Hetvenéves az uszoda (2.)

Szép nap emléke

A szentesi uszoda avatásán, 1932. július 15-én Homonnay Tivadar a MUSZ elnöke az egész magyar úszótársadalom nevében köszöntötte e nemes város nemes közönségét. Kívánta, hogy legyen ez az uszoda közegészségügynek és sportnak mindenkori meleg otthona. Kitüntetést adott át Négyesi Imre polgármesternek, Csergô Károly dr. alispánnak, Lakos István dr. fôjegyzônek, Cseuz Béla mûszaki tanácsosnak, Argényi Sándor bankigazgatónak, a Sportuszoda Rt. igazgatójának, Kálmán Géza testnevelô tanárnak és a tervezô Mattyók Aladárnak.

Beszédét az alábbi szavakkal zárta:

“Ebbe a medencébe sok kiváló fiatalember és úrleány/sportlady szálljon be és jöjjön ki s meg vagyok gyôzôdve arról, hogy városunknak, szülôföldjüknek, nemzetüknek sportszeretetükkel, küzdeni akarásukkal mind nagyobb és mind több dicsôséget fognak hozni. Adja Isten, hogy így legyen.”

Lázár Andor dr. országgyûlési képviselô, az OTT elnöke a korábban említetteken kívül kiemelte Kádár Árpád gazdasági tanácsos Szittner Imre dr. ügyvéd, Csák Béla dr. tiszti fôorvos és Piti Péter gazdasági tanácsnok sikeres munkáját, majd az alábbi szavakkal adott engedélyt a strandfürdô megnyitására:

“Az uszodára az Úristen napja süt le rá, s most amikor abban a boldog tudatban, hogy jót cselekedtünk, átadom az uszodát rendeltetésének, kérem a magyarok Istenét, adja áldását erre a munkára, bôséges kegyelmét arra a nemzedékre, amely hivatva van arra, hogy azt, amit apáik elvesztettek, törhetetlen akaraterôvel visszaszerezték, újra dicsôvé és naggyá tegyék.”

Háromnegyed 4-re lett vége a felavatási ünnepségnek s kezdôdött az országos úszóverseny, az elsô szentesi verseny. Ezzel bevonult Szentes az úszósportba.

Fehér I. István kerületi elnök, versenybíró irányítása mellett folyt le a verseny. Az elsô rajtot lefényképezték. A bíró sípjelére az indító lecsapta a piros zászlót, mire öt gyerek ugrott a vízbe. Két szôke között nagy küzdelem volt, végül a szôkébb nyert. Ô pedig nem volt más, mint Zsoldos Ferenc, aki jelenleg nyugdíjas sebész fôorvos.

A gyôztesek nagyon szép tiszteletdíjakat vehettek át, így többek között ezüst stopperórát, ezüstórát, ezüst karkötôt, ezüst hamutálcát, ezüstceruzát. A legjobb szentesi úszó, Szittner Lajos ezüstserleget kapott.

A szentesi versenyzôk névsora: Huszák Elemér, ifj. Zsoldos Ferenc, ifj. Zsoldos Géza, Nittinger László, Fenyvesi György, Wolf Károly, Fodor István, Gyurinovics Dezsô, Bárdos Pál, Balázs Bálint, Rónai Imre, Vándor László, Bartha László, Révész Endre, Volentin Imre, Borbás Miklós, Borbás Árpád, Szabits László, Kátai P. István, Sájermann Tibor, Pölöskei Zoltán, Szlovák Gyula, Simon Tibor, Berceli Sándor, Füsti M. Kálmán, Szabó Ferenc, Cseuz László, Pardy István, Szittner Antal, Kôszegi Ferenc, Bartha Antal, Rágyánszki Sándor, Tary Miklós, Brüll György, Szittner Lajos, Brandt Ervin, Lakos Ferenc, Kádár Árpád, Lukács Dezsô, Kovács Pál, Hankó Endre, Géci László, Cseuz Piri, Szittner Boriska, Zsoldos Bulica, Négyesi Kató, Tegzes Edit, Szántai Piroska, Argényi Csibi.

A verseny hangosításáról Wellisch Imre kereskedô gondoskodott, aki lehozatta Budapestrôl a Philips gyár magafonjait.

Bemutató vízipóló-mérkôzés fejezte be az érdekes versenyt. A Szegedi Úszó Egyesület csapata 4–1-re gyôzött az Orosházi Úszó Egylet csapata ellen.

A verseny befejezéséül a cserkészzenekar eljátszotta a Hunyadi-indulót, és a többezer fônyi közönség egy szép nap emlékével gazdagodva, teljes megelégedettséggel távozott a versenyrôl.

Cseuz László