11.) Szentes, Széchenyi liget és környéke Építési Szabályzata és Részletes Szabályozási Terve (9)

Szirbik Imre:
Az elõterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezõgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Orbán István:

Lipták János:
A rendezési tervek jóváhagyásának jogszabályi feltétele, hogy ki kell kérni a Területi Fõépítészi Iroda véleményét. Az elõterjesztés készítésének idõpontjában ez a vélemény még nem állt rendelkezésre, de idõközben megérkezett és 9/1. sorszám alatt kiosztásra került, amelyben a településtervezõ is megadta a véleményét. Kérte a Képviselõ-testületet, hogy a Területi Fõépítészi véleményt és a tervezõi észrevételeket az elõterjesztés kiegészítéseként szíveskedjenek kezelni. Felhívta a figyelmet arra, hogy az építési szabályrendelet a Vecseri-fokra vonatkozóan két változatot tartalmaz. Az A./ változat szerint a Vecseri-fok hosszának fele részben nyitott maradna, a másik fele zárt csatornaként folytatódna. A B./ változat szerint pedig a Vecseri-fok csatorna végig zárt szelvénybe kerülne. Az építési szabályrendelet megalkotásakor az egyik változat mellett dönteni kell.

Orbán István:
A Képviselõ-testület számos olyan elõterjesztést kap, amelyik fontos és a betûméret kicsinysége miatt alig olvasható. Kérte, hogy a fontos elõterjesztések olvashatóan készüljenek el.

Dr. Dóczi Margit:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság az elõterjesztést megtárgyalta. A Képviselõ-testületnek megtárgyalásra javasolja azzal, hogy a FM Dél-Alföldi Területi Fõépítészi Iroda véleménye alapján a szükséges változtatások kerüljenek átvezetésre, ezek után javasolják a szabályozási terv elfogadását.

Móra József:
A Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén részletesen megtárgyalták az elõterjesztést. Véleménye szerint a Vecseri-foknak a liget jelenlegi állapotában egy bizonyos mikroklíma szabályozó funkciója van. A tervben az A./ változat biztosítja a liget védett területe mellett ennek a csatornának a megmaradását. A bizottsági ülésen megemlítette, nem biztos, hogy a jelenlegi formájában kell megtartani a csatornát. Számtalan olyan mûszaki megoldás van, hogy valamilyen módon átalakítva a csatorna a jelenlegi funkcióját töltse be. A csobogó víz látványa fontos momentum, a látogatóknak egy megnyugvás érzést kelt. Úgy gondolta, hogy ezért érdemes támogatni az A./ változatot.

Baranyi Imre:
Véleménye szerint korrekt és sok munkát tartalmazó elõterjesztés került a Képviselõ-testület elé, amely megteremti ennek a területnek a továbbfejlesztési lehetõségét. Az anyagot számos fórumot megtárgyalták. Megköszönte az elõterjesztéssel kapcsolatos munkákat, és az A./ változatot javasolja elfogadásra.

Halmai László:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének figyelmébe ajánlotta ezt a tervet, amely a szociális otthon kialakítására tartalmaz területet. Ezek után azon kell gondolkodni, hogy az otthon megvalósuljon-e.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselõket, aki az A./ változatot támogatja, szavazzon.

A Képviselõ-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérte a képviselõket, aki a rendelet megalkotásával egyetért, szavazzon.

A Képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag támogatta és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
29/2000. (XII.09.) KT. sz. rendelete a Széchenyi Liget és környéke Építési Szabályzatának és Részletes Szabályozási tervének jóváhagyásáról

/A rendeletet a 6. sz. melléklet tartalmazza./