többszörösen módosított
27/1993.(XII.17.)KT. rendelet
módosításáról

1. §

A Rendelet V. fejezet 22. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
22.§ (1) A közterület-használati díj megfizetése a számla kiállításától számított 10 napon belül esedékes.

2.§

A Rendelet V. fejezet 25. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

25.§
A díj mértéke

25.§ (1) Díjszámításnál minden megkezdett m2, óra, nap, hónap a díjszámítás tekintetében egy egységnek számít. Az egyes díjtételeknél az esetleges ÁFA fizetési kötelezettséget a mindenkori ÁFA-törvény szerint kell megállapítani.

A közterület igénybevételének célja

Kiemelt terület

Egyéb terület

1.)
a./ közterületbe benyúló kirakat, szekrény, cégér
b./ árnyékoló szerkezet

 

    420,- Ft/m2/hó
DÍJTALAN

 

   210,- Ft/m2/hó
DÍJTALAN

2.)  Reklám
a.) mobil hirdető- és reklámtáblák
b.) fix reklám, hirdető vagy útbaigazító tábla /reklámfelület nagysága szerint /
c.) 5,0 m2 vagy nagyobb reklámtábla, hirdető berendezés
d.) alkalomszerű napidíjas hirdetés
e.) fényreklám
f.) út feletti átfeszítés
g.) hangosító berendezéssel történő hirdetés

 

    760,- Ft/m2/hó

  1.140,- Ft/m2/hó

12.000,- Ft/m2/hó
       110,- Ft/m2/nap
  3.770,- Ft/m2/hó
  2.460,- Ft/m2/hó
3.380,- Ft/nap

 

 390,- Ft/m2/hó

  570,- Ft/m2/hó

4.170,- Ft/m2/hó
       70,- Ft/m2/nap
1.890,- Ft/m2/hó
1.800,- Ft/m2/hó
    1.680,- Ft/nap

3.)
a./ meglévő pavilon /könyv, újság, virág/
b./ egyéb mobil elárusítóhely
c./ mozgó áruda /fagylalt, pattogatott kukorica/
d/ árusítás gépjárműről

 

1.500,-Ft/m2/hó
TILOS
        80,- Ft/m2/nap
TILOS

 

  750,- Ft/m2/hó
  560,- Ft/m2/hó
    80,- Ft/m2/nap
  170,- Ft/m2/nap

4.)
a./ árusítás és vásár
b./ kiállítás

 

230,- Ft/m2/nap
230,- Ft/m2/nap

 

120,- Ft/m2/nap
120,- Ft/m2/nap

5.) Építőanyag tárolás
a./ Lakásépítésnél és bővítésnél az építkezés megkezdésének bejelentésétől számított
      0-3 hónapig
      3 hónaptól - 1 évig
      1-2 évig

b./ Egyéb építkezés céljából igénybevett közterület és az 5/a. pont szerinti 2 éven túl a tárolt építőanyag után nem az 5/a. hanem  ezen pont szerinti díj fiz., valamint út, járda,  közterület bontása:
     15 napig
     15-30 napig
     30 napon túl

 

 

DÍJTALAN
300,- Ft/m2/hó
600,- Ft/m2/hó

 

 

 

  50,- Ft/m2/nap
  70,- Ft/m2/nap
180,- Ft/m2/nap

 

 

DÍJTALAN
150,- Ft/m2/hó
300,- Ft/m2/hó

 

 

 

40,- Ft/m2/nap
60,- Ft/m2/nap
   150,- Ft/m2/nap

6.) Vendéglátó előkert, terasz

680,- Ft/m2/hó

      340,- Ft/m2/hó

7.) Filmfelvétel

1.320,- Ft/m2/nap

      660,- Ft/m2/nap

8.) Árubemutatás

     1.020,- Ft/m2/hó

      510,- Ft/m2/hó

9.) Üzletek szállítása, rakodása, láda- és göngyöleg elhelyezés

 

4.560,- Ft/m2/nap

 

    2.280,- Ft/m2/nap

10.) Mutatványos tevékenység

TILOS

 60,- Ft/m2/nap

11.) Sport- és kulturális tevékenység

DÍJTALAN

DÍJTALAN

12.) Rendszám nélküli üzemképtelen személygépjármű

 

     14.160,- Ft/gk/nap

 

   14.160,- Ft/gk/nap

13.)Egyéb rendszám nélküli üzemképtelen gépjármű

 

     14.160,- Ft/gk/nap

 

   14.160,- Ft/gk/nap

14.) Reklámcédulák

              10,- Ft/db

          10,- Ft/db

15.)
a./ a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos áll. hely. indítófülke, pénztárfülke, fedett várokozó helyiség, iparvágány elhelyezése
b./ üzemanyagtöltő állomás

 

 

240,- Ft/m2/hó

240,- Ft/m2/hó

 

 

        240,- Ft/m2/hó

     240,- Ft/m2/hó

16.)Köztisztasággal kapcsolatos építmény és tárgyak elhelyezése

 

DÍJTALAN

 

DÍJTALAN

17.)Szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút és más köztárgyak elhelyezése

 

DÍJTALAN

 

DÍJTALAN

18.) Alapzatos zászlórúd /reklám céljára /

TILOS

 760,- Ft/db/hó

19.) Totó-lottó láda elhelyezés.

 

        1.140,- Ft/db/hó

 

  570,- Ft/db/hó

20.) Közterület használat garázs céljára

 

  900,- Ft/db/hó

21.) Lakodalmas sátor

TILOS

      60,- Ft/m2/nap

közterület használat minimális díja 600,- Ft/alkalom

3.§

Ez a rendelet a 2009. január 1. napjával lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba jegyző sk.
Szirbik Imre sk. polgármester

Záradék:
Megalkotta: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. december 19. napján megtartott ülésén.
Kihirdetve: 2008. december 31.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző


Melléklet

Sor-szám

 

Megnevezés
Szobaárak Ft/nap

Nettó

ÁFA

I.

*4 ágyas extra (4fő/éjszaka)

7.167

+ÁFA

 

   -1fő/éjszaka

1.792

+ÁFA

II.

*4 ágyas sima (4fő/éjszaka)

6.083

+ÁFA

 

   -1fő/éjszaka

1.521

+ÁFA

 

*4 ágyas 2. éjszakától (4fő/éj.)

5.917

+ÁFA

 

    -1fő/éjszaka

1.479

+ÁFA

III.

*2 ágyas fürdőszoba wc-s nevelői szoba

3.750

+ÁFA

 

    -1fő/éjszaka

2.917

+ÁFA

IV.

I-II-ig igénybevétel diákoknak

1.167

+ÁFA

V.

Klubhelyiség bérleti díja

1.500

+ÁFA

* A különböző típusú szobák reggelivel, félpanzióval, vagy teljes ellátással is igénybe vehetők, mely étkezéseket a Központi Gyermekélelmezési Konyha biztosítja

Sor-szám
Étkezés Ft/nap

Étkezés Ft/nap

Nettó

ÁFA

 

I.

Normál
Előre, a szállással együtt rendelve
Reggeli

408

+ÁFA

Ebéd

658

+ÁFA

Vacsora

575

+ÁFA

 

II.

Zóna
Előre, a szállással együtt rendelve
Reggeli

408

+ÁFA

Ebéd

542

+ÁFA

Vacsora

458

+ÁFA

 

III.

Normál
Helyszínen, étlapról rendelve
Reggeli

458

+ÁFA

Ebéd

700

+ÁFA

Vacsora

617

+ÁFA

 

IV.

Zóna
Helyszínen, étlapról rendelve
Reggeli

458

+ÁFA

Ebéd

583

+ÁFA

Vacsora

500

+ÁFA

 

V.

Kiemelt
Céges, és családi rendezvényekre
Reggeli

583

+ÁFA

Ebéd

           1.417

+ÁFA

Vacsora

917

+ÁFA

 

VI.

Kis adag Személyzeti Ebéd

425

+ÁFA

Vacsora

383

+ÁFA

 

Sor-szám
Megnevezés
Szállás Ft/nap

Nettó

ÁFA

 

 

 

1.

Üdülőház 101-105 szobáiban gyermekeknek
4 éves korig (fő/éj)

450

+ÁFA

kedvezményes*

400

+ÁFA

Üdülőház 101-105 szobáiban gyermekeknek 4-10 éves korig (fő/éj)

1.250

+ÁFA

kedvezményes*

1.125

+ÁFA

Üdülőház 101-105 szobáiban nappalis diákoknak (fő/éj)

1.500

+ÁFA

kedvezményes*

1.375

+ÁFA

 

Üdülőház 101-105 szobáiban felnőtteknek (fő/éj)

1.917

+ÁFA

kedvezményes*

1.708

+ÁFA

 

2.

Üdülőház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj)

9.167

+ÁFA

kedvezményes*

8.250

+ÁFA

1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj)

3.500

+ÁFA

kedvezményes*

3.167

+ÁFA

2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj)

6.250

+ÁFA

kedvezményes*

5.625

+ÁFA

3 személy igénybevétele esetén (szoba/éj)

8.167

+ÁFA

kedvezményes*

7.333

+ÁFA

 

3.

 

 

Üdülőház 4-es szobájának ára (szoba/éj)

6.917

+ÁFA

kedvezményes*

6.208

+ÁFA

1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj)

3.083

+ÁFA

kedvezményes*

2.775

+ÁFA

2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj)

5.500

+ÁFA

kedvezményes*

4.958

+ÁFA

 

4.

Faházban felnőtteknek

1.500

+ÁFA

kedvezményes*

1.375

+ÁFA

Faházban nappalis diákoknak

1.167

+ÁFA

kedvezményes*

1.075

+ÁFA

 

5.

Sátorban, lakókocsiban

  517

+ÁFA

kedvezményes*

  458

+ÁFA

Sátorhely, lakókocsihely db/éj

  875

+ÁFA

kedvezményes*

  792

+ÁFA

 

6.

Kerékpárkölcsönzés

 

 

- maximum. 1 órára

  333

+ÁFA

- maximum 4 órára

  500

+ÁFA

- 1 napra (4 óra felett)

  667

+ÁFA

7.

Internethasználat (1 óra)

  183

+ÁFA

8.

Parkolás** személygépkocsi/éj

  667

+ÁFA


*Kedvezményes szállást igényelhet, minden szentesi önkormányzatnál, illetve intézményeiben dolgozó köztisztviselő és közalkalmazott, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak maghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállása ingyenes.
**Parkolás: Szobánként vagy faházanként 1 személygépkocsi parkolása ingyenes.
Üdülési csekkel történő fizetés esetén, a magas kezelési költség miatt, kedvezmény nem vehető igénybe.

3.)USZODA ÉS ÜDÜLŐHÁZAK
Ft-ban

 

Üdülőház árai Ft/nap

Üdülőház árai Ft/nap főszezoni árak
V.1-IX.15-ig

Üdülőház ár Ft/nap
elő- és utószezoni árak
I.1-től-IV.30-ig,
IX.16-XII.31-ig

Nettó

ÁFA

 Nettó

ÁFA

2 ágyas faház

5.250

+ÁFA

3.333

+ÁFA

4 ágyas faház

8.000

+ÁFA

5.917

+ÁFA

4 ágyas kőház

9.750

+ÁFA

1.250

+ÁFA

Újép.2 ágyas kőház

8.750

+ÁFA

5.417

+ÁFA

Újép.2 ágyas kőház (2007. évi átadás)

8.750

+ÁFA

5.417

+ÁFA

Újép.4 ágyas kőház

14.500

+ÁFA

9.333

+ÁFA

4 ágyas faház   emeletes ágyakkal

6.417

+ÁFA

3.500

+ÁFA

Üdülőházi személyi pótdíj

1.083

+ÁFA

1.083

+ÁFA

Klíma használati díj Ft/ház/nap

833

+ÁFA

833

+ÁFA

Pótágy napi díj

417

+ÁFA

417

+ÁFA

Lakókocsi, lakóa.

900

+ÁFA

542

+ÁFA

- + személyi díj, felnőtt

583

+ÁFA

417

+ÁFA

- + személyi díj, 7-14 éves korig

375

+ÁFA

292

+ÁFA

- + személyi díj, 7 év alatt

ingyenes

ingyenes

Sátorhely

650

+ÁFA

375

+ÁFA

- + személyi díj, felnőtt

583

+ÁFA

417

+ÁFA

- + személyi díj, 7-14 éves korig

375

+ÁFA

292

+ÁFA

- + személyi díj, 7 év alatt

ingyenes

ingyenes

Kutya

458

+ÁFA

208

+ÁFA

Áram

583

+ÁFA

583

+ÁFA

Személygk., motorkerékpár

542

+ÁFA

375

+ÁFA

Reggeli Ft/fő/nap

375

+ÁFA

375

+ÁFA

Kerékpár kölcs.:

 

 

 

 

- 1 óra időtartamra

250

+ÁFA

208

+ÁFA

- 4 óra időtartamra

375

+ÁFA

292

+ÁFA

  1. egész napra (4 óra felett)

625

+ÁFA

500

+ÁFA

- családi jegy         (2felnőtt, 2 gyerek):

 

 

 

 

 - 4 óra időtartamra

1.375

+ÁFA

1.333

+ÁFA

 - egész napra       (4 óra felett)

1.750

+ÁFA

1.583

+ÁFA


Kedvezmények:
1. Főszezonban 2009. május 1-től - 2009. szeptember 15-ig az érvényben lévő díjakból:
- 20 fő vendégszámtól és két vendégéjszakától 10%,
- 30 éjszakát meghaladó kempingező esetén 10% kedvezmény (folyamatos itt tartózkodás esetén)
2. Elő- és utószezonban
2009. január 1-től - 2009. április 30-ig és 2009. szeptember 16-tól - 2009. december 31-ig
- 10 főtől és 2 vendégéjszakától 10% kedvezmény
- 20 főtől és 2 vendégéjszakától 20% kedvezmény
- 30 éjszakát meghaladó kempingező esetén 10% kedvezmény (folyamatos itt tartózkodás esetén)
3. Nemzetközi Kemping Kártyával (ACSI) és Magyar Turizmus Kártyával érkező vendégek 10% kedvezményre jogosultak, amennyiben a fenntartó szerződést köt a kártyakibocsátóval.

AZ USZODA BÉRLETRENDSZERE
Ft-ban

Megnevezés

Kategória

Nettó
ÁFA

Felnőtt napijegy

750

+ÁFA

Csoportos napijegy 15 főtől

600

+ÁFA

Felnőtt délutáni jegy (15 órától)

542

+ÁFA

**Szentesi diák napijegy

              483

+ÁFA

**Szentesi diák délutáni jegy (15 órától)

350

+ÁFA

Családi jegy (2 felnőtt és 2gyerek)

1.583

+ÁFA

Iskolai jegy

108

+ÁFA

Sétálójegy (01.01-06.19, 08.21-12.31.)

              292

+ÁFA

Felnőtt éves bérlet

40.000

+ÁFA

Felnőtt hajnali bérlet

20.833

+ÁFA

Felnőtt esti bérlet

16.667

+ÁFA

Felnőtt bérlet 10 alkalomra

5.500

+ ÁFA

Felnőtt bérlet 30 alkalomra

14.000

+ÁFA

*Kedvezményes éves bérlet

20.000

+ÁFA

*Kedvezményes hajnali bérlet

13.542

+ÁFA

*Kedvezményes bérlet 10 alkalomra

3.667

+ ÁFA

*Kedvezményes bérlet 30 alkalomra

9.333

+ ÁFA

*Kedvezményes napijegy

542

+ÁFA

*Kedvezményes csoportos 15 főtől

400

+ÁFA

*Kedvezményes délutáni jegy (15 órától)

400

+ÁFA

**Szentesi diák éves bérlet

9.583

+ÁFA

**Szentesi diák vakációbérlet (06.01.-08.31.)

6.250

+ÁFA

Kabin +4 belépő

180.000

+ÁFA

Napi kabinjegy

583

+ÁFA

Kísérőjegy bérlet úszóedzésre (1 hónapra)

1.375

+ÁFA

Kísérőjegy bérlet úszóedzésre 30 alkalomra

2.833

+ ÁFA

Kísérőjegy bérlet úszásoktatásra 30 alkalomra (05.01-10.15.)

3.333

+ÁFA

Kísérőjegy (vízilabda mérkőzésre és úszóversenyre)

225

+ÁFA

7 éves korig  /csak szentesi lakosra érvényes/

Ingyenes

65 éves kor felett korkedvezményes (szentesi lakosra érvényes)**

Ingyenes

Elveszett bérletek pótlása

 

 

 - 14 év felettiek és dolgozói bérletre

3.167

+ÁFA

 - 14 év alatti diák esetén

958

+ÁFA

Korkedvezményes bérlet előállítási ára

 

 

- Korkedvezményes bérlet (65 év felett szentesi lakosra érvényes)**

3.500

+ÁFA

- Korkedvezményes bérlet évenkénti megújítási díja*** (65 év felett szentesi lakosra érvényes)**

500

+ÁFA

Tanmedence bérlet Ft/óra (hazai sportolók részére)

 

 

- pályánként

875

+ÁFA

- egész medence (6 pálya)

5.250

+ÁFA

Tanmedence bérlet Ft/óra (vendégsportolók részére)

 

 

- pályánként

1.600

+ÁFA

- teljes medence (6 pálya)

9.600

+ÁFA

Versenymedence bérlet Ft/óra (hazai sportolók részére)

 

 

- pályánként

1.100

+ÁFA

- egész medence (8 pálya)

8.800

+ÁFA

Versenymedence bérlet Ft/óra (vendégsportolók részére)

 

 

- pályánként

1.600

+ÁFA

- teljes medence (8 pálya)

12.800

+ÁFA

Medencebérlet Ft/óra (Szervezett úszásoktatásra)

875

+ÁFA

Terület-igénybevételi dij

 

 

- alkalmanként (Ft/nap)

8.333

+ÁFA

- havonta (Ft/hó)

45.000

+ÁFA

Reklámdíj Ft/hó/m2

1.500

+ÁFA

Italautomata (rezsiköltség átalány, Ft/hó/db)

13.475

+ÁFA

Minigolf-pálya (pálya- és eszközhasználati díj, Ft/óra)

417

+ÁFA

Lengőteke (eszközhasználati díj, Ft/óra)

167

+ÁFA

Tollaslabdapálya (eszközhasználati díj Ft/óra)

167

+ÁFA

Vízibicikli kölcsönzés Ft/óra

550

+ÁFA

Egyéb vízi jármű kölcs. Ft/óra

458

+ÁFA

Napozóágy kölcsönzés Ft/nap

250

+ÁFA

Hangos bemondás Ft/alkalom

83

+ÁFA


* A kedvezményes díjakat nyugdíjas és az iskolarendszerű nappali képzésben résztvevő diák veheti igénybe.
** A szentesi kedvezményezett belépők köre kiterjesztve a vonzáskörzetben lakó tanulókra és a vonzáskörzetben bejelentett állandó lakással rendelkező állampolgárokra.
*** Kor és lakcímigazolás alapján.

Ft-ban


 

KATEGÓRIA

Kategória
főszezoni árak
máj.1-szept.15-ig

Kategória
 elő- és utószezoni árak
I.1-től-IV.30-ig,
IX.16-XII.31-ig

Nettó

ÁFA

 Nettó

ÁFA

Szauna jegy (uszodai szolg. együtt)

1.167

+ÁFA

958

+ÁFA

Szauna pótjegy (érvényes bérlethez* kiegészítő jegy, valamint az üdülővendégek számára szükséges jegy)

542

+ÁFA

542

+ÁFA

Szaunabérlet (10alkalom)

(érvényes uszodai jeggyel és bérlettel)

   4.167

+ÁFA

3.750

+ÁFA

Rendezvényhez kapcsolódó szaunabérlet

30.000

+ÁFA

30.000

+ÁFA

* Sportolói bérlettel rendelkező látogatók részére is érvényes

Megjegyzés:
- A felnőtt napi jegyárból 20% kedvezmény biztosítható 150 fő feletti belépésnél (munkahelyi rendezvények, dolgozók részére vásárolt jegy)
- Az egyesületek által biztosított sportolói bérletek az iskolai testnevelési órák úszásoktatására nem vehetőek igénybe.
- A kísérőjegy bérlet úszóedzésre csak az egyesületek keretein belül sportoló, 10 éven aluli gyermekek kísérőjét illeti meg. Csak sportolói bérlettel és az edzések időtartamára érvényesek.
- A kísérőjegy bérlet úszásoktatásra csak az érvényes belépővel rendelkező, valamint a házirend szerinti úszásoktatáson részt vevő 10 éven aluli gyermekek kísérőjét illeti meg.
- Sétálójegy: uszodai szolgáltatásra nem jogosít fel. Ez a jegytípus érvényes az uszodai rendezvényeken (pl. strandnyitó, strandzáró party).
- A szervezett úszásoktatás medencebérleti díja a tanfolyam résztvevőinek belépődíját nem tartalmazza. Szervezett úszásoktatást csak a Szentesi Üdülőközpont NKFT-vel kötött szerződés alapján szakképzett úszásoktató végezhet.
- A mérkőzésjegyek árát a mérkőzést szervező, lebonyolító állapítja meg.

4.) SPORTKÖZPONT
Ft-ban

Megnevezés

Kategória árak

Nettó

ÁFA

Dózsa-ház

Teremhasználat óránként

 

 

- egyéb célra

2.400

-

- sportcélra

1.800

-

Táncterem bérleti díja középiskolák r. Ft/óra

1.670

 

Táncterem bérleti díja Ft/óra

1.800

-

Irodahelyiség bérleti díja Ft/m2/hó*

1.200

-

Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m2/hó*

900

-

Reklám díj Ft/hó/m2

1.500

+ÁFA

Futballpálya

Sportrendezv. bérleti díj óra/pálya

1.800

-

Bérleti díj egyéb nap/pálya**

45.000

-

Rendezvénnyel összefüggő díj (előkészület, összeszerelés)

22.500

-

Teniszpálya

- Felnőtt éves bérlet

40.000

+ÁFA

- Felnőtt 10 óra időtartamra

10.500

+ÁFA

- Felnőtt 30 óra időtartamra

28.500

+ÁFA

- Diák (nappali képzésben résztvevő)

24.000

+ÁFA

- 60 év felett

27.000

+ÁFA

Pályadíj Ft/óra (létszámtól függetl.)

1.667

+ÁFA

- Szentesi Egyesületek teniszversenyeire, teniszedzéseire létesítményhasználati díj Ft/óra***

850

-

Mobil lelátó kölcsönzési díja

 

 

Egy mobil lelátó elem Ft/nap

3.000

+ÁFA

Egy lépcsőelem Ft/nap

1.500

+ÁFA

Sportszálló Ft/hó****  bérleti díj (üzemeltetési megáll.)

86.750

-

* A rezsiköltséget is tartalmazza
** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj
*** Teniszversenyt, tenisztanfolyamot csak az üzemeltetővel kötött érvényes szerződéssel lehet szervezni.
****Januártól-májusig és októbertől- december hónapokban 70.000,- Ft/hó
júniustól-szeptemberig 120.250,- Ft/hó

A Sportcsarnok terembérleti díjai
Ft-ban

Megnevezés

Kategória árak

Nettó

ÁFA

Iskola (testnevelés óra), egyesületek, diáksport, sportrendezvények csarnokhasználati díja

Egész pálya Ft/óra

7.500

-

Háromnegyed pálya Ft/óra

6.640

-

Fél pálya Ft/óra

5.360

-

Negyed pálya Ft/óra

3.170

-

Berekháti tornaterem (Ft/óra)

2.570

 

Nemzetközi felnőtt és országos felnőtt bajnokság

Egész pálya Ft/óra

19.300

-

Háromnegyed pálya Ft/óra

16.450

-

Fél pálya Ft/óra

12.300

-

Negyed pálya Ft/óra

8.350

-

Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.)

Egész pálya Ft/óra

35.000

-

Háromnegyed pálya Ft/óra

31.800

-

Fél pálya Ft/óra

29.250

-

Negyed pálya Ft/óra

19.300

-

Előcsarnok és karzat Ft/óra

10.250

-

Berekháti emeleti helyiségek (Ft/óra)

1.300

     -

Színpad kölcsönzése

60.000

+ÁFA

Székek kölcsönzése Ft/db

71

+ÁFA

Italautomata (rezsiköltség átalány Ft/hó/db)

10.900

+ÁFA

Büfé bérleti díja (Ft/hó)

29.150

-

Kondicionáló terem (Ft/hó)

58.000

-

Reklám díj Ft/hó/m2

1.500

+ÁFA

Az előkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi csoportok kulturális rendezvényei, ha belépődíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylő rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevőt terheli. A 82/2005. (X.27.)GYISB határozat alapján a GYISB határozza meg azokat az országos jelentőségű rendezvényeket, amelyekre kiterjed a terembérleti díj 70%-os kedvezménye.

5.) MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Ft-ban

Megnevezés

Kategória árak

Nettó

ÁFA

Művelődési és Ifjúsági Ház

Pódiumterem Ft/nap

30.000

-

Pódiumterem félnap

20.000

-

Pódiumterem Ft/óra

9.000

-

Bál Ft/nap

62.000

-

Előadóterem Ft/óra

8.500

-

Ruhatár félnap

4.500

 

Klub II. fele Ft/nap

18.000

-

Klub II fele Ft/félnap

11.000

 

Klub I. Ft/óra

5.500

-

Szakkör Ft/óra

1.800

-

Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra

950

-

Nagy játékterem nap

15.000

-

Nagy játékterem Ft/óra

5.000

-

Ifjúsági Park Ft/nap

70.000

-

Móricz Zsigmond Művelődési Ház

Nagyterem Ft/nap

50.000

-

Nagyterem fűtési idényben, lakodalom, bál Ft/nap

65.000

-

Nagyterem  Ft/óra

8.500

-

Klub I. Ft/óra

4.500

-

Ismeretterjesztő Ft/óra

3.800

-

Őze Lajos Filmszínház

Nézőtér Ft/óra

10.000

-

Előcsarnok Ft/óra

5.000

-

Mobil színpad

- komplett dobogóval egy napra

250.000

+ÁFA

 + további napok Ft/nap

37.000

+ÁFA

- sátorszerkezete ponyvával 1 napra

70.000

+ÁFA

 + további napok Ft/nap

33.000

+ÁFA

Dobogó kölcsönzés Ft/nap

1.900

+ÁFA

Hangtechnika kölcs. nagy telj. +24 csat. keverő egy napra

68.000

+ÁFA

+ további napokra Ft/nap

26.000

+ÁFA

Hangtechnika kölcs. Közepes telj. +12 csat. keverő egy napra

42.000

+ÁFA

+ további napokra Ft/nap

26.000

+ÁFA

Kis telj. Hangtechnika Ft/nap

17.000

+ÁFA

Mikrofon Ft/db/nap

2.000

+ÁFA

Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap

75.000

+ÁFA

+ további napokra Ft/nap

28.000

+ÁFA

Egyéb eszközkölcsönzés

Asztal - típustól függetlenül Ft/db/nap

120

+ÁFA

Fából készült összecsukható szék Ft/db/nap

70

+ÁFA

Műanyag karosszék Ft/db/nap

90

+ÁFA

Kárpitozott szék Ft/db/nap

110

+ÁFA

Kiállítási paraván Ft/db/nap

250

+ÁFA

Galéria belépő

200

+ÁFA

Mozi belépő Ft/db

458

+ÁFA

- diák (iskoláknak)

250

+ÁFA

- családi kedvezmény (2+2)

250

+ÁFA

Kedvezmény: - önkormányzati intézmények esetében a 2008. évi díj marad érvényben
- Műv. Biz. nem önkormányzati intézmények esetében kiterjeszthet 10%-os kedvezményt

KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
Ft-ban

Megnevezés

 

Termek árai

Nettó

ÁFA

Kistermek Ft/óra

6.000

+ÁFA

Konferencia terem Ft/óra

13.500

+ÁFA

A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszere, több termet magában foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adjon úgy, hogy azzal önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet.

6.) VÁROSI KÖNYVTÁR KHT.
(FELNŐTT- és GYERMEKKÖNYVTÁR)
Ft-ban

 

Megnevezés

Kategória árak

Nettó

ÁFA

Beiratkozási díj

583

+ÁFA

 

Kedvezmények:

Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek. 50%-os kedvezmény a 16 éven felüli nappali tag. diákok számára (t.szerint)

Könyvek előjegyzése
(postai árváltozástól függően)

60

+ÁFA

Dokumentum elvesztése

Eredeti dokumentum beszerzése vagy a fénymásolás és köttetés költsége.

Könyvtárközi kölcsönzés

Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja +  a könyv visszaküldésének postaköltsége (kb.500-700 Ft)

Nyomtatás

  25

+ÁFA

Nyomtatás, színes

167

+ÁFA

Fénymásolás                      

A gép bérbeadója határozza meg.

- A/4-es egyoldalas

 10

+ÁFA

- A/4-as egyoldalas

 17

+ÁFA

- A/3-es kétoldalas

 17

+ÁFA

- A/3-as kétoldalas

 25

+ÁFA

Fax küldése

 

- Szentesen 1 oldal

150

+ÁFA

- további oldal

117

+ÁFA

- Távolsági 1 oldal

167

+ÁFA

- további oldal

150

+ÁFA

Fax fogadása Ft/oldal

  83

     +ÁFA

Spirálozás

- 1-50 oldalig

208

+ÁFA

- 51 oldalanként

   3

-

Terembérlet Ft/óra

            2.500

+ÁFA

Internet Ft/óra

- Beiratkozott olvasó

 83

+ÁFA

- Nem könyvtári tag

 83

+ÁFA

 

Nettó

ÁFA

Késedelmi díj Ft/hó

  • Olvasótermi könyveknél Ft/nap/db

100

-

  • 1 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db

  30

-

  • 3 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db

  20

-

Hőkötés

3 mm-es borítóval (max. 30 lap)

275

+ÁFA

9 mm-es borítóval (max. 90 lap)

367

+ÁFA

Szövegszerkesztés Ft/oldal

208

+ÁFA


ALAPÍTÓ OKIRAT

NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

létrehozása érdekében (továbbiakban: "Társaság") a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény ("Gt.") megfelelően az alábbiakban foglalt feltételek szerint:

A TÁRSASÁG CÉGNEVE

1.1. A Társaság cégneve:
magyarul Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített magyar cégneve: Szentesi Üdülőközpont NKFT

A TÁRSASÁG SZÉKHELYE

2.1. Széchenyi Ligeti Strand- és Termálfürdő, Üdülőházak és Kemping
6600 Szentes, Csallány G. part 4.

A TÁRSASÁG TELEPHELYEI

3.1. Széchenyi Ligeti Strand- és Termálfürdő, Üdülőházak és Kemping
6600 Szentes, Csallány G. part 4.

3.2. Teniszpályák
6600 Szentes, Csallány G. part 2.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE
4.1. Fő tevékenységi köre:
55.20’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás

4.2. Tevékenységi körök:
55.30’08 Kempingszolgáltatás
56.10’08 Éttermi, mozgóvendéglátás
56.29’08 Egyéb vendéglátás
68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
77.21’08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
82.99’08 Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
86.21’08 Általános járóbeteg ellátás
86.90’08 Egyéb humán- egészségügyi ellátás
93.11’08 Sportlétesítmény működtetése
93.29’08 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.04’08 Fizikai Közérzetet javító ellátás
96.09’08 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

4.3. A Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában végez.

A TÁRSASÁG TARTAMA

5.1. A Társaság 2009. január 1. napjától határozatlan időre jön létre.

A Szentesi Üdülőközpont NKft. - a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 15.§ (1) bekezdése alapján - a cégbíróság jogerős bejegyzéséig előtársaságként működik.

A TÁRSASÁG TAGJA

6.1. Név: Szentes Város Önkormányzata
Székhely: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Képviselője: Szentes Város Polgármestere

A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE ÉS A TAG TÖRZSBETÉTE

7.1. A Társaság törzstőkéje 500.000, -Ft, azaz ötszázezer forint pénzbeni juttatás.

AZ ÜZLETRÉSZ, AZ ÜZLETRÉSZEK ÁTRUHÁZÁSA

8.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8.2. Pótbefizetési és mellékszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn.

8.3. A Társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.

A TÁRSASÁG FELÉPÍTÉSE

9.1 A Társaság szervei: az ügyvezető, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló

AZ EGYEDÜLI TAG HATÁSKÖRE

10.1. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdése szerint az egyedüli tag dönt a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben és erről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

10.2. Az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadása és ennek körében az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés,
b) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
c) a felügyelő bizottság tagjai megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
d) könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása,
e) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy annak közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt,
f) az ügyvezetők, a felügyelő-bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
g) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
h) elismert vállalatcsoport uralmi szerződése tervezetének jóváhagyása,
i) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
j) alapító okirat módosítása,
k) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
l) mindazon ügyek, amelyeket az alapító okirat vagy a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
n) a társaság belső szabályzatainak elfogadása.

A HATÁROZATOK KÖNYVE
11.1. Az ügyvezető az egyedüli tag által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatok könyvébe az egyedüli tag betekinthet, az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet. Az alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz - az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a helyi (kerületi) sajtóban való közzétételéről, és a Társaság honlapján való megjelenéséről.

AZ ÜGYVEZETŐ

12.1. A Társaság ügyeinek intézését és harmadik személyekkel szembeni, valamint bíróságok, és más hatóságok előtti képviseletét egy ügyvezető látja el.
12.2. Az ügyvezető megbízatása határozott időre szól. Az ügyvezetőt az Alapító bármikor visszahívhatja, az ügyvezető újraválasztható.

12.3. A Társaság ügyvezetője 2009. január 1-jétől 2013. december 31-ig:

Név : Deák Albert
Lakás: : Szentes, Kertész u. 2/A.
Anyja leánykori neve: Kiss Mária
Az ügyvezető feladatait megbízás keretében látja el.

12.4. Az ügyvezető képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira ruházhatja.

12.5. A Társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az ügyvezető kötelezettsége. Az ügyvezető felelősséggel tartozik a bejegyzett jogok, tények és adatok pontatlanságából, a bejegyzés elmulasztásából, illetve késedelméből eredő minden kárért.

12.6. Az ügyvezető - amennyiben a gazdasági társaságokról szóló törvény másként nem rendelkezik - köteles az egyedüli tag kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

12.7. Az ügyvezető hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket törvény vagy ezen alapító okirat nem utal az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe. Ezek többek között:
a) a határozatok előkészítése és végrehajtása;
b) határozati javaslatok kidolgozása;
c) az éves üzleti terv elkészítése;
d) a mérlegre vonatkozó javaslattétel;
e) a társaság könyveinek szabályszerű vezetése;
f) a határozatok könyvének vezetése;
g) a tagjegyzék vezetése;
h) eljárás az illetékes cégbíróság előtt
i) a Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül az ügyvezetőnek a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, a jelen Alapító okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt.

12.8 Az alapító okirat 12.7. i) pontja szerinti szokásos nagyságrendű szerződés az a szerződés, amelynek értéke a 5 millió Ft összeget nem haladja meg.

12.9. A Társaság tevékenységének napi irányítását az ügyvezető látja el. Az ügyvezető jogosult a Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlására.

12.10. Az ügyvezető más gazdasági társaságnál történő új vezető tisztségviselői megbízásáról, annak elfogadásától számított 15 napon belül, míg közhasznú szervezetnél történő vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen köteles az Alapítót írásban tájékoztatni.

12.11 Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul.

12.12. Az ügyvezető és a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontjában megjelölt közeli hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

12.13. Az ügyvezető és a fentiekben meghatározott közeli hozzátartozója a Társaságnál a Felügyelő Bizottság tagjává és könyvvizsgálóvá nem választható meg. Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és az alapító gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, illetve Felügyelő Bizottságának tagja, könyvvizsgálója.

12.14 Az előbbiekben meghatározott szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkezésétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

TAGJEGYZÉK

13.1. Az ügyvezető a Társaság tagjáról nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzéken fel kell tüntetni:

a) az egyedüli tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), anyja nevét (cégjegyzékszámát) és törzsbetétét;
b) a törzstőke mértékét;
c) az alapító okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.

13.2. A tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken. Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani. A tagjegyzéket a Társaság székhelyén bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

CÉGJEGYZÉS

14.1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság írott, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez
a) ügyvezető önállóan vagy
b) az ügyvezető által felhatalmazott két munkavállaló együttesen írja alá a nevét.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

15.1. A Társaság könyvvizsgálója:

Név : V.K.M. a V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft.
Cím : 6640 Csongrád, Csemegi K. u. 6.
Cégjegyzékszám: 0609003613
Könyvizsg.eng.szám: 000999

Eljáró könyvvizsgáló neve : Váriné Kádár Margit
Cím : 6640 Csongrád, Csemegi K. u. 6.
Könyvvizsg.eng.szám: 000630
Anyja neve : Pozsár Mária

A könyvvizsgáló megbízatása a társaság megalakulásának napjától 2013. június 30. napjáig szól.

15.2. Az összeférhetetlenségi szabályok

Nem lehet könyvvizsgáló:
a.) a társaság alapítója;
b.) a társaság vezető tisztségviselője, valamint közeli hozzátartozója;
c.) a társaság Felügyelő Bizottságának tagja, valamint közeli hozzátartozója;
d.) a társaság munkavállalója, megbízottja és ezek hozzátartozója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig;
e.) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, valamint ennek hozzátartozója, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.

15.3. A könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

15.4. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályok, illetve a Ptk. felelősségi szabályai szerint felel az esetleges tevékenységi körével összefüggő károkozásokért.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

16.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik.

16.2. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság megalakulásának napjától 2011. június 30-ig

Név: Berényiné Sarkadi Zsuzsanna
(cím: Szentes, Kodály Z. u. 8., anyja neve: Kávai Margit)
Név: Ferenczi Zoltán
(cím: Szentes, Rákóczi F. u. 31., anyja neve: Bors Erzsébet Katalin)
Név: Szabó Zsolt
(cím: Szentes, Burián L. u. 3., anyja neve: Kálmán Éva)

16.3. Összeférhetetlenségi szabályok:

- A Felügyelő Bizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, Felügyelő Bizottsági tag a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul.
- A Felügyelő Bizottság tagja és közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. A Felügyelő Bizottság tagja és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál vezető tisztségviselővé (ügyvezető) nem választható meg.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a.) az alapító, illetve az alapító jogkörében eljáró személy;
b.) a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
c.) a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
d.) az a.)-c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A Felügyelő Bizottsági tag más gazdasági társaságnál történő új vezető tisztségviselői megbízásáról, annak elfogadásától számított tizenöt napon belül, míg más közhasznú szervezetnél történő vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen köteles az alapítót írásban tájékoztatni.

ÜZLETI ÉV

17.1. A Számviteli Törvénynek (az alapításkor az előtársasági időszakra figyelemmel) az üzleti évre vonatkozó kötelező rendelkezéseit figyelembe véve a Társaság üzleti éve a naptári évnek felel meg.

TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

18.1. A Társaság megszűnik, ha:
a.) az egyedüli tag elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
b.) az egyedüli tag elhatározza jogutódlással történő megszűnését;
c.) törvényben meghatározott esetben a cégbíróság megszűnteti;
d.) jogszabály így rendelkezik.

18.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont az alapító a választása szerinti általa alapított közhasznú társaság, illetve közhasznú alapítvány részére adhatja át.

Egyéb rendelkezések

19.1. A Társaság hatályos magyar jogszabályok, az Alapító okirat, a Társaság belső szabályzatai, illetőleg az Alapító eseti döntése alapján fejti ki tevékenységét.

19.2 Az Alapító köteles szabályzatot alkotni a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.

A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé a Cégbíróságon letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának - így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak - megállapítása. A munkabér alatt a Munka Törvénykönyve 142/A (3) § bekezdésében foglaltak értendők.

19.3 A korlátolt felelősségű társaságnál a taggyűlést megillető jogokat, kötelezettségeket a társasági törvény alapján az Alapító gyakorolja, teljesíti. Az Alapító képviseletében a Polgármester jár el állandó képviselőként. Az állandó képviselő akadályoztatása esetén, illetőleg ilyen értelmű döntése alapján megbízottja jár el.

19.4 Az Alapító - a megválasztással, kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, ez esetben azonban az ily módon véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

19.5 Az Alapító a véleménykérést tartalmazó okiratot, a kézbesítést igazoló módon legalább döntésének meghozatalát megelőző 30. napig köteles eljuttatni az ügyvezető; valamint a Felügyelő Bizottság részére. Az ügyvezető, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét ugyancsak írásban igazolható módon köteles legkésőbb az Alapító döntésének meghozatalát megelőző 8. munkanapig az Alapító részére eljuttatni. Az Alapító döntéséről köteles az ügyvezetőt, valamint a Felügyelő Bizottságot legkésőbb 8 munkanapon belül írásos tájékoztatás formájában, a kézbesítést igazoló módon teljes körűen tájékoztatni.

19.6. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
.
19.7. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Záró rendelkezések

20.1. Ha Társaság többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

20.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Társasági jogról szóló jogszabály és a Ptk vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A jelen létesítő okirat megfelel az Alapítói döntésnek, amely az Alapító Okirat szövegét elfogadta a jelenleg hatályos Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv rendelkezésinek megfelelően.

Szentes, 2008. ……………………….

___________________________
ALAPÍTÓ TAG

képviseli:
SZIRBIK IMRE
POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:


A Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola módosított
beiskolázási körzete

ARANY JÁNOS

UTCA

 

NAGYTŐKE

TANYA

AULICH LAJOS

UTCA

 

NYÍRI

UTCA

BABÓS

UTCA

 

PÓLYA

UTCA

BAJCSY-ZSILINSZKY

UTCA

 

PÖLTENBERG ERNŐ

UTCA

BÁLINT

UTCA

 

RÁKÓCZI FERENC

UTCA

BATTHYÁNY

UTCA

 

RÚZS-MOLNÁR

UTCA

BERCSÉNYI

UTCA

 

SAJÓ

KÖZ

BOROS SÁMUEL

UTCA

 

SÁRGAPARTI

UTCA

BORZA

UTCA

 

SIMA FERENC

UTCA

CÉDRUS

UTCA

 

SZALAI

UTCA

CÉHHÁZ

UTCA

 

SZARVASI

ÚT

DAMJANICH

UTCA

 

SZEDER IMRE

UTCA

DEÁK FERENC

UTCA

 

SZŰRSZABÓ NAGY IMRE

UTCA

DERZSI KOVÁCS JENŐ

UTCA

 

TÖRÖK IGNÁC

UTCA

DESSEWFFY

SOR

 

VADASKERT

UTCA

DÓSAI MOLNÁR

UTCA

 

VASVÁRI PÁL

UTCA

DÓZSA GYÖRGY

UTCA

 

VÉCSEI KÁROLY

UTCA

DR. BERÉNYI IMRE

UTCA

 

VÖRÖSMARTY

UTCA

DR. UDVARDI LÁSZLÓ

UTCA

 

WESSELÉNYI

UTCA

HAJNAL

UTCA

 

 

 

HÉKÉD

TANYA

 

 

 

IFJÚSÁGI

SÉTÁNY

 

 

 

JÓKAI

UTCA

 

 

 

KIKELET

UTCA

 

 

 

KISPATÉI

ÚT

 

 

 

KISS ERNŐ

UTCA

 

 

 

KORSÓS

SOR

 

 

 

KÖLCSEY

UTCA

 

 

 

KRISTÓ NAGY ISTVÁN

UTCA

 

 

 

LAHNER GYÖRGY

UTCA

 

 

 

LÁZÁR VILMOS

UTCA

 

 

 

LEININGEN KÁROLY

UTCA

 

 

 

MADÁCH IMRE

UTCA

 

 

 

MIKECZ

UTCA

 

 

 

MUNKÁS

UTCA

 

 

 

NÁDAS

SÉTÁNY

 

 

 

NAGY SÁNDOR

UTCA

 

 

 

NAGYGÖRGŐS

UTCA

 

 

 

NAGYHEGY-SZÉLI

ÚT

 

 

 

NAGYHEGY

 

 

 

 

NAGYHEGY

SOR

 

 

 

 

 

 

 

 

A Klauzál Gábor Általános Iskola módosított beiskolázási körzete

APPONYI

TÉR

 

TEREHALOM

TANYA

ATTILA

ÚT

 

TÓTH JÓZSEF

UTCA

BAROSS

ÚT

 

TÖRS KÁLMÁN

UTCA

BÉLÁDI

UTCA

 

ÚJOSZTÁS

TANYA

BELSŐECSER

TANYA

 

VECSERI

UTCA

BOCSKAI

UTCA

 

VEKERHÁT

TANYA

BRUSZNYAI ÁRPÁD

SÉTÁNY

 

VEKERZUG

TANYA

DEREKEGYHÁZI OLDAL

TANYA

 

VERESEGYHÁZ

TANYA

DÓNÁT

TANYA

 

VERESHÁZA

TANYA

FARKAS MIHÁLY

UTCA

 

ZRÍNYI

UTCA

FERTŐ

TANYA

 

 

 

GYALOG

UTCA

 

 

 

HÉTVEZÉR

UTCA

 

 

 

HORVÁTH MIHÁLY

UTCA

 

 

 

IPARTELEPI

ÚT

 

 

 

JÓZSEFSZÁLLÁS

TANYA

 

 

 

JÖVENDŐ

UTCA

 

 

 

JUHÁSZ GYULA

UTCA

 

 

 

KALÁSZ

UTCA

 

 

 

KÍGYÓ

UTCA

 

 

 

KISS BÁLINT

UTCA

 

 

 

KLAUZÁL

UTCA

 

 

 

KNÉZICH KÁROLY

UTCA

 

 

 

KOLOZSVÁR

UTCA

 

 

 

KOSSUTH

TÉR

 

 

 

KOSSUTH LAJOS

UTCA

 

 

 

KOSZTA JÓZSEF

UTCA

 

 

 

KÖNYÖK

UTCA

 

 

 

KÜLSŐECSER

TANYA

 

 

 

LAPISTÓ

TANYA

 

 

 

MÁGOCSI

ÚT

 

 

 

MECS BALOGH

UTCA

 

 

 

MUCSIHÁT

TANYA

 

 

 

MUNKÁCSY MIHÁLY

UTCA

 

 

 

NÁDASDY

UTCA

 

 

 

NAGY FERENC

UTCA

 

 

 

NAGYNYOMÁS

TANYA

 

 

 

NÉMETH LÁSZLÓ

UTCA

 

 

 

OROSHÁZI

ÚT

 

 

 

PINTÉR

UTCA

 

 

 

RÓNA

UTCA

 

 

 

SCHWEIDEL JÓZSEF

UTCA

 

 

 

SOPRON

SOR

 

 

 

A Koszta József Általános Iskola módosított beiskolázási körzete

ALKONY

UTCA

 

SZÉCHENYI

LIGET

ÁRVÍZ

UTCA

 

SZÉCHENYI ISTVÁN

UTCA

BALOGH JÁNOS

UTCA

 

SZEMERE BERTALAN

UTCA

BARTÓK BÉLA

UTCA

 

SZIGETI ISTVÁN

UTCA

BÖKÉNY

TANYA

 

TÁNCSICS MIHÁLY

UTCA

BURIÁN LAJOS

UTCA

 

TAVASZ

UTCA

CSALLÁNY GÁBOR

PART

 

TISZA-RAKPART

TANYA

CSEUZ BÉLA

UTCA

 

TISZAVIRÁG

UTCA

CSONGRÁDI

ÚT

 

TOPOLYA

UTCA

DARVAS JÓZSEF

UTCA

 

VÁRADY LIPÓT ÁRPÁD

UTCA

DR. LAKOS IMRE

UTCA

 

VERES PÉTER

UTCA

DR. MÁTÉFFY FERENC

UTCA

 

ZALOTA

TANYA

DR. NÉGYESY LÁSZLÓ

UTCA

 

ZOLNAY KÁROLY

UTCA

DR. UHLÁR ISTVÁN

UTCA

 

 

 

DRAHOS ISTVÁN

UTCA

 

 

 

ERDEI FERENC

UTCA

 

 

 

ESZE TAMÁS

UTCA

 

 

 

FEKETE MÁRTON

UTCA

 

 

 

FUTÓ ZOLTÁN

UTCA

 

 

 

GAÁL ISTVÁN

UTCA

 

 

 

GALAMB

UTCA

 

 

 

HEGEDŰS LÁSZLÓ

UTCA

 

 

 

HONVÉD

UTCA

 

 

 

HUNYADI JÁNOS

UTCA

 

 

 

KISS ZSIGMOND

UTCA

 

 

 

KISTŐKE

TANYA

 

 

 

KODÁLY ZOLTÁN

UTCA

 

 

 

KŐRÖSPARTI

UTCA

 

 

 

KÖZTÁRSASÁG

UTCA

 

 

 

KURCA

SOR

 

 

 

MAGYARTÉSI

UTCA

 

 

 

MAGYARTÉS

TANYA

 

 

 

MENTETTRÉT

TANYA

 

 

 

MÓRA FERENC

UTCA

 

 

 

MÓRICZ ZSIGMOND

UTCA

 

 

 

MUSKÁTLI

UTCA

 

 

 

NAGY SÁNDOR

TELEP

 

 

 

NYÁR

UTCA

 

 

 

ÓBESTER

TELEP

 

 

 

ŐRHÁZ

UTCA

 

 

 

ŐZE LAJOS

UTCA

 

 

 

PETROVICS SOMA

UTCA

 

 

 

SARKADI NAGY MIHÁLY

UTCA

 

 

 

SPORT

TÉR

 

 

 

A Petőfi Sándor Általános Iskola módosított beiskolázási körzete

ÁCHIM ANDRÁS

UTCA

KINIZSI

UTCA

ÚJ

UTCA

AKÁCFA

UTCA

KIS

UTCA

ÚJOSZTÁS

TANYA

ALKOTMÁNY

UTCA

KISÉR

UTCA

ÜRGE

UTCA

ALSÓRÉT

TANYA

KISHÁT

UTCA

VAJDATELEP

 

ÁRPÁD

UTCA

KLAPKA

UTCA

VARRÓ

UTCA

BACSÓ BÉLA

UTCA

KLÁRA

UTCA

VÁSÁRHELYI

ÚT

BÁTHORI

UTCA

KÖKÉNY

UTCA

VEKERPARTI

UTCA

BÉKE

UTCA

KÖTŐ

UTCA

VERESEGYHÁZ

TANYA

BEM

UTCA

KÜLSŐÁRTÉR

TANYA

VILLOGÓ

UTCA

BEREK

TANYA

KÜLSŐECSER

TANYA

 

 

BEREKHÁT

 

LAVOTTA

UTCA

 

 

BEREKHÁT

TANYA

LIGET

SOR

 

 

BEREKLAPOS

TANYA

LŐRINC

UTCA

 

 

BEREKLAPOS

TANYA

MAGYARI IMRE

UTCA

 

 

BIHARI

UTCA

MARISKA

UTCA

 

 

BÖKÉNY

TANYA

MÁTYÁS KIRÁLY

UTCA

 

 

BUDAI NAGY ANTAL

UTCA

MENTŐ

UTCA

 

 

CSABA

UTCA

MÉSZÁROS LÁZÁR

UTCA

 

 

CSÍK

UTCA

MEZŐ

UTCA

 

 

CSILLAG

UTCA

NÁDUDVARY JENŐ

UTCA

 

 

DANKÓ PISTA

UTCA

NAGYÖRVÉNY

UTCA

 

 

DARU

UTCA

NAGYVÖLGY

SOR

 

 

DOBÓ

UTCA

NYÍRI

KÖZ

 

 

DÓZSA

KÖZ

ORGONA

UTCA

 

 

DUGOVICS TITUSZ

UTCA

ÖRVÉNY

SOR

 

 

EPRES

SOR

PACSIRTA

UTCA

 

 

ERZSÉBET

TÉR

PATAKI

ZUG

 

 

FARKAS

ZUG

ŐÁVA

UTCA

 

 

FARKAS ANTAL

UTCA

PETŐFI

UTCA

 

 

FELSŐRÉT

TANYA

PIPACS

UTCA

 

 

FRANGEPÁN

SOR

ROZGONYI

UTCA

 

 

GERGELY

UTCA

RÓZSA

UTCA

 

 

GÓGÁNY

UTCA

SÁFRÁN MIHÁLY

UTCA

 

 

HADZSY JÁNOS

ÚT

SARLÓ

UTCA

 

 

HAJDÚ LAJOS

UTCA

SOMOGYI BÉLA

UTCA

 

 

HORVÁTH

TELEP

SOÓS

UTCA

 

 

HUSZÁR

UTCA

SZABADSÁG

TÉR

 

 

IFJÚSÁG

TÉR

SZÁNTÓ K. JÁNOS

UTCA

 

 

ISKOLA

UTCA

SZEGFŰ

UTCA

 

 

JÓZSEF ATTILA

UTCA

SZENT ANNA

UTCA

 

 

JÓZSEFSZÁLLÁS

TANYA

SZENT IMRE HERCEG

UTCA

 

 

KAJÁN

TANYA

SZENTLÁSZLÓ

TANYA

 

 

KAJÁNÚJFALU

TANYA

SZILFA

UTCA

 

 

KASZA

UTCA

SZONDI

UTCA

 

 

KÁTAI

UTCA

TÉGLAGYÁRI

ÚT

 

 

KÉREG

UTCA

TELEKI LÁSZLÓ

UTCA

 

 

KERESZT

UTCA

TEMETŐ

UTCA

 

 

KERESZTES

UTCA

TOLDI

KÖZ

 

 

KERTÉSZ

UTCA

TÖLGYFA

UTCA

 

 


MEGÁLLAPODÁS

hulladékgazdálkodási intézményi társulás létrehozására és működtetésére

I.
Általános rendelkezések

1.) A megállapodás létrejött Szentes Város Önkormányzata (Szentes, Kossuth tér 6.) képviseletében: Szirbik Imre polgármester és Szegvár Nagyközség Önkormányzata (Szegvár, Szabadság tér 2.) képviseletében: Gémes László polgármester között a szentesi Városellátó Intézmény (Szentes, Kossuth tér 6.) közös üzemeltetésére és fenntartására a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 43.§-a, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§-a alapján.

2.) A társuló önkormányzatok a jelen megállapodásban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében 2009. január 01. napjával határozatlan időre a települési szilárd hulladék kezelése érdekében társulást hoznak létre.
A társulás a társulásban érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó döntése meghozatalának napjától működik.

3.) A társulás elnevezése:
"Szentes és Szegvár Önkormányzatainak Hulladékgazdálkodási Intézményi Társulás"

4.) A társulás székhelye:
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

5.) A társulás tagjai:
- Szentes Város Önkormányzata (Székhelye: Szentes, Kossuth tér 6.)
- Szegvár Nagyközség Önkormányzata (Székhelye: Szegvár, Szabadság tér 2.)

6.) A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik.

7.) A társulás célja, egyben átruházott feladat- és hatáskör:
- a két település vonatkozásában a települési szilárd hulladék kezelése
TEÁOR 3811 ’08 Hulladékkezelés (szakágazati szám: 381100)

8.) A társulás fenntartója: Szentes Város Önkormányzata
Szegvár Nagyközség Önkormányzata

9.) A társulás működési területe:
- Szentes város közigazgatási területe
- Szegvár nagyközség közigazgatási területe

10.) A társulás felügyeleti szerve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
Mindkét szerv a saját közigazgatási területén gyakorolja a felügyeleti jogát.

II.
Részletes rendelkezések

1.) A I/5. pontban társult önkormányzatok a szentesi székhelyű Városellátó Intézmény által biztosítják a I/7. pontjában rögzített feladat ellátását.
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatát tekintve önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

Az intézmény vezetője: az intézményvezető, mely állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. Az intézményvezetői megbízást Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete adja. Az egyéb munkáltatói jogokat Szentes város polgármestere gyakorolja.
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése előtt ki kell kérni Szegvár nagyközség polgármesterének véleményét.

2.) a./ A társulás tagjai az intézményi üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a társult képviselő-testületek döntésükkel évente a költségvetési rendeletükben biztosítják.
Szegvár Nagyközség Önkormányzata a Városellátó Intézmény fenntartásához évi 1.200.000,- Ft-tal járul hozzá. A társulási hozzájárulást havi egyenlő részletekben, minden hónap 15. napjáig kell Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 12066007-00372800-00100007 költségvetési elszámolási számlájára átutalni.
A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén azonnali beszedési megbízás (inkasszó) alkalmazható.

b./ A társulás által működtetett intézménynek vállalkozói tevékenysége nincs.

c./ A társulás működésének ellenőrzését célszerűségi és gazdasági szempontból Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása által annak szabályzata alapján történik.

3.) a./ A közös fenntartású intézménnyel kapcsolatos feladatok ellátására, hatáskörök gyakorlására Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult.

b./ A társulással kapcsolatos minden döntésről Szentes város polgármestere köteles a döntéshozatalt követően Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületét tájékoztatni.

4.) A társulás vagyona:
A társulás saját vagyonnal nem rendelkezik:
- Szentes Város Önkormányzatának társulásba bevitt vagyonát Szentes Város Önkormányzata vagyonaként kell nyilvántartani.

5.) A társuláshoz bármely szomszédos önkormányzat csatlakozhat a naptári év első napjával. A csatlakozási szándékot legalább 3 hónappal előbb kell bejelenteni a társulás tagjai irányába.

III.
Záró rendelkezések

1.) A társulás megszűnik:
a./ a társulásban résztvevő önkormányzatok bármelyikének kezdeményezésére, képviselő-testületeinek erre irányuló - külön-külön minősített többséggel hozott - döntése alapján.
A felmondást a megállapodó felekkel írásban közölni kell. Felmondani csak a költségvetési év végével lehet.
A felmondásról szóló döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.

b./ a bíróság jogerős döntése alapján
A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással - a teljesített hozzájárulásokra tekintettel - elszámolni.

2.) A társulás működése során felmerülő vitás kérdések eldöntésében a felek a Szentesi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Szentes, 2008. december 22.

Záradék:

Az Önkormányzatok Képviselő-testületei a Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.

Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Megállapodást a 2008.november 27. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és a 204/2008. (XI.27.) KT. határozatával jóváhagyta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Megállapodást a 2008. december 19. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és a 296/2008. (XII.19.) Kt. határozatával jóváhagyta.

A Képviselő-testületek nevében az egységes szerkezetű Megállapodást aláírásával látta el:

Szirbik Imre Szentes város polgármestere
Gémes László Szegvár nagyközség polgármestere