1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
Az elmúlt időszakban november 21-én tartották a megyei jogásztalálkozót Szentesen, ahol a megye ezen területén dolgozók közös megbeszélésére, tapasztalatcseréjére kerülhetett sor.
November 22-én Budapesten ünnepélyes keretek között megtörtént a közmunka pályázat eredményhirdetése és aláírása. E pályázat sikere kapcsán 91 fő 6 havi foglalkoztatását tudják biztosítani. Már dolgoznak ezek az emberek.
November 24-25-én Brüsszelben részt vett egy delegáció keretében az Uniós Költségvetéssel kapcsolatos, valamint egy adóügyi tájékoztatón. Ennek érdekessége, hogy Írország bejelentette, a közeljövőben egy újfajta adónem bevezetését tervezi, amely hasonló a jelenlegi iparűzési adónkhoz, melyet Magyarországon a közeljövőben kívánnak megszüntetni. Ebből is látható, szükségesek az ilyen jellegű tárgyalások az összhang megteremtéséhez.
November 26-án Tíztánc országos táncversenyre került sor, november 26-án Ollai Istvánné által jótékonysági gálaműsor került megrendezésre. November 27-én Bácskatopolyával testvérvárosok sporttalálkozójára került sor.
November 28-án a Kispaté úton ivóvízvezetéket adtak át az ott lakók kényelmére.
November 30-án a Pedagógiai Szakszervezet ülésén vett részt, majd december 1-jén három agrár rt. gabonatárolójának átadására került sor. Ennek eredményeképpen minden gabonatermelőnek az a biztonsága meg van, hogy be tudja tárolni a gabonáját.
Szalagavató bálakra került sor, majd december 7-én állásbörze volt a Polgármesteri Hivatal épületében. A Kormány jelentős munkabér támogatással biztosítja a pályakezdők elhelyezkedését a költségvetési intézményeknél.
December 8-án sor került az Autóbusz állomás hivatalos átadására, december 9-én találkozott nyugdíjas köztisztviselőkkel és korábbi tanácsi dolgozókkal.
Sor került az M5-ös út átadására, már Szegedig járható az autópálya.
Regionális vasút kialakítására kerül sor a vasúti törvény változásának következményeként, mely a közeljövőben Szentest és környékét is érinti.
December 15-én vállalkozói fórumon vett részt, melyen adóügyi, befektetési, engedélyezési eljárásokról hangzott el tájékoztató.

Dr. Demeter Attila::
Kiegészítette az elhangzottakat azzal, hogy közös lakossági fórumra került sor a Csongrádi út két oldalán a 7. sz. választókerületben. Az érdeklődők elismeréssel adóztak a kerületben történt fejlesztések iránt, illetve továbbra is napirendre került a csapadékvíz elvezetés és a szennyvízcsatorna kérdése.

Pap Imre:
A lakosok nemrég vették használatba a Rákóczi utca és a Damjanich utca kereszteződésében lévő gyalogátkelőhelyet. Megköszönte a Műszaki Osztály előkészítő munkáját, valamint a kivitelezésben részt vevők munkáját. Ezzel az ott élők, illetve a Damjanich utcai tagiskolába bejárók közlekedése vált biztonságosabbá. Köszönet érte.

Kálmán János:
A közelmúltban nagy visszhangot kiváltott fenyőfa ügyéről kért felvilágosítást.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A Liget Hotel Kft. ügye hol tart?

Geréné Dunaháti Vas Márta:
Köszönetet mondott a Kispaté ivóvízvezeték kiépítésében közreműködőknek. A vezeték kb. 70 családot érint. Kilenc gyermekes család nevében szeretné megköszönni Waldemar doktor karácsonyi csomagját, és köszönetet mondott a Városellátó Intézménynek egész éves munkájáért, melyet a körzetében végeztek.

Szirbik Imre:
Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő kérdésére válaszolva közölte, hogy a Liget Hotel Kft. elállt szándékától, szerződéskötésre nem került sor, semmilyen kár nem érte az önkormányzatot.

Dr. Sztantics Csaba:
A fenyőfa ügyével kapcsolatban kijelentette, hogy a média nem olyan módon tálalta a közvélemény számára az ügyet, mint ahogyan azt kellett volna. Az írott sajtó első megjelenésekor úgy tálalta, hogy a város magánterületről szerezte be fenyőfa szükségletét. Korábban 2 képviselő a Hősök erdejének megközelítése érdekében fordult a hivatalhoz. Az ügyintézés során lehetővé vált járda kiépítésére, melytől 40 cm távolságra volt a jelzett fenyőfa. Az önkormányzat ott követett el hibát, hogy nem volt tisztázva a tulajdonossal a fenyőfa pótlásának kérdése. Éppen akkor egyeztek meg, amikor két nappal később a sajtóban napvilágot látott a hír. Elnézést kért a munkálatok nem megfelelő koordinálásáért. A fa bekerülési értékében védősövény kialakítására kerül sor. A sajtó információi szerint erre már nem lesz szükség, mivel ezt a jelenleg még ismeretlen összeget a tulajdonos felajánlotta a Mátéffy utcai Óvoda javára.

Szirbik Imre:
Kérte, aki a két ülés között tett intézkedésekről a szóbeli tájékoztatót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal (3 fő nem szavazott) a polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette.

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy lényegre törően végezzék munkájukat, szeretné ha az ülés végén is együtt maradna a testület, mert fontos kérdéseket kell megtárgyalni.


2.) 2006. évi költségvetési átmeneti rendelet megalkotása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi, a Jogi és Ügyrendi, Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Már hagyománnyá válik az átmeneti rendelet megalkotása. Szinte csak a számok változnak, hiszen az életnek menni kell a végleges költségvetés megalkotásáig.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Megkérdezte, aki egyetért az átmeneti rendelet megalkotásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal és 5 tartózkodás mellett minősített többséggel megalkotta az alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2005. (XII. 31.) ÖR rendelete
a 2006. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról

A rendelet teljes szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
3.) Szentes város településfejlesztési koncepciója

Juhász Márta főépítész:
A koncepció anyagát közel háromnegyed évig készítették. A Városrendezési-, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén a tervezővel együtt sok javítandó információt kaptak, mellyel kapcsolatosan átadta a szót a CONTEX Mérnöki Iroda ügyvezetőjének.

Dr. Mészáros György CONTEX Mérnöki Iroda ügyvezető:
A bizottsági egyeztetések során sok értékes információt kaptak, melyek átvezetésre kerülnek. Ilyen javaslatokat mondott Baranyi Imre is, melyet ismertet.
A koncepció 73. oldalára a prioritások közé több új programot javasoltak.
1. A Felsőpárt kerüljön összekötésre a Csongrádi úttal
2. A Kiss Zsigmond utcán lévő híd szélesítése
3. A kommunikációs infrastruktúra fejlesztése (18. sz. előterjesztés)

A komfortos város környezetvédelmi szakaszához:
1. A Kurca átöblítése és vízminőségének javítása program
2. A szennyvíztisztító fejlesztése
3. A csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása és fejlesztése

A vendégváró városhoz:
1. Sport turizmus fejlesztése

A szolgáltató városhoz:
1. A magánerős lakásépítés támogatása, segítése.

Ezen nyolc pont felvételét kérte a bizottság a koncepcióba.

Kálmán János:
A helyi építési szabályzat mielőbbi elkészítését javasolta a koncepció kapcsán. Megkérdezte, milyen módon lehetne meggyorsítani, hogy a három fontos dokumentum elkészüljön?

Juhász Márta:
A dokumentumok elkészítéséhez szükséges idő már nem csökkenthető, mert nagyon sok időt igényelnek a különféle szakhatósági hozzájárulások, véleménykérések. A város területére több érvényes szabályozási terv él, a települési koncepció elkészülése nem jelenti azt, hogy ezek érvényét vesztik. Az új szerkezeti tervben nem hoznak létre új lényeges területeket.

Megérkezett az ülésre Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, Pénzügyi, Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok és a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
Az anyagot - ha nincs módosítás - elfogadják és a közbeszerzési eljárás során a pályázók ajánlatot tesznek az elkészítés idejére. Megkérdezte, ehhez kapcsolódó indítvány van-e. Amennyiben az anyagot elfogadják akkor a munka II. szakasza megindulhat.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Örömmel vette a 8 kijavítási pontot.
A koncepció 25. oldalán szerepelnek ingatlanok, ahol a régi és az új elnevezések is szerepelnek. Javasolta, hogy az Ady E. u. 27. szám alatti rendelő kerüljön be a védelem alatt álló épületek közé.

Megérkezett az ülésre Oltyán Lajos képviselő.
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő.

Móra József:
A koncepcióban több olyan anomália van, amely félreértésre ad okot. Pl. a Dónát utca 29. szám alatti szélmalom, ami jelenleg Dónáton van, egyébként Szentesen nincs is ilyen utca. Szentes város külterületeinek elnevezéseit is fel kellene sorolni. Azok rendezése is a város vezetésének a feladata. Pl. Magyartés, Lapistó, Kajánújfalu. Az ott élők is Szentesiek.

Dongó László:
Kérte, hogy a koncepció környezetvédelem szakaszába kerüljön be a Kurca védelme is. Javasolta a Kiss Zsigmond utcai Kurca híd előkelő helyen szerepeljen a fejlesztési koncepcióban.

Ollai Istvánné:
A Szent Vendel szobor nincs bent a Bánomháti temetőben, hanem egy magánház udvarán található. A Múzeum restauráltatta pár évvel ezelőtt.

Kálmán János:
Hiányolja a koncepcióból a kitörési pontokat, ami alapján gazdagodna a város és amiből meg lehetne valósítani a terveket. Emiatt nem tartotta előremutatónak a koncepciót.

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
Ez nem a város és térsége gazdasági fejlesztéséről szól. Itt szárnyalhat a fantázia most. A település szerkezeti tervet készítő tervezőnek adunk útmutatást. Hogyan helyezhetők el a szabályok, a tervek a térben. Ami a koncepcióban benne van, az nem biztos, hogy a közeljövőben része lesz a költségvetésnek.

Visszajött a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Baranyi Imre:
A bizottsági ülésen valóban nagyon sok hasznos hozzászólás volt. A településfejlesztési koncepció elkészül a 18. számú előterjesztéssel kiegészítve. Most a vágyálmok előjöhetnek. Már a jövő évben meg kell határozni, rangsorolni ezen vágyálmokat. Javasolta, hogy fogadják el azt, hogy a Városfejlesztési Bizottság felügyelete alatt történik a koncepció kijavítása.

Dr. Gyenes Ágota:
Szentes termál vizének fontosságára hívta fel a figyelmet. Kitörési pontként jelölte meg a városban a termálvíz kihasználását, a város javára való hasznosítását.

Karikó Tóth Tibor:
Felhívta a figyelmet a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentes Kistérségi Elnöksége véleményére, melyet írásban csatoltak. A FIDESZ frakciója úgy támogatja, ha januárban a kiegészítést napirendre tűzik. Ennek az anyagnak a melléklete vagy kiegészítése lehetne a prioritások kiegészítése. Javasolta, hogy a januári testületi ülésen jelöljék meg a prioritásokat, mely területek a legfontosabbak. Felkérte a bizottságokat, hogy erről Ők is tárgyaljanak januárban.

Baranyi Imre:
A januári ülést nagyon korainak tartja erre. Nem lesz idő előkészíteni.
A 18. számú előterjesztésben szereplő "albizottság" kifejezést a "bizottság szakértője" kifejezésre módosította.

Oltyán Lajos:
Véleménye szerint a területfejlesztési koncepcióba belekerültek olyan társadalompolitikai kérdések, amelyek nem ennek tartozékai vagy részei. Felhívta a figyelmet, hogy a képviselő-testület olyan koncepciót fogalmazott meg és fogadott el, amely hosszú távon meghatározza a város fejlődését. A koncepció elemző részét nagyon tanulságosnak tartotta. Fontosnak tartotta a mellékletek elemzését is. Jó koncepció lesz a további munkához.

Karikó Tóth Tibor:
Próbáljunk konszenzust keresni. Kérte, hogy 2006. I. negyedévében tárgyalják meg a prioritásokra vonatkozó anyagot, és a 2006. évi költségvetésben erre különítsenek el összeget.

Szirbik Imre:
Kérte, hogy a koncepcióban a terület szót fizikai értelemben használják. A területrendezési és közlekedési terv, intézmények, környezetvédelmi ügyek, valamely fejezeteket jelentsen. A Képviselő-testületnek a márciusi ülésen vissza kell térnie a prioritásokra. Pályázni csak olyanra tudnak, amilyen pályázatokat kiírnak. A mindenkori költségvetés pozíciójától függ, hogy a prioritásokat hogyan tudják figyelembe venni.
Egy alapvető döntést kell hozni, hogy ezt a dokumentumot a további munka alapjául tekintik és elfogadják. Olyan indítvány nem volt, hogy kerüljön ki belőle valami. A pontosításokat természetesen a készítő át tudja vezetni. A munkaokmányt úgy kezeljük, hogy ha szükséges, kiegészítéseit a márciusi ülésünkön a területfejlesztési tervhez kapcsolódóan tegyük meg.

Kérte a képviselő-testületet szavazzon.

A Képviselő-testület Szentes Város területfejlesztési koncepcióját megtárgyalta és 19 igen szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

221/2005. (XII.16.) Kt.
Tárgy: Településfejlesztési koncepció

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város Településfejlesztési Koncepciójának előterjesztését, és az alábbiak szerint határozott:

A Képviselő-testület a város fejlődése szempontjából kiemelt feladatként kezeli a településrendezési tervek elkészíttetését. Ennek érdekében - első lépésként - határozatával jóváhagyja az ezt megalapozó településfejlesztési koncepciót.

A teljes településrendezési eszközrendszer létrehozása érdekében a településszerkezeti tervvel együtt Szentes város építésügyi szabályzatának és szabályozási tervének elkészíttetését határozza el. Megbízza a Műszaki Osztályt és a városi Főépítészt, hogy a feladatokat a szükséges közbeszerzési eljárás útján készítsék elő. A szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja a 2006-2007. évi költségvetésben:
1. ütemben: 2006. évben 15.000 eFt-ot,
2. ütemben: 2007. évben 15.000 eFt-ot.

Határidő: folyamatos (2006. és 2007. évi költségvetés rendelet alkotása)
Felelős: jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
2. CONTEX Mérnöki Iroda Kkt.
3. Szentes város főépítésze
4. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
5. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
4.) 2005. évi költségvetési rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, Jogi és Ügyrendi, a Művelődési és Oktatási Bizottság, Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.
A mai nappal bezárólag a város összes helyi adó bevétele 828,5 millió forint, amely 97,03 %-os teljesítésnek felel meg. Építményadó vonatkozásában 64 millió forint helyett 63,6 millió forint a bevétel, ez teljesítettnek tekinthető, a kommunális és, idegenforgalmi adónál túlteljesítés van. Az iparűzési adó esetén 605 millió forint helyett 567 millió forint a teljesítés, mely 93,7 %. Föld bérbeadásából 1 millióval szemben 650 e Ft folyt be. A gépjármű adó vonatkozásában 163 millió Ft-os a teljesítés. Előirányzat szintű teljesítésre számíthatnak.

Kérdést vár, megnyitotta a vitát.

Dr. Dömsödi József:
A gyógyfürdő szolgáltatásaival kapcsolatosan a 8. oldalon olvasható, hogy a fürdő szolgáltatásait az önkormányzat dolgozói térítésmentesen egy alkalommal igénybe vették. A szolgáltatás díját az Önkormányzat átvállalta, melynek forrása a Polgármesteri Hivatal bérmegtakarítása.
Véleménye szerint a fürdő kihasználtsága siralmas, hónapok óta üresen áll.

Szirbik Imre:
A dolgozóknak adómentes juttatás lehetőségeként adták az egyszeri alkalmú juttatást. Az intézmény fenntartási költsége nem a várost terheli, a Kórház költségvetésében szerepel. Megvalósulhat az egyházi iskolák dolgozóinak a támogatása is ilyen szinten.

Szűcs Lajos:
A "siralmas" szó erős volt. Nem ilyen rossz a helyzet. Mint új intézmény nem azonnal telik meg. Az OEP előírásai alapján működik, kezd feltöltődni, tartalmában megtöltődni. A kórházi anyagban is előkelő helyen szerepelt a működése. Dr. Gyenes Ágota képviselő felszólalására hivatkozva egyet ért azzal, hogy fontos a termálvíz a város életében és ezt is ki fogják használni.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselő-testületet a rendelet módosításáról szavazzon.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal és 6 nem szavazat ellenében minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2005. (XII.31.) ÖR rendelete

az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 6/2005. (III.19.) ÖR rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
5.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.

Csányiné dr. Bakró Nagy Veronika:
A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele alapján csak a szociálisan rászoruló juthat szociális bérlakáshoz. Nem tudnak mindenkinek lakást adni, ezért volt szükség néhány megkötésre. Ilyen pld. aki önkényes lakásfoglaló, az nem kaphat szociális bérlakást. Szükséges volt az adatvédelmi rész pontosítása is.

Szirbik Imre:
Kérdést, véleményt várt a tájékoztatóval kapcsolatosan. Mivel nem volt, kérte a képviselő-testület döntését.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal minősített többséggel megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2005. (XII.31.) ÖR rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999. (VII.10.) KT számú rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.
6.) Helyi adórendeletek módosítása (iparűzési, építményadó, idegenforgalmi, magánszemélyek kommunális adó)

Szirbik Imre:
Kijelentette, hogy az Európai Uniós szabályok szerinti kettős adóztatás elkerülése miatti rendelet-módosításról van szó.

Tonnesné Kiss Ildikó:
Helyesbítésként közölte, hogy az építményadó módosítandó rendeletének száma: 38/1999. (XII.31.) Kt. rendelet.

Szirbik Imre:
Jelezte, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta.
Kérte aki az adórendeletek módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a rendelet-módosításokat 20 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) minősített többséggel elfogadta és megalkotta az alábbi rendeleteket:

Szentes Város Képviselő-testületének 33/2005. (XII.31.) ÖR rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló
13/1993. (II.19.) Kt. rendelet módosításáról.

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete


Szentes Város Képviselő-testületének 34/2005. (XII.16.) ÖR rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
35/1995. (XII.31.) Kt. rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete


Szentes Város Képviselő-testületének 35/2005. (XII.31.) ÖR rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló
34/1997. (XI.28.) Kt. rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete


Szentes Város Képviselő-testületének 36/2005. (XII.31.) ÖR rendelete
az építményadóról szóló
38/1999. (XII.31.) Kt. rendelet módosításáról.

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete
7.) Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységekről szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.
Kérte, hogy a 7-7/1-/7/2 számú előterjesztés tárgyalása előtt a 11. sz. előterjesztést tárgyalják.
Előterjesztője a jegyző, nincs hozzászólás. Műszaki Osztálynak nincs kiegészítenivalója. A bizottságok elfogadásra javasolták a határozati javaslatot.

Mivel nincs hozzászólás, kérte a Képviselő-testület döntését.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

222/2005. (XII.16.) Kt.
Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra meghirdetett pályázat elbírálása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Városban folytatott kéményseprő-ipari közszolgáltató kiválasztására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Képviselő-testület a kéményseprő-ipari közszolgáltató kiválasztására meghirdetett pályázat nyertesének a Szentes Városi Szolgáltató Kft-t nyilvánítja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kösse meg a közszolgáltatói szerződést a Szentes Városi Szolgáltató Kft-vel.

Határidő: 2005. december 31.
Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett osztályok és irodák
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Városi Szolgáltató Kft. Szentes, Vásárhelyi út 12.

Szirbik Imre:
A szemétszállítási díjakról és a kéményseprői díjról tárgyaljanak, mely egységes szerkezetben a 7/2. számú előterjesztés.
A lakosság részéről is felmerült, hogy adó jellegű díjaknál a 70 éven felüli lakosok nem fizetnek adót. Amennyiben ezt a szemét díjra is vonatkoztatják 1,5 millió forint kiesést jelent a költségvetésből. Véleménye szerint ezt megengedheti az önkormányzat. Ez alapján bocsátja vitára és kéri a képviselők állásfoglalását.

A képviselő-testület ülésére megérkezett Csernus Lukács László képviselő.
A képviselő-testület létszáma: 22 fő.

Megállapítom, hogy kérdésre jelentkező nem volt.
A bizottságok a 4 %-os emelést támogatták elfogadásra illetve megtárgyalásra.

Mivel nem volt jelentkező szavazásra bocsátotta a szemétszállítás díjait. Aki az "A" változat elfogadásával ért egyet szavazzon.

A Képviselő-testület 15 igen és 7 nem szavazattal a szemétszállításra vonatkozó rendelet "A" változatát minősített többséggel fogadta el.

Aki azzal egyetért, hogy a 70 éven felüli lakosok csak a kukát tegyék ki és díjat ne fizessenek, szavazzon.

A Képviselő-testület 22 igen egyhangú szavazattal döntött arról, hogy a 70 éven felüli lakosok ne fizessenek szemétdíjat.

Kérte, a Képviselő-testületet alkossa meg az egységes Önkormányzati Rendeletet a városban folytatott közszolgáltatói tevékenységre vonatkozóan.

A képviselő-testület 15 igen 6 nem szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2005. (XII.31.) ÖR rendelete
a Szentes Városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló
2/1996. (I.26.) KT. számú rendelet módosításáról.

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete