1./ TEKI pályázatok forrás összetételének változása

Szirbik Imre:
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésen tárgyalta és támogatta.

A már benyújtott pályázattal kapcsolatosan hiánypótlásra szólították fel az önkormányzatot, mivel a 70 %-os támogatás helyett a támogatási arány csak 65 %-os, ami azt jelenti, hogy a jóváhagyott saját forrás összegét fel kell emelni. Erről kell most dönteni.

Kérdése, véleménye van-e valakinek ezzel kapcsolatosan?

Amennyiben nincs, kérte aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

37/2006. (III.06.) Kt.
Tárgy: TEKI pályázatok hiánypótlása.

Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács terület kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú alapra benyújtott pályázatok hiánypótlásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1./ Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács terület kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú alapjára az alábbi feladatok tekintetében a munkák elvégzéséhez a 35 %-os saját forrást biztosítja.

- Strandfürdő 25 méteres medencéjének felújítása I. ütem kivitelezés összes költsége 10.000.000,- Ft, melyből pályázati forrás 6.500.000,- Ft a saját forrás 3.500.000,- Ft (melynek évenkénti ütemezése: 2006. évben 700.000,- Ft, 2007. évben 700.000,- Ft és 2008. évben 2.100.000,- Ft)

- Schweidel J. utca kinyitása kivitelezés összes költsége 31.449.283,- Ft, melyből pályázati forrás 20.442.034,- Ft a saját forrás 11.007.249,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2006. évben 2.739.500,- Ft 2007. évben 5.760.500,- Ft és 2008. évben 2.507.249,- Ft).

- Alsófokú Oktatási Intézmények fejlesztése (Jövendő utcai játszótér felújítása) kivitelezés összes költsége 12.624.000,- Ft, melyből pályázati forrás 8.205.600,- Ft a saját forrás 4.418.400,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2006. évben 1.000.000,- Ft 2007. évben 2.000.000,- Ft és 2008. évben 1.418.400,- Ft).

- Szent Miklós tér felújítása kivitelezés összes költsége 9.705.924,- Ft, melyből pályázati forrás 6.308.850,- Ft a saját forrás 3.397.074,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2006. évben 560.500,- Ft 2007. évben 1.232.500,- Ft és 2008. évben 1.604.074,- Ft).

2./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatok esetében, amennyiben a támogatás vagy annak egy részének jogerős visszafizetési kötelezettsége fennáll, azt az Államkincstár az Önkormányzat számlájával szemben benyújtott, azonnali inkasszóval érvényesítheti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok hiánypótlásáról határidőben gondoskodjon a feladatok sikeres megvalósítása érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2006. március 06.

A határozatról értesítést kap:
1./ Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács - Szeged
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett osztály és irodavezetők
4./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda2./ Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése

Szirbik Imre:
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítéseként hozzátette, hogy a rendelet szövege az interneten megjelent, de a Magyar Közlönyben még nem. Az interneten lévő pályázati lehetőség nagyon rövid határidőt szab a pályázat benyújtására. A pályázattal lehetőség nyílik arra, hogy az önkormányzat támogatást nyerjen a helyi tömegközlekedéshez. Megköszönte munkatársainak, hogy tájékozódtak e lehetőségről.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén tárgyalta és támogatta.
Kérdés, vélemény van-e?

Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon.

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

38/2006. (III.06.) Kt.
Tárgy: Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása igénylésének feltételeiről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2006 évi költségvetéséről szóló CLIII. törvény 5. számú melléklet 20. pontja szerinti pályázat benyújtását támogatja, és a pályázat benyújtásához az alábbiak szerint nyilatkozik:

- 2006. évben a helyi közlekedés működtetéséhez és fejlesztéséhez 2.000 eFt (kettőmillió forint) saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járul hozzá, amely összeget a helyi önkormányzati költségvetésbe beépítette.

- Vállalja, hogy a helyi közlekedést 2006. január 1-től december 31-ig folyamatosan fenntartja.

Felelős: jegyző
Határidő: a később kiadásra kerülő GkM-BM rendeletben meghatározottak szerint.

A határozatról értesítést kap:
1./ Tisza Volán Rt. Szentesi Kirendeltsége
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal jegyzői Irodája és általa az érintett osztályok és irodák

Szirbik Imre:
Interpelláció és nyílt levél érkezett a Képviselő-testület részére a Télbúcsúztató Karneválon történtekről.
A polgármester szó szerint felolvasta a nyílt levelet, melyben 7 képviselő kifogásolta, hogy a hangosbemondóban azt közölték: csak azok szállhatnak fel a városnéző kisvonat szerelvényére, akik az MSZP-re szavaznak. A nyílt levélen szereplő képviselők közül Dr. Gyenes Ágota nem írta alá a levelet.

A városnéző kisvonat vezetője levélben adott magyarázatot, mely szerint ezt a kijelentést csak humorosnak szánta, egyik párt sem kérte meg rá.
A levelek felolvasása után nem kívánt vitát nyitni az anyagról.
Kijelentette, hogy nem lép vissza, a levél az íróit minősíti. Úgy gondolja, hogy sokat tett ezért a városért, s ez jogosítja fel a további munkára.
Mivel interpellációként írták, megkérdezte a levél íróit, elfogadják-e a válaszát?

A levél írói nem fogadták el az interpellációra adott választ.

A polgármester megkérdezte, aki egyetért az interpellációra adott válaszával, szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 3 nem szavazattal elfogadta az interpellációra adott választ.

Szirbik Imre:
Megköszönte az ülésen való részvételt, és a Képviselő-testület ülését bezárta.

K. m. f.

Csányiné dr. Bakró N. Veronika aljegyző
Szirbik Imre polgármester

Hornyik László
Dr. Rébeli Szabó Tamás
jegyzőkönyv hitelesítők