Kell-e katalógus?

Kallódó életmûvek nyomában

Képaláírás: Váczi Imre: Faun-fej (belsô önarckép).

Néhai Mucsi András mûvészettörténészt – még annak idején – sikerült meglepnem a saját nagybácsikája, Csorvássy Sándor huszár gyógykovács ôrmester “festôi” életmûvével. Sokan sziszegtek miatta, hiszen a 3T = T+T+T idôszakában akinek nem volt valamirôl “pappirja”, azt a mûítészek helybôl kiátkozták. (Csak a fiatalabbak miatt zárjelben: a tiltás, a tûrés és a támogatás “aczélos” hármas egységére emlékezem.) Az alkotó amatôrt kontárnak, az öntevékeny mûkedvelôt pancsernek illett tekinteni. Ha ugyan kifejezetten nem tiltották, csak tûrték, de semmiképpen nem támogatták ôket. Amikor pedig néhai Koncz Antal szép szobraival töltöttem meg a múzeum legnagyobb termét, és nem törôdtem azzal, hogy egy bohókás heccbôl mégsem látogatta a fôiskolát, Mucsi Bandi is megenyhült, és Lakos József István életmûve felkutatásában már a segítségemre volt. Kerekes István díszítôszobrász katalógusa is elkészült akkor.

A mûvészféle majd mindegyike kókler is egy kicsit. Kevés az olyan alkotó, mint Drahos Istvánunk is volt, aki maga “opusozta” a kisgrafikáit a szakma szigorú szabályai szerint. De már ô sem vezette fel a kis kockás füzetébe a keze alól kikerült egyéb illusztrációkat, pedig ontotta a szentesi tájat megörökítô vízfestményeit is. Tudós fia segítségével pótolni tudtuk ezt a hiányosságot. Kováts Károly képeinek összegyûjtését a szentesi látványnábob, Nádor István katonákkal is segítette. Terney Béla teljes életmûvét már nem csak László fia és kedves tanítványa, dr. Csôregh Éva segítették összegyûjteni, de a pályatárs, Tokácsli Lajos festômûvész is ôszinte elismeréssel “nyugtázta” az ügyet. Fotómûvész feleségével, Fridrich Idával ôk ujjongatták meg a fényképes katalógust, amikor Lajos bácsi minden festményérôl albumot állítottak össze. És nem lepte meg ôket, amikor kis kartonokra rögzítettem a képek adatait, és helyet hagytam benne a tulajdoni változások felvezetésére is.

Néhai Katona Imre postapalotabeli és otthoni hagyatékát végre már szakértô, dr. Tóth Attila mûvészeti író leltározta fel. Az anyag legjobb, mûtárgyközeli ismeretében még egy kis tanulmányt is írt az életmûrôl. – Lám-lám, hogy megfordult a világ! Egy papírokkal kidekorált szakmabeli ereszkedett le a szóra sem érdemes amatôr munkáihoz … “Katonadolog” csak Katona Kiss Ferenc hagyatékával történt, mert a mûvész akarata nem teljesülhetett különbözô okok miatt.

Dr. Pardy István fekete-keramikus és Váczi Imre érmész-szobrász életmû-katalógusa és emlékkiállítása a napokban készül el. Utóbbira a múzeumi világnapon (május 18-án) kerül sor. Tisztelettel kéretik tehát a Kedves Olvasó, ha ôriz tôlük valamilyen mûtárgyat, szíveskedjen hozzájárulni, hogy azt megbízottunk, Szélpál István fotómûvész a katalógus számára lefényképezhesse. Telefon-értesítésre házhoz megyünk! Üzenetrögzítônk éjjel-nappal mûködik a (63) 316-678 és a 313-352 számokon. Minden adatközlôt megajándékozunk egy-egy fényképes katalógussal – amint elkészül!

Rózsa Gábor