Kivonat
1.sz. melléklet

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. január 24. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

1/2003.(I.24.)KT
Tárgy: Koncepció az ÁRT felülvizsgálatához

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Szentes városfejlesztési koncepciójának munkaprogramját.

Felkéri a bizottságokat, a Polgármesteri Hivatal és Intézményei szakmai vezetőit a munkában való aktív részvételre.

Meg kell vizsgálni, hogy a városba vezető utak mentén milyen lehetőség van a területrészek belterülethez való csatolására.

Határidő: a munkatervi ütemezés szerint 2003. szeptember 15.
Felelős: Műszaki Osztály Vezetője, városi főépítész

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Szentes Város Főépítésze
4./ Szentes Város Képviselő-testületének Bizottságai
5./ Polgármesteri Hivatal Osztályai

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk.
jegyző polgármester

Dr. Gyenes Ágota sk. - Nagy Mihály sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat
2.sz. melléklet

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. január 24. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

2/2003.(I.24.)KT
Tárgy: 2003. évi költségvetési rendelet elfogadása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonértékelés elkészítését 2003. március 10. napban állapítja meg.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2003. március 10.

Az átadott pénzeszközök és önkormányzati érdekeltségű gazdálkodók által beszedett bevételek ellenőrzésének lehetőségeit a 2003. februári képviselő-testületi ülésre megvizsgálja.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2003. februári képviselő-testületi ülés időpontja.

A Képviselő-testület a sportegyesületek működőképességének megőrzése érdekében hozzájárul, hogy a 2002. évi támogatás alapul vételével - a jelenleg működő egyesületek részére az ezévi költségvetésben biztosított 43.309 eFt-os keretösszeg terhére az I. negyedévi kiutalás megtörténjen.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
3./ Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk.
jegyző polgármester

Dr. Gyenes Ágota sk. - Nagy Mihály sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat
3.sz. melléklet

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. január 24. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

3/2003.(I.24.)KT
Tárgy: Polgármesteri Hivatal átszervezése


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 10.§ B./ pontjában biztosított jogkörében, 2003. február 1-jei fordulónappal kimondja a Polgármesteri Hivatal átszervezését és a hivatali szervezetet az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tisztségviselők 3 fő
Közigazgatási Osztály 29 fő
Közgazdasági Osztály 26 fő
Műszaki Osztály 12 fő
Szociálpolitikai Osztály 12 fő
Gyámhivatal 7 fő
Polgármesteri Iroda 5 fő
Művelődési Iroda 4 fő
Jegyzői Iroda 10 fő
-----------------------------------------------------
Összesen: 108 fő létszámmal.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Ötv-ben biztosított jogkörében az átszervezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos, befejezése: 2003. február 28.
Felelős: Dr. Sztantics Csaba Jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője és általa az érintettek

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szűcs Lajos sk.
jegyző alpolgármester

Dr. Gyenes Ágota sk. - Nagy Mihály sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat
4.sz. melléklet

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. január 24. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

4/2003.(I.24.)KT
Tárgy: Hozzájárulás kuratóriumi tagsághoz

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 33/A.§. /2/ bekezdés bd./ pontja alapján hozzájárul Szűcs Lajos alpolgármesternek - e tisztségei fennállásáig - a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagságához.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szűcs Lajos alpolgármester
2./ Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szűcs Lajos sk.
jegyző alpolgármester

Dr. Gyenes Ágota sk. - Nagy Mihály sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat
5.sz. melléklet

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. január 24. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

5/2003.(I.24.)KT
Tárgy: Sportközpont igazgatójának megbízása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.§. /4/ bekezdésében biztosított hatáskörében és a közalkalmazottak jogállsááról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

Tomcsányi Ferencet
(Szentes, Nagyhegy 144.)
2003. február 1-jétől 2008. január 31-ig

megbízza a Sportközpont (Szentes, Csongrádi út 2.) vezetői teendőinek ellátásával

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Tomcsányi Ferenc Szentes, Nagyhegy 144.
2./ Sportközpont Szentes, Csongrádi út 2.
3./ Csongrád Megyei TÁH Szeged, Széchenyi tér 9.
4./ Szentes Város Polgármestere
5./Polgármesteri Hivatal Szervezési és Oktatási Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szűcs Lajos sk.
jegyző alpolgármester

Dr. Gyenes Ágota sk. - Nagy Mihály sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró


Kivonat

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. január 24. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

6/2003.(I.24.)KT
Tárgy: Gaál I. utca kinyitása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gaál I. utca kinyitásával kapcsolatos előterjesztést a napirendről levette azzal, hogy a pontosítások és az ingatlan cserével kapcsolatos módosítások átvezetésével a következő testületi ülésen tárgyalja.

Határidő: 2003. februári testületi ülés időpontja
Felelős: Műszaki Osztály vezetője

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Fekete N. József Szentes, Hunyadi J. u. 10.
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szűcs Lajos sk.
jegyző alpolgármester

Dr. Gyenes Ágota sk. - Nagy Mihály sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kivonat hiteléül:

leíró


Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2003.(II.7.)KT sz.
rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
többször módosított 35/1995.(XII.1.)KT sz. rendelet módosításáról

1.§.

/1/ A Rendelet 4.§. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(7) Az az ingatlan tulajdonos, aki a Szentesi Csatornamű Társulat tagjaként a városi szennyvízhálózat kiépítéséhez való hozzájárulás megfizetése érdekében, csak és kizárólag-e célra, lakás-előtakarékossági szerződést köt, a szerződés megkötésének évét követő adóév első napjától kezdődően, 5 adóévre mentesül a mindenkori hatályos adómértékkel számított magánszemélyek kommunális adója megfizetése alól.
A mentességre való jogosultságot biztosító feltétel teljesítésének ellenőrzését a (havi rendszeres befizetések megtörténte, vagy a hozzájárulás teljes összegű befizetése) minden év végén, a Szentesi Csatornamű Társulat által az adóhatóság részére szolgáltatott befizetési adatok alapján kell elvégezni. Amennyiben a társulat tagja a szerződésben vállalt rendszeresség szerint és összegben befizetési kötelezettségét nem teljesíti, a mulasztás évében a biztosított kedvezményt elveszíti és az adott évi adót köteles utólag, egy összegben megfizetni."

/2/ A Rendelet 4.§. (7), (8) és (9) bekezdéseinek számozása (8), (9) és (10) bekezdésre változik.

2.§.

E rendelet kihirdetése napján lép életbe azzal, hogy rendelkezéseit 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szűcs Lajos sk.
jegyző alpolgármester


Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2003.(II.7.) KT. sz.
rendelete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól,
szociális és kegyeleti támogatásáról

Szentes város Önkormányzata Képviselő-testülete "A köztisztviselők jogállásáról" szóló 2001. évi XXXVI. törvénnyel módosított 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 4.§-ában és a 106.§ /7/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szentes Város Polgármesteri Hivatala (Hivatal) köztisztviselőit megillető juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat e rendeletben szabályozza.

A rendelet hatálya
1.§

/1/ A rendelet a hivatal köztisztviselőire terjed ki.
/2/ A rendelet előírásait a foglalkoztatási jogviszonyban lévő polgármesterre, alpolgármesterre is alkalmazni kell.
/3/ A rendelet 11.§-ának hatálya a hivatal nyugállományú köztisztviselőire és alkalmazottaira terjed ki.

Juttatások
2.§
Képzési, továbbképzési támogatás
/1/ A jegyző az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal feladatainak színvonalasabb, jobb ellátása, valamint szakember szükségletének tervszerű biztosítása érdekében tanulmányi szerződés alapján képzési, továbbképzési támogatásban részesítheti a köztisztviselőt.
/2/ Támogatásban az a köztisztviselő részesülhet, aki számára a továbbtanulást (továbbképzést) előírták, vagy munkaköre ellátásához szükséges tanulmányokat folytat. Egyéb esetben a jegyző előzetes, a támogatásra vonatkozó hozzájárulása és a Polgármesteri Hivatalnál eltöltött minimum 3 év közszolgálati jogviszony szükséges.

3.§
Étkezési hozzájárulás (Ktv. 49/F.§)

/1/ A köztisztviselőnek jogviszonya fennállása alatt étkezési utalvány jár.
/2/ Az étkezési utalvány havi értéke a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adómentesen adható hozzájárulás maximális összege.

4.§
Ruházati költségtérítés (Ktv. 49/G.§)

/1/ A köztisztviselőnek évenként az illetményalap 150%-ának megfelelő összegű ruházati költségtérítés jár természetbeni juttatásként.

5.§
Önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári tagság támogatása (Ktv. 49/D.§.)

/1/ A hivatal határozatlan időre kinevezett, teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőjének, bármely önkéntes nyugdíjpénztárral szemben fennálló tagdíjfizetési kötelezettségéhez a munkáltató 1.000,- Ft/hó hozzájárulást fizet. A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőnek a támogatás időarányos része jár.

6.§
Lakásépítés- és vásárlás munkáltatói támogatása

/1/ A köztisztviselő lakásépítéséhez, -vásárlásához kamatmentes kölcsönt igényelhet.
/2/ A kölcsön nyújtható összegét, igénylésének, engedélyezésének, visszafizetésének rendjét Szentes város polgármesterének a lakásépítési, -(vásárlási) munkáltatói támogatásról szóló szabályzata tartalmazza.

7.§
Illetményelőleg

/1/ Illetményelőleg igénylésére jogosult minden határozatlan időre kinevezett dolgozó átmeneti anyagi gondjai enyhítésére.
/2/ Az illetményelőleg felső határa a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszerese, visszafizetési ideje maximum 6 hónap.

8.§
Családalapítási támogatás

/1/ A határozatlan időre kinevezett és legalább egy éve a hivatalban dolgozó köztisztviselő első házasságkötése alkalmával vissza nem térítendő családalapítási támogatásban részesíthető.
/2/ A támogatás mértéke 100.000,- Ft/fő.

9.§
Rendkívüli szociális támogatás

/1/ A köztisztviselő, ha olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, amikor megélhetése veszélyezetté válik, vissza nem térítendő szociális támogatásban részesíthető.

/2/ A rendkívüli szociális támogatásra a képviselő-testület a Hivatal költségvetésében évente keretet biztosít.
10.§
Kegyeleti és temetési támogatás

/1/ Az elhunyt köztisztviselőt a jegyző a közszolgálat halottjává nyilváníthatja (Ktv. 49/M.§ /1/)

/2/ A közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeit részben vagy egészben az Önkormányzat átvállalja. A temetési költség viselésének mértékét a jegyző állapítja meg.

/3/ Temetési segély adható a köztisztviselőnek a házastársa vagy eltartott gyermeke halála esetén.

11.§
Nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatása

/1/ A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető.

/2/ Szociális és kegyeleti támogatás céljára az önkormányzat a költségvetésében fedezetet biztosít (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

/3/ A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások:
a.) eseti szociális segély
b.) temetési segély (az előzőek alapján)

12.§
Vegyes és záró rendelkezések

/1/ A rendeletben meghatározott juttatások és támogatások fedezetét a Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

/2/ A juttatások és támogatások feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét, a visszatérítés szabályait a hivatal közszolgálati szabályzata tartalmazza.

/3/ A rendeletben szabályozott juttatások a részmunkaidőben alkalmazott köztisztviselőt munkaidejével arányosa illetik meg, amitől a munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselő javára eltérhet.

13.§

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk.
jegyző polgármester
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2003./II.7./KT. számú
rendelete
a Szentes Városban folytatott közszolgáltatói
tevékenységről szóló 2/1996./I.26./KT. számú
rendelet módosításáról

1.§.

/1/ A 2/1996./I.26./KT. számú rendelet (továbbiakban a Rendelet) 4.§. /8/ bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/8/ A működési és telepengedélyezési eljárás során az engedély iránti kérelem benyújtásakor írásban kell nyilatkozni a keletkező települési szilárd hulladék folyamatos és rendszeres gyűjtésének, kezelésének módjáról. amennyiben a hulladékkezelés nem a Hulladékgazdálkodási törvény 13.§-ában foglaltak szerint valósul meg, úgy csatolni kell a szolgáltatóval megkötött, a hulladék elszállítására irányuló szolgáltatási szerződés másolatát.

2.§.

/1/ A Rendelet 5.§-a az alábbi /2/, /3/, /4/, /5/ bekezdéssel egészül ki:

"/2/ Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási szilárd hulladék esetében az ingatlanon lakók számát.

/3/ Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.

/4/ Ha az ingatlantulajdonos (vagy tulajdonosi közösség) a szolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a szolgáltató - az ingatlantulajdonos (vagy tulajdonosi közösség) megkeresésével egyidejűleg - jogosult a szerződés módosítását kezdeményezni.

/5/ A lakossági 50 literes edényzet ürítésére vonatkozó szerződés megkötésére csak olyan ingatlan esetében van lehetőség, ahol legfeljebb 2 lakó van bejelentve. A bejelentett lakók számáról az ingatlantulajdonosnak 2003. február 28-ig kell nyilatkozni, amely alapján a Szolgáltató kezdeményezheti a meglévő szerződés módosítását. A nyilatkozatban szereplő adatokat a Szolgáltató a népesség-nyilvántartó adatai alapján ellenőrizheti. Annak az ingatlantulajdonosnak aki az előírt határidőig nem nyilatkozik, illetve valótlan adatot ad meg a Szolgáltató jogosult a 110 literes edényzet ürítése után számlázni a közszolgáltatás díját."

/2/ A Rendelet régi 5.§. /2/ bekezdésének számozása 5.§. /6/ bekezdésre változik.


3.§.

/1/ A Rendelet 10.§. -a az alábbiak szerint módosul:

A települési szilárd hulladék begyűjtésének, szállításának, elhelyezésének, kezelésének
2003. február 1-től érvényes díjai forgalmi adóval

-lakossági díjak:

Ft/ürítés Ft/év
50 literes edényzet 80 4.164
110 literes edényzet 110 5.724
240 literes edényzet 220 Ft/ürítés
1100 literes konténer 1095 Ft/ürítés
4 m3 -es konténer 4373 Ft/ürítés

- közületi díjak:

110 literes edényzet 228 Ft/ürítés
240 literes edényzet 454 Ft/ürítés
1100 literes konténer 2167 Ft/ürítés
4 m3 -es konténer 9834 Ft/ürítés

- 3 m3-es nyitott (eseti) konténer ürítés:

6600 Ft/ürítés

- települési szilárd hulladék elhelyezés a Szentes - Berki Hulladéklerakóban:

5 Ft/kg + 12% ÁFA

4.§.

/1/ A Rendelet 11.§.-a az alábbi új /2/ bekezdéssel egészül ki:

/2/ A szerződéskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a szolgáltatás kötelező igénybe vétele alól.

/2/ A Rendelet 11.§-ának régi szövegének számozása 11.§. /1/ -re változik.

5.§.

/1/ A Rendelet 17.§. /6/ és az azt követő bekezdései az alábbiak szerint változik:

"/6/ A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, valamint hulladékot másik ingatlantulajdonos gyűjtőedényébe - annak engedélye nélkül - hulladékot elhelyezni tilos.

/7/**A tulajdonos évente egy alkalommal legfeljebb 500 kg települési szilárd hulladékot térítésmentesen helyezhet el Szentes Város Regionális Hulladéklerakójában. Az egyéb hulladéktól mentes föld, építési törmelék elhelyezése mennyiségi korlátozás nélkül térítésmentes.

/8/ Az egy 70 év feletti személy által lakott ingatlanok esetében a szemétszállítás ingyenes, két vagy több együtt élő 70 éven felüli személy esetében -a jogosultság igazolása után- a hulladékkezelési közszolgáltatás 20%-os díjkedvezménye vehető igénybe.

/9/ Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat a 242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 6. § (1)-(5) bekezdése alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a szolgáltatónak megtéríteni. Az Önkormányzat - az általa megállapított díjkedvezmény esetén - a felmerülo költségeket a szolgáltató számára köteles megtéríteni.

/10/** Az önkormányzat közigazgatási területén, közterületen, illetve az ingatlanokon elhagyott hulladék esetében a 2000.évi XLII.törvény /a hulladékgazdálkodásról/ 30.§./1/, /4/ bekezdések, illetve a 218/1999./XII.28./Korm.rendelet /az egyes szabálysértésekrol/ 7.§./2/ bekezdése alapján kell eljárni.

/11/** Szentes város kommunális hulladéklerakója regionális lerakó, ennek értelmében az önkormányzat más önkormányzatokkal társulási szerzodés alapján együttmuködhet azok hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ellátásában.

/12/** Szentes város közterületeinek tisztántartása az önkormányzat feladata, ezt a Képviselo-testület a 21/19993./XI.19./KT.sz.rendeletében /a környezetvédelem helyi szabályairól/ szabályozza.

/13/** Szentes Város Regionális Hulladéklerakójának üzemeltetoje a hulladéklerakó üzemelési rendjében eloírhatja a települési hulladék egyes összetevoinek elkülönített gyujtését. A veszélyes hulladékok jegyzékét a 2. számú melléklet tartalmazza /forrás: 102/1996./VII.12./Korm.rendelet 2.számú melléklete."
**Hatályos: 2001. november 9.napjától

6.§.

A Rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk.
jegyző polgármesterSZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2003. január 24. napján

megtartott

1. rendes ülésének

JEGYZŐKÖNYVVET A R T A L O M J E G Y Z É K

Határozat száma
Tárgya
Oldalszám
  KÖZMEGHALLGATÁS
2
  Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
3
1/2003.(I.24.)KT Koncepció az ÁRT felülvizsgálatához
5
  Állattartásról szóló rendelet felülvizsgálata - I. forduló
5
1/2003.(II.7.)KT RENDELET Az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
11
2/2003.(I.24.)KT 2003. évi költségvetési rendelet elfogadása
12
  Tájékoztató a strand-beruházás lebonyolításáról és az üzemeltetés kérdéseiről
12
2/2003.(II.7.)KT RENDELT A magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 35/1995.(XII.1.)KT. sz. rendelet módosításáról
14
3/2003.(II.7.)KT RENDELET
Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló 2/1996.(I.26.)KT. sz. rendelet módosításáról
16
4/2003.(II.7.)KT RENDELET A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásáról
17
3/2003.(I.24.)KT Polgármesteri Hivatal átszervezése
18
4/2003.(I.24.)KT Hozzájárulás kuratóriumi tagsághoz (Szűcs Lajos)
19
5/2003.(I.24.)KT Sportközpont igazgatójának megbízása
20
6/2003.(I.24.)KT Gaál I. utca kinyitása
22
  Interpellációkra válasz
22
  Bejelentés
23-24

 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/1996./I.26./KT. számú
r e n d e l e t e
Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységekről
/EGYSÉGES SZERKEZETBEN/

Módosította:
30/1996. /XII.20./KT.,
3/1999. /II.13./KT.
33/l999. /XII.11./ KT
35/2000./XII.31./KT
26/2001./XI.09./KT
31/2001.(12.08)KT
3/2003./II.7./KT. számú rendelet

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1995. évi XLII. tv. felhatalmazása alapján a Szentes város közigazgatási területén nyújtott egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1.§.*
/1/ A rendelet személyi hatálya kiterjed Szentes város közigazgatási belterületén található ingatlanok tulajdonosaira, bérlőire, használóira /a hulladék termelőire/, természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre /továbbiakban: tulajdonosok/.

/2/ A helyi önkormányzat által szervezett, a települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését biztosító helyi közszolgáltatással ellátott területen levő ingatlan tulajdonosa, használója (továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező szilárd és folyékony hulladék elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a helyi közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.
Hatályos: 2001.november 9.napjától

2.§.

A helyi önkormányzat által szervezett kéményseprő-ipari közszolgáltatást a tulajdonos köteles igénybe venni.

3.§.
E rendelet szabályozza a Szentes város közigazgatási területén szervezett szilárd és folyékony hulladék elszállítását, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételét.

4.§.
/1/ A települési szilárd hulladék összegyűjtésének, elszállításának megszervezése, a közszolgáltatás ellátása Szentes város közigazgatási belterületén történik.

/2/ *A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről a Képviselő-testület a 241/2000./XII.23./Korm.rendeletnek megfelelően határoz. A szolgáltató a közszolgáltatás teljes körét valamennyi tulajdonos tekintetében rendszeresen köteles ellátni.
Hatályos:2001.november 9.napjától

/3/* A szolgáltató köteles a megrendelő (tulajdonos, használó, a hulladék termelője,tulajdonosa) által megjelölt ingatlan elől a szerződésben meghatározott napokon, illetve gyakorisággal a megrendelő által kihelyezett, háztartási hulladék fogalomkörébe tartozó hulladékot tartalmazó, a szerződésben meghatározott edényzetet kiüríteni, és Szentes Város Regionális Hulladéklerakójába kiszállítani és a települési szilárd hulladékot a lerakó üzemeltetőjének utasítására elhelyezni.
Hatályos: 2001.november 9.napjától
/4/ A szolgáltató köteles az esetleges járatkimaradásokat haladéktalanul pótolni.

/5/ A szolgáltató köteles évente két alkalommal a működési területén lomtalanítást szervezni.

/6/ A szolgáltatói szerződést az 1. sz. melléklet tartalmazza.

/7/* A szolgáltató csak a szállítási szerződésben vállalt hulladékmennyiség elszállítására kötelezett.
*/Hatályos: l997. január l. napjától/

/8/ **A működési és telepengedélyezési eljárás során az engedély iránti kérelem benyújtásakor írásban kell nyilatkozni a keletkező települési szilárd hulladék folyamatos és rendszeres gyűjtésének, kezelésének módjáról. amennyiben a hulladékkezelés nem a Hulladékgazdálkodási törvény 13.§.-ában foglaltak szerint valósul meg, úgy csatolni kell a szolgáltatóval megkötött, a hulladék elszállítására irányuló szolgáltatási szerződés másolatát.
**/Hatályos: 2003. február l. napjától/

5.§.

/1/ A megrendelő köteles a háztartási hulladék kiürítéséért, elszállításáért és ártalmatlanításáért a szolgáltató részére rendszeresen díjat fizet az e rendeletben meghatározott díjtételek mellett.

/2/* Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási szilárd hulladék esetében az ingatlanon lakók számát.

/3/* Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.

/4/* Ha az ingatlantulajdonos (vagy tulajdonosi közösség) a szolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a szolgáltató - az ingatlantulajdonos (vagy tulajdonosi közösség) megkeresésével egyidejűleg - jogosult a szerződés módosítását kezdeményezni.

/5/* A lakossági 50 literes edényzet ürítésére vonatkozó szerződés megkötésére csak olyan ingatlan esetében van lehetőség, ahol legfeljebb 2 lakó van bejelentve. A bejelentett lakók számáról az ingatlantulajdonosnak 2003. február 28-ig kell nyilatkozni, amely alapján a Szolgáltató kezdeményezheti a meglévő szerződés módosítását. A nyilatkozatban szereplő adatokat a Szolgáltató a népesség-nyilvántartó adatai alapján ellenőrizheti. Annak az ingatlantulajdonosnak aki az előírt határidőig nem nyilatkozik, illetve valótlan adatot ad meg a Szolgáltató jogosult a 110 literes edényzet ürítése után számlázni a közszolgáltatás díját.
*/Hatályos: 2003. február l. napjától/

/6/ A díjbefizetés negyedévenkénti elszámolás keretében esedékes, pénztárnál történő befizetés formájában vagy a befizetési adatok pontos feltüntetése mellett postai úton.

6.§.

Az e rendeletben meghatározott díjtételek nem tartalmazzák a tárolóedények tisztántartásának ellenértékét, így ez a megrendelő feladatát képezi. A megrendelő köteles a tárolóedények megőrzéséről gondoskodni.

7.§.

A Képviselő-testület által meghatározott díjtételek változása esetén a szolgáltató jogosult a szerződések módosítását kezdeményezni.

8.§.

A szolgáltató a tárolóedények ürítését úgy végzi, hogy azok ne rongálódjanak. A megrendelő tulajdonában lévő edényzet pótlásáról a megrendelő köteles gondoskodni. A szolgáltató tulajdonában levő edényzet pótlásáról a szolgáltató gondoskodik.

9.§.

A háztartási hulladék fogalmi körébe nem tartozó egyéb hulladék elszállítását a szolgáltató külön megrendelés, illetve díj ellenében végzi.

10.§.*

A települési szilárd és folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás díját a Képviselő-testület a 242/2000./XII.23./Korm.rendeletnek /a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól/ megfelelően rendeletben határozza meg.

A települési szilárd hulladék begyűjtésének, szállításának, elhelyezésének, kezelésének
2003. február 1-től érvényes díjai forgalmi adóval*
- lakossági díjak:
Ft/ürítés Ft/év
50 literes edényzet 80 4.164
110 literes edényzet 110 5.724
240 literes edényzet 220 Ft/ürítés
1100 literes konténer 1095 Ft/ürítés
4 m3 -es konténer 4373 Ft/ürítés

- közületi díjak:

110 literes edényzet 228 Ft/ürítés
240 literes edényzet 454 Ft/ürítés
1100 literes konténer 2167 Ft/ürítés
4 m3 -es konténer 9834 Ft/ürítés

- 3 m3-es nyitott (eseti) konténer ürítés:

6600 Ft/ürítés

- települési szilárd hulladék elhelyezés a Szentes - Berki Hulladéklerakóban:

5 Ft/kg + 12% ÁFA

/*Hatályos: 2003. február l. napjától/

11.§.*

/1/*A hulladék elszállításának díját abban az esetben is meg kell fizetni, ha az ingatlan tulajdonosa (használója) nem helyez ki hulladékot.
*Hatályos: 2001.november 9.napjától

/2/** A szerződéskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a szolgáltatás kötelező igénybe vétele alól.
/**Hatályos: 2003. február l. napjától/

12.§.

/1/ Szentes város közigazgatási bel- és külterületén az ingatlanokon keletkező és ott összegyűjtött folyékony szennyvíz és szennyvíziszap gyűjtése és az önkormányzat által kijelölt szennyvíztelepen kialakított ártalmatlanító helyre történő szállítására szervezett közszolgáltatás igénybevétele az érintett ingatlantulajdonosok (használók) által kötelező.

/2/*A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről a Képviselő-testület 241/2000./XII.23./Korm.rendeletnek megfelelően határoz. A szolgáltató a közszolgáltatás teljes körét valamennyi érintett ingatlantulajdonos tekintetében megrendelés alapján rendszeresen köteles ellátni.
Hatályos: 2001.november 9.napjától

/3/ A szolgáltatás forgalmi adóval növelt maximális díja:

- lakossági szippantás 400,- Ft/m3
- sürgősségi felár 100,- Ft/m3
- lakossági árnyékszék /űrgödör/ 1.250,- Ft/m3
- közületi szippantás 500,- Ft/m3
- közületi szippantás /IFA/ 3.400,- Ft/gó.
- közületi szippantás
/KAMAZ-TÁTRA/ 4.600,- Ft/gó.
A díj megfizetése számla alapján történik.

13.§.

/1/ *A kéményseprő-ipari közszolgáltató kiválasztásáról, illetve a közszolgáltatási szerződésről a Képviselő-testület az 1995.évi XLII.törvény /az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről/ alapján rendelkezik.
Hatályos: 2001.november 9.napjától

/2/ A szolgáltatás magában foglalja a Szentes város közigazgatási területén levő ingatlanok kéményeinek jogszabályban előírt gyakorisággal történő tisztítását, ellenőrzését, műszaki felülvizsgálatát, szakvélemények készítését.

/3/ A munkák elvégzéséhez szükséges szakembereket, eszközöket a szolgáltató biztosítja.

/4/* A munkák elvégzéséért felszámolt díjat az ingatlan tulajdonosa közvetlenül téríti meg a szolgáltatást végzőnek. A díj megfizetése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. A közszolgáltatási díj meghatározásáról a Képviselő-testület az 1995.évi XLII.törvény /az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről/ alapján rendelkezik.
Hatályos: 2001.november 9.napjától

A szolgáltatás forgalmi adóval növelt díja:
- egyedi kémény:
- lakossági 296,- Ft/db/év
- közületi 448,- Ft/db/év
- gyűjtőkémény:
- lakossági 190,- Ft/szint/év
- közületi 246,- Ft/szint/év
- központi üzemi kémény 112,- Ft/fm/eset
- gyári jellegű kémény 146,- Ft/fm/eset
18.00 órától - 6.00 óráig 100%-os pótdíj
/éjjel/ végzett kéménytisztítás felszámolásával
- negyedévenkénti kötelező
felülvizsgálat
- lakossági 336,- Ft/db
- közületi 560,- Ft/db

14.§.

Aki e rendeletben megállapított közszolgáltatás díját szociális helyzete miatt nem képes megfizetni, a helyi szociális rendelet átmeneti segélyezésére vonatkozó szabályai szerint támogatásban részesülhet.

15.§.

/1/* Aki az e rendeletben foglalt előírásokat megszegi - ha cselekménye másnak nem minősül - szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Hatályos: 2001.november 9.napjától

/2/ A pénzbírság megfizetése nem mentesít a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozásának, megszüntetésének, illetve meghatározott cselekmény elvégzésének kötelezettsége alól.

/3/ A rendelet rendelkezéseinek betartását a jegyző ellenőrzi.

16.§.

E rendelet alkalmazásában:

a./ Települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék /szemét és az egyéb szilárd hulladék
b./ Háztartási hulladék /szemét/: a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl. salak /beleértve a központi fűtésből származó salakot is/ a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék, /ideértve a műanyag és konzervdobozt, üveget, kisebb méretű bútordarabot/, továbbá a kisebb mennyiségű falvakolatot és a kerti, gazdasági hulladékot, ha a naponta keletkező mennyisége nem haladja meg az 50 kg-ot.
c./ Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló és helyiségekben felhalmozott szilárd hulladék /nagyobb méretű berendezési tárgy, lom bútor, háztartási berendezés és készülék stb./, valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg közterületen keletkezett szilárd hulladék /szemét/.
d./ Települési folyékony hulladék: az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött társult szennyvíz és szennyvíziszap a közcsatornába vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.

17.§.*
Vegyes rendelkezések

/1/ Háztartási hulladékot csak szabványos edényzetbe /kuka/ vagy bekötött műanyag zsákba lehet kihelyezni szállításra.
/2/ Az edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatók legyenek. A szemét tömörítése tilos. A nagyobb terjedelmű tárgyakat az edénybe helyezés előtt fel kell aprítani. A szemetet hulladékmentesen kell elszállítani.
/3/ A szállítást végző dolgozók és az edényzet mechanikai védelme érdekében az edényzetbe, illetve zsákba helyezett háztartási hulladék maximális súlya:

50 literes edényzet, zsák 20 kg
110 literes edényzet, zsák 40 kg

/4/ Az olyan hulladékot, amely az edényt vagy szállítóeszközt rongálja, károsítja, illetve a szállító személyzet testi épségét veszélyeztet /beton, tégla, fém, síküveg hulladék/ az edényzetbe elhelyezni tilos.
/5/ A szemétszállítási napokon a hulladékot tartalmazó edényzetet Vagy zsákot március 01-jétől - október 31-ig terjedő időszak alatt reggel 6 óráig, november 01-jétől - február 28-ig terjedő időszak alatt reggel 7 óráig kell kihelyezni szállítás céljából.
*/Hatályos: l997. január l. napjától/

/6/***A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, valamint hulladékot másik ingatlantulajdonos gyűjtőedényébe - annak engedélye nélkül - hulladékot elhelyezni tilos.

/7/**A tulajdonos évente egy alkalommal legfeljebb 500 kg települési szilárd hulladékot térítésmentesen helyezhet el Szentes Város Regionális Hulladéklerakójában. Az egyéb hulladéktól mentes föld, építési törmelék elhelyezése mennyiségi korlátozás nélkül térítésmentes.

/8/*** Az egy 70 év feletti személy által lakott ingatlanok esetében a szemétszállítás ingyenes, két vagy több együtt élő 70 éven felüli személy esetében -a jogosultság igazolása után- a hulladékkezelési közszolgáltatás 20%-os díjkedvezménye vehető igénybe.

/9/*** Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat a 242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 6. § (1)-(5) bekezdése alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a szolgáltatónak megtéríteni. Az Önkormányzat - az általa megállapított díjkedvezmény esetén - a felmerülo költségeket a szolgáltató számára köteles megtéríteni.

/10/** Az önkormányzat közigazgatási területén, közterületen, illetve az ingatlanokon elhagyott hulladék esetében a 2000.évi XLII.törvény /a hulladékgazdálkodásról/ 30.§./1/, /4/ bekezdések, illetve a 218/1999./XII.28./Korm.rendelet /az egyes szabálysértésekrol/ 7.§./2/ bekezdése alapján kell eljárni.

/11/** Szentes város kommunális hulladéklerakója regionális lerakó, ennek értelmében az önkormányzat más önkormányzatokkal társulási szerzodés alapján együttmuködhet azok hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ellátásában.

/12/** Szentes város közterületeinek tisztántartása az önkormányzat feladata, ezt a Képviselo-testület a 21/19993./XI.19./KT.sz.rendeletében /a környezetvédelem helyi szabályairól/ szabályozza.

/13/** Szentes Város Regionális Hulladéklerakójának üzemeltetoje a hulladéklerakó üzemelési rendjében eloírhatja a települési hulladék egyes összetevoinek elkülönített gyujtését. A veszélyes hulladékok jegyzékét a 2. számú melléklet tartalmazza /forrás: 102/1996./VII.12./Korm.rendelet 2.számú melléklete.
**Hatályos: 2001. november 9.napjától
***Hatályos: 2003. február l. napjától

18.§.

Ezen rendelet 1996. február 1-jén lép hatályba.

19.§.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Környezetvédelem helyi szabályairól szóló 21/1993./XI.19./KT. sz. rendelet
- 1.§. 1./ utolsó bekezdése "és a háztartási és egyéb hulladék elszállításával, tárolásával, valamint a folyékony kommunális szennyvíz szállításával és elhelyezésével kapcsolatos" szövegrész,
- V. fejezet címéből a "valamint a települési hulladékkal összefüggő feladatok" szövegrész,
- 9.§., 10.§., 5. sz. melléklet hatályát veszti.


Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk.
jegyző polgármester


T A R T A L O M J E G Y Z É K

Határozat száma
Tárgya
1/2003.(I.24.)KT Koncepció az ÁRT felülvizsgálatához
2/2003.(I.24.)KT 2003. évi költségvetési rendelet elfogadása
3/2003.(I.24.)KT Polgármesteri Hivatal átszervezése
4/2003.(I.24.)KT Hozzájárulás kuratóriumi tagsághoz (Szűcs Lajos)
5/2003.(I.24.)KT Sportközpont igazgatójának megbízása
6/2003.(I.24.)KT Gaál I. utca kinyitása
7/2003.(I.24.)KT Fellebbezés előterjesztése (Bursa Hungarica)
8/2003.(I.24.)K Kamatmentes kölcsönt biztosító jelzálogjog átvitele