6./ A városközpont részletes szabályozási terve

Szirbik Imre:
Külön köszöntötte az ülésen jelenlévõ Takács Mátét a T.T.T Városépítõ BT tervezõjét.

Az elõterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési-, Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezõgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának a véleménye.

Lipták János:
A városközpont részletes szabályozási tervében a bevezetõ része helyesen: Szentes Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított l990. évi rendelet...... A rendelet-tervezet 1. §. /2/ bekezdésében helyesen: az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrõl szóló 253/l997. /XII. 20./ Korm. rendelet /továbbiakban: OTÉK/ elõírásai. l6. §. kiegészül /8/ bekezdéssel: E telektömbök teljes területére jelentõsebb beruházások esetén az építési engedélyezést megelõzõen beépítési vagy rehabilitációs terv készítendõ. A l8. §. /10/ bekezdéssel egészül ki: A városközpont területén a kötelezõen megvalósítandó parkolóhelyek számát a módosításra kerülõ 12/1999. /III.31./ KT számú rendeletnek megfelelõen kell megállapítani.

A továbbiakban ismertette a rendelethez tartozó alábbi határozati javaslatot: Szentes Város Képviselõ-testülete a városközpont építési szabályrendeletének megalkotásával egyidejûleg, úgy dönt, hogy a gépjármû elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról a parkolóalap képzésérõl és felhasználásáról szóló 12/1999. /III.31./ KT számú rendeletnek az e rendelettel történõ összhangba hozására elõterjesztést kell készíteni. Felelõs: Mûszaki Osztályvezetõ, Határidõ: 2000. szeptemberi KT ülés.

Visszaérkezett a terembe: Szarvas Pál alpolgármester
A Képviselõ-testület létszáma: 19 fõ

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a szabályozási tervet megtárgyalásra alkalmasnak tartotta.

Baranyi Imre:
A Városrendezési-, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta a Képviselõ-testületnek, hogy a városközpontra vonatkozó rendezési tervet alkossák meg. Különösen a Kossuth utca forgalmának a módosítását járták végig. A bizottsági ülésen kiemelték, hogy alapvetõen a lakosság többsége egyetértett a sétáló-parkírozó utca kialakításával, de valamilyen formában maradjon meg az átmenõ forgalom. Természetesen nagyon lényeges kiemelni azt, hogy az egyéb utcákban meg kell teremteni a feltételeket a korrekt közlekedéshez. A Képviselõ-testület jelen rendeletének a megalkotása szükséges a város idegenforgalmának az emeléséhez. Amennyiben kiváltható lesz a Kossuth utcán a régi konténer központ, akkor ez ugyanúgy tartozzon, ahhoz a közparkhoz amit most kívánnak létrehozni.

Orbán István:
A kiküldött anyagot megpróbálta elolvasni és úgy "szédült" mikorra az anyagot elolvasta, mivel kb. 8 irányba kellett forgatni.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselõket, hogy aki a módosításokkal a rendelet-tervezetet elfogadja, szavazzon.

A Képviselõ-testület a javaslatot l8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
9/2000. /V.13./ KT számú
r e n d e l e t e

Szentes Városközpont Építési Szabályzatának és Részletes Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról

/A rendeletet a 3. számú melléklet tartalmazza./

Szirbik Imre:
Kérte a képviselõket, aki Lipták János osztályvezetõ által ismertetett határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselõ-testülete a javaslatot l8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

58/2000. /IV.28./ KT
Tárgy: Városközpont Részletes Szabályozási Terve

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a városközpont építési szabályrendeletének megalkotásával egyidejûleg, úgy dönt, hogy a gépjármû elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról a parkolóalap képzésérõl és felhasználásáról szóló 12/1999. /III.31./ KT számú rendeletnek az e rendelettel történõ összhangba hozására elõterjesztést kell készíteni.

Határidõ: 2000. szeptember KT ülés idõpontja
Felelõs: Mûszaki Osztály vezetõje

A határozatról értesítést kapnak:
1. Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztálya